گرایش انسان شناسی پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی : بررسی انسان شناختی بازنمود هویت آذربایجانی

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد – دانشگاه تهران

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی گرایش انسان شناسی

با موضوع : بررسی انسان شناختی بازنمود هویت آذربایجانی در انجمن های غیر دولتی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه تهران

دانشكده علوم اجتماعی

پایان نامه كارشناسی ارشد انسان شناسی

عنوان

بررسی انسان شناختی بازنمود هویت آذربایجانی

در انجمن های غیر دولتی

استاد راهنما

جناب آقای دكتر ناصر فكوهی

استاد مشاور

جناب آقای دكتر یحیی مدرسی

دانشجو

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
فهرست مطالب
بخش اول ( كلیات ، روش شناسی ، چارچوب نظری )

فصل اول : كلیات
1- طرح مسأله و اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………. 1
2- اهمیت و ضرورت موضوع ……………………………………………………………………………………………………………………….. 3
3- سئوالات پژوهش ………………………………………………………………………………………..…………………………………………. 4
4- مفاهیم اصلی پژوهش ………………………………………………………………………………………………….…………………………. 4
5- ادبیات و پیشینه پژوهشی ……………………………………………………………………………………………………………………… 7

 

فصل دوم : روش شناسی
1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9
2- روش های مطالعه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………… 9
3- مشكلات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………… 16

 

فصل سوم : چارچوب نظری
1- نظریات كلان نگر
1-1- رهیافت های كهن گرا و نو گرا ………………………………………………………………………………………………………… 19
1-2-   نظریه های سیاسی شدن قومیت و بسیج قومی ……………………………………………………………………………… 20
1-3- ستیزه های قومی از منظر ماركسیست ها ……………………………………………………………………………………….. 23
2-  نظریات خرد نگر
2-1- نظریات مربوط به هویت ………………………………………………………………………………………………………………… 25
2-2-  نظریه مرزهای قومیتی فردریك بارث ……………………………………………………………………………………………. 26
2-3-  آنتونی اسمیت و نظریه نماد پردازی قومی………………………………………………………………………………………. 28
3- مدل نظری پژوهش حاضر ( جمع بندی نظری ) …………………………………………………………………………………………………… 29

بخش دوم : کلیاتی درباره انجمن های غیر دولتی

1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31
2- تاریخچه تشكیل انجمن های غیر دولتی در ایران …………………………………………………………………………………….. 33
3- پیش نویس قانون سازمان های غیر دولتی در ایران…………………………………………………………………………………… 34
4- بودجه و منابع مالی انجمن های غیر دولتی ………………………………………………………………………………………………. 35
5- كاركردهای انجمن های غیر دولتی  …………………………………………………………………………………………………………. 37
6- تئوری های مربوط به انجمن های غیر دولتی
6-1- تئوری های اقتصادی مربوط به انجمن های غیر دولتی ……………………………………………………………………… 39
6-2- تئوری های سیاسی مربوط به انجمن های غیر دولتی ……………………………………………………………………….. 40

بخش سوم : یافته های میدانی

1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 43
2- مقدمه ای درباره انجمن های مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………………. 45
3- رویكرد انجمن ها نسبت به مقوله هویت آذربایجانی……………………………………………………….…………………………. 47

 

4- هویت آذربایجانی و فاکتورهای زبانی
4-1- بیان موضوع……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 50
4-2- روایت اعضای انجمن ها
4-2-1-  اهمیت زبان و آموزش به زبان مادری  …………………………………………………………………………………….. 52
4-2-2- زبان مردم آذربایجان ( آذری یا تركی ) ………………………………………………………………………………….. 54
4-2-3-  ریشه شناسی و معناشناسی هویتی واژه « ترك » ………………………………………………………………….. 56
4-2-4-  زبان تركی ؛ ویژگی ها و جایگاه زبانی آن ………………………………………………………………………………. 58
4-2-5-  كتابت زبان تركی …………………………………………………………………………………………………………………. 59
4-2-6-  الفبای زبان تركی …………………………………………………………………………………………………………………. 62
4-2-7-  سیاست های زبانی دولتها ……………………………………………………………………………………………………. 63
4-2-8-  رسانه های ملی و محلی در ایران…………………………………………………………………………………………… 67
4-3 تحلیل نظری ……………………………………………………………………………………………………………………………. 69

 

5- هویت آذربایجانی و فاکتورهای جغرافیایی
5-1- بیان موضوع ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 74
5-2- روایت اعضای انجمن ها
5-2-1- ریشه شناسی واژه آذربایجان ………………………………………………………………………………………………… 75
5-2-2-گستره  جغرافیایی آذربایجان ( از ارّان تا آذربایجان )  ……………………………………………………………… 79
5-2-3-  نسبت هویتی واژگان آذربایجانی و تركی  ……………………………………………………………………………… 83
5-3- تحلیل نظری ………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 84

 

6-هویت آذربایجانی و فاکتورهای فرهنگی
6-1- بیان موضوع ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 86
6-2- روایت اعضای انجمن ها
6-2-2- شوونیسم و هویت فرهنگی آذربایجانی…………………………………………………………………………………… 88
6-2-3-  قهرمان سازی از شخصیت های بنام آذربایجان  …………………………………………………………………….. 90
6-2-4-  نماد پردازی از جدایی دو آذربایجان ……………………………………………………………………………………… 91
6-2-5-  هویت آذربایجانی و اسطوره شناسی فرهنگی آذربایجان …………………………………………………………… 92
6-3- تحلیل نظری …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 100

 

7-  هویت آذربایجانی و فاكتورهای سیاسی
7-1- بیان موضوع ……………………………………………………………………………………………………………………….……………… 104
7-2- روایت اعضای انجمن ها
7-2-1-  نگاهی به تاریخچه سیاسی شدن مسأله هویت در آذربایجان……………………………………………………. 107
7-2-2- مطالبات اقتصادی و سیاسی شدن امر قومی در آذربایجان ………………………………………………………. 121
7-2-3-  نقش و موضع نخبگان و روشنفكران در سیاسی شدن هویت آذربایجانی …………………………………. 124
7-2-4-  هویت آذربایجانی و منازعات سیاسی میان قومی……………………………………………………………………. 139
7-2-5-  نقش نیروهای فراملی در قبال سیاسی شدن هویت آذربایجانی ………………………………………………. 143
7-3- تحلیل نظری …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 146

 

8- هویت آذربایجانی و فاکتورهای تاریخی
8-1-  بیان موضوع……………………………………………………………………………………………………………………………………… 152
8-2- روایت اعضای انجمن ها
8-2-1-  شرق شناسی و تاریخنگاری شرق شناسانه  …………………………………………………………………………… 153
8-2-2-  نقد تاریخ نگاری ایران باستان ………………………………………………………………………………………………. 156
8-2-3- نقد تاریخ نگاری مربوط به آذربایجان ……………………………………………………………………………………. 162
8-2-4- روایتی از تاریخ تركان ایران ( هویت تاریخی آذربایجان ) ……………………………………………………….. 164
8-2-5-  آذربایجان ، تاریخ ماد و ریشه قومی آن  ………………………………………………………………………………. 167
8-2-6-  روایت های تاریخی درباره زرتشت و خاستگاه زرتشی گری…………………………………………………….. 170
8-3- تحلیل نظری ……………………………………………………………………………………………………………………..…………….. 174

 

9- هویت آذربایجانی و فاكتورهای ملی / قومی
9-1- بیان موضوع ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 176
9-2- روایت اعضای انجمن ها
9-2-1- مفهوم ملت و هویت ملی ……………………………………………………………………………………………………….. 177
9-2-2- مفهوم قومیت و هویت قومی …………………………………………………………………………………………………. 178
9-2-3- هویت آذربایجانی ؛ ملیت یا قومیت ……………………………………………………………………………………….. 182
9-2-4-  ناسیونالیسم آذری و گفتمانهای مربوط به آن …………………………………………………………………………. 185
9-3- تحلیل نظری ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 194

 

بخش چهارم : جمع بندی و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………… 197

 

منابع و مآخذ
منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 209
منابع لاتین …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 217
منابع اینترنتی …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 221

 

ضمائم
فرم مصاحبه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 223
نمونه اساسنامه و گزارش فعالیت ها و برنامه های انجمن های غیر دولتی ………………………………………………………… 227

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چكیده
این رساله،  به بررسی ابعاد عملکرد و فعالیتهای انجمن های غیر دولتی ترک زبان شهرستان تهران پرداخته است . هدف این بررسی ارائه توصیفی از هویت آذربایجانی بر مبنای تعریفی است كه اعضای انجمن های غیردولتی مورد مطالعه این پژوهش عرضه می كنند .  در واقع این بررسی در پی پاسخ دادن به این سئوال است كه هویت آذربایجانی با چه ویژگی های فرهنگی ، زبانی ، سیاسی ، جغرافیایی و … از سوی اعضای انجمن های غیر دولتی تعریف می شود . به این منظور ، هویت آذربایجانی تحت شش فاكتور هویتی شامل فاكتورهای زبانی ، جغرافیایی ، فرهنگی ، سیاسی ، تاریخی ، ملی/ قومی ، دسته بندی و از زبان اعضای انجمن های غیردولتی توصیف شده اند . ضرورت و اهمیت این بررسی به كاركرد انجمن های غیر دولتی بازمی گردد كه به عنوان نهاد واسط میان دولت و مردم ، در تصمیم گیری ها و مدیریت اجتماعی و فرهنگی دولت ها تأثیر گذارند . بنابراین شناخت صحیح و علمی از مطالبات و اهداف انجمن های غیردولتی ، می تواند از یك سو دولت را در ساماندهی و پاسخ گویی به این مطالبات یاری كند و از سوی دیگر ارزیابی علمی اعضای انجمن ها از اهداف و عملكردهای خود را سرعت بخشد .  روش مطالعه پژوهش كیفی ( میدانی ) بوده است و رویكرد تحلیل داده ها بر مبنای رهیافت های انسانشناسی فرهنگی اتخاذ گردیده است . از آنجایی كه این بررسی به موضوعات و مسائل قومی مربوط می شود ، می توان آن را در زمره مطالعات انسانشناسی قومی محسوب كرد .

کلید واژگان ؛
آذربایجان ، انجمن های غیر دولتی ( NGO ) ، هویت گرایی ، فاكتورهای هویتی ،  قومیت، ملیت ، سواد قومی و … .
بخش اول : ( كلیات ، روش شناسی ، چارچوب نظری )
فصل اول : کلیات

  • طرح مساله و اهداف تحقیق

انجمن های غیر دولتی ، از جمله نهادهایی هستند که با اهداف و کارکرد های تعریف شده ای در سطح جامعه تشکیل می شوند . وجود این انجمن ها در وهله اول بنا به پروبلماتیک مشخصی که در جامعه تشخیص می دهند توجیه می شود ، ولی لزوماً وجود یا تشخیص مساله ای واقعی در جامعه نمی تواند ، تشکیل هر انجمنی را توضیح دهد . به عبارت دیگر ، لزومی ندارد که یک مساله اجتماعی در جامعه ( به مفهوم علوم اجتماعی آن ) اظهار شود و سپس گروهی اقدام به تشکیل انجمنی برای شناخت ، توضیح و حل آن مساله اجتماعی نمایند . بنابراین این انجمن ها می توانند در برجسته کردن مسائلی که در سطح جامعه هنوز اظهار نشده اند- از جمله مسأله قومیت ها – نیز تاثیر گذار باشند . تمام انجمن های غیر دولتی ، علاوه بر سلسله مراتبی که در سطح مدیریتی خود دارند ، محور اساسنامه ای که در بدو تاسیس آنرا تدوین می کنند ، حرکت می کنند و نخبگان این انجمن ها تفسیر اصول اساسنامه را برای اعضای انجمن ها و مخاطبان انجمن ها بر عهده دارند . با توجه به اینکه این انجمن ها دارای اولویت های موضوعی در فعالیت های خود هستند ، لذا می توانند تحت عناوین و موضوعات علمی ، سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و … تقسیم شوند . در عین حال ترکیبی از این موضوعات نیز در اولویت های فعالیت انجمن ها می تواند وجود داشته باشد .
انجمن های غیر دولتی آذربایجانی ها ، از جمله انجمن های هستند که در دو حوزه فرهنگی و سیاسی فعالیت می کنند . این انجمن ها در شهرها مختلفی وجود دارند . ولی در این پژوهش سعی می شود به بررسی انجمن های ترک زبان تهران ،پرداخته شود . اگرچه نمی توان تفکیک کاملاً دقیق و مشخصی را از حوزه های سیاسی و فرهنگی فعالیت این انجمن ها تشخیص داد ، با این وجود در این تحقیق به بررسی عناصر فرهنگی و کارکردهای فرهنگی این انجمن ها پرداخته خواهد شد . به این ترتیب هدف این تحقیق ، مطالعه ای انسان شناختی در بدست دادن توصیفی دقیق از اهداف و عملکردهای انجمن ها این می باشد .
این پژوهش به بررسی انجمن های غیر دولتی آذربایجانی در تهران می پردازد و انجمن هایی را در بر می گیرد كه در آنها ، طی انجام فعالیتهایی، هویت قومی مردم ترك زبان ایران بازتولید می شود . در واقع این پژوهش در پی پاسخ به این مساله است كه چه نوع شناخت هایی از هویت قومی مردم آذربایجان ( ترك زبانها ) ، در انجمن های غیر دولتی عرضه می شود و این بازنمود هویتی چه نسبتی را با گفتمان فعالین قومی ، گفتمان آكادمیك ، گفتمان روشنفكری ، گفتمان دولتی و دیگر گفتمانهای موجود در ایران برقرار می كند و از طرف دیگر مخاطبان این گفتمان ها ، چگونه این شناخت ها را در اندیشه و رفتارهای عینی خود تعبیر و تفسیر می كنند . بخش عمده پاسخگویان این پژوهش را اعضای اصلی و عادی انجمنهای آذربایجانی تهران و تعدادی را نیز مخاطبان این انجمن ها ، یعنی كسانی كه به نحوی با اعضا و فعالیت های این انجمن ها در ارتباط بوده و احیاناً همكاری می كنند ، تشكیل می دهند .
در این پژوهش من به دنبال یافتن پاسخ برای این سئوال هستم كه ،  در انجمن های غیر دولتی آذربایجانی ها در تهران ( در سه نمونه انجمن ، خانه فرزندان آذربایجان ،جمعیت جوانان آذرتوپراق ، مؤسسه غیردولتی ستارخان  ) هویت آذربایجانی ، چگونه معرفی می شود . برای بررسی و یافتن پاسخ ، من به بررسی سه سطح از داده ها ، خواهم پرداخت . سطح اول داده های من ، از طریق مطالعه عملكرد ها و فعالیت های سازمانی این سه انجمن ، كه از بدو تاسیسشان اجرا شده است – و یا اینكه جزو اهداف و برنامه های آتی این انجمنها ، بوده و قرار است اجرا شود – بدست خواهد آمد .
سطح دوم داده من ، كه البته مهمترین سطح داده های این پژوهش محسوب می شود ، داده ها و اطلاعات بدست آمده از اعضای اصلی و عادی این  انجمن ها خواهد بود . این سطح ، در واقع غیر رسمی ترین و واقعی ترین بخش از داده های تحقیق خواهد بود ، كه در آن تفسیرهای فرد فرد اعضای نمونه گیری شده از میان انجمنها ، درباره هویت آذربایجانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت . اهمیت این سطح از داده ها ، از این حیث است كه ، هویت آذربایجانی ، در داخل این انجمنها ، بیشتر از آنكه در قالب برنامه های رسمی انجمنها تعریف شود، توسط اعضای آن و به شكلی غیر رسمی باز تعریف می شود . لذا بعضاً ابعادی از این هویت در سطوح غیر رسمی فردی ، و میان اعضای این انجمنها ، به بحث گذارده می شود ، كه بحث در باره این ابعاد ، خارج از اساسنامه یا برنامه های انجمن قرار دارد .
سطح سوم داده های من ، مربوط به داده هایی می شود كه از طریق مخاطبان انجمنها بدست می آید . منظور من از مخاطبان انجمن ها ، افرادی هستند كه عضو این انجمنها نیستند ، ولی به عنوان آذربایجانی با این انجمن ها همكاری دارند و با اعضای انجمنها در ارتباط هستند . اهمیت این سطح از داده ها ، از این حیث است ، كه تعریف ها و بحث های هویتی افراد غیر عضو در انجمنها نیز ، در نحوه تعریف اعضای انجمنها از هویت آذربایجانی تاثیرگذار است.
با این توضیح این بررسی در پی ارائه توصیف و شناختی نزدیك به واقع از گفتمانی قومی است كه در قالب انجمنها بازتولید می شوند و در برنامه ریزی های فرهنگی ملی باید به آنها توجه شود . بنابراین هدف این تحقیق ، استخراج گقتمان هویتی ای است كه در انجمن های غیر دولتی آذربایجانی های مقیم تهران ، درباره هویت آذربایجانی بازتولید می شود . در این راستا تلاش می شود تا مؤلفه های مختلف هویت آذربایجانی ، از جمله مؤلفه های زبانی ، جغرافیایی ، فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی و … با توجه به تعریفی كه این انجمن ها ، و به خصوص اعضای آنها ارائه می دهند ، توصیف شده و به طبقه بندی گویایی از ابعاد و مختصات هویت آذربایجانی ، از منظر گفتمان هویتی انجمن های غیر دولتی دست یابیم . در عین حال استقرار نظری گفتمان هویتی این انجمن ها ، از دیگر اهداف این تحقیق است . به عبارت دیگر ، در این مطالعه ، علاوه بر اینكه تلاش می شود تا توصیف و طبقه بندی نسبتاً دقیقی از تعاریف هویتی این انجمن ها و اعضایشان از هویت آذربایجانی ارائه شود ، در عین حال از دیدگاه نظری ، این تعاریف هویتی ، متناسب با تئوری های هویتی و قوم شناختی ای كه در ادبیات نظری انسان شناسی وجود دارد ، تبیین می شوند. نكته آخری كه باید به آن اشاره كنم ، این است كه ، با وجود آنكه تلاش كرده ام تا در این پژوهش از رویكردهای تقلیل گرای مطالعات قومی در علوم اجتماعی – كه غالباً سعی دارند مطالبات قومی را از منظر جامعه شناختی بررسی كنند – فاصله بگیرم ، و تحلیلی فرهنگی از هویت آذربایجانی ( كه اعم بر هویت قومی باشد ) ارائه بدهم ، با این حال ، من این پژوهش را در زمره مطالعات قومی قرار می دهم . دلیل این ادعا هم آن است كه هویت آذربایجانی در این انجمن ها ، بر محور هویت قومی تعریف شده است ، چرا كه اعضای فعال در این انجمن ها به عنوان بخشی از نیروی انسانی جریانی محسوب می شوند ، كه به عنوان جریان هویت گرای آذربایجانی مطرح است . بنابراین ، در مبحث پیشینه پژوهش و چارچوب های نظری ، بنا به این استدلال ، بیشتر به ادبیات و نظریه های پژوهش های قومی ، اشاره خواهم داشت .

  • اهمیت و ضرورت موضوع

جامعه ایران سطح بالایی از تنوع قومی را به خود اختصاص داده است . این تنوع قومی یك واقعیت تاریخی است كه تجربیات مختلفی را از همزیستی اقوام ایرانی در طول قرنها عرضه می دارد. امر قومی واقعیتی مدرن است كه می تواند در كنار و یا در مقابل سیستم مدرن دولت-ملت قرار گیرد . به این لحاظ درك این نكته كه مساله قومیت و هویت طلبی قومی می تواند پروبلماتیكی را در عرصه اجتماعی و در تقابل با سیستم مدرن دولت ملت ایجاد كند ، اهمیت زیادی دارد. در كشوری نظیر ایران نیز كه از تنوع قومی قابل ملاحظه ای برخوردار است ، این مساله می تواند در قالب جنبش ها و جریان های هویت طلبی ( كه كم و بیش با آن مواجهیم ) خود را نشان دهد . با توجه به اینكه توسعه یافتگی قومی امری منفك از توسعه پایدار ملی نبوده و مشرعیت امر ملی در كشور های كثیر الملّه تنها از مشروعیت امر قومی محصول می شود لذا شناختی صحیح از این واقعیت و پاسخگویی به مطالبات این گفتمان ها، ضرورتی اجتناب ناپذیر برای برقراری توسعه پایدار است . عدم توجه به مختصات گفتمان قومی عملاً می تواند بحران زا باشد . پرابلماتیك هایی چون مهاجرت و حاشیه نشینی ، بحران هویت ، ، فقر فرهنگی اقوام، تجزیه طلبی و …  خود به نحوی در ارتباط با نادیده گرفته شدن گفتمان قومی هستند كه كمابیش در ایران معاصر با آنها مواجهیم . بنابراین ، ضرورت و اهمیت این مطالعه ، در واقع به اهمیت توجه به مسائل و بحرانهای قومی در ایران باز می گردد . با توجه به اینکه ایران کشوری چند قومیتی است و مطالبات قومی در نیم قرن اخیر به شدت رو به افزایش بوده و این  مساله در ایران هم قابل مشاهده است ، لذا ضروری است تا با  توصیف وشناختی صحیح و اصولی از مختصات فرهنگی و سیاسی این انجمن ها و اهداف و کارکردهای آنها ، برنامه ریزان فرهنگی را در پاسخگویی صحیح به این مطالبات یاری کرده ، و  آنها را در جریان پویایی هویتی که شکلی از تعامل و اجماع هویتی میان اقوام متعدد ساکن ایران است قرار دهیم.  با توجه به اینکه انسانشناسی در صدد تعدیل و مدیریت تغییرهای فرهنگی در سطوح محلی و بالتبع جهانی است ، لذا شناختی میان فرهنگی ( بین الاذهانی ) از این جریان ها و از طرفی فیلترینگ بومی عناصر بیگانه ای که از سطوح کلان ملی و جهانی ، وارد فضاهای محلی می شوند ، می تواند در تحقق اجماع فرهنگی ، که در آن هیچ جریان فکری ای در انفعال به سر نمی برد ، تاثیر گذار باشد . در عین حال ، با استناد به توجیهی انسان شناختی از این واقعیت كه ، به تعداد فرهنگ ها و هویت های فرهنگی متنوع در داخل هر كشوری ، رشد و پایندگی تمدن آن كشور تضمین می شود ، لذا ضروری است تا در جهت شناسایی و حفظ تك تك این فرهنگ ها گام های مؤثری برداشته شود . ادامه نمونه متن
            
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 227

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com