کلمات کلیدی سرود ملی کشورها

میهن
آسمان
درود
شکوه
خدا
مهر
پیروزی
گرامی
جاودان
آزادی
دلاور
عشق
صدا
دریا
امید
بزرگ
پایدار
همیشه
رود
زیبا
ساحل
شاد
ملکه
نیاکان
قلب
آرمان
افتخار
قانون
کشور
خدمت
دشمن
قهرمانان
مقدس
خجسته
ابدی
خون
صلح
رنج
مهربان
ستارگان
عدالت
کوهستان
بهشت
مبارزه
برادری
شریف

Previous Entries لیست همه کلمات فارسی -پارت اول Next Entries کلمات انگلیسی تازه راه یافته به فارسی عامیانه-1397