کلمات انگلیسی تازه راه یافته به فارسی عامیانه-1397

حمایت-ساپورت
افسرده-دپرس
کوچ-راهنمایی
ری اکشن-عکس العمل
سوراخ سوراخ-سه گله-هت تریک