کلماتی که با ها جمع می شوند – بگرد

حملهها
حومهها
حيطهها
خاستهها
خانهها
خبرهها
خلاصهها
خواجهها
‏خوشهها
دايرهها
نتیجهها
درهها
دروازهها
دسته‌ها
دغدغهها
دفترچهها
دقيقهها
دكمهها
دماهایها
دنبالهها
دندانهها
دندهها
دهها
دهانهها
دههها
دهكدهها
ديدهها
ديوارهها
ذخيرهها
ذخیرهها
ذرهها
راهها
رتبهها
ردهها
رسانهها
رویهها
ريشهها
زاویهها
زلزلهها
زمينهها
سابقهها
سازندهها
سازهها
سجادهها
سرانهها
سرمایهها
پایگاهها
استراحتگاهها
منزلگاهها
سکونتگاهها
سلسلهها
سنگدانهها
سنگهها
شاخهها
شبکهها
شعلهها
شيوهها
صخرهها
ضایعهها
ضربهها
ضـمینهها
طريقهها
طعمهها
العادهها
عرشهها
عرصهها
عرضهها
عقیدهها
علاقهها
علامهها
فايدهها
فرستندهها
فرضیهها
فرمودهها
فروشگاهها
فروشندهها
فصلنامهها
قائدهها
قرارگاهها
کلمهها
کليهها
کمينهها
کوزهها
کیسهها
گانهها
گذشته،ها
گردهها
گزينهها
گزینهها
گسترهها
گسلهها
گشتهها
گلهها
گوشهها
گویهها
گيرندهها
لايهها
لبهها
لحظهها
ماسهها
ماندهها
ماهانهها
ماههها
ماهوارهها
مايهها
مبارزهها
مجسمهها
مجلهها
مجموعهها
مراجعهها
مرافعهها
مسئلهها
مسالهها
مشخصه‌ها
معاملهها
مقالهها
مقايسهها
مقرهها
مقولهها
مولفهها
مؤلفهها
میلهها
میوهها
ناحيهها
ناحیهها
نسخهها
نشانهها
نفرهها
نقشهها
نقليهها
نكتهها
نگاشتهها
نگاهها
نمايندهها
نمایهها
هفتهها
هفدهها
هقهقهها
وجههها
وحشتزدهها
ورقهها
وسیلهها
وظيفهها
وقفهها
تازهها
تابهها
حاشيهها
يكبارهها
يكجانبهها
يكسرهها
يكطرفهها
يكپارچهها
يهها
پارسايانهها
پارهها
پدرانهها
پديدهها
پراكندهها
پرخاشگرانهها
پشتوانهها
پنهانها
پهنها
پيامبرانهها
پيوستهها
چاردهها
چالهها
چاپلوسانهها
چتهها
چراكهها
چنانكهها
چندروزهها
چندماههها
چندهها
چهارهزارها
چيزهاستها
چيهها
گاهها
نوشتهها
پرداختهها
دورهها
هکتارها
شمارهها
تجربهها
ملاحظهها
نمرهها
ماهها
محدودهها
مرتبهها
دیدهها
منطقهها
کشتهها
انسانهاها
گاهیها
گذشتهها
دیدگاهها
ریختهها
البتهها
بستهها
ﺑﻨﮕﺎهها
بهرهها
بیمهها
پایهها
تاریخچهها
تبصرهها
توجهها
توجیهها
جملهها
حوزهها
دادهها
داشتهها
دانستهها
رابطهها
شیوهها
قاعدهها
ﻛﺮدهها
گردیدهها
گرفتهها
گروهها
گفتهها
گونهها
گیرندهها
لایحهها
مادهها
مبادلهها
محاسبهها
مضاربهها
مطالبهها
درجهها
مقدمهها
نمونهها
مقایسهها
مرحلهها
صفحهها
هزینهها
لایهها
مطالعهها
حلقهها
دستگاهها
زمینهها
معادلهها
رشتهها
دستهها
چاهها
پدیدهها
پروژهها
توسعهها
نقطهها
حفرهها
چرخهها
شبكهها
هزينهها
زنجیرهها
دانهها
تودهها
کارخانهها
گياهها
خانوادهها
كورهها
فاصلهها
درمقالهها
اجازهها
ادارهها
ادامهها
ارايهها
آرایهها
ارائهها
اندازهها
اندیشهها
اضافهها
بازدهها