پر تکرار ترین کلمات به کار رفته در مقالات و پایان نامه ها

و

در

به

از

می

که

است

،

شده

را

با

های

این

1

3

یک

2

مدل

شود

ها

برای

آن

جریان

بر

استفاده

تبلیغات

4

باشد

ldl

مورد

عنوان

نشان

of

ادراک

شفاهی

یا

اين

غلظت

دیواره

شد

and

ارزش

انتقال

5

دارد

مصرف

رضایت

خون

خدمات

تحقیق

بین

سطح

6

مي

گردشگران

دهان

شکل

اند

نظر

کند

روش

ارتباط

دهد

ریسک

قرار

شفاهي

in

كه

داده

the

همکاران

هر

لایه

خرید

ارتباطات

j

اطلاعات

مقصد

ی

نتایج

نمونه

گرفته

s

وجود

a

جرم

دو

تحقيق

تحت

m

تاثیر

توسط

سلول

8

بررسی

گردشگری

براي

c

کننده

ناحیه

تا

هم

مقدار

خود

ضریب

شامل

wss

صورت

کنند

مطالعات

مختلف

کم

کرده

هستند

سرعت

مشاهده

برشی

معادلات

توجه

d

7

شوند

رابطه

تنش

r

گیری

تمایلات

کاروتید

يا

محصول

k

رفتاری

مثبت

0

افراد

انتخاب

تحليل

پژوهش

معادله

کنندگان

اندوتلیال

زیر

طور

جدول

انجام

نمودار

داد

پخش

carotid

10

مطالعه

تعریف

افزایش

عوامل

بیشتر

شاخص

دهند

تواند

دست

سفر

رگ

پرسشنامه

مشتری

هندسه

مانند

ای

دیوار

محاسبه

اثر

آزمون

artery

درصد

روی

نسبت

پس

جامعه

ایجاد

دیگر

است،

ذرات

ورودی

اندازه

گردشگر

رفتار

ایی

12

هاي

داشته

لومن

بود

بالا

نیز

مناطق

چند

کیفیت

n

کاهش

اندوتلیوم

9

يک

تشکیل

زمان

کرد

میان

آنها

گونه

چه

آترواسکلروسیس

اهمیت

گردید

ارائه

مشخص

اساس

غیر

بسیار

همچنین

خدمت

پاسخ

توان

توزیع

کلی

اما

بخش

=

سال

مهم

تولید

ارزیابی

حل

منابع

t

میزان

اصلی

متغیرهای

سازی

2002

b

no

نرمال

ویژگی

يك

biomech

2004

مشتریان

اینتیما

کار

زمینه

منجر

عمل

شناخته

دارند

متغيرهاي

طریق

2000

تحلیل

بعد

اگر

قابل

دیفیوژن

تعیین

shear

مولکولی

پیام

فشار

شرکت

جهت

15

تمایل

هدف

تغییرات

بازاریابی

نتیجه

وابسته

بدن

مهمی

f

11

عدم

باعث

نرخ

flow

بدست

بیان

بندی

بالاتر

دیگران

تجربه

2007

eng

لیپوپروتئین

منظور

مهار

ممکن

شرایط

دهنده

کردند

2008

داخل

تجزيه

wall

دلیل

موجود

نرم

نقش

نوع

arterial

فیلتراسیون

هزینه

تعداد

تر

زیاد

بررسي

2006

تغییر

یافته

مرزی

ساختاري

پلاک

نامه

g

روابط

مدت

نمی

عاملی

وسیله

زنده

ساختار

آمده

flow

؛

30

pp

atherosclerosis

human

کلسترول

وفاداری

آب

همان

مساحت

ثابت

بين

مواد

جمع

ضرایب

تحقیقات

واقع

مقادیر

ابعاد

مرحله

for

درجه

توسعه

آید

بنابراین

خاص

h

آ

شدن

فصل

نفوذ

خواهد

نیاز

یکی

رضايت

stress

بوده

کل

مستقل

bifurcation

کردن

مي‌شود

ابزار

سلولی

دستگاه

محصولات

نوسانی

عدد

علت

شود،

فرض

وزن

حالت

پایین

باشند

واکنش

علاوه

مقاصد

مکانیکی

2005

2003

اجتماعی

ساختاری

عملکرد

منطقه

نگرش

p

14

19

25

on

اشاره

زیادی

دریافت

قسمت

موارد

arteries

بالای

متغیر

computational

شب

transport

دارای

انباشتگی

1998

اعتماد

پارامتر

مجرا

چنین

مرتبط

شکل6

blood

آماري

vol

گرفت

اعتبار

درک

عامل

آنچه

سپس

نزدیک

نیست

برازندگي

اندازه‌گيري

بیشتری

خالص

مفهوم

بیماری

چون

متوسط

ترین

کمک

ایران

جذب

l

x

36

73

انتظار

بسته

جمله

حاضر

تعادل

او

مش

بيان

منتقل

حبابی

پرداخت

تجربی

کمتر

نفوذپذیری

cca

eca

مجدد

ica

دسته

سیال

تنگی

فردی

گردش

pulsatile

ناشی

حجم

زير

همبستگی

محل

نيز

حدود

یابد

پیش

برازش

زمانی

2001

اینکه

آماری

انتظارات

16

40

ظهور

اختلاف

محدود

هایی

توصيفي

متغير

پروتئین

وضعیت

قلمرو

روشهاي

transfer

محاسباتی

دهندگان

ارزيابي

افزايش

همراه

پرسش

مربوط

تصمیم

شخصی

مقطع

پیچیده

حال

18

50

باید

توصیفی

ادراك

پایان

سوسیس

ضخامت

رخ

اضافه

مناسب

1997

مقابل

شوند،

ماکزیمم

پیشرفت

محقق

تلاش

درون

فیزیکی

شبیه

گرم

شروع

e

راه

محلول

46

آوری

to

صرف

گيري

نیروی

احتمال

فرایند

simulation

حرکت

تک

تمرکز

كنند

mass

1991

1999

×10

خصوص

چرب

برابر

تقسیم

مشتريان

low

مناطقی

الگوی

میلی

منبع

بودند

41

45

گسترش

شرح

گیرد

نشده

موج

برخی

بزرگ

نزدیکی

حاصل

صنعت

ابتدا

بودن

رو

بازدید

الکترونیکی

منافع

طبقه

چرخه

خريد

لیتر

دادن

بسیاری

شدند

بار

ميانگين

داده‌ها

همرفتی

model

v

w

y

زخم

زده

شرط

تخمين

اسید

نسخه

موضوع

بالن

نقاط

داده‌هاي

کنند،

حالی

مسدود

ندارد

جدایش

اي

حد

توانند

کامل

تبدیل

journal

biomed

دادند

اطمینان

1987

چربی

نیروهای

تعيين

می‌باشد

شاخگی

تمام

محیط

مدیا

مسير

تنها

آزاد

coronary

گرادیان

موجب

&

20

29

33

51

ديگر

طول

عواملی

گردشگري

همبستگي

فرم

خروجی

قطر

قوی

مستقیمی

بی

براساس

همگن

انسان

باشد،

احتمالا

کالا

ديگران

خارج

داخلی

روانشناختی

زیرا

2011

2009

مشتري

مثال

توصیه

گیرنده

شده،

دمای

بنابراين

تبليغات

تصویر

ساخته

فرضیه

63

ku

شار

محیطی

ماتريس

قبلی

اغلب

ماکروفاژ

ايجاد

شیمیایی

تخمین

بافت

هتل

توانایی

caro

التهاب

قلبی

استنباطي

بالایی

بالا،

engineering

stroke

density

اطلاعاتی

اکسیژن

سیستم

study

dependent

پروفیل

karino

arteriosclerosis

اکسید

تجربیات

between

توصیف

mri

perktold

اولیه

انباشته

استنت

گرفتن

نهایی

مقدمه

تصميم

گرديد

آمار

numerical

رسد

28

31

60

72

سمت

صفر

عروق

اگرچه

واريانس

ایده

فرد

نام

بدین

خدماتی

تاثير

پنهان

رد

دی

رهبران

گردآوري

همودینامیک

شمارش

شماره

ادبیات

تحقیقی

رطوبت

آوردن

براون

برداری

ميزان

متغيرها

مقایسه

معناداری

توضیح

توزيع

نهایت

شبکه

فعال

بازاريابي

منفعت

ميان

دوم

ذره

37

42

53

59

68

70

80

آورد

at

by

m2

pi

آترواسکلروز

املاح

hemodynamics

موضعی

افزار

فاز

نظیر

فقط

قبل

فوم

كلي

انسداد

دیواره،

بالقوه

نفر

احساسات

همه

نمود

بدون

نياز

يکي

concentration

وومرسلی

عقیده

cells

models

بالون

پذیری

بهره

ال

thread

ما

نه

ضريب

وارد

عبارت

فلوئنت

9/0

ريسك

lwss

تئوری

کاروتید،

شناختی

لازم

معکوس

نگهداری

استخراج

دنبال

1985

1980

ویسکوزیته

ساخت

ethier

statistics

مشابه

پارامترهاي

مي‌دهد

گذارد

تاييد

داشت

2012

luminal

چهار

خوشه

cab

cfd

مقاومت

jan

endothelial

اتصالات

lee

with

res

اکثر

سانتیگراد

جزئیات

شتاب

کم،

محققان

national

مراحل

اوج

ماهیت

vascular

جدا

انشعاب

خوب

17

ص

55

سود

شدت

سیلورمن

قبول

گویند

قرمز

تخریب

بازی

استنباط

معمولا

اتفاق

فلاویان

پرداختند

قیمت

اقدام

تناسب

فرستنده

آرندت

رفتاري

بيشتر

ثانویه

یافت

پايايي

استاندارد

قابلیت

نتايج

داشتن

فراهم

چارچوب

کدام

حوزه

تقطیر

لحاظ

یعنی

1990

1995

چگونه

اهميت

وقوع

پردازد

وقتی

ساير

زماني

اعمال

سایر

مکان

پاوه

مستلزم

چهره

نظرات

دریافتی

دقیقه

اتصال

جريان

مهمترين

معني

افرادی

گروه

نکته

گام

گره

کارکردی

بحث

بیش

i

celebi

21

22

23

26

27

34

39

44

58

64

67

69

71

روي

85

رنگ

آوري

al

تراوایی

xx

yy

international

coupled

فرایندی

نظري

biomechanics

فهم

اندوتلیوم،

جزئی

velocity

فیزیولوژیکی

ادامه

جدید

m2/s

atherogenesis

هضم

پایین،

متخلخل

يكي

علمی

تصمیمات

surface

cholesterol

common

رسمی

ضرورت

حاکم

circ

تجاری

مولکول

متفاوت

درباره

كرده

سوسیس‏ها

جریان،

بینی

محاسبات

مطلوب

بنابر

حداقل

همانطور

patterns

غالبا

جداول

مولیناری

ضخیم

بسياري

giddens

برنامه

کنترل

غیره

قابليت

مکنون

اجازه

پژوهشی

vessel

خانواده

correlation

بازار

heart

کانتور

سینوسی

خاصی

ترتیب

ثانیه

مونوسیت

جابجایی

علامت

1967

mechanics

physiol

مشاور

طريق

ارگانیک

می‌شوند

کوواريانس

افزاری

تراز

risk

تجزیه

مي‌باشد

lipoprotein

بردار

ann

پرداخته

ماهی

مالی

نیوتنی

واقعي

سطوح

وفادار

proceedings

جمع‌آوري

piskin

اطراف

نهايت

رینولدز

پذیر

توجهی

همکاران،

کلیدی

زاویه

آئورت

تکرار

osi

دانسیته

پیوند

الگوهای

شاخه

سنجش

ros

plaque

شاخصهاي

فهرست

معرفی

حرارت

مهارت

شریان،

تور

کلامی

distribution

گیل

استوکس

پلاسما

حتی

سوسیس‏های

رقابتی

spss

آیند

×

نحوه

تمايلات

اخیر

تمامی

روايي

32

48

49

62

65

روز

سوم

تکمیل

طرف

بسيار

ايران

نظری

مطالب

تاثیری

روایی

کرونری

فوق

رکود

مثل

نیمی

آزمایش

شرايط

دوباره

اجزای

حائز

مدیریت

رسانه

طبیعی

نمایند

نماید

غیرکلامی

بهتر

تاییدی

تصادفی

سي

مولفه

گرفتند

نا

پی

اطلاعاتي

واژه

شاخص‌های

متناسب

نسبتا

کافی

هنگامی

ابزارهای

وضوح

مشخصات

متعددی

عملکردی

متقابل

1983

1989

1996

دريافت

یکدیگر

مقاله

چرا

عملكرد

تخصص

گذشته

تعريف

سازمان

زيرا

جاذبه

رسیدن

اصفهان

تصور

مستقيم

پیوسته

کوچک

دانش

مقايسه

مجاز

گرافیکی

گزارش

اجتماعي

محلی

پایدار

gfi

عمدتا

مدلی

دوستان

مهمترین

معرف

زمينه

نامحدود

آمد

كننده

موفقیت

برش

دليل

شناخت

همواره

دقیق

کالاها

پیشین

مفهومی

واسطه

شهرستان

/

o

رضا

تحلیلی

35

38

47

52

54

66

75

77

تاثیرات

سان

سرد

فیبر

an

غذایی

et

jr

مکانی

شكل

from

ترنسمورال

طبق

قادر

moore

گوشت

پاراسورامان

کرونین

افتد

serum

قدرت

اثرات

جستجو

fluid

المللی

ایفا

باقی

اختلال

المان

نقطه

نیرو

وستبروک

انتشار

zarins

يافته

d=5e

مدیران

نگه

بيانگر

geometry

anand&khanna

ذهنی

نوبه

استرالیا

هیچ

کمتری

برون

ترومبوز

methods

سرخرگ

rappitsch

غالب

gr/s

برجسته

جناب

physiology

ضروری

هرچه

گرديده

برقرار

factors

تشخیص

تفسیر

تجارب

walls

حجمی

چگالی

انواع

كنندگان

thrombosis

نمايد

ارتباطی

حساب

1/0

194

بلکه

نرمالیزه

جو

384

صد

stangeby

species

administration

انشعاب،

اندوتلیال،

واضح

پیرسون

هنوز

گرفتگی

روند

تابعی

خمیدگی

کارو

آتروژنیک

حفره

تفسير

ژنتیکی

lipoproteins

مختلفی

مسئول

مسئله

برآورد

تقریبا

deng

مساله

بنابراین،

خاطر

زيادي

دارسی

ادراکات

مي‌گيرد

معتقدند

vasc

تأییدی

1955

1984

1993

بازگشت

هنگام

مقادير

جهانی

index

george

معتبر

تنظیم

ساعت

ويژگي

tourism

روستاهای

پیشنهاد

real

ترکیب

نظریه

conference

پایا

مکانیزم

آورند

چنين

نتيجه

سطح،

role

disturbed

واقعا

dog

متفاوتی

fit

fry

ناویر

wada

iel

its

مرجع

fluid

d=15e

d=10e

شکل1

كاربردي

مسیر

t/0

پیوست

سنجه

modeling

دانشگاه

معرض

sin

nerem

معنی

مجرای

udf

uds

کسب

دامنه

کمی

گذرنده

آسیب

هندسی

سابقه

محققین

آزمایشات

مشاهدات

دكتر

مقطر

شاخصه

اول

بری

دلار

شریانی

science

گرایی

ترم

نازک

روستایی

دهد،

به‏منظور

analysis

جای

china

تركيب

آقاي

گرداب

آماره‌هاي

میانگین

اصطلاح

تحریک

درآمد

دهه

آنجا

دگرگونی

χ

گفتن

24

61

88

90

96

عاطفی

اصلي

ادراکاتی

شان

شد،

انتهای

می‌باشند

ضرب

میدان

طرح

تائيدی

اصطلاحات

پدیده

شیوه

شمار

اطمينان

اند،

قصد

یخچال

صحبت

كرد

شناسایی

بايد

بستگی

بیانگر

تعاریف

ها،

نمک

ولی

موانع

عموما

مطلوبیت

برده

عمده

دیگر،

داده‌های

اجرای

cell

بعدی

بعضی

ويندوز

سازه‌های

اينكه

سؤالات

تأثير

بقای

پيشنهاد

يکسري

پايان

بلكه

lisrel

100

بوته

بنگاه

ام

بد

سر

ضد

شک

وی

حضور

مبادله

همين

تفاوت

کشیده

8/0

تاثیرگذاری

عاملي

محتویات

کاغذ

نامطلوب

گذارند

مختلفي

برقراری

هنگامي

بازديد

سفارش

هرچند

1392

می‌دهد

جداگانه

گسترده

طولانی

1973

سکته

آینده

حرکات

قدرتمندی

خطاي

سازه

هدایت

اعتقاد

اقتصادی

تعدیل

راهنما

پيشنهادهاي

بهترین

دیدگاه

کرونباخ

سختی

دفعات

تایید

خلاف

تبادل

2010

معنادار

اسیدهای

پرداختی

خوبی

خودش

سطحي

لوله

موثرتر

دوطرفه

مایع

محور

مدلي

فرمول

پروانه،

طوری

درست

فریزر

آشکار

متغیرها

agfi

ادراکی

شاکیانه

مطرح

اولین

توصيه

خسارات

سفید

اتخاذ

اینجا

اساسا

موفقيت

اینترنتی

گذار

کسی

تحصیلات

مجددا

پیدا

تكرار

آبی

آن،

تقویت

بیرونی

پیامدهای

متخصصان

اجرا

گرایش

حفظ

حمل

خرد

خشک

دقت

دهی

u

{

}

implications

اسيد

انسانها

راس

293–302

رشد

مطابقت

گفته

داشتند

43

3d

56

57

81

86

خودشان

localization

foam

سري

am

dp

می¬شود

سعی

li

ph

تکنیک

سهم

sc

شخص

zz

دید

موردی

ojha

صاف

برینکمن

رگ،

اثبات

آشفته

جالب

رژیم

ومحدودیتهای

نیستند

موقعیتی

نواحی

گلوگاه

عددی

biol

علم

عرضه

غشا

ویژگی‌های

غير

گيری

دریافتند

فروشنده

گيرد

بکار

قبیل

bifurca

پیشینه

شود؟

نیازهای

through

king

اسمیت

محوری

biomechanical

این،

جرم،

قدم

oxygen

آندرسون

قلب

cardiovascular

كسب

سلولهای

توانايي

progression

كمك

اصطکاکی

لذا

جانسون

مرز

thom

نقشه

tion

هان

همو

وبا

لکه

ولي

راضی

سالید

كروبي

اخیر،

بزرگواري

گردشگرانی

park

کمبود

مربوطه

عادات

برخي

دیگری

department

گیرند

ماتریکس

غشایی

رایج

قلبی،

همزمان

ناپایدار

درمان

بافت‏سنجی

اشمیت

105983

ناحیه،

رینگن

r/radius

هسته

فراواني

رسوب

تشریح

فراوانی

حال،

جنبه

نکنند

فیزیکی،

آشنایان

applications

مخلوط

steinman

خدمات،

دینامیک

comput

left

kumar

ldl،

رابطه‏ی

london

غشای

ارايه

جدول6

صوتی

جویی

barbara

گرایشات

کاملا

بازاريابان

بیضی

period

اروپایی

positive

position

گیرنده‌های

استقلال

پیرامون

مجموعه‌اي

ارتباطي

تاخیر

بنده

حساس

visualization

107

118

124

129

14c

بود،

مومنتوم

387

سن

بدهد،

سگ

اظهار

انحنا

وب

40%

ماکروفاژها

05-Feb

50%

لزوما

مخصوص

واحد

lusis

تشکيل

friedman

زبان

بیوشیمیایی

روشن

فزاينده

افزوده

بُعد

tarbell

ريشه

گردآوری

تئوري

پروتئوگلیکان

فشار،

محتوای

محتواي

&vesna

روکش

اندکی

تایوان

ناملموس

گلیکو

حیات

کتاب

كلان

چگال

متخصص

گذاشته

thromb

خاصیت

قانون

مقابل،

oscillating

تیمارهای

احساس

دارند،

effect

david

1390

1386

glagov

كلسترول

مي‌کند

233–241

meth

krams

لخته

different

1974

1971

1988

1994

1992

مجتبي

association

پنج

پيش

انشعابات،

منسجم

غيررسمي

امروزه

سوالات

ناپذیر

مقاطع

چندین

معتقد

ميباشند

sadeghi

محدوده

نموده

طرفي

پژوهشگر

وداده

vldl

ملاحظه

خریداری

پکله

rate

committee

مسافرتی

برداشت

کلام

سایز

سایت

تعديل

سفرهای

ادونتیشیا

فاصله

تأثیر

دکتر

تشكر

جنسیت

مخاطره

حاصله

مشخصه

اینرسی

کلیه

تقریب

خارجی

theoretical

اصلاح

تایپد

احاطه

کنیم

تقدیم

تقسيم

چینی

تعين

مستقیم

کالیست

مطالعاتی

ماده

تصویربرداری

مانع

خون،

مقالات

normal

نامیده

cfi

سطحی

نوسانی،

معيار

biology

carney

واقعی

مرحلة

guidoin

محمودزاده

حیوانی

حبابی،

گزاره

معمول

buysse&verbeke

،یک

محيط

profiles

آنژیو

همکارانش

مدل،

stenosed

ifi

ترویج

polarization

arterioscler

دنياي

داربست

medicine

تماس

biorheology

سفیدی

smartpls‌

شکمی

radius

رنگ‏سنجی

همكاري

فاصل

مرکز

توده

توزین

new

nfi

nnfi

مشكل

امکان

الاستیک

مزیت

بانکداری

فایل

خصوصی

استاد

توصيف

پایایی

سنجی

farjoun

تحقيقات

calculations

ایمنی

large

soc

خاکستر

tcd

سوال

72/8

right

سونی

کبد

usa

پزشکی،

rmsea

transmural

کشت

سوند

کلدال

پلاگ

فرعی

گردد

پیروی

johnston

خوشه‌ها

فروش

بايستي

کپک

seth

آغاز

دانشجو

سویه

آپو

ارزشمند

پوشش

membrane

گاز

wss،

پولی

italy

آلفاي

فضای

شركت

پيدا

بدل

پيام

بازسازی

internal

canine

dholakia1997

مبتنی

شدگی

effects

ممكن

تنگ

مهدي

شناسی

منفي

location

رقابتي

american

جست

جدی

chien

biomedical

shirani

trans

حتي

zhang

newtonian

به‏مدت

چسبنده

خطر

مباحث

پلاکت

دانند

آید،

مزایای

متغيره

متغيري

دار

یکنواخت

مشارکت

دور

تمايل

كالاها

نيازمند

همکاری

مخاطب

روبرو

زرد

سولفات

غیرتجاری

ساز

سبب

زوج

پارامترها

مسافرت

3946

خیر

پارامتريک

h1

نامناسب

سوالهاي

ساختارهاي

صدا

مکاني

مورگان

نیتروژن

قالب

جانب

دسته‌ی

قویتری

طيف

ظرف

مهارتهای

متدلوژی

کلانتری

خطرات

ریخته

طراحي

محدودیت

فاکتورهای

نظمی

برخوردار

صافی

عکس

گردشگر،

رسیدند

همچون

محيطي

نیازمند

لازارسفلد

گونست

شيوه

تاثیرگداری

محسوب

باری

كار

امری

سراسر

اختیار

كند

لحن

الکل

یون

صدای

مغز

انچه

نقل

هسی

قطره

هما

نمره

ايفا

شناسايي

ولز

لیسانس

اخیرا

رادمهر

يافتن

بیشنری

بخشی

نوری

اشکال

ذهني

رتبه

بدين

بگذارند

ویت

برند

مروری

برتر

ناپارامتريک

علّي

کارایی

علوم

دهندة

پیشنهادات

عملي

شانکا

دهدرضایت

شخصیتی

نگرانی

لیتلر

تیمار

تیلور

دانشجویان

قدرتمند

بطور

عقيده

بلافاصله

آنهاارزشمند

تدوين

مي‌توان

بتواند

value

غربی

روزنامه

رسیم

نانومتر

حاکی

اروپايي

تجاري

دموگرافیک

میزانی

بازاریابان

بپردازند

سانتیمتر

اسلامی

دربارة

پذیرفت

یوسکل

انساني

ارگان

كردن

تعبير

کوچکی

همچنين

ليکرت

پاولز

بندي

96/1

تعامل

102

117

بگوید

آل

99/0

بن

جا

خط

زا

382

شش

رساندن

سی

طی

حریم

ریزی

لو

به‏عنوان

لی

پاسخی

500

پر

روایی،

آرایش

لیتوین

600

کشیدن

یانگ

تحقيق،

کد

وضعيت

رهبر

80%

روغن

95%

مي‌بايستي

وابستگی

مدلهاي

سلامت

سولفوریک

مي‌گردد

تاکید

شواهد

ورود

تایلور

مسايل

باکتری

خاص،

میلی‏لیتر

تنگاتنگ

توازنی

چالش

زیتامل

رسمیت

غیررسمی

1391

1388

فولرتون

تبديل

لاین

نشانگر

کاراییب

تقلید

مقبول

فخاریان

1954

1986

جلوگیری

لذّت

کریک

تکیه

دیپلم

خروج

بزرگترین

واگنر

روزافزون

لزوم

تأييد

یافته‌ها

مقاصدي

وسيله

هستند؟

همیشه

فعاليت

تأیید

پیچیدگی

بقایای

معاني

ازاطلاعات

تایی

میدانی

چشم

تردیدها

آورده

برتری

سازد

کراوتروپیرسی

تجمع

اسيدهاي

فرضیات

اسنباطی

ویژه

سالم

ديگري

تشكيل

آزمایشی

عبارتند

ستون

زياد

متنوع

پارامترهای

ایالتی

مثبتی

کیفی

معتبرتر

كاربرد

می‌شود

منابعی

واریانس

مؤثر

متخاصمانه

آذرماه

اندازه‌ای

پردازند

گردشگربه

تامین

فرضیه‌های

پایه

تعهد

مکانیسم

مفاهیم

خوانده

ماهي

کاربردی

بوکلین

سلیقه

داکین

نادیده

مبنی

مناسبی

2400

شنونده

اوليه

گرملر

پيشنهادي

معناداري

تیوباربیتوریک

محرک

متکی

مخرب

hcl

ریچینز

قبلاً

گروهي

یافتن

ترجیحات

متیل

مي‌كند

گامهاي

ابزاری

محکم

بولتون

تلفن

سنجید

سانتی

فورنل

فاقد

پایانی

non

گاهی

محتوا

توقف

مقياس

جذابیت

معمولاً

گيرنده

آرام

کسانی

مواردی

مطلب

رگرسيون

تهیه

برونزا

شاهد

مغذی

tba

آماره

نمونه‏برداری

پژوهشگران

کتز

البته

کل،

کلي

بیشترین

تصوير

فرار

گراد

افرادي

پليت

قادرند

چندلایه

آيا

تخمين‌هاي

هموژن

شخصي

دفاع

ترکیبات

پیمایش

ببشتری

تصمصم

برنده

اتر

آیا

ازت

شدن،

ايم

بعنوان

ماهی،

مراتب

دیده

نگاه

تروسو

قضاوت

ناشي

مذكور

چهارم

نمي‌توان

ويژگيهاي

مصرفی

سادگی

دوست

جزء

تبلیغ

ماهيت

جنس

حذف

حسب

پیشگو

تبيين

غشاء

val

text

|

خرابی

مادون

نانو

صنایع

بیز

پیش‌بینی

α

جداسازی

تابع

پلیمر

انعکاس

ماتریس

326

خواص

level

سیلیکا

statistic

عمر

test

نوسانات

13

پلی

prob

طراحی

آمیخته

آنالیز

عبور

membranes

پلیمری

روش¬های

بهبود

می‌توان

ه

می¬باشد

values

سانسور

حرارتی

عصبي

غشاءهای

separation

ب

پوشش¬های

‏4

nm

زئولیت

وایبال

reliability

ماشین

حلال

squared

شبیه¬سازی

نانوذرات

فازی

رابطه‌ی

تعمیرات

پوشش¬ها

ژنتيك

سيستم

آلی

میکروسکوپ

ریشه

اعداد

کربن

تجهیزات

عبوری

gas

مدول

نقدینگی

طیف

تیتانیوم

فرآیند

آن¬ها

موثر

اسمز

شبكه

استتار

رزین

فلوئوره

جواب

غشاهای

گازی

پیگمنت

صنعتی

مقیاس

c2

d2

حفرات

عملیات

گذشت

ü

technology

growth

می¬توان

خواهیم

عبارتی

lag

گاما

مشکل

5%

افزودن

الگوريتم

آن‌ها

ضمانت

mixed

یورتان

دما

سبز

کاربرد

قطعات

مدل‌های

آمونیاک

می‌آید

سنتز

استتاری

%

روبشی

matrix

fixed

بلک

رویکرد

باتری

شونده

wavelength

آلومینیوم

تصفیه

دوره

_

c1

می‌کنیم

hypothesis

خبره

داده¬های

پلي

انعکاسی

has

null

پیش¬بینی

d1

چسبندگی

development

الگوریتم

exogenous

پساب

فرمولاسیون

financial

c3

d3

ma

شیشه

اجزاء

الکترونی

فرایندهای

جنگلی

نمایی

10%

critical

پروژه

راکتور

گامای

1%

criterion

نور

رنگدانه¬های

رفته

unit

مسائل

polymer

آندایزینگ

زنجیره

trend

is

فیلم

constant

fuller

200

پلیمرهای

رنگدانه¬ها

انحلال

augmented

linear

dickey

دارا

root

length

one

var

arch

پوشش¬هایی

θ

adjusted

می‌پردازیم

700

عملیاتی

می‌کند

دسترس

توزیع‌های

sided

می¬تواند

83

if

می¬دهد

اِعمال

خوراک

بازتاب

لايه

تراوش

خطوط

industrial

variable

گازها

مرئی

cibanone

mackinnon

کاربردهای

caption

مونتاژ

مهندسی

تست

79

95

تجهيزات

دي

انرژی

شبكه¬هاي

volatility

داده¬ها

ar

then

می‌تواند

می¬گردد

dols

معدنی

مجموعه

تشدیدی

سازي

prediction

economic

inv

تولیدی

امر

92

97

برآوردگر

کارکرد

etebar

غشاها

آموزش

پیاده¬سازی

الگوريتم¬هاي

تکنولوژی

تبخیر

جمع‌آوری

چراکه

شکست

observations

سخت

صفحه

sample

رنگی

همین

دستیابی

after

پیک

garch

infrared

خرابی‌های

واقعیت

سیاه

دماي

trends

76

تصاویر

صورتی

400

based

800

رنگ¬های

وزنی

درستنمایی

t=100

بهینه

خراب

مشکلات

حدودی

included

سیگنال

اهداف

nanoparticles

are

nano

dsc

غلظتی

آماده

90671

منطقی

الف

بسل

β

بتوان

اشعه

stat

74

84

اسمزی

ftir

فلز

قشر

قطع

همان‌طور

تعميرات

پيوست

تشعشع

نگهداري

پیاده

equation

حداکثر

نمودند

خواهند

غشاءها

همجمعی

انتگرال

tga

‏2

زندگی

information

z

91

camouflage

ورودي

سیستم‌ها

dioxide

فام

method

آب¬های

roots

جدول7

82642

نت

دچار

university

n=10

احتمالی

تبصره

خصوصیات

variance

خیلی

مرتبه

موازنه

pes

sem

می¬کند

كاربردهاي

خطا

λ

89

99

سری

oc

ذکر

properties

مرک

carbon

thesis

همزن

error

تفاضل

به¬وسیله

روش‌های

يادگيري

کارشناسی

zeolite

sheet2

nir

inverted

مجموع

کارخانه

نباشد

منطق

فعلی

توابع

منفی

كردند

حلال¬ها

محصول،

98

ca

lm

resid

نوسان

هوش

تمیز¬کاری

elseif

اختصاص

using

بزرگنمایی

lnum

vetebar

محیط¬های

900

بازها

خالی

durbin

می‌گیرد

حالتی

طرفی

سایش

زیرآیند

کنيد

مالي

مدیر

ثبات

watson

آلیاژ

89279

معین

آلمان

89373

باز

اولترافیلتراسیون

پیگمنت¬ها

پویا

ارشد

خطی

γ

رسم

ro

ملکول

شفاف

product

coating

research

زنجيرگسترنده

می¬یابد

اندک

that

ماه

قطعه

رنگ¬ها

بزرگتر

هوا

silica

محصولاتی

چنانچه

وسایل

جدیدی

پساب¬های

براورد

210

300

320

داده‌ی

بيني

720

میکرون

باقیمانده

آن‌گاه

1000

می¬باشند

کوتاه

لاستیکی

mean

برطرف

کشور

تجمعی

هستند،

زیان

نظامی

کند،

کنار

chemical

سریع

صنايع

معیار

اکنون

تمیز

std

شبيه

نانوسیلیکا

regression

تجهیز

تری

حدی

رنگدانه

دفع

polymeric

عالی

93

حین

چگونگی

دریایی

lc

pu

فلزی

85714

مارپیچی

ايزوسيانات

جامد

خلاصه

مربعات

مطابق

blue

مي¬شود

industry

آزمایشگاهی

این‌که

بخش¬های

this

راست

قضیه

بردن

می‌کنند

این‌جا

توليد

bayesian

كاري

حاوی

نمایش

متغیرهاي

به¬طور

بلند

67244

240

280

titanium

380

parameter

حسگر

فلوئور

انتخابی

banking

دستور

1100

منحنی

hansen

آلودگی

گرمایی

عمليات

تابش

93277

خوردگی

راحتی

داریم

تعمیم

فعالیت

متراکم

برحسب

dev

اولين

گرمای

adjustments

coefficient

خورشیدی

مي¬باشد

next

افزودنی

سایشی

yellow

مشکی

system

باتری‌های

اساسی

sum

معرفي

اصل

مراجع

coatings

آقای

ديسک

آلات

خنک

می¬گیرد

<

ذوب

وزن¬های

رفع

ir

lr

us

میکروفیلتراسیون

قطبیت

series

akaike

خروجي

قاب

ندارند

اختلاط

اندازه¬گیری

معمولی

الیاف

لامپ‌های

label10

بروز

عنصر

خصوصاً

پیشنهادی

برآوردي

ردیف

تشدید

رساله

مقداری

دمایی

پالایشگاهی

220

250

350

360

370

long

410

420

610

680

basic

پلیمرها

710

840

روشی

980

purification

روشهای

process

گردیده

debt

نامتقارن

فرایندها

خورشید

آن‌چه

تراوا

بازخورد

quinn

پخت

hannan

market

انعكاس

نظارت

همانند

کوره

عموماً

adf

chi

پراکنده

مجزا

ext

مراکز

square

octoate

سازی،

پسین

obs

run

ترکیبی

وارده

منعکس

backcast

دانشکده

بهينه

واحدهای

label9

برد

فرآیندهای

schwarz

نبود

آلوده

می¬آید

محصولی

ریاضی

ماشين‌آلات

رود

78

82

87

94

ac

سطر

specification

p2

uf

پیگمنت¬های

اینجانب

اسپکتروفتومتر

دلایل

نورون

1382q1

نزديك

روش¬هاي

میکرو

محرکه

تقسیم‌بندی

stochastic

الگو

جایگزین

نشر

آزمایش‌های

economics

بانكداري

مصنوعي

موتور

گیرد،

β=

يورتان

کاملاً

1390q4

رشته

نمونه¬ها

كاهش

الکترولیت

رسید

نمودارها

تاکنون

شده¬اند

درپوش

یکسان

تاریخ

performance

150

230

260

290

340

390

polymers

490

550

570

580

620

650

660

670

690

امواج

740

760

890

روشنایی

950

53782

olive

اقتصاد

کوچکتر

دادیم

لامپ

داراي

دارد،

filled

متقاطع

لحظه

structure

squares

چاپ

شستشو

least

اقتصادي

برخورد

بانکی

ژنتیک

مذکور

کنید

2013

cointegrating

طیفی

84127

near

end

هانسن

deterministics

black

out

پلي¬يورتان

سنتی

گرما

خرابی‌ها

زمانی‌که

‏5

برگ

پتروشیمی

نانوکامپوزیتی

گردند

آمدن

>

سیستم،

inorganic

سولفون

ج

gf

gr

موج¬های

mf

سمی

روش¬ها

سرمایه

هوایی

جایی

تخلیه

بانی

کامپوزیت

فاکتور

نگهدارنده

tio2

arima

صرفه

موجود،

سیستم¬های

خودرو

گازهای

رزین¬ها

عهده

فناوري

خرابي

ياتاقانهاي

بازه

سامانه

جعبه

دنده

توربين

861

کامیون

بارگیر

maintenance

رديف

سه

ناوگان

كمپرسور

ملی

آزمايشي

نيرو

آموزشي

mlp

knn

رخداد

درگاه

برچسب

جاده

fac1

آينده

لرزش

لرزش‌

دقيق

حرارت‌

تجهيز

fac7

بعدي

predictive

عقب

جديد

data

مکنمار

درخت

ترموكوپل

جلو

آزمايش

کالای

failure

tp

پايه

تغيير

fac4

dt

precision

تغييرات

fp

افقي

mining

فرآيند

هزار

جابجا

rapidminer

fac6

fac3

افتاد

نقلیه

اينکه

آستانه

كم

gps

fac5

fac2

ناگهاني

52413

رزرو

بارگیری

تقاضا

1704

cluster

ونقل

هوشمند

equipment

اساسي

تري

حالتهاي

condition

ضربه

techniques

تشخيص

کاوي

راهداری

oil

راننده

گير

آناليز

systems

عمودي

رانندگان

بکارگیری

نماييد

0%

یکسر

بارگیرهای

class

استان

میگردد

3333

کامیونهای

نقلی

time

case

تجارت

پايين

110

141

تن

1392/02/23

1875

بالاتري

تعدادی

29058

15778

40849

مبدا

60806

ياتاقانهاي‌

pca

سوخت

65897

سند

ضمن

میشود

اطلاع

666667

بزاز

production

نماییم

105

121

450

483

ترافیک

70%

تفکیک

بارهای

93%

شرکتهای

63294

احتمالي

لاله

diagram

نمودن

ieee

ترين

6666

استهلاک

مثلا

صاحبی

معضل

هزينه

بينانه

كارخانه

quality

مديريت

پيشگويانه

ماشين

زیاد،

مبتني

ريزي

استراتژي

پيشگيرانه

تعمير

cost

هزینه‌های

management

تكنيكهاي

تكنيك

شما

سيستمهاي

cbm

صنعتي

ثبت

کارگاه

مفيد

الزامات

پياده

برداري

پايش

اجراي

فرايند

بصورت

كاركرد

ماژول

جامع

مانيتورينگ

qfd

نفت

نمي

بي

ساده

تعميراتي

صحيح

هايي

کارکنان

باقيمانده

شلی

قالی

تجهيرات

كاوي

حکيمه

بازرسي

پود

تعويض

دسترسي

نهايي

نفتي

ارتعاش

تارها

پيشين

مستمر

ابزارهاي

costs

مدلسازي

سرمايه

فرش

حياتي

برنامه‌ریزی

ضعیف

كيفيت

پشتيبان

توجيه

خرابيهاي

فعاليتهاي

تهيه

امكان

عيب

امتيازات

فنی

جايگزين

بانك

نشت

راندمان

يکسان

بحراني

بينی

تکنيکهاي

گچساران

کاوی

رسيدن

تاريخي

معيارهاي

گذاري

كنترل

مولفه‌ها

بند

منظم

وديگر

اخير

اداره

وري

مرغوب

نيست

اختيار

بصري

كل

qfd3

زدگی

سيستمها

نيروي

خرابيها

پردازش

کمپرسور

پالايش

بوجود

‏6

سيستمي

موفق

سعي

شكست

نظير

پيشرفت

بتوانند

ضروري

cmms

پروسسي

مد

deployment

هزینه‌ها

گويانه

استقرار

مانيتور

هشدار

جلوگيري

ماشينهاي

item

توليدي

دركارخانه

construction

سفتی

کشف

كارخانجات

كارهاي

يدكي

عملياتي

فيزيکي

سنسورهاي

خطي

تركيبي

چیست؟

صوت

متدلوژي

شركتها

كشف

موجودی

تكنولوژي

نبودن

عیوب

زمانبندي

گيرند

نمایانی

قدیمی

نمايش

مطمئن

پايگاه

روشها

qfd1

qfd2

مشكلات

رياضي

سالهاي

function

آنلاين

سازمانها

اکتساب

گزارشات

چله

مستطیل

control

مفاهيم

سريع

پيشگيري

ترموگرافي

c_i

costing

دريك

دستي

pdm

مواردي

اکسل

بریدگی

فرمت

نبايد

ياتاقان

روانكاري

شيراز

نيازهاي

چگونگي

موردي

نشود

قبيل

تکنيک

علی

برنامه‌ها

اصلاحي

دردسترس

راجع

بستر

فناوری

غيرضروري

بعضي

بوالحسنی

قیچی

تقارن

بكار

ابعادی

نمايي

افزارهاي

تکنيکهای

ناخوانایی

dale

بيشتري

حمايت

بازدهي

خاصي

10000

مازاد

اضافی

مكانيكي

قديمي

کليه

پذيري

شکست‌هایی

ترايبولوژي

خوبي

coq

خيلي

هماهنگی

kim

تطابق

service

ماشينها

building

شايد

محدودیت‌ها

کرک

رقابت

فرآيندهاي

بیکاری

بنا

106

درایه

کروموزوم

160

142

130

سوریمی

کپور

نقره‏ای

جهش

177

فرزند

شسته

مینس،

195

مینس

ژن

عملگر

248

213

231

امتیازدهی

ذخیره

معیارها

319

5000

مشخصه‌های

اداری

284

266

والد

psize

3000

337

حلقه

شدنی

عضو

4000

سلسله

301

مرتب

گزینه‌ها

معاونت

تصمیم‌گیری

جابه

است؟

dm

امتیاز

443

نشدنی

هستید؟

مناسب‌ترین

ازای

صعودی

کنترلی

355

408

تقاطع

چیدمان

زیرمعیارها

فراخوان

بگیرد

461

چندمعیاره

مسئله،

حسی

محض

372

514

استقرارهای

تصادف

674

کروموزومی

change

روش،

متولد

امکان‌پذیر

مبحث

ادغام

رتبه‌بندی

شویم

497

621

معیارهای

randperm

fitness

780

نرم‌افزار

تسهیل

بدترین

مایل

find

q

point

می‏شود

568

585

حس

bestsolution

تسهیلات

افتادن

نگارش

شيلات

جبرانی

sort

tc

عضوی

426

709

fitness==

205

کمترین

words

مشخصی

شانس

تکراری

تحلیل‌گر

حل،

دام

دهیم

ii

479

638

798

غیرجبرانی

834

425

کاوه

خانه

حس‏های

wpm/ahp

بینایی،

فوتبال

تلقی

دانشجویی

نتیجه‏ی

tac

شنوایی

تام

ازیک

سلف

گیري

عوض

متر

کتابخانه

without

امین

این‌رو

غیرالزامی

occurrences

طبيعي

692

375

مقبره

دستورات

سالن

زمین

دبیر

می‏باشد

مسجد

qap

tic

top

while

phrases

متغیری

ازمیان

some

اندام‏های

شهدا

نداشته

امور

ساختمانها

containing

break

نوبت

ورزشی

punctuation

همچنان

532

mutation

603

656

اموزشی

محدوده‌های

ادغامی،

مساوی

مقایسات

1117

منتخب

گرگان

number

numchrom

فرهنگی

شمارنده

بردارتصادفی

اروند

چندبعدی

==sort

layout

دانشكده

زيست

رحمانی‏فرح

استخر

مغذي

promethee

marks

همان‌گونه

یابند

ee

ss

chrom

معياره

امتیازات