پایان نامه کارشناسی ارشد هنر گرایش ارتباط تصویری: بررسی کتابهای دروس کارگاهی وسرفصل های ارائه شده برای رشته ی گرافیک رایانه ای

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته هنر

گرایش : ارتباط تصویری

عنوان : بررسی کتابهای دروس کارگاهی وسرفصل های ارائه شده برای رشته ی گرافیک رایانه ای

دانشكده هنر

پایان نامه كارشناسی ارشد رشته هنر

گرایش ارتباط تصویری

عنوان بخش تئوری:

بررسی کتابهای دروس کارگاهی وسرفصل های ارائه شده برای رشته ی گرافیک رایانه ای

عنوان عملی: طراحی پوستر گافیک

استاد راهنمای بخش تئوری:

دکتر عفت السادات افضل طوسی

استاد راهنمای بخش عملی:

دکتر معصومه امیراینانلو

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه2………………………………………………………………………………………………….

(1-1)تعریف آموزش…………………………………………………………………………………………………………………….6

(1-2)تعریف هنر………………………………………………………………………………………………………………………….7

(1-3)آموزش هنر چیست…………………………………………………………………………………………………………14

(1-4)آموزش هنر و درونی سازی ارزش ها………………………………………………………………………………15

(1-5)آیا مهارت بدون نگرش معنا دارد…………………………………………………………………………………….18

(1-6)آیا هنرمند نیاز به آموزش دارد………………………………………………………………………………………..19

(1-7)معنویت در هنر………………………………………………………………………………………………………………..23

(1-8)رابطه آموزش و مبحث کیفی هنر……………………………………………………………………………………28

(1-9)آزاد اندیشی و خلاقیت در هنر………………………………………………………………………………………..31

(1-10)هنر و فرهنگ بصری……………………………………………………………………………………………………..34

(1-11)فرهنگ و زمینه سازی فرهنگ……………………………………………………………………………………..38

(1-12)طرح هویت و تفسیر آثار هنری…………………………………………………………………………………….41

(1-13)تفکر در فرآیند برنامه ریزی………………………………………………………………………………………….42

 

فصل دوم(بررسی محتوای دروس گرافیک رایانه ای)

(2-1)تعریف گرافیک…………………………………………………………………………………………………………………48

(2-2)جایگاه گرافیک در ایران…………………………………………………………………………………………………..54

(2-3)گرافیست کیست و دارای چه مهارتهایی می باشد؟ ………………………………………………………58

(2-4)شاخصه های موثر در انتخاب هنر جو برای رشته گرافیک رایانه ای……………………………..60

(2-5)معرفی رشته گرافیک رایانه ای ………………………………………………………………………………………64

(2-6)مهارتهای ارائه شده در رشته گرافیک رایانه ای ……………………………………………………………..67

(2-7)بررسی برنامه آموزشی و محتوی درسی گرافیک رایانه ای…………………………………………….69

(2-7-1)ضرورت شناخت هنرجویان نسبت به موضوع تصویر و نوشتار ………………………………….71

(2-7-2)آشنایی با تاریخ هنر در گرافیک رایانه ای………………………………………………………………….76

(2-7-3)جایگاه عکاسی در گرافیک و گرافیک رایانه ای………………………………………………………….78

(2-7-4)-خط و تایپوگرافی در گرافیک و گرافیک رایانه ای……………………………………………………82

(2-7-5)صفحه آرایی در گرافیک و گرافیک رایانه ای……………………………………………………………..84

(2-7-6)چاپ در گرافیک و گرافیک رایانه ای ……………………………………………………………………….85

(2-7-7)ارتباط هنرجویان با بازار کار ………………………………………………………………………………………86

(2-8)بررسی منابع کنکور و دروس کاردانش……………………………………………………………………………92

 

فصل سوم

بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………..97

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………….104

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………106

گزارش کار عملی……………………………………………………………………………………………………………………107

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف گردآوری اطلاعات منسجم، برای آگاه کردن متولیان نظام آموزشی در مورد رشته گرافیک رایانه ای می باشد. در این تحقیق میزان کیفیت عوامل مؤثر از جمله محتوای درسی، و میزان کارآمد بودن آنها و در نتیجه ارضاع نیاز هنرجو در بازار کار و یا ادامه تحصیل او در مقاطع بالاتر مورد بررسی قرار گرفته است.و بدین وسیله ،راهکارها و رویه هایی برای ارتقاء وضعیت پیشنهاد شده است. روش تحقیق در این پژوهش یه صورت تحقیق میدانی و توصیفی می باشد .

این پایان نامه شامل سه فصل می باشد:

1- مروری بر آموزش هنر

2- بررسی محتوای دروس رشته گرافیک رایانه ای(شاخه ی کاردانش)

3-بحث و نتیجه گیری

بنابراین توجه به نتایجی که از ارزشیابی کیفیت محتوا و برنامه ریزی درسی موجود و فرآیند تدریس در مراکز کاردانش بدست آمده است می توان نقش روشنگرو اصلاحی داشته باشد. سپس راهکار هایی برای شناساندن و اصلاح مؤلفه های تاثیر گذار بر عملکرد کیفی این زیر شاخه و در نهایت ارتقاع وضع موجود ارائه می شود.

مقدمه :

ظهور برخی شاخه های نا کارآمد نظام آموزشی متوسط ، رشد نمایی فناوری و ضرورت نیاز به کارکنان ماهر و نیمه ماهر در صنایع، متولیان نظام آموزشی را بر آن داشت تا با لحاظ تغییراتی بنیادین در پیکره آموزش رسمی جامعه برای رفع این نیاز اساسی اقدام کند . تأسیس و فراگیر کردن شاخه های مهارت آموزی در نظام آموزشی یکی از نتایج این تصمیم است. آموزش فنی و حرفه ای در مقایسه با آموزش عمومی بسیار گران و هزینه بر است و مطالعات تطبیقی هزینه های این دونظام، این دو مدعا را تأیید می کند.

با باز اندیشی و مطالعه فرآیند تحصیلی در این مراکز ضرورت این موضوع را می رساند که این نظام باید در جهتی حرکت کند که کارایی و اثر بخشی آن در مقایسه با هزینه هایش افزون تر باشد . مهم تر از همه اینکه اقتصاد رقابتی و دانش محور امروز نقش این نظام را بسیار حساس تر کرده است . تحقیقات نشان دهنده این مطلب است که هنرجویان به شکل مناسبی برای بر آوردن نیازهای این اقتصاد آماده نمی شوند بنابراین امروزه ازاین نظام آموزش و پرورش به طورعام و فنی حرفه ای و کاردانش به طور خاص انتظار می رود تا شرایط مناسبی برای پرورش کارکنانی متناسب با نیاز اقتصاد امروز را تربیت کنند .

یکی از عمده ترین ارکان موفقیت در بازار رقابتی و اقتصاد دانش محور امروز، داشتن برنامه درسی نظامند و محتوی کارآمد و با کیفیت است از این رو نظام آموزشی فنی و حرفه ای و کاردانش یکی از مهم ترین دروندادهای این بازار را تأمین می کند نیروی انسانی ماهر و نیمه ماهر است.که موقعیتی حساس دارد. کشور ایران به دلیل جوان بودن صنعت نیاز شدید به نیروی ماهر و نیمه ماهر دارد. بنابراین میزان تناسب میان محتوای دروس با مهارت، رعایت پیش نیاز های درسی در برنامه درسی، میزان کفایت امکانات و دستگاه های موجود در کارگاههای هنرستان، برای پاسخگویی به میزان دسترس پذیری امکانات و میزان به روز بودن امکانات، نیازهای آموزشی هنر جویان، سرانه تعداد رایانه، کتابهای تخصصی و همچنین بررسی همه هنرستان ها که آیا همگی در یک وضعیت به نسبت یکسان قرار دارد می تواند دسترسی به اهداف در نظر گرفته شده را تسریع بخشد .

فضای آموزشی در هنرستان ها که هم فضای کارگاهی را شامل می شود اهمیت افزون تری دارد. از آنجا که در این هنرستان تعامل میان دروس نظری و عملی مورد نظر است. بنابراین این فضاها باید مطلوبیت لازم را برای تداوم کیفیت هر چه بیشتر، فضای تعادل داشته باشد . بدیهی است هر چه عوامل دروندادی مانند هنرجویان، هنرآموزان و امکانات و تجهیزات و برنامه درسی وضعیت مطلوبتری داشته باشد می توان تا حدودی فرآیند بروندادی مناسب را انتظار داشت.

با در نظر گرفتن این مطلب و با بررسی بیشتر در می یابیم که فضای آموزشی و امکانات از همه مهم تر برنامه ریزی درسی برای رشته گرافیک رایانه ای در هنرستان های کاردانش وضعیت مطلوبی نداشته و نیاز به بررسی بیشتری دارد .

برای اثبات این مطالب فضای آموزشی چند هنرستان در نواحی مختلف در شهرستان تبریز را مقایسه کردیم و متوجه شدیم که فضای آموزشی موجود در هنرستان ها در سطح مطلوب نیست. به طوری که در بعضی مناطق نه تنها فضای آموزشی کافی و استاندارد برای دروس کارگاهی وجود ندارد بلکه امکانات و تجهیزات از جمله کامپیوتر و عوامل جانبی آن نیز مهیا نیست .

با بررسی محتوی دروس ارائه شده و مقایسه آن با محتوی دروس «رشته گرافیک» در هنرستان های فنی حرفه ای در می یابیم که دروس ارائه شده به طور عملی کارآمد نبود و نتوانسته نیاز هنرجو را در بازار کار تأمین و یا برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر سودمند  باشد . انتظارات و اهدافی که برای این رشته تعریف شده است هیچگونه تناسبی با محتوی و اطلاعات که به هنرجو ارائه می شود نداشته و نتوانسته آنها را تحقق بخشد .

متأسفانه تخصص و مهارت های هنرآموزانی که در هنرستان های مورد بحث، برسی گردید، دریافتیم که در بعضی مواقع هنرآموزانی مشغول تدریس رشته گرافیک رایانه ای هستند که رشته تخصصی آنها مرتبط با این رشته نیست و مهارت کافی برای آموزش دروس تخصصی را ندارد. و همچنان به اهمیت و ضرورت استفاده از متخصصان در امور پرورشی و گزینشی و ارائه خلاقانه محتوا و روش تدریس کم توجهی میشود. روشن است با نگاه تک بعدی بهره گیری از محتوی نا مناسب ، روش های منسوخ و از همه مهمتر مربیان غیر متخصص در امورآموزش تبعات زیانباری را برای نظام آموزش و پرورش و سرمایه های انسانی به همراه خواهد داشت.

با تعریفی که می توان از این رشته کرد و با توجه به اهداف در نظر گرفته شده و مقایسه آن با محتوی و سر فصل های در می یابیم که هنرجو بعد از اتمام تحصیلات خود دچار سردرگمی شده و به طور عملی در محیط کار با مشکل بر خورد می کند چرا که اطلاعاتی که یک هنرجو طی دو سال تحصیل در هنرستان باید کسب می کرد را ندارد و مهارت به دست آمده نا کافی می باشد .

تحلیل محتوی و مصاحبه با هنرجویان نشان داد آنها در طول دوران تحصیلی خود آموزش های کاربردی مناسبی در زمینه کارآفرینی که یکی از هدف های بزرگ هنرستان فنی حرفه ای و کاردانش به شمار می رود را دریافت نمی کنند.

به عبارات دیگر سطح نازل کیفیت مهارتی هنرجویان و ناآشنایی با مهارت های مورد نیاز امروز در بازار کار و همچنین نا آگاهی هنرجو از مفاهیم هنری و گرافیکی نقایص موجود را اثبات می کند .

تعداد صفحه : 120

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :    

  ****       serderehi@gmail.com

Previous Entries پایان نامه ارشد رشته نوازندگی موسیقی ایرانی: بررسی نقش و اهمیت اسطوره در موسیقی دستگاهی ایرانی Next Entries پایان نامه ارشد رشته پژوهش هنر: بررسی تطبیقی مبانی پست مدرنیسم با نظریات هنری جان دیویی