پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی: بررسی نقش دانشگاه در شکل گیری هویت دانشجویان سال آخر دانشگاه آزاد واحد گرمسار

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

در رشته مدیریت آموزشی

 

 موضوع:

 بررسی نقش دانشگاه در شکل گیری هویت دانشجویان سال آخر دانشگاه آزاد واحد گرمسار

 

استاد راهنما:

دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم

 

استاد مشاور:

دکتر مهدی شریعتمداری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                      صفحه

فصل اول

چكیده ………………………………………………………………………………………………1

مقدمه……………………………………………………………………………………………… 2

بیان مسئله………………………………………………………………………………………… 3

اهمیت موضوع………………………………………………………………………………….. 5

هدف كلی تحقیق………………………………………………………………………………….. 6

اهداف جزیی……………………………………………………………………………………….6

سوال اصلی تحقیق……………………………………………………………………………….. 7

سوال های ویژه …………………………………………………………………………………..7

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها ………………………………………………………………7

تعاریف عملیاتی………………………………………………………………………………….. 8

فصل دوم

مقدمه …………………………………………………………………………………………….11

اهمیت شناسایی هویت…………………………………………………………………………. 11

تعاریف هویت………………………………………………………………………………….. 12

سبكهای هویت………………………………………………………………………………….. 14

ابعاد هویت……………………………………………………………………………………… 15

انواع هویت…………………………………………………………………………………….. 16

عوامل موثر در شكل گیری هویت……………………………………………………………. 34

1 ـ 1 رشد شناختی…………………………………………………………………………….. 34

1 ـ 2 نهاد خانواده ………………………………………………………………………………35

1 ـ 3 نهاد آموزشی…………………………………………………………………………….. 38

1 ـ 4 رفتار نوجوانان………………………………………………………………………….. 40

1 ـ 5 گروه همسالان…………………………………………………………………………… 42

1 ـ 6 عوامل اجتماعی فرهنگی……………………………………………………………….. 44

1 ـ 7 تربیت تولد و فاصله سنی فرزندان در خانواده………………………………………… 46

1 ـ 8 تاثیر رسانه ها بر شكل گیری هویت…………………………………………………..  47

جهانی شدن رسانه ها ……………………. ………………………………………………….. 49

مراحل شكل گیری هویت……………………………………………………………………… 50

بنیان های هویتی ………………………………………………………………………………..50

نظریه رشد روانی اجتماعی اریكسون………………………………………………………… 52

مرحله 1 ـ رشد روانی ـ اجتماعی اقتصاد در برابر بی اعتمادی……………………………. 52

مرحله 2 ـ رشد روانی ـ اجتماعی : خودگرایی و اتكا به نفس در برابر شرم و شك……….. 52

مرحله 3 رشد روانی ـ اجتماعی ابتكار در برابر گناه……………………………………….. 53

مرحله 4 رشد روانی ـ اجتماعی : كوشایی در برابر حقارت……………………………….. 53

مرحله 5 رشد روانی ـ اجتماعی : هویت دربرابر گم گشتگی………………………………. 53

مرحله 6 رشد روانی ـ اجتماعی : تعلق در برابر انزوا……………………………………… 54

مرحله 7 : رشد روانی ـ اجتماعی : فعالیت در برابر ركود…………………………………. 54

مرحله 8 : رشد روانی ـ اجتماعی : یكپارچگی در برابرناامیدی……………………………. 54

دیدگاه لوونیگر…………………………………………………………………………………. 55

روند هویت یابی در نوجوانی و جوانی……………………………………………………….. 56

نظریه های هویت یابی……………………………………………………………………….. 56

هویت یابی جوانان ………………………………………………………………………………57

وقفه هویت یابی………………………………………………………………………………… 60

تعلق ……………………………………………………………………………………………..60

پراكندگی هویت………………………………………………………………………………… 60

انواع هویت یابی نوجوانان……………………………………………………………………. 61

بحران هویت……………………………………………………………………………………. 61

پیشینه تاریخی………………………………………………………………………………….. 61

شكل گیری احساس هویت……………………………………………………………………… 63

تاثیر بحران هویت بر جوانان…………………………………………………………………. 64

هویت و جنسیت………………………………………………………………………………… 66

شكل گیری هویت و جنسیت…………………………………………………………………… 67

دانشگاه و شكل گیری هویت دانشجویی………………………………………………………. 68

تعریف اصلاحات………………………………………………………………………………. 68

هویت دانشگاه………………………………………………………………………………….. 68

دانشجو………………………………………………………………………………………….. 68

هویت علمی دانشجو……………………………………………………………………………. 69

شكل گیری هویت دانشگاهی …………………………………………………………………..69

شكل گیری هویت و رشته های تحصیلی…………………………………………………….. 70

نقش دانشگاه در تربیت هویت جوانان………………………………………………………… 71

سیما و محتوای دانشگاه………………………………………………………………………… 72

منزلت و قداست دانشگاه ……………………………………………………………………… 73

دانشگاه جایگاه آموزش و پژوهش……………………………………………………………. 73

نقش دانشگاه در حل بحرانهای فرهنگی و اجتماعی………………………………………… 74

ساختار دانشگاه…………………………………………………………………………………. 74

هویت یابی در دانشگاه…………………………………………………………………………. 76

نظریاتی در مورد زمینه شكل گیری هویت و بحران هویت جوانان و نوجوانان………….76

1 ـ  3 ـ 1 نظریه كورتینیز……………………………………………………………………. 76

2 ـ 3 ـ 1 نظریه آدافر…………………………………………………………………………. 77

3 ـ 3 ـ 1 نظریه كوته………………………………………………………………………….. 77

4 ـ 3 ـ 1 نظریه استانلی هال…………………………………………………………………. 79

5 ـ 3 ـ 1 نظریه اتورانك ……………………………………………………………………….79

6 ـ 3 ـ 1 نظریه بلوزا…………………………………………………………………………. 79

7 ـ 3 ـ 1 نظریه والون …………………………………………………………………………80

8 ــ 3 ـ 1نظریه اشبرانگر …………………………………………………………………….80

9 ـ 3 ـ 1 نظریه مارسیا ……………………………………………………………………….80

10 ـ 3 ـ 1 نظریه اریكسون……………………………………………………………………81

مروری بر پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………….82

هویت و ارزشها …………………………………………………………………………………92

هویت و خلاقیت……………………………………………………………………………….. 93

پژوهشهای تازه …………………………………………………………………………………94

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………….. 98

مدل نظری تحقیق………………………………………………………………………………. 99

 

فصل سوم

روش تحقیق………………………………………………………………………………….. 102

جامعه آماری ………………………………………………………………………………….102

نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………… 102

ابزار تحقیق ……………………………………………………………………………………102

روش گردآوری داده ها ……………………………………………………………………….103

شیوه تجزیه و تحلیل………………………………………………………………………….. 104

روایی و پایایی پژوهش……………………………………………………………………… 104

فصل چهار

تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………….. 106

بخش توصیفی………………………………………………………………………………….106

هویت فردی…………………………………………………………………………………… 106

هویت اجتماعی ………………………………………………………………………………..108

هویت ملی ……………………………………………………………………………………..110

هویت مذهبی و اقتصادی…………………………………………………………………….. 112

هویت سیاسی…………………………………………………………………………………. 115

هویت فرهنگی……………………………………………………………………………….. 117

هویت خانوادگی………………………………………………………………………………. 119

هویت شغلی…………………………………………………………………………………… 122

بخش تحلیلی………………………………………………………………………………….. 124

سوال های فرعی ……………………………………………………………………………..125

1 ـ وضعیت هویت فردی دانشجویان سال آخر دانشگاه آزاد واحد گرمسار چگونه است ؟.125

2 ـ وضعیت هویت اجتماعی دانشجویان سال آخر دانشگاه آزاد واحد گرمسار چگونه است؟………………………………………………………………………………………….. 125

3 ـ وضعیت هویت ملی دانشجویان سال آخر دانشگاه آزاد واحد گرمسار چگونه است؟……………………………………………………………………………………………125

4 ـ وضعیت هویت اعتقادی مذهبی دانشجویان سال آخر دانشگاه آزاد واحد گرمسار چگونه است ؟…………………………………………………………………………………………..125

5 ـ وضعیت هویت سیاسی دانشجویان سال آخر دانشگاه آزاد واحد گرمسار چگونه است؟………………………………………………………………………………………….. 126

6 ـ وضعیت هویت فرهنگی دانشجویان سال آخر دانشگاه آزاد واحد گرمسار چگونه است؟……………………………………………………………………………………………126

7 ـ وضعیت هویت خانوادگی دانشجویان سال آخر دانشگاه آزاد واحد گرمسار چگونه است؟……………………………………………………………………………………………126

8 ـ وضعیت هویت شغلی دانشجویان سال آخر دانشگاه آزاد واحد گرمسار چگونه است؟……………………………………………………………………………………………126

جنسیت …………………………………………………………………………………………128

دانشكده ها…………………………………………………………………………………….. 131

بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………… 135

طبق جدول 4 ـ 1………………………………………………………………………………135

سوال اول……………………………………………………………………………………… 135

سوال دوم ………………………………………………………………………………………135

سوال سوم ……………………………………………………………………………………..136

سوال چهارم………………………………………………………………………………….. 137

سوال پنجم ……………………………………………………………………………………..137

سوال ششم…………………………………………………………………………………….. 138

سوال هفتم…………………………………………………………………………………….. 138

سوال هشتم……………………………………………………………………………………. 139

سوال نهم……………………………………………………………………………………… 139

سوال دهم……………………………………………………………………………………… 140

پیشنهادات…………………………………………………………………………………….. 141

محدودیت پژوهش……………………………………………………………………………. 141

 منابع و مآخذ

منابع فارسی …………………………………………………………………………………..143

منابع انگلیسی …………………………………………………………………………………150

جداول

4 ـ 1 ـ شاخص های توصیفی مولفه هویت فردی………………………………………….. 106

4 ـ 2 شاخص های توصیفی مولفه هویت اجتماعی………………………………………… 108

4 ـ 3 شاخص های توصیفی مولفه ملی…………………………………………………….. 110

4 ـ 4 شاخص های توصیفی مولفه هویت مذهبی و اقتصادی……………………………… 112

4 ـ 5 شاخص های توصیفی مولفه هویت سیاسی………………………………………….. 115

4 ـ 6 شاخص های توصیفی مولفه هویت فرهنگی………………………………………… 117

4 ـ 7 شاخص های توصیفی مولفه هویت خانوادگی……………………………………….. 119

4 ـ 8 شاخص های توصیفی مولفه هویت شغلی……………………………………………. 122

4 ـ 9 آزمون tبرای هویت فردی……………………………………………………………. 125

4 ـ 10 آزمون T برای هویت اجتماعی…………………………………………………….. 125

4 ـ 11 آزمون T برای هویت ملی………………………………………………………….. 125

4 ـ 12 آزمون Tبرای هویت مذهبی اعتقادی………………………………………………. 125

4 ـ 13 آزمون T برای هویت سیاسی………………………………………………………. 126

4 ـ 14 آزمون T برای هویت فرهنگی…………………………………………………….. 126

4 ـ 15 آزمون Tبرای برای هویت خانوادگی……………………………………………… 126

4 ـ 16 آزمون T برای هویت شغلی………………………………………………………… 126

4 ـ 17 مدل پژوهش…………………………………………………………………………. 127

4 ـ 18 جدول مقایسه سطح جنسیت زن و مرد محل زندگی و معدل ………………………127

4 ـ 19 مقایسه میانگین هویت فردی مرد و زن……………………………………………. 128

4 ـ 20 مقایسه میانگین هویت اجتماعی مرد و زن………………………………………… 129

4-21 مقایسه میانگین هویت ملی مرد و زن ………………………………………………..129

4-22 مقایسه میانگین هویت مذهبی مرد وزن ……………………………………………..129

4-23 مقایسه میانگین هویت سیاسی مرد وزن ……………………………………………..129

4-24 مقایسه میانگین هویت فرهنگی مرد وزن…………………………………………….130

4-25 مقایسه میانگین هویت خانوادگی مرد وزن …………………………………………..130

4-26 مقایسه میانگین هویت شغلی مرد وزن ……………………………………………….130

4-27 مقایسه میانگین هویت فردی ………………………………………………………….131

4-28 مقایسه میانگین هویت اجتماعی دو دانشگاه ………………………………………….131

4-29 مقایسه میانگین هویت ملی دو دانشگاه ……………………………………………….131

4-30 مقایسه میانگین هویت مذهبی دانشجویان دو دانشگاه ……………………………….132

4-31 مقایسه میانگین هویت سیاسی دانشجویان دو دانشگاه ……………………………….132

4-32 مقایسه میانگین هویت فرهنگی دانشجویان دو دانشگاه ……………………………..132

4-33 مقایسه میانگین هویت خانوادگی دانشجویان دو دانشكده …………………………….133

4-34 مقایسه میانگین هویت شغلی دانشجویان دو دانشكده …………………………………133

 

نمودارها

نمودار 1 مقایسه میانگین های مولفه های هویت فردی را نشان می دهد…………………. 108

نمودار 2 مقایسه میانگین های مولفه های هویت اجتماعی را نشان می دهد……………… 110

نمودار 3 مقایسه میانگین های مولفه های هویت ملی را نشان می دهد…………………… 112

نمودار 4 مقایسه میانگین های مولفه های هویت مذهبی و اعتقادی را نشان می دهد……. 114

نمودار 5 مقایسه میانگین های مولفه های هویت سیاسی را نشان می دهد……………….. 117

نمودار 6 مقایسه میانگین های مولفه های هویت فرهنگی را نشان می دهد……………… 119

نمودار 7 مقایسه میانگین های مولفه های هویت خانوادگی را نشان می دهد…………….. 121

نمودار 8 مقایسه میانگین های مولفه های هویت شغلی را نشان می دهد…………………. 124

 

 

چکیده:

تحقیق حاضر به بررسی وضعیت هویت دانشجویان سال آخر دانشگاه آزاد واحد گرمسار پرداخته است. جامعه پژوهش 6500 نفر از دانشجویان سال آخر دانشگاه به استثناء دانشجویان دامپزشکی میباشد . به منظور بررسی سؤالات اصلی، طبق جدول مورگان تعداد 360 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد.  اما تعداد 296 پرسشنامه تکمیل و عودت گردید. سنجش انواع هشت گانه هویت (فردی، اجتماعی، ملی، مذهبی، سیاسی، فرهنگی، خانوادگی، شغلی) به وسیله آزمون هویت خویشتن آدامز و بیتون (1998) که به وسیله دکتر شکرکن استاندارد و بومی شد انجام گرفت.نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که در تمامی انواع هویت ها، دانشگاه در شکل گیری تمامی هویت های هشت گانه  نقش موثری داشته و دانشجویان در شرایط نسبتا مطلوب قرار دارد.  به گونه ای که میانگین هویت ها در میان دانشجویان مورد مطالعه در هویت فردی با میانگین 3.74؛ هویت اجتماعی با میانگین 3.3 ؛ هویت ملی با میانگین 3.56؛ هویت ملی با میانگین 3.56؛ هویت مذهبی با میانگین 3.24؛ هویت سیاسی با میانگین 3.41؛ هویت فرهنگی با میانگین 3.57؛ هویت خانوادگی با میانگین 3.65؛ و هویت شغلی با میانگین 3.39 همگی در حد نسبتا مطلوب  و در بعد مهلت خواه ارزیابی شدند. لذا هویت فردی دارای مطلوب ترین وضعیت در میان هشت نوع هویت میباشد. در آخر باید به این نکته اشاره شود که دانشگاه ها در برنامه درسی و غیر درسی توجه و تلاش بیشتری در شکل گرفتن هویت های دانشجویان داشته باشند.

  

مقدمه :

هویت شخصیت انسانی است ، هویت به معنای شکل گیری رفتار انسان در ارتباط با خود و جامعه است . خانواده – مدرسه – دانشگاه – محیط کار همگی در شکل گیری هویت انسان تأثیر دارند. هرقدر هویت انسان مشخص تر باشد نقش او در جامعه معین تر می گردد (اریکسون 1366). با ورود روز افزون جوانان به دانشگاهها در شرایط فعلی که 700/3 میلیون نفر از جوانان وارد دانشگاه شده اند نقش دانشگاهها در شکل گیری هویت جوانان اهمیت بیشتری پیدا کرده است . دانشگاه مبدا همه تحولات است . این بدان معناست که دانشگاه می تواند نقش تحول آفرینی رادر جامعه ایجاد کند . از این رو سازو کارها باید بگونه ای باشد که دانشگاه در عرصه تعمیم سازی و تصمیم گیری کشور احساس حضور و مسؤلیت پیدا کند (وصیتنامه امام خمینی (ره)بند چهارم).

آرچر[1](1989)طی تحقیقاتی دربارۀ تأثیرات دانشگاه بر شکل گیری هویت می گوید تحصیلات دانشگاهی کاوش بیشتر برمی انگیزد ، نوجوانان را با انتخاب های شغلی و سبک های تازه زندگی مواجه می سازد . اغلب نوجوانانی که بعد از دبیرستان مشغول کار می شوند زودترازنوجوانانی که درگیر تحصیلات  عالی می شوند می توانند خود را توصیف کنند . مساله هویت از موضوعات مهم و چالش برانگیزی است که نه تنها تک تک افراد در دوران حیات خود با آن مواجه می شوند بلکه از جمله موضوعاتی است که طیف وسیعی از متفکران به نحوی با آن درگیرند . صورت مساله هویت و ضمائم مربوط به آن همواره در کانون توجه علوم مختلفی همچون جامعه شناسی ، فلسفه ، روان شناسی و . . . قرار گرفته است .

موضوع هویت با ورود به دنیای مدرن و سر برآوردن هویتهای تازه و خدشه دار شدن هویت های پیشین مورد توجه اندیشمندان در حوزه های مختلف قرار گرفت ظهور پست مدرنیسم که به شدت تکثرگرا چند پاره و نسبت گراست و جریان جهانی شدن و گذشتن از مرزهای سیاسی و فرهنگی اقتصادی شتاب گرفتن تغییرات رخداد انقلاب الکترونیک و حرکت به سمت جامعه اطلاعاتی و شبکه ای در عصر حاضر مزید بر علت شد . و هویت بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته ( اکبرزاده نسرین ، 1376 ) .

امروزه مساله غامض و پیچیده هویت یکی از مشغله ها و دغدغه های فکری بسیاری از متفکران دینی سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی دولتمردان و هنرمندان شده است چالشهای هویتی امروزه سرنوشت سازند هویت پیش شرط هر نوع عمل به ویژه عمل اجتماع هر شرط لازم توسعه است داشتن یک هویت مشخص و مستقل برای افراد یک کشور به ویژه جوانان و نوجوان نه تنها عنصر اصلی زندگی افراد تلقی می شود بلکه به زندگی فردی و اجتماعی انسان معنی می دهد و آن را از پویایی خاصی برخوردار می نماید شرط اصلی رسیدن به توسعه پایدار در یک کشور تربیت نیروی انسانی کارآمد با هویت با گرایش های لازم فرهنگی ،فردی و اجتماعی ، سیاسی ، مذهبی ، خانوادگی ، شغلی می باشند ( نوچه، فلاح رستم 1383) .

مطالعه میزان نقش دانشگاه در شکل گیری این پدیده مهم در دانشجو یان و ارائه راهکارهایی برای تقویت و هدایت آن با توجه به انواع هویت ، موضوع تحقق حاضر است .

[1] Archair

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 168

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

Previous Entries پایان نامه ارشد رشته مدیریت آموزشی: بررسی و مقایسه رضایتمندی دانش آموزان، اولیاء و کارکنان از عملکرد مدارس متوسطه نظری دخترانه هیات امنایی و مدارس عادی در منطقه 6 آموزش و پرورش شهر تهران Next Entries پایان نامه ارشد رشته مدیریت آموزشی: بررسی عوامل موثر بر میزان اثربخشی آموزش کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگان