پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مواد : طراحی نمونه های استاندارد قطعات ریخته گری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق

با عنوان : طراحی  نمونه های استاندارد قطعات ریخته گری

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمیناربرای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی مواد – انتخاب ، شناسایی و روش سخت مواد فلزی

عنوان :

طراحی  نمونه های استاندارد قطعات ریخته گری با توجه به وزن ومشخصات متالوژیکی قطعه

استاد راهنما :

دکتر ناصر ورهرام

نگارش :

رهام رسولی

چکیده :
برای بررسی خواص مکانیکی قطعات بهترین روش انجام آزمایشات DT بوده که
متاسفانه باعث تخریب می گردد از اینرو میبایست برای انجام تست های DT از
نمونه های همبار استفاده کرد که کاربردی ترین انها Y-Block  مباشد . از طرفی
این نمونه ها بایستی شرایط انجمادی مشابه ای با قطعه داشته باشد تا ساختار
یکسانی با قطعه در آنها  ایجاد شود که این موضوع برای تعمیم نمونه نتایج از نمونه
به قطعه الزامی است . برای مشابهت می توان از نمونه ای با مدول یکسان استفاده
کرد که تا حدودی در استاندارد ها ابعاد این نمونه های استاندارد داده شده است . البته
این ابعاد با توجه به ضخامت قطعه ارائه  شده اند وبه این صورت که برای محدوده ای از
ضخامت  یک اندازه  Y-Block پیشنهاد شده است . با توجه به ارتباط مدول قطعه و نمونه
برای حصول نتایج بهتر می توان رابطه ای بین مدول ها بدست آورد که گویای ابعاد نمونه
استاندارد باشد . بدین ترتیب با استفاده از معادلات  وابستگی خطی بین مدول قطعه و
ابعاد  Y-Block  می توان Y-Block  را طراحی کرد . باید  در نظر داشت که با انجام محاسبات
این نتیجه حاصل شد که برای استفاده از این روابط بایستی حداقلی برای مدول قطعه  قائل
باشیم که این حداقل  مدول قطعه  تقریبا 8 MM می باشد . در صورتیکه مدول کمتر از این
مقدار باشد  بهتر است از روش سعی و خطا برای محاسبه ابعاد Y-Block   استفاده شود .
تعداد صفحه :71
قیمت : شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com