Get a site

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معدن : ارزیابی و تحلیل پایداری شیب معدن انگوران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن

با عنوان : ارزیابی و تحلیل پایداری شیب معدن انگوران

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصیلات تكمیلی
پایان نامه برای دریافت درجه آارشناسی ارشد “ M.SC ”
مهندسی معدن – استخراج

عنوان :
ارزیابی و تحلیل پایداری شیب معدن انگوران با استفاده از معیار های
معدنی و نرم افزار های UDECوFLAC

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما، استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
مقدمه :
در ابتدا باید گفت معدن انگوران بزرگترین و پر اهمیت ترین معدن سرب و روی ایران
است . و از نظر فلز محتوی با معدن بزرگ مس سرچشمه قابل مقایسه است . این معدن
در طول جغرافیایی 20 درجه و 47 دقیقه شرقی و عرض 40 درجه و 36 دقیقه شمالی
واقع است . آانسار انگوران به صورت یك رگه با ضخامت حدود 100 تا 260 متر و
شیب حدود 20 تا 30 درجه به طرف شرق تشكیل شده است . طول آانسار انگوران در
بخش پر ضخامت حدود 700 متر و بیشترین عرض آن 600 متر است . گسترش
سطحی آانسار با افزایش عمق ودر جهت جنوب آاهش می یابد. به طور آلی ماده
معدنی از دو بخش سولفوره در ترازهای پایین واآسیده در ترازهای بالایی تشكیل شده
است . درحال حاضر بدلیل عمق زیاد بخش سولفوره تنها بخش اآسیده آانسار استخراج
می گردد . و آانیهای حاوی سرب و روی در بخش اآسیده آانسار اسمیت زونیت ، همی
مورفیت ، سروزیت و میمتیت وآانیهای مهم بخش سولفوره آن اسفالریت و گالن است
. [ 39و35]
اآتشافات آانسار انگوران تا قبل از سال 1350 تنها با یكسری ترانشة ، چاه و تونلهای
اآتشافی انجام شده بود . اما پس از اخذ نتیجه مثبت از عملیات مذآور ، تعداد 97 گمانه
اآتشافی به طول تقریباً 14700متر در چند مرحله حفر گردیده است علاوه بر موارد
فوق یكسری مطالعات ژئو فیزیكی و ژئو شیمیایی درمحدوده آانسار مورد نظر انجام
شده است در سالهای اخیر در ادامه فعالیتهای اآتشاف تكمیلی معدن5480 مترگمانه
بدون مغزه و 5450 متر گمانه اآتشافی همراه با مغزه گیری حفر شده است [ 2 و 26 ]
.
ذخیره آانسار انگوران در مقاطع زمانی مختلف به دفعات ارزیابی شده است . طبق
آخرین ارزیابی ذخیره آانسار انگوران آه در سال 1379 توسط شرآت معدن زمین و
شرآت توسعه معادن روی ایران انجام شده مقدار ذخیره باقیمانده معدن در حدود
19321 هزارتن با عیار حدود 28/56 درصد روی و 4/55 درصد سرب برآورد شده
است [21 ]
از فعالیتهای استخراجی معدن انگوران در گذشته دور اطلاعات چندانی در دست نیست
. آنچه مسلم است در50 سال اخیر معدن انگوران ابتدا به صورت زیرزمینی و به روش
آارگاه و پایه و سپس به روش روباز استخراج شده است . با این وجود فعالیتهای
استخراجی معدن تا سال 1348 چندان قابل توجه نبوده ما از آن پس خصوصاً در چهار
سال اخیر حجم عملیات معدنكاری در این معدن چشم گیر بوده است . [21 ] .
در ابتدای فعالیت معدنكاری در معدن انگوران به علت آاربرد روشهای انتخابی و
استخراج سنگهای پرعیار ، ضرورتی برای آانه آرایی احساس نمی شد اما از سال
1342 برای پر عیار آردن آانسنگهای آربناته ، آوره های تكلیس احداث گردید . با
گذشت زمان ساخت آوره های تكلیس اختصاصی ادامه یافته و با مطرح شدن استخراج
معدن به روش روباز و افزایش ظرفیت استخراج مسئله احداث آارخانه آانه آرایی در
دستور آار بهره برداران معدن قرار گرفت . سرانجام با انجام مطالعات بسیار ، آارخانه
آانه آرایی دندی طراحی و عملیات نصب آن درسال 1352 آغاز و در سال 1358 پایان
یافت [ 9 ]
هم اآنون میزان استخراج سالانه ماده معدنی در حدود 500 هزار تن با نسبت باطله
برداری حدود 7:1 است با وجود اینكه معدن انگوران در شمار معادن بزرگ آشور
طبقه بندی می شود اما نحوه انجام فعالیتهای معدنی و سیاست گذاری برای بهره برداری
بلندمدت از معدن قابل مقایسه با معادن بزرگ آشور نیست . یكی از مهمترین مشكلات
و آمبودهای آه در معدن انگوران ملاحظه می شود عدم وجود یك طرح تفصیلی بلند
مدت به همراه یك برنامه سیاست گذاری آلان برای استخراج ماده معدنی است . شاید
تغییر بهره برداران معدن در آوتاه مدت مهمترین دلیل بروز این نقیصه باشد . در هر
صورت عدم تهیه طرح تفصیلی برای استخراج معدن باعث کاهش راندمان عملیات
معدنكاری ، بروز مشكلات متعدد در برنامه ریزی تولید و خطوط فرآوری و همچنین
عدم موفقیت در مسایل تجاری و احداث صنایع وابسته به معدن خواهد شد [21] .
این پایان نامه با هدف تهیه طرحی برای بررسی وضعیت آینده معدن در صورت
استخراج آلی آانسار به روش رو باز درسه بخش تهیه وتنظیم شده است .
دراولین مرحله به منظور طراحی پایداری شیب توسط نرم افزار FLAC ابتدا اطلاعات
3
تمامی گمانه ها ، توپوگرافی و مقاطع عمѧودی و افقی مورد بررسی قرارگرفته و در
نهایت به صورت فایلهای قابل استفاده توسط نرم افزار FLAC منتقل شده اند و با توجه
به اطلاعات اکتشافی اضافه شده ، مقاطع جدید ترسیم شده اند .
در پایان پس از نتیجه گیری برای بهتر شدن شرایط کار در معدن و بهبود شرایط فعلѧی
راهكارهایی ارائه شده آه امید است مفید واقع شود .
تعداد صفحات :132

قیمت شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com