Get a site

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معدن:امكان كاربردی بازیافت مفید ماده معدنی از باطله

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  معدن با عنوان امكان كاربردی بازیافت مفید ماده معدنی از باطله
در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصیلات تكمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی معدن – استخراج

عنوان :
امكان كاربردی بازیافت مفید ماده معدنی از باطله كارخانه زغالشویی انجیر تنگه
“شركت زغالسنگ البرز مركزی”

برای رعایت حریم خصوصی اسامیاستاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده:
كارخانه زغالشویی انجیرتنگه معدن زغالسنگ البرز واقع در شهرستان زیراب سوادكوه از سال 1368(تاریخ
شروع به كار) تاكنون بیش از 1/5 میلیون تن باطله تولیدی را در مساحت چندین هكتار از زمینهای با
ارزش زراعی با ارتفاع متوسط 10 متر دپو نموده و با توجه به اینكه این باطله ها آغشته به مواد شیمیایی
میباشند و نفوذ شیرآبه به آبهای زیرزمینی باعث آلودگی بخش آب شرب و همچنین آب مصرفی در
بخش زراعت و باغبانی میگردد.
پس از نمونه برداری بر طبق استانداردهای تحقیقاتی و انجام آزمایشات X-Ray و تیترا سیون، اجزای
متشكله باطله ها مشخص گردید كه در جدولی ارائه خواهد شد.
از سوی دیگر اجزای متشكله خوراك كوره سیمان مازندران نیز مورد بررسی قرار گرفت؛ مشخص شد
زغالی كه انرژی زاست در فرآیند تولید كلینكر خواهد سوخت.
در اثر این سوخت و ساز مصرف انرژی برای پخت كلینكر كاهش خواهد یافت و سایر اجزای متشكله
باطله تفاوت چندانی با اجزای متشكله سیمان پرتلند ندارند.
با تعیین در صد اختلاط بهینه 8 در صدی از باطله زغالسنگ با مواد اولیه سیمان (مواد خام خوراك)
جهت تولید كلینكر و در نهایت تولید سیمان در مقیاس آزمایشگاهی،كه با همكاری شركت سیمان
مازندران در آزمایشگاه انجمن صنفی كارفرمایان صنعت سیمان انجام پذیرفت ، نتیجه گیری حاصل از
آزمایشات فیزیكی و شیمیایی كلینكر و سیمان ،این را نشان می دهد كه اولا در صد آهك آزاد CaO
كاهش ثانیا بلین (سطح مخصوص)افزایش یافته و در نهایت استفاده از باطله زغالسنگ در كیفیت و پخت
مواد بسیار موثر واقع شده است.

مقدمه
این پروژه در زمینه” امكان كاربردی بازیافت مفید ماده معدنی از باطله كارخانه زغالشویی البرز مركـزی”
و استفاده مفید از آن در فرآیند تولید سیمان می باشد. كه این مسئله از جهـات مختلـف موجـب صـرفه
اقتصادی برای كارخانجات تولیدی سیمان می گردد. از آنجا كه باطله زغالسنگ دارای مواد مشابه با مـواد
خام ورودی به كوره سیمان می باشد، می توان از آن به همراه مواد ورودی به كوره سیمان استفاده نمود.
در این راستا تركیبات مختلفی با در صد های متفاوت از اختلاط باطله زغال با مواد اولیه كارخانه سـیمان
مازندران در آزمایشگاه كارخانه سیمان مازنـدان، آزمایشـگاه اداره اسـتاندارد سـاری و آزمایشـگاه انجمـن
صنفی كارفرمایان صنعت سیمان برای تولید كلینكر، تهیـه گردیـد و تمـامی ایـن تركیبـات در دماهـای
مختلف شامل 14700،1200،1000،800 درجه سانتیگراد سوزانده شدند و تمامی كلینكـر هـای تولیـدی
مورد آزمون تعیین در صد آهك آزاد كه مهمترین فاكتور پذیرش كلینكر می باشـد، قـرار گرفـت. پـس از
تعیین مهمترین در صد اختلاط و دمای بهینه برای پخت سیمان سایر مشخصات شیمیایی كلینكـر مـورد
بررسی قرار گرفت. كه مشخص شد كلینكر های تولیدی در دمای 14700 درجه سانتیگراد با تركیـب 8 در
صد باطله زغال سنگ با مواد متداول سیمان پرتلند بهترین شرایط تولید میباشد.
سپس در مقیاس آزمایشگاهی، سیمان در آزمایشگاه انجمن صنفی كارفرمایان سیمان به وزن 4 كیلو گرم
تهیه شد. آزمایشات شیمیایی و فیزیكی، بر روی نمونـة سـیمان انجـام گردیـد و كلیـة نتـایج در جـداول
مربوطه ارائه شده است. بعد از نتایج بدست آمده از نمونه، بـا اسـتاندارد هـای ISIRI-389 و ASTM- C
150 مورد مقایسه قرار گرفت و نتایج مطلوبی را در بر داشته، از جمله باعث كاهش CaO و در صـد آهـك
آزاد و افزایش سطح مخصوص(بلین) گردیده است.
نتیجه این امر كاهش قیمت تمام شده برای محصول می باشد، كه هم از نظر كاهش مواد اولیه مصـرفی و
هم از لحاظ صرفه جویی در میزان مصرف انرژی می باشد. استفاده از باطله های زغـال سـنگ نـه تنهـا از
لحاظ اقتصادی بلكه از لحاظ زیست محیطی حائز اهمیت است. زیرا با مصرف باطلـه هـا زمـین هـای بـا
ارزش زراعی كه برای دپوی باطله به خود اختصاص داده اند، جهت مصارف مفید دیگر آزاد خواهد شد. با
توجه به اینكه كارخانه زغالشویی تاكنون بیش از 1/5 میلیـون تـن باطلـه را در مسـاحت چنـدین هكتـار
زمینهای با ارزش زراعی به ارتفاع متوسط 10 متر جهت دپو باطله اختصاص داده است و به طـور نگـران
كننده ای در حال افزایش می باشد و موجب اثرات مخرب زیست محیطی در منطقه شـده اسـت. كـه بـا
مصرف حجم گسترده ای از باطله زغالسنگ در كارخانه سیمان، گام مـوثری در راسـتای كـاهش آلـودگی
های حاصل از دپوی این باطله ها برداشته خواهد شد.

تعداد صفحات :193

قیمت شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com