پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در سازمان مسکن و شهرسازی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی گرایش تولید عملیات

با عنوان : بررسی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در سازمان مسکن و شهرسازی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
مقدمه:
با توجه به اینکه امروزه بخش عمرانی با تهدیدها و فرصت های مختلفی روبروست برای آنکه سازمانها و بخش های مرتبط با این صنعت بتوانند در این رقابت کماکان برنده باشند باید در جستجوی راه حلهای جدیدی باشند که بتوانند به حیات خود ادامه دهند و مزیت رقابتی خود را حفظ نمایند لذا این عرصۀ حفظ مزیت رقابتی و بقاء سازمان به كمك مدیریت دانش امكان پذیر است. پژوهش حاضر نیز با هدف بررسی عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در سازمان مسکن و شهرسازی انجام شده است.
روش تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کارکنان سازمان مسکن و شهرسازی استان های کردستان، کرمانشاه و همدان بود که از بین آنها تعداد 164 نفر به طور تصادفی انتخاب شدند. ابزار اصلی سنجش، پرسشنامه ایی برگرفته از یافته های ماسا و تستا، چن و هوانگ، مالهوترا و ماج چرزاك، دنیسون، خسروزاده و چوانگ استفاده شد، جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی (کولموگوروف اسمیرنوف، فریدمن، ضریب همبستگی اسپیرمن، توکی، تی تک نمونه، تی دو گروه مستقل، ANOVA) استفاده شد.
نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان داد که وضعیت فرهنگ سازمانی و فرایندهای دانش موجود جهت استقرار مدیریت دانش در سازمان موردنظر تأیید نشد، اما وضعیت فناوری اطلاعات موجود جهت استقرار مدیریت دانش در سازمان موردنظر تأیید شد، همچنین با توجه به رتبه بندی و اهمیت آنها می توان گفت که فناوری اطلاعات با بالاترین میانگین دارای بیشترین اهمیت و فرایندهای دانش با پایین ترین میانگین دارای کمترین اهمیت می باشند.
تعداد صفحه :143
قیمت : شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***