Get a site

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی مقایسه ای معیار های عملکردی و غیر عملکردی در پرداخت پاداش های سازمانی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی گرایش مدیریت تولید

با عنوان : بررسی مقایسه ای معیار های عملکردی و غیر عملکردی در پرداخت پاداش های سازمانی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

گرایش مدیریت تولید

عنوان :

بررسی مقایسه ای معیار های عملکردی و غیر عملکردی در پرداخت پاداش های سازمانی تاثیر آنها بر انگیزش کارکنان اداره کل فنی حرفه ای استان کردستان

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده :
این پژوهش به بررسی مقایسه ای معیارهای عملکردی وغیر عملکردی در پرداخت پاداشهای سازمانی و تأثیر آنها بر انگیزش کارکنان اداره کل فنی حرفه ای استان کردستان در سال ١٣٩٠پرداخته است . جامعه و نمونه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان اداره کل آموزش فنی حرفه ایاستان کردستان ( ٢٣٣ نفر) تشکیل داده اند، تمام ٢٣٣ نفر به عنوان نمونه آماری تعیین شدند،و در نهایت٢١٥ پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت؛ پژوهش به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شده است. در مبانی نظری این پژوهش به بحث در مورد انگیزش شغلی کارکنان بر اساس تئوری های مختلف پرداخته شده است و سپس در پایان مدل نظری پژوهش طراحی گردیده است . ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بوده که بعد از برآورد اعتبار و پایایی در بین پاسخگویان ضرایب آماری متناسب با SPSS توزیع گردید . بعد از تکمیل پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار 18نوع متغیرها ( آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون یک متغیره و چند متغیره به روشگام به گام) محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
تعداد صفحه :153
قیمت : شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***