پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : مطالعه وبررسی چگونگی اعمال مدیریت دانش در شرکت برق منطقه ای غرب

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی

با عنوان :  مطالعه وبررسی چگونگی اعمال مدیریت دانش در شرکت برق منطقه ای غرب

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

عنوان :

مطالعه وبررسی چگونگی اعمال مدیریت دانش در شرکت برق منطقه ای غرب

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چكیده :
امروزه در دنیا عوامل نیرومندی در حال تغییر بنیانهای كســب و كـار هسـتند ، بطوریكـه دیگر روشهای معمول تصمیم گیری و شیوه های سنتی كسب و كار پاســخگوی نیازهـای امروزی مدیران سازمانها نیست ، این عوامل می توانند رونــد جـهانی شـدن ، پیچیـده تـر شدن محیط و بالا رفتن عدم اطمینان ، تكنولوژیهای پیشرفته با چرخه عمر خیلی كوتاه ، رقابت روز افزون ، تغییر در الگوی انتخاب و نیازهای مشتریان و سایر عوامل از ایـن قبیـل باشد .امروزه بیشتر سازمانها این وضعیت را درك نموده و برای غلبــه بـر تـل انبـار شـدن اطلاعات غیره لازم و زائد ، به روز نمودن اطلاعــات و دانـش سـازمانی و بكـارگـیری آن ، مدیریت بر دانش سازمانی خود را به عنوان ابزار مهم جهت بقا و حفظ توان رقابتی و پیش شرط بهره وری و انعطاف بیشتر مورد توجه جدی قرار داده اند . ســازمانهای پیشـرو درك نموده اند كه دانش سازمانی ،یك دارائی مهم است و باید آنرا مدیریت نمود. در سازمانهای سنتی بیشتر كنترلها و توجهات روی دارائیهای مشهود ، همچون نقدینگــی ، سـاختمان ، ماشین آلات و غیره متمركز می باشد و مهمترین و با ارزشترین دارائی خود یعنی ، دانـش سازمانی را بدون مدیریت رها نموده اند . در این پژوهش سعی شده مرز بین داده ، اطلاعات و دانش مشخص شــده و انـواع دانـش سازمانی و نحوه تولید دانش بیان شود . پس از شناخت دانش سازمانی ، تاریخچه مدیریت دانش ، عواملی كه ضرورت بكارگیری دانش سازمانی را برای سازمانها ایجاب نموده توضیح داده شده و پس از آن مدیریت دانش به عنوان یك فرایند و مراحل مختلــف ایـن فرآینـد تشریح و با نظر سنجی از جامعه آمــاری در شـركت بـرق منطقـه ای غـرب و اسـتفاده از نظرات كاركنان جامعه آماری پژوهش، در خصوص شاخصهای مدیریت دانــش در شـركت برق منطقه ای ، مشخص شد كه ساز و كاریكه بتواند مدیریت بـر دانـش را انجـام داده در حال حاظر وجود ندارد و كلیه كاركنان و كارشناسانی كه در ایــن نظـر سـنجی همكـاری داشتند اظهار نظر نمودند كه دســتیابی بـه اطلاعـات لازم جـهت انجـام كارهـا و وظـایف سازمانی سخت و اغلب پس از صرف زمان زیاد اطلاعاتی به دست میــآید كـه دقیـق و یـا مرتبط نیست ،دانش سازمانی چندان بها و اهمیت ندارد و دسترسی به منـابع اطلاعـاتی و دانشی به راحتی امكانپذیر نیست ، فرهنگ مستند ســازی و انتقـال دانـش و تجـارب ،بـه دیگران وجود ندارد ، كه در شرایط كنونی ضرورت داردسازمان برای دستیابی به بهره وری نیروی انسان ، توانا سازی كاركنان ، كاهش زمان تصمیم گیریها و انجام كارها ، اثر بخشی سازمانی ، رضایت شغلی كاركنانی ، صرفه جویی در سازمان و كاهش هزینــه هـا ، مزیـت رقابتی ، بهبود ارائه خدمات به مشتریان از طریق ساده شدن و كاهش زمان پاسخ به آنها ، افزایش خلاقیت و نوآوری و غیرة مدیریت دانش را در سازمان شروع و به تدریــج نهادینـه نماید .
تعداد صفحه :105
قیمت : شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***