پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت: تاثیر شیوه های حفظ و نگهداری منابع انسانی بر عملکرد کارکنان

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

گروه مدیریت دولتی

پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشـد (M.A)

گرایش منابع انسانی

عنوان:

تاثیر شیوه های حفظ و نگهداری منابع انسانی بر عملکرد کارکنان (مورد مطالعه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان)

استاد راهنمـا:

دكتر محمدعلی غضنفری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………. 2

1-2- بیان مسئله پژوهش……………………………………………………………………………………………… 3

1-3- اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………… 8

1-4- فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………… 8

1-5- قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………………………… 8

1-5-1- قلمرو موضوعی………………………………………………………………………………………………. 8

1-5-2- قلمرو مکانی………………………………………………………………………………………………….. 8

1-5-3- قلمرو زمانی………………………………………………………………………………………………….. 9

1-6- کاربرد نتایج پژوهش………………………………………………………………………………………….. 9

1-7- کلید واژه ها……………………………………………………………………………………………………… 9

خلاصه فصل اول……………………………………………………………………………………………………..

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 11

2-2- مفهوم مدیریت منابع انسانی………………………………………………………………………………. 12

2-3- شیوه های حفظ و نگهداری منابع انسانی……………………………………………………………….. 14

2-3-1- خدمات………………………………………………………………………………………………………. 16

2-3-2- ایمنی…………………………………………………………………………………………………………. 20

2-3-3- بهداشت………………………………………………………………………………………………………. 22

2-3-4- مزایا………………………………………………………………………………………………………….. 24

2-4- عملکرد كاركنان………………………………………………………………………………………………. 31

2-4-1- نوآوری……………………………………………………………………………………………………… 33

2-4- 2- اثربخشی…………………………………………………………………………………………………… 35

2-4-3-كارایی……………………………………………………………………………………………………….. 36

2-4-4- كیفیت…………………………………………………………………………………………………….. 36

2-4-5-بهره وری……………………………………………………………………………………………………. 37

2-4-6-كیفیت زندگی كاری………………………………………………………………………………………. 39

2-4-7-قابلیت سوددهی و بودجه بندی…………………………………………………………………….. 41

5-2- پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………. 42

2-5-1- پیشینه پژوهش های داخلی…………………………………………………………………………. 42

2-5-2- پیشینه تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………… 45

خلاصه فصل دوم……………………………………………………………………………………………….. 47

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………… 48

3-2- روش پژوهش……………………………………………………………………………………………… 49

3-3- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………. 49

3-4- شیوه نمونه گیری و حجم نمونه……………………………………………………………………… 49

3-5- روشهای جمع‌آوری داده ها……………………………………………………………………………… 49

3-5-1- اجزای پرسشنامه……………………………………………………………………………………… 50

3-5-2- روایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………. 51

3-5-3- تعیین پایایی پرسشنامه……………………………………………………………………………… 51

3-6- متغیرها و الگوی پیشنهادی پژوهش…………………………………………………………………. 52

3-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………. 52

3-7-1- آزمون نرمالیتی کلموگروف اسمیرنف…………………………………………………………….. 53

3-7-2- آزمون t تک نمونه ای…………………………………………………………………………………. 53

3-7-3- آزمون t دو نمونه ای مستقل……………………………………………………………………….. 53

3-7-4- آزمون مقایسه میانگین چند جامعه…………………………………………………………….. 53

3-7-5- آزمون رگرسیون………………………………………………………………………………………. 53

خلاصه فصل سوم…………………………………………………………………………………………… 54

فصل چهارم: تحلیل یافته ها

4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………. 55

4-2- یافته های توصیفی…………………………………………………………………………………….. 56

4-2-1- توزیع فراوانی متغیر جنسیت در نمونه………………………………………………………. 56

4-2-2- توزیع فراوانی متغیر سطح تحصیلات نمونه………………………………………………. 57

4-2-3- توزیع فراوانی متغیر نوع استخدام نمونه………………………………………………….. 58

4-2-4- توزیع فراوانی متغیر سن در نمونه……………………………………………………………. 59

4-2-4- توزیع فراوانی متغیر سابقه در نمونه…………………………………………………………. 60

4-3- یافته های توصیفی پژوهش…………………………………………………………………….. 61

4-4-یافته های استنباطی پژوهش……………………………………………………………………. 64

4-4-1- آزمون کولموگروف – اسمیرنف……………………………………………………………… 64

4-4- 2- آزمون فرضیات پژوهش……………………………………………………………………….. 64

4-5- یافته های جانبی پژوهش…………………………………………………………………………. 66

4-5-1- آزمون t تک نمونه ای………………………………………………………………………….. 67

4-5-2- آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقل………………………………………………… 68

4-5-2-1-تجزیه و تحلیل میانگین عامل ها براساس جنسیت………………………………… 69

4-5-2-2-تجزیه و تحلیل میانگین عامل ها براساس نوع استخدام………………………… 70

4-4-3- آزمون مقایسه میانگین چند جامعه………………………………………………………. 71

4-4-3- 1- مقایسه میانگین عامل ها با توجه به سطح تحصیلات…………………………. 71

4-4-3-2- مقایسه میانگین عامل ها با توجه به سن…………………………………………… 73

4-4-3-3- مقایسه میانگین عامل ها با توجه به سابقه……………………………………….. 74

خلاصه فصل چهارم …………………………………………………………………………………… 76

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………… 77

5-2- خلاصه پژوهش…………………………………………………………………………………… 78

5-3- نتایج پژوهش……………………………………………………………………………………. 79

5-3-1- فرضیه اصلی اول…………………………………………………………………………….. 79

5-3-2- فرضیه فرعی اول…………………………………………………………………………….. 79

5-3-3- فرضیه فرعی دوم…………………………………………………………………………….. 80

5-3-4- فرضیه فرعی سوم……………………………………………………………………………. 80

5-3-5- فرضیه فرعی چهارم…………………………………………………………………………… 80

5-4- پیشنهادهای پژوهش………………………………………………………………………………. 81

5-4-1-پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش…………………………………………………. 81

5-5- محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………. 82

5-6- پیشنهادها برای پژوهشگران آتی…………………………………………………………… 82

پیوست 1: خروجی نرم افزار…………………………………………………………………………. 84

پیوست 2: پرسشنامه………………………………………………………………………………… 102

منابع ……………………………………………………………………………………………………….. 105

چکیده:

هدف این پژوهش تعیین تأثیر شیوه های حفظ و نگهداری منابع انسانی بر عملکرد کارکنان سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان لرستان بود. جامعه آماری این پژوهش را سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان لرستان تشکیل می دهند، که تعداد آنها 259 نفر می باشد. با توجه به اینکه جامعه مورد مطالعه محدود می­باشد، به همین دلیل از جدول مورگان برای تعیین حجم نمونه استفاده شد. انتخاب نمونه­ها به روش تصادفی طبقه ای بوده است. ابزار گردآوری داده­ها در این پژوهش پرسشنامه بوده است. در کل تعداد 165 عدد پرسشنامه توزیع گردید، که از این تعداد 160 پرسشنامه برگشت داده شد و 159 پرسشنامه قابل قبول بود که مبنای انجام پژوهش قرار گرفت. در این پژوهش برای بررسی روایی پرسشنامه از روایی صوری استفاده شد. همچنین به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده شد كه مقدار آن برای هر دو پرسشنامه بالاتر از 75/0 بدست آمد. همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده­ و آزمون فرضیه ها از نرم‌افزارهای SPSS 20 استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که شیوه های حفظ و نگهداری منابع انسانی بطور کلی بر عملکرد کارکنان سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان لرستان موثر بوده است. همچنین هر یک از شیوه ها بطور مجزا بر عملکرد کارکنان سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان لرستان موثر بوده است.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

در این فصل تلاش شده است تا شرح مختصر وکوتاهی از كلیات این پژوهش ارائه شود. ابتدا شرح وبیان مسئله پژوهشی مطرح شده، سپس اهمیت وضرورت پژوهش تبیین شده است. در ادامه اهداف پژوهش ارائه شده است. در بخش بعدی فرضیه­های پژوهش، قلمرو پژوهش، و در ادامه روش پژوهش توضیح داده شده است و در پایان هم کاربردهای پژوهش ذکر گردیده و واژه های پژوهش تعریف شده است.

2-1- بیان مسئله پژوهش

تحولات فرهنگی اقتصادی اجتماعی سیاسی و تکنولوژیکی که در جوامع امروزی به سرعت در حال وقوع است تغییرات سازمانی عمده‌ای را در ابعاد نیروی انسانی از قبیل سطح انتظار، سطح رفاه، فشارهای اجتماعی و روانی افراد، حمایت‌های قانونی، بازار کار و تغییر ماهیت مشاغل به وجود آورده است. که پیامد این تغییرات دشوارتر شدن مدیریت نیروی انسانی است. به طوری که امروزه نه تنها با مسائل نیروی انسانی نمی‌توان برخوردی واکنشی داشت بلکه مدیریت منابع انسانی ناگزیر به طراحی و پیش‌بینی لازم برای تمامی زمینه‌های مربوط برنامه‌های علمی و عقلانی از پیش است( رحمان‌پور و احمدی ، 1370). موفقیت هر سازمانی در بکارگیری مناسب ابزار، تجهیزات، پول، مواد خام و منابع انسانی آن سازمان می‌باشد و این امر در صورتی امکان‌‌پذیر است که این سازمان‌ها بتوانند مهارت‌ها، توانائی‌ها و خصوصیات فردی و جمعی کارمندان خود را در راستای اهداف سازمان به کار گیرند. از این رو گفته می‌شود سازمان ترتیب منظم افراد برای دستیابی به اهداف مشخص است. نیروی انسانی یکی از ورودی‌های سیستم سازمانی می‌باشد. هرچه سازمان بتواند نیروی شایسته‌تری جذب کرده و بتواند از آن نگهداری و استفاده موثرتری نماید در رسیدن به اهدافش موفق‌تر و نسبت به رقبایش پیشتر است. رقابت سازمان‌ها در کسب سود بیشتر و سهم بازار و … خلاصه نمی‌شود، بلکه همه این موارد معلول یک عامل مهم‌تر یعنی نیروی انسانی شایسته است و این نکته‌ای است که سازمان‌ها بدان پی برده‌اند و در جذب این نیروها رقابت می‌کنند و سعی می‌کنند آنها را نگه داشته و مانع از ترک خدمتشان شوند. بنابراین نظام مطلوب نگهداری منابع انسانی باعث می‌شود در درازمدت گردش نیروی انسانی کم شده و به بهره‌وری سازمان اضافه گردد و سلامت اداری افزایش یابد. چه بسا در سازمانی با بهترین شیوه‌های استخدامی شایسته‌ترین افراد برگزیده و به خدمت آن سازمان درآمده باشند (نظام جذب)، سپس با روش‌های مختلف ارزیابی و آموزش (نظام بهسازی) موجبات افزایش بینش، مهارت و دانش این کارکنان فراهم شده باشد لیکن چنانچه در طول خدمت از آنها به نحو خوب و مطلوب نگهداری نشود یا در سازمان‌های دیگر جاذبه‌های بیشتر و بهتری فراهم باشد، باعث می‌گردد آن افراد به‌ویژه افراد خبره به راحتی سازمان مزبور را ترک کرده و جذب آن سازمان‌ها شوند ویا اینکه در مجموعه سازمان سلامت اداری را به مخاطره بیاندازند، در نتیجه زحمات، تلاش‌ها و هزینه‌های مربوط به استخدام، تربیت و تجهیز نیروی انسانی و سرمایه‌گذاری روی افراد به هدر می‌رود. لذا به این خاطر است که فرآیند حفظ و نگهداری منابع انسانی اهمیت خاصی در حفظ و ارتقای سلامت اداری و ماندگاری کارکنان پیدا می‌کند. (سعادت، 1375). با توجه به اهمیت این موضوع در سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان لرستان و کاهش انگیزه و بهره وری کارکنان این سازمان شناخت شیوه های موثر حفظ و نگهداری کارکنان و پیامهدهای آن از اهمیت زیادی برای این سازمان برخوردار است. نگهداری نیروی انسانی شامل ابعاد پیچیده احساسی غریزی و ذاتی، فرهنگی اجتماعی و اقتصادی که بیانگر ابعاد مادی و معنوی انسان است در اینجا مورد توجه بوده که می‌توان آنها را به دو قسمت تقسیم کرد: بخش اول مواردی که بیشتر در رابطه با حفظ و تقویت جسم کارکنان است مانند برقراری بهداشت و ایمنی در محل کار اجرای برنامه‌های ورزشی و تندرستی و بعضی دیگر از خدمات پرسنلی در بر می گیرد و بخش دوم شامل مواردی است که تقویت‌کننده روحیه و علاقمندی کارکنان به کار و محیط کار می‌باشد مانند ایجاد امنیت شغلی تامین زندگی در زمان حال دوران پیری و ازکارافتادگی رضایت شغلی و موارد مشابه دیگر. ابعاد حفظ و نگهداری از منابع انسانی از دیدگاه (کاظمی، 1372). «نظام نگهداری منابع انسانی» و چهار مولفه مهم آن یعنی «ایمنی»، «بهداشت»، «مزایا» و «خدمات» و ماندگاری و تاثیر عوامل نامبرده بر ماندگاری کارکنان را بررسی شده است. البته بدیهی است که یکسری عوامل دیگر همچون: حقوق و دستمزد و … بر روی ماندگاری کارکنان در سازمان تاثیر دارند، از آنجاییکه تحقیقاتی در زمینه تاثیر این عوامل بر ماندگاری کارکنان صورت گرفته، لذا از ذکر این عوامل بصورت تفصیلی خودداری نموده و فقط به آنها اشاره خواهیم کرد و تاکید این تحقیق بر تاثیر چهار عامل یاد شده بر ماندگاری کارکنان خواهد بود. همچنین ابعاد عملکرد کارکنان در تحقیقات صورت گرفته توسط ( سلیمی ، 1389) عبارت است از: نوآوری، اثربخشی، بهره وری، کارایی، کیفیت زندگی کاری، قابلیت سودهی و بودجه بندی، کیفیت می باشد. در این پژوهش بدلیل خدماتی بودن سازمان و عدم لزوم قابلیت سودهی و بودجه بندی این عامل حذف شده است.

با توجه به مطالب کر شده سوال اصلی تحقیق بدین صورت بیان می گردد: آیا شیو ه های حفظ و نگهداری از منابع انسانی بر عملکرد کارکنان تاثیر دارد؟

3-1- ضرورت و اهمیت پژوهش

با توجه به اهمیت منابع انسانی در سازمانی و حفظ و نگهداشت آنها به عنوان یک دارایی ارزشمند سازمانی شناخت بهترین شیوه های مدیریت آنها از اهمیت فراوانی برخوردار است. با مرور ادبیات نظری پژوهش پژوهش تجربی و جامعی در این زمینه انجام نشده است. همچنین با توجه به نیاز سازمان صنعت و معدن لرستان با توجه به کاهش عملکرد کارکنان این پژوهش از اهمیت فراوانی برخوردار است.

4-1- اهداف پژوهش

هدف اصلی:

شناسائی میزان تاثیر شیو ه های حفظ و نگهداری منابع انسانی بر عملکرد کارکنان

اهداف فرعی:

شناسائی تاثیر بعد ایمنی در حفظ و نگهداری منابع انسانی بر عملکرد کارکنان

شناسائی تاثیر بعد بهداشت   در حفظ و نگهداری منابع انسانی بر عملکرد کارکنان

شناسائی تاثیر بعد مزایا در حفظ و نگهداری منابع انسانی بر عملکرد کارکنان

شناسائی تاثیر بعد خدمات در حفظ و نگهداری منابع انسانی بر عملکرد کارکنان

5-1- فرضیه های پژوهش

فرضیه اصلی :

شیو های حفظ و نگهداری منابع انسانی بر عملکرد کارکنان تاثیر دارد

فرضیات فرعی:

بعد ایمنی در شیو ه های حفظ و نگهداری منابع انسانی بر عملکرد کارکنان تاثیر دارد.

بعد بهداشت در شیو ه های حفظ و نگهداری منابع انسانی بر عملکرد کارکنان تاثیر دارد.

بعد مزایا در شیو ه های حفظ و نگهداری منابع انسانی بر عملکرد کارکنان تاثیر دارد.

بعد خدمات در شیو ه های حفظ و نگهداری منابع انسانی بر عملکرد کارکنان تاثیر دارد.

6-1- قلمرو پژوهش

1-6-1- قلمرو موضوعی پژوهش

این تحقیق در حوزه مدیریت منابع انسانی در سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان لرستان شهر خرم آباد انجام خواهد گرفت.

1-6-2- قلمرو مکانی پژوهش

تحقیق مورد نظر بر روی سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان لرستان   صورت خواهد گرفت.

1-6-3- قلمرو زمانی پژوهش

پژوهش حاضر درسال 1393 انجام شده است. گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه­ در پاییز 1393 انجام یافته است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 123

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

Previous Entries پایان نامه ارشد رشته مدیریت: طراحی مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی پویا با استفاده از روشهای تصمیم گیری چند معیاره DEMATEL و ANP در صنعت بانکداری Next Entries پایان نامه ارشد رشته مدیریت: بررسی تاثیر فناوری پیشرفته و توسعه مدل پذیرش فناوری RFID توسط کارمندان در خرده‌فروشی‌ها