پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : چالش های حقوقی ایران در جرایم و انحرافات جنسی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی

با عنوان : چالش های حقوقی ایران در جرایم و انحرافات جنسی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

(واحد دامغان )

دانشکده حقوق

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد M.A))

رشته حقوق جزا و جرم شناسی

 عنوان :

چالش های حقوقی ایران در جرایم و انحرافات جنسی

با رویکرد به رویه قضایی

 استاد راهنما:

دکتر محمدحسن حسنی

استاد مشاور:

دکتر بهنام یوسفیان شوره دلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

امروزه میزان قابل توجهی از پرونده‌های مطرح در دادسراها و محاكم كشورمان، به جرایم جنسی اختصاص دارد. شاید بتوان گفت كه حساسیت زیاد جامعه و ریشه‌های عرفی و فرهنگی و مذهبی نسبت به این دست جرایم، قانونگذار كشورمان را از ذكر اقسام جرایم جنسی بر حذر داشته است. لازم به ذكر است، با رشد و توسعه جوامع و پیشرفت تكنولوژی، مبانی جرم انگاری جرایم جنسی تغییر یافته و كشورهای مختلف، هریك به وسیله قانونگذاری منطقی، جرم‌زدایی و سایر اهرمهای موجود، سعی در اصلاح سیاست كیفری خود نسبت به جرایم جنسی دارند؛ از آنجاییكه توجه و دقت در وضع و تصویب قوانین كارآمد، هدفمند و متناسب با جرم، از اركان اصلی تشكیل دهنده سیاست كیفری هر كشور به شمار می‌آید، تصویب قوانینی متناسب با نیاز جامعه و تحولات اجتماعی و فرهنگی آن، همواره ضروری به نظر می‌رسد. جرایم جنسی در بسیاری از اشكال خود، جزو جرایم بدون بزه دیده قلمداد می‌شوند لذا استفاده از تجربه سایر كشورها نیز در برخورد با بزهكاران و مرتكبین این نوع از جرایم، می‌تواند نقش ویژه و سازنده ای در جهت مبارزه با مشكلات ناشی از جرایم مزبور و حفظ نظم عمومی ایفا نماید. جرایم جنسی ازعوامل مختلفی نشات می‌گیرد شناسایی این عوامل به جرمشناسان کمک می‌کند تا به راه‌حلهای قانونی کنترل جرایم جنسی دست یابند این یک واقعیت است که قوانین سنتی نمی‌تواند به حل مشکل کمک شایانی نماید بنابراین برای دستیابی به راه‌حل لازم است بدوا جرایم جنسی شناسایی شود سپس نوافص قانونی درنظرگرفته شود این امرمستلزم بهره‌گیری ازتمام علوم می باشد دراین پژوهش تلاش می‌شود چالش‌های حقوقی ایران در زمینه جرایم جنسی شرح داده شود و سپس مصادیق جرایم و انحرافات جنسی بیان و راهکارهای در جهت کنترل ارایه شود.

فهرست مطالب

عنوان                             صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 1

الف: ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………… 5

ب: اهداف و روش تحقیق…………………………………………………………………………………………. 6

ج: سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 7

د: فرضیه‌ها…………………………………………………………………………………………………………….. 7

ه: سازماندهی تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 8

بخش نخست: کلیات، تعاریف وآشنایی با مصادیق جرایم وانحرافات جنسی………………………….. 9

فصل اول: تعریف جرم و انحراف جنسی………………………………………………………………………. 10

مبحث نخست: واژه شناسی………………………………………………………………………………………… 10

گفتار نخست: تعریف جرم…………………………………………………………………………………………. 10

گفتار دوم: تعریف انحراف…………………………………………………………………………………………. 12

مبحث دوم: تعریف جرایم وانحرافات جنسی………………………………………………………………….. 15

گفتار نخست: تعریف جرم جنسی……………………………………………………………………………….. 15

گفتار دوم: تعریف انحراف جنسی………………………………………………………………………………… 18

فصل دوم: مصادیق جرایم و انحرافات جنسی………………………………………………………………… 21

مبحث نخست: مصادیق جرایم جنسی…………………………………………………………………………… 21

گفتار نخست: مصادیق جرایم جنسی توام با رابطه و تماس………………………………………………… 22

الف: زنا…………………………………………………………………………………………………………………. 22

ب: لواط………………………………………………………………………………………………………………… 29

ج: مساحقه…………………………………………………………………………………………………………….. 30

د: رابطه نامشروع……………………………………………………………………………………………………… 33

گفتار دوم: مصادیق جرایم جنسی بدون تماس و رابطه………………………………………………………. 36

الف: ارتکاب فعل حرام…………………………………………………………………………………………….. 36

ب: دایرکردن مکان فسادوفحشاوتحریک مردم به فساد……………………………………………………… 38

ج: قوادی……………………………………………………………………………………………………………….. 40

د: نگهداری، تولید و تکثیرآثار مستهجن و مبتذل………………………………………………………………. 42

مبحث دوم: مصادیق انحرافات جنسی…………………………………………………………………………… 46

گفتار نخست: انحراف جنسی فردی……………………………………………………………………………… 46

الف: خویشتن نمایی…………………………………………………………………………………………………. 46

ب: مبدل پوشی……………………………………………………………………………………………………….. 49

ج: خودآزاری………………………………………………………………………………………………………….. 51

د: خودارضایی………………………………………………………………………………………………………… 52

ه: چشم چرانی………………………………………………………………………………………………………… 54

گفتاردوم: انحراف جنسی توام با تماس و رابطه……………………………………………………………….. 56

الف: بچه بازی………………………………………………………………………………………………………… 57

ب: حیوان دوستی…………………………………………………………………………………………………….. 59

ج: دیگرآزاری…………………………………………………………………………………………………………. 62

د: همجنس بازی……………………………………………………………………………………………………… 63

و: انحراف در محیط مجازی……………………………………………………………………………………….. 67

فصل سوم: علل ارتکاب جرایم و انحرافات جنسی…………………………………………………………… 71

مبحث نخست: علل اجتماعی……………………………………………………………………………………… 72

گفتار اول: مسایل مربوط به حجاب و عفاف…………………………………………………………………… 72

گفتار دوم: محرومیتهای ناشی از روابط مشروع جنسی………………………………………………………. 75

الف: مشکلات ازدواج دایم………………………………………………………………………………………… 76

ب: نابسامانی ازدواج‌های موقت…………………………………………………………………………………… 76

مبحث دوم: عوامل اقتصادی (بزهکاری سازمان یافته)………………………………………………………… 79

گفتارنخست: فقر و ارتباط آن با فحشا………………………………………………………………………….. 80

گفتار دوم: تکنولوژی و بهبود وضع اقتصادی………………………………………………………………….. 82

الف: جهانگردی جنسی……………………………………………………………………………………………… 83

ب: تجارت سکس……………………………………………………………………………………………………. 84

بخش دوم: چالشهای حقوق ایران درجرایم و انحرافات جنسی……………………………………………. 87

فصل اول: عدم جرم انگاری در برخی از جرایم جنسی……………………………………………………… 87

مبحث نخست: عدم جرم انگاری مطلق و بیان مصادیق……………………………………………………… 88

گفتار اول: ارتباط خشونت آمیز در درون خانواده……………………………………………………………… 89

گفتار دوم: اجبار کردن اعضای خانواده برای شهوترانی به وسیله منسوبین……………………………….. 93

گفتار سوم: زنا برای ازدواج و اخاذی……………………………………………………………………………. 96

مبحث دوم: عدم پیش بینی عنوان خاص و متناسب در قانون………………………………………………. 100

گفتار نخست: روسپیگری…………………………………………………………………………………………… 100

گفتار دوم: جرم جنسی عقیم……………………………………………………………………………………….. 107

گفتار سوم: تعدیات جنسی به اطفال و افراد صغیر……………………………………………………………. 109

گفتار چهارم: خیانت به همسر……………………………………………………………………………………… 113

مبحث سوم: عدم جرم انگاری برخی انحرافات جنسی………………………………………………………. 115

گفتار نخست: انحرافات زمینه یک جرم جنسی………………………………………………………………… 116

الف: ساخت و نگهداری ادوات سکس بدون رابطه­ای مشروع……………………………………………… 116

ب: تنوع طلبی و تعدد زوجات……………………………………………………………………………………. 117

ج: استمنا……………………………………………………………………………………………………………….. 118

د: نزدیکی با حیوانات……………………………………………………………………………………………….. 118

ه- چشم چرانی……………………………………………………………………………………………………….. 119

گفتار دوم: انحراف جنسی توام با تحقیر و تعرض……………………………………………………………. 121

الف: مزاحمت با لمس بدن…………………………………………………………………………………………. 121

ب: عورت نمایی و خطاب قراردادن دیگران…………………………………………………………………… 122

فصل دوم: چالش ناشی از عدم پیش بینی واکنش کیفری و اقدامات تامینی مناسب…………………… 123

مبحث اول: چالش در کشف، تعقیب و تحقیق در جرایم و انحرافات جنسی…………………………… 124

گفتار نخست: مخفی ماندن جرایم و انحرافات جنسی……………………………………………………….. 125

الف: ملاحظات اجتماعی و دینی………………………………………………………………………………….. 125

ب: ترس بزه دیده ازطرح شکایت………………………………………………………………………………… 126

مبحث دوم: ناکارآمدی ابزارهای قانونی در جرایم و انحرافات جنسی……………………………………. 126

گفتار نخست: عدم توجه به مقوله اصلاح و درمان در مجازات‌ها………………………………………….. 127

گفتار دوم: ناتوانی ناکارآمدی از حیث کمیت مجازات­ها…………………………………………………….. 128

گفتار سوم: نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………….. 129

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………… 132

منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………… 135

مقدمه

الف: ضرورت تحقیق

انسان بعنوان موجودی که رسالت جانشینی خداوند در زمین را دارد به مانند سایر موجودات دارای یک سری نیازها و غرایز درونی بوده و همواره بطرق مختلف در تکاپوی تامین نیازهای خود می‌باشد بر همین اساس درجهت نیل به اهداف خود و رفع بهتر نیازها هنجارهایی را همواره پیش روی خود قرار داده و متمسک و ملتزم به آن شده است. نخستین قوانین مدون و مکتوب تا مدرن‌ترین قوانین و در متمدن‌ترین جوامع همه وهمه درراستای سامان بخشیدن به خواسته‌های مادی و معنوی انسانها بوده بنحوی که بدون انحراف از ملاکها و معیارهای موجود بسته به نوع فرهنگ و مبانی قانون رسیدن به سرمنزل مقصود را باعث شود. ریشه‌های حقوق موضوعه جدید ایران را باید در سالهای قبل از 1282 هجری شمسی، یعنی تاریخ اعطای مشروطیت، جستجو كرد. امواج فرهنگ جدید غرب، افكار متفكرین قرن هجدهم فرانسه را به كشور ما رساند و موجب تحریر اولین قانون موضوعه در ایران با نام «كتابچه قانونی كنت» گشت[1]. مواد 13، 14 و 15 قانون مزبور به منافیات عفت اختصاص داشت كه فقط به جرم هتك ناموس اشاره كرده بود.1

وجه مشترک همه قوانین بشری شناخت متخلف با محک تخلف از قانون بوده است لذا قانون بهترین و متداول‌ترین شیوه تشخیص یک رفتار بهنجار یا ناهنجار می‌باشد که البته این تشخیص ارتباط تنگاتنگی با آداب ورسوم قومیتها وفرهنگ و دین هر ملت دارد چه بسا قانون یک قوم رفتاری را بهنجار وهمان رفتار در جوامعی دیگر ناهنجار و مخالف قانون قلمداد گردد اما آنچه بدیهی است ریشه بسیاری ازجرایم و بزهکاری‌ها را می‌بایست در اجتماع جستجو کرد و آسیبهای اجتماعی که نوع بشر را تهدید می‌کند در قالب جوامع بشری و در ارتباطات افراد شکل می‌گیرد و نمود پیدا می‌کند. بر همین اساس مساله بزهکاری بصورت یکی از حادترین مسایل اجتماعی جوامع مختلف درآمده است لذا پیدایش جوامع و ارتکاب جرم از آغاز با یکدیگر همراه بوده اند. دوركیم، پیدایش جرم را امری طبیعی و هنجاری می‌داند كه از عملكرد ناشی از قوانین حاكم بر پدیده‌های اجتماعی، تبعیت می‌كند. رویكرد دوركیم به جرم، رویكردی است تبیینی كه درصدد توضیح علل وقوع جرم براساس اوضاع و احوال حاكم بر جامعه است و در واقع منشأ بینش‌ها و نگرشهای جزایی و رویكرد آنها به جرایم و ازجمله جرایم جنسی را، سازمان اجتماعی می‌داند و با این وصف، ضرورت و فایده جرم را برای جامعه به رسمیت می‌شناسد. از نظر وی، با وجود طبیعی بودن جرم و جنایت و به دلیل تسلط بنیادهای اجتماعی بر جرم، تا آنجا می‌توان با جرم، مبارزه نمود كه جرایم، پیكر اجتماع را تهدید نكند. نظریه دوركیم، یك نسبیت گرایی در حوزه جرم‌شناسی است كه با قبول غیرقابل دفع بودن وقوع جرایم، بهره‌برداری صحیح از جرایم را توصیه می‌كند[2].

نظریه تعامل‌گرا، عمل مجرمانه را محصول تعامل «وضعیت ماقبل جنایی» و «شخصیت بزهكار» می‌داند كه در یك فرآیند و بر اثر عوامل مختلف و اوضاع و احوال خاص، محقق می‌گردد.این بینش، به جرم به عنوان یك عمل تركیبی می‌نگرد و با توجه به تأثیر عوامل اجتماعی به جرم می‌توان نظریه مزبور را یك نگرش اجتماعی دانست كه بیشتر به تبیین شخصیت بزهكار پرداخته است؛ لذا از نتایج این رویكرد، تبیین جرایم جنسی به عنوان پیوند تركیبی شخصیت مجرم و وضعیتهای ماقبل جنایی است؛ در واقع این رویكرد، جرم را یك فرآیند می‌داند كه در طبیعت مجرمان، ریشه گرفته است و به تنهایی، محصول وجدان عمومی یا چگونگی تصور محیط اجتماعی نیست[3].

بررسی‌های جرمشناسی نشان می‌دهد هر جرمی معلول علتی است که بر افراد جامعه اثر می‌گذارد و آنها را بسوی ناسازگاری ونا هنجاری سوق می‌دهد. پیامد این سوق دادن ارتکاب بزه است و مرتکب آن را بزهکار می‌نامند. علاوه برآن ریشه بسیاری از بزهکاری‌ها را در تمنیات و خواسته‌های درونی انسان باید جستجو کرد.

غریزه امری فطری و درونی است که از هنگام تولد به همراه انسان است، و موجود را برای رسیدن به تمایلات و ارضای خود به کارهایی وا‌می‌دارد.همچنین غریزه، از عوامل مهمی است که در رنگ دادن به شخصیت، فوق‌العاده مؤثر است؛ وجود غریزه در انسان سبب خواهد شد که هر کس دارای روحیه و رفتاری ویژه و اخلاقی مخصوص به خود باشد و در برابر امور، موضع ویژه‌ای اتخاذ نماید.

غریزة جنسی در میان غریزه‌های دیگر انسان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، و قدرت آن در مقایسه با دیگر غرائز نسبتاً زیادتر است؛ تفاوتهای جنسی بین زنان و مردان و ویژ‌گی‌های روحی و روانی افراد در پرتو غریزة جنسی آنان بوجود می‌آید، اگر نیکو تأمل شود در می‌یابیم که غریزة جنسی مقدمه‌ای برای انگیزة مادری است، زن نخست در اثر احساس بلوغ تمنیاتی در خود می‌یابد که براساس آن تن به ازدواج و رابطه همسری می‌دهد که حاصل آن پذیرش همسر و تسلیم در برابر وظیفه مادری است. اهمیت این غریزه تنها منحصر در تفاوتهای فردی نیست، بلکه غریزه در زندگی فردی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی انسان نیز تأثیر فوق‌العاده‌ای دارد، در سایه غریزة جنسی است که خانواده تشکیل یافته گرمی، لطافت و عشق بر خانواده حاکم می‌شود، همچنین غریزة جنسی موجب شور و احساس تحرک در افراد شده، آنان را به کار و فعالیت وادار می‌کند. تداوم و بقای نسل بشری معلول وجود غریزة جنسی است، اِعمال غریزة جنسی تنها راه معقول و موجود برای تولید نسل می‌باشد. با وجود همة اهمیتی که غریزة جنسی دارد، می‌توان آنرا به ‌عنوان مهمترین عامل سقوط آدمی در صورت عدم جهت‌دهی مناسب معرفی کرد، به همین دلیل است که غریزة جنسی از مسائل مهم و بحث‌برانگیز در میان روانشناسان، روانکاوان، مربیان، جامعه‌شناسان، جرمشناسان و دیگر صاحب نظران دربارة مسائل انسانی است.

علت بسیاری از آشفتگی‌های روانی، لغزشهای اخلاقی، شکست‌های زندگی زناشویی، ناسازگاری‌ها، ‌بدبختیها، خلافکاریها و حتی جنایات در اثر عدم توجه به امور و مسائل جنسی بوده و یا به نحوی با آن ارتباط دارد.غریزة جنسی همانطور که باعث رشد و حرکت انسانی (در صورت ارضای صحیح و به موقع) می‌شود، توانایی ‌آن را دارد که فرد را به سقوط و انحطاط کشانده و راه رسیدن به هلاکت را برای وی هموار سازد.عدم ارضای صحیح و به موقع این غریزه باعث ایجاد عقده‌ها و انحراف در افراد می‌گردد.

از آنجا که آگاهی به این غریزه مصادف با خلقت انسان است در طول تاریخ عالمان دانشمندان و فلاسفه قسمتی از بنیانهای فکری و اساس نظری خود را به این موضوع اختصاص داده‌اند. توجه به این غریزه انسان درکالبد علمی و تحقیقاتی دارای سابقه تاریخی چندانی نیست در یک مرحله بشر از این غریزه تنها لذت جویی را طلب می‌نمود. تا اوایل قرن بیستم به امیال و تمایلات جنسی و موضوع جنسیت ومسایل مربوط به آن آنطور که از لحاظ روانشناسی در خور اهمیت است توجهی نمی‌شد و اگرچه گهگاه دانشمندان ضمن مطالعات علمی خود به این موضوع اشاراتی می‌کردند ولی سنن و عقاید و افکار خامی که میراث فرهنگ استاتیک و کندپای قرون گذشته بود اجازه نمی‌داد که اسرار ورموز تمایلات و امور و مسایل جنسی افراد بشر با کلید دانش گشوده شود و نقش قاطع و غیرقابل انکار آنها در شخصیت فردی و ارزش اجتماعی بررسی و تبیین گردد تا اینکه سرانجام با تلاشها و مجاهدت پشگامان مکتب روانکاوی زنجیرهای سنتی قرون و اعصار پیشین گسسته شد و پیشرفت دانش روانشناسی قرن بیستم حوزه امیال و تمایلات و مسایل جنسی را نیز فرا گرفت.

دانشمندان دریافتند که درباره یکی ازمسایلی که بیش ازهرعاملی دیگردرتکوین شخصیت فردی موثربوده کمتراز آنچه که تصورشودتحقیق وبررسی شده است.

علیرغم موانعی که سنت گرایان ایجاد می‌کردند و با وجود اشکالات فراوانی که بر سر راه بررسی‌های علمی آنان موجود بود به تلاشهای مجدانه خود ادامه دادند و امور و مسایل جنسی را آنطورکه الزامات علمی ایجاب می‌کند بطورعریان مورد بحث قراردادند، این دانشمندان چنین نتیجه گرفتند که بشر از نخستین روز آغاز زندگی تا واپسین مراحل حیات دستخوش امیال وتمایلات جنسی خویش بوده وهرگاه رشد جنسی افراد بشر از نقطه نظر روانی به اشکالات و موانعی برخورد کند و یا امیال و تمایلات انها کوفته شود به انواع انحرافات خانمانسوز جنسی و جنایات ضد انسانی و بیماریهای روانی گرفتار خواهد شد و این آغاز جرایم جنسی خطرناک وانحرافات جنسی خواهد بود.لذا توجه واهمیت به ریشه بسیاری از جرایم، دانشمندان دیگرعلوم چون جرمشناسان و آسیب‌شناسان اجتماعی را به تامل واداشت تا قسمتی از یافته‌های علمی خود را در جهت ارایه راهکارهایی برای پیشگیری از جرایم، اصلاح و بازپروری مجرمین در کنار سایر ظرفیتها علمی موجود به جرایم جنسی اختصاص دهند و نمود واقعی آن در ورود جرایم جنسی به حوزه جرم واعمال مجازات دراکثرقوانین جزایی کشورها می‌باشد که همواره با یافته‌های جدید والزامات به فراخور زمان دستخوش تنقیح واصلاح می‌گردد وبخش وسیعی از مجازاتها واقدامات تامینی وسیاست جنایی را به خود اختصاص داده است همچنین یکی از موضوعاتی که از دیرباز فکر بشر را به خود مشغول کرده و در ردیف مهم‌ترین مشغله‌های فکری او قرار داشته است، مسئله انحراف جنسی است. انحراف جنسی چیست؟ چرا پدید می‌آید؟ چگونه گسترش می‌یابد؟ چه عواقب و پیامدهایی برای انسان و جامعه انسانی در پی دارد؟ و چگونه می‌توان از پیدایش یا گسترش آن جلوگیری کرد و… اینها پرسش‌ها و دلمشغولی‌های همواره متفکران و اندیشمندان جوامع بوده است. البته تاکنون تلاش‌های فراوانی در این زمینه صورت گرفته است به گونه‌ای که امروزه این موضوع در برخی علوم، مانند حقوق و جامعه شناسی، جرم‌شناسی یا انحراف‌شناسی به عنوان رشته‌ای جداگانه مطرح است و تحقیقات و تئوری‌پردازی‌های جداگانه‌ای درباره آن شکل گرفته است. اما با این همه از آنجا که پدیده انحراف جنسی یک پدیده انسانی است و با واقعیت وجودی انسان پیوند دارد و از سوی دیگر علوم تجربی با در پیش گرفتن روش استقرا وتجربه و تکیه بر نمودهای رفتاری انسان، از شناخت انسان به عنوان یک «کل» ناتوان است، تاکنون نتیجه قطعی در این زمینه به دست نیامده است. ولی حقایق خوبی کشف شده است که می‌تواند در شناخت جامع تر این پدیده کمک کند. یکی از حقایقی که آشکار شده است این است که آموزه‌های دین، تأثیر و نقش مهمی در جلوگیری و محدودسازی انحراف جنسی در جامعه دارد. و از سویی این حقیقت آشکار است که عدم کنترل انحرافات جنسی آثارشوم خود را باجرایم جنسی غالبا خطرناک وبا سبق تصمیم پدیدار می‌کند.لذا توجه به انحرافات جنسی بعنوان مقدمه ای برای ارتکاب اعمال مجرمانه جنسی توجه ویژه ای را می‌طلبد و چه بسا لازم آید به این انحرافات مربوط در زمینه مسایل جنسی با نگاه جرم انگاری در جهت کنترل و پیشگیری نگریسته شود.

الف- ضرورت تحقیق:

اهمیت و ضرورت تحقیق را با این سوال آغاز می‌کنیم که اگر قوانین موجود و رویه‌های معمول در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به جرایم جنسی کارآمد می‌باشد پس اشکال کار در کجاست که در جامعه‌ای مثل ایران علیرغم ادعای سیاستی جنایی منسجم وجامع مبتنی بر آموزه‌های دینی و کنترل اجتماعی شدید و نکوهش اخلاقی و مشخصا مجازاتهای بسی سختگیرانه، هر ساله با آمارهای وحشتناکی از ارتکاب جرایم جنسی و در سال‌های اخیر به صورت گروهی ودسته جمعی روبرو هستیم شبیه آنچه در یکی از شهرهای خراسان رضوی ویا یکی از شهرهای استان اصفهان ویا درزندگی برخی از افراد سرشناس رخ می‌دهد و متاسفانه اغلب همراه با جرایم فجیع چون تجاوزات بعنف یا متعاقب آن جرایم دهشت‌آ وری چون قتل و جنایات عمدی می‌باشد.

هر روزه با مطالعه صفحات حوادث مواجه با یک سری از جرایم هستیم که ریشه در انحرافات جنسی و جرایم جنسی دارد وگاها ا وج قساوت وانحراف کنترل نشده این مرتکبین تا حدی است که به القابی چون خفاش شب یا شکارچی شب و… مفتخر گشته‌اند! گره کار در کجاست که علیرغم برخوردهای گاها شدید دستگاه‌های انتظامی وقضایی اهداف سیاست جنایی اسلام محقق نمی‌گردد. و برای افراد جامه شنیدن اخبار اینگونه پدیده‌های مجرمانه عادی ومعمول گردیده است.

1- «كتابچه قانونی كنت» كه در سال 1254 هجری شمسی، به امضاء ناصرالدین شاه رسید و وی دستور اجرای آن را داد، حاوی 58 ماده جزایی است كه توسط كنت دومونت فرت كه از اتباع ایتالیا بود و مدتی نیز ریاست پلیس تهران را نیز بعهده داشت، نگاشته شده است.

تعداد صفحه :150

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

Previous Entries پایان نامه ارشد حقوق : حدود مسئوولیت پزشک خانواده Next Entries پایان نامه ارشد رشته کشاورزی : بررسی اثر كاربرد عنصر روی، بور و پوترسین بر انبارمانی شلیل رقم كیوتا