پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی با موضوع دلالی در نظام حقوقی ایران

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تفت

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دفاع درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش حقوق خصوصی (M.A.)

عنوان:

دلالی در نظام حقوقی ایران

استاد راهنما:

دکتر سید محمد طباطبایی‌نژاد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده……………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1مقدمه……………………………………………………………………………………. 2

2-1-قوانین و آئین نامه ها………………………………………………………………… 6

3-1-رویه قضایی……………………………………………………………………………… 7

1-4-منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر……………………………………………………. 7

1-5-عرف تجاری……………………………………………………………………………….. 9

1-6-نظریه علمای حقوق…………………………………………………………………. 11

1-7-تبیین مسئله……………………………………………………………………………… 12

1-8-سوالات …………………………………………………………………………….. 16

1-9-فرضیات…………………………………………………………………………………… 16

1-10-اهداف تحقیق………………………………………………………………………….. 18

1-11-جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق……………………………………………………….. 20

1-12-روش کار………………………………………………………………………………… 20

1-13-واژگان و اصلاحات………………………………………………………………….. 21

فصل دوم: تعریف دلال و ماهیت دلالی و پیشینه آن

2-1-تعریف دلال…………………………………………………………………………………. 24

2-2-ماهیت حقوق دلالی…………………………………………………………………….. 25

2-3-آیا دلال تاجر است…………………………………………………………………………. 31

2-4-وجوه تشابه و افتراق دلالی و برخی از نمایندگی ها…………………………………… 36

2-4-1-وجوه تشابه و افتراق دلالی و وکالت…………………………………………………… 36

2-4-1-1-وجوه افتراق دلالی و وکالت…………………………………………………………. 36

2-4-1-2-وجوه اشتراک دلالی و وکالت……………………………………………………….. 38

2-4-2-وجوه افتراق و اشتراک دلالی و حق العمل کاری………………………………….. 40

2-4-2-1- وجوه افتراق دلالی و حق العمل کاری………………………………………………. 40

2-4-2-2- وجوه اشتراک دلالی و حق العمل کاری……………………………………………… 42

2-4-3-وجوه اشتراک و افتراق دلالی و عاملیت تجاری…………………………………….. 42

2-4-3-1-تعریف عاملیت تجاری و ماهیت آن…………………………………………………… 42

2-4-3-2-وجوه اشتراک دلالی و عاملیت تجاری…………………………………………. 44

2-4-3-3-وجوه افتراق دلالی و عاملیت تجاری………………………………………….. 45

2-4-4-وجوه اشتراک و افتراق دلالی درقانون تجارت و برخی از رشته های مهم دلالی…….. 46

2-4-4-1-وجوه اشتراک و افتراق دلالی و کارگزاری بورس اوراق بهادار………………………. 46

2-4-4-1-1-وجوه اشتراک دلالی و کارگزاری بورس اوراق بهادار……………………………. 46

2-4-4-1-2-وجوه افتراق دلالی و کارگزاری بورس اوراق بهادار………………………………… 48

2-4-5-وجوه اشتراک و افتراق دلالی و دلالان بیمه……………………………………………… 49

2-4-5-1-وجوه اشتراک دلالی و دلالان بیمه…………………………………………………….. 49

2-4-5-2-وجوه افتراق دلالی و دلالان بیمه……………………………………………………….. 51

2-4-6-شرایط حاکم بر دلالی…………………………………………………………………….. 53

2-4-6-1- شرایط حاکم بر دلالی در قانون تجارت…………………………………………………… 55

2-4-6-2- شرایط حاکم بر دلالی در قانون راجع به دلالان……………………………………….. 57

2-4-6-3- شرایط حاکم بر دلالی در آئین نامه دلالان معاملات ملکی…………………………. 57

2-4-6-3-1-شرایط اخذ پروانه دلالی معاملات ملکی………………………………………….. 59

2-4-6-3-2-وظایف و مسئولیتهای دلالان معاملات ملکی…………………………………….. 60

2-4-6-3-3-نظارت بر نحوه عملکرد دلالان معاملات ملکی………………………………….. 61

2-4-6-3-4-تعرفه حق الزحمه دلالان معاملات ملکی………………………………………. 64

2-5-تعهدات دلال بعنوان تاجر………………………………………………………………………. 65

2-5-1-ثبت در دفتر تجارتی…………………………………………………………………………….. 66

2-5-2-داشتن دفاتر تجاری……………………………………………………………………….. 67

فصل سوم: آثار قرارداد دلالی

3-1-رابطه حقوق دلال با طرفین معامله………………………………………………………….. 71

3-1-1-در مواردی که دلال نماینده یکی از طرفین است………………………………………… 72

3-1-2-در مواردی که دلال نماینده هر دو طرف است……………………………………………… 73

3-2-تکالیف و تعهدات دلال…………………………………………………………………………… 74

3-2-1-تنظیم قرارداد دلالی………………………………………………………………………….. 75

3-2-2-تکلیف دلال به افشاء اطلاعات………………………………………………………………. 79

3-2-2-1-مطلع نمودن طرفین معامله از جزئیات راجع به معامله………………………………….. 79

3-2-2-2-اعلام منتفع یا سهیم بودن در معامله………………………………………………. 81

3-2-3-حفظ نمونه مال التجاره تا زمان ختم معامله………………………………………………. 82

3-2-4-ثبت عملیات دلالی در دفتر مخصوص…………………………………………………… 83

3-3-مسئولیت دلال…………………………………………………………………………. 84

3-3-الف-شرایط ایجاد مسئولیت قراردادی…………………………………………………….. 86

3-3-ب-مسئولیت قهری دلال……………………………………………………………………….. 87

3-3-1-حفظ اسناد و اشیاء……………………………………………………………………….. 92

3-3-2-صحت امضاء و اعتبار اسناد………………………………………………………………… 95

3-3-3-سهیم یا منتفع بودن دلالی در معامله……………………………………………………. 96

3-3-4-ارزش و جنس کالا……………………………………………………………………………. 97

3-3-5-عدم مداخله در ا جراء تعهدات طرفین……………………………………………………… 98

3-3-6-عدم افشاء اسرار…………………………………………………………………………… 99

3-3-7-عمل خلاف مقررات دلالی…………………………………………………………………. 101

3-4-حقوق دلال…………………………………………………………………………………………. 102

3-4-1-اجرت یا حق الزحمه دلال…………………………………………………………………….. 103

3-4-1-الف-تمام شدن معامله به وساطت دلال…………………………………………………. 104

3-4-1-ب-معامله مورد وساطت از معاملات ممنوعه نباشد……………………………………… 107

3-4-1-ج-عدم اقدام به نفع طرف دیگر معامله یا دریافت وجهی برخلاف عرف تجاری……………. 108

3-4-1-د-تحقق شرایط تعلیقی معامله………………………………………………………………….. 108

3-4-1-ه-عدم ارتباط فسخ معامله به عمل دلال…………………………………………………… 109

3-4-1-1-میزان اجرت…………………………………………………………………………………….. 110

3-4-1-2-مخارج………………………………………………………………………………………….. 111

3-4-1-3-مسئول پرداخت اجرت و مخارج………………………………………………………………. 112

-5-3حقوق تطبیقی……………………………………………………………………………………. 114

3-5-1-وضعیت کلی دلالی درمنابع فقهی…………………………………………………………….. 115

3-5-1الف-اجرت دلال……………………………………………………………………………………. 115

3-5-1-ب-تصرفات دلال…………………………………………………………………………………. 116

3-5-2-وضعیت دلالی درقانون تعهدات سوئیس……………………………………………………… 117

3-5-2-الف-اجرت دلال…………………………………………………………………………………….. 117

3-5-2-ب-تصرفات وتکالیف دلال………………………………………………………………………… 118

3-5-3-شرایط دلالی درحقوق آمریکا…………………………………………………………………… 119

3-5-4-مقایسه برخی از نظامهای حقوقی درپاره ای از زمینه های دلالی…………………………. 122

3-5-4-الف-تعریف وماهیت دلالی درنظامهای حقوقی مختلف…………………………………….. 122

3-5-4-ب-اجرت دلال درنظامهای حقوقی مختلف…………………………………………………… 124

3-5-4-ج-تکالیف ومسئولیتهای دلال درنظامهای حقوقی مختلف……………………………….. 126

فصل چهارم: انحلال قرارداد دلالی

4-1-فسخ قرارداد دلالی………………………………………………………………………………… 129

4-1-1-عزل آمر……………………………………………………………………………………………. 129

4-1-2-استعفای دلال…………………………………………………………………………………… 131

4-2-سلب یا محدودکردن حق عزل یا استعفاء………………………………………………………… 133

4-3-موارد انفساخ قرارداد دلالی………………………………………………………………………… 135

4-3-1-موت و جنون آمر یا دلال…………………………………………………………………….. 135

4-3-2-سفه و ورشکستگی یکی از طرفین قرارداد…………………………………………………. 136

4-3-3-از بین رفتن موضوع دلالی………………………………………………………………………. 138

4-3-4-انقضاء مدت قرارداد دلالی……………………………………………………………………… 139

4-3-5-لغو یا تعلیق پروانه دلالی……………………………………………………………………….. 139

فصل پنجم:نتیجه گیری

5-1-نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………. 141

5-2-ارائه راهکارها وپیشنهادات……………………………………………………………………… 147

منابع………………………………………………………………………………………………………..153

چکیده:

دلالی یکی از مهمترین مشاغل مربوطه در حوزۀ امور تجاری و اقتصادی است و دلالان نقش اساسی و مهمی در انعقاد قراردادها بین اشخاص ایفاء می‌نمایند. به موازات پیشرفت‌های اجتماعی، اقتصادی و فنی، کارکرد و تأثیر دلالی در انعقاد قراردادها توسعه یافته است و ایجاد وسایل ارتباط جمعی نه تنها تأثیر منفی بر روی عملکرد دلالان نداشته است، بلکه آن‌ها تلاش کرده‌اند تا با به کارگیری آخرین دستاوردهای مهم تکنولوژیکی در قلمروهایی نظیر رادیو، تلویزیون، ماهواره، اینترنت و مطبوعات، کسب و کار خود را گسترش دهند، بنابراین به منظور تبیین و تعریف جایگاه دلالی در نظام حقوقی ایران و تعیین وظایف قانونی دلالان؛ در این تحقیق علمی ما قصد داریم؛ تعهدات، تکالیف، اختیارات، مسئولیت‌ها و حقوق دلالان در قوانین موضوعه ایران و آئین‌نامه‌های مربوطه و عرف تجاری را تشریح نماییم و در خلال این مطالعات وتحقیقات می‌توانیم نقایص فنی حقوقی مربوط به آن بخش از حقوق تجارت که به تبیین و توصیف حقوق، اختیارات، مسئولیت‌ها و تعهدات دلالان می‌پردازد را پیدا نماییم و سپس براساس حقوق تطبیقی می‌توانیم مقررات و قوانین مربوط به دلالی در سیستم حقوقی ایران را با برخی ازسیستم‌های حقوقی پیشرو (پیشرفته) در دیگر کشورها، مقایسه نماییم و بنابراین می‌توانیم به منظور اصلاح و جایگزینی برخی از قوانین مربوط به دلالی راه حلهایی را ارائه نماییم و نتایج مهم و واقعی این تحقیق ممکن است موجب ارتقاء و گسترش جایگاه دلالی در پاره‌ای از زمینه‌ها در نظام حقوقی ایران گردد.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

روابط اجتماعی و اقتصادی انسان‌ها در دنیای فعلی به موازات پیشرفت علم و تکنولوژی، پیچیده شده است و از طرف دیگر، نیازهای اقتصادی انسان‌ها نیز به موازات این پیشرفت‌ها افزایش چشمگیری یافته است؛ برآورده نمودن نیازهای متعدد اقتصادی با استفاده از افراد و مؤسسات متخصص و بکارگیری پیشرفت‌ها و دستاوردهای علمی و صنعتی راحت‌تر شده است و با توجه به توسعه روابط اجتماعی و پیچیدگی آن‌ها و تخصصی و علمی شدن حرف و مشاغل استفاده از دستاوردهای مزبور امری ضروری بنظر می‌رسد و خدمات ارائه شده از جانب افراد و مؤسسات مجرب و متخصص در زمینه‌های گوناگون اقتصادی، کمک شایان توجهی به رفع نیازمندی‌های اقتصادی انسان‌ها نموده و باعث جلوگیری از صرف بیهوده وقت و تحمیل هزینه‌های گزاف، به اشخاص شده است. داد و ستد و تجارت کالاها و خدمات، از جمله قدیمی‌ترین و مؤثرترین روش رفع نیازهای متعدد اقتصادی انسان‌ها بوده است و با توسعه تمدن و صنعتی شدن بشر، بر ضرورت و اعتبار تجارت افزوده شده است، به جهت اهمیت فراوان تجارت و تأثیر عمیق آن بر زندگی انسان، از دیرباز مقررات خاصی بر امر تجارت حکمفرما گردیده است، اعم از اینکه این مقررات بوسیله دستگاه حاکمه یا دولت تدوین و به مرحله اجراء در می‌آمد و یا عرف و عادت تجاری هر محل که براساس فرهنگ هر جامعه تفاوت‌هایی با سایر جوامع داشت، روابط تجاری را تنظیم می‌نمود زیرا تنظیم بازار، تنسیق امور مربوط به عرضه کالاها و خدمات، تقاضای افراد نسبت به این کالاها و خدمات، تعیین مقررات مربوط به رقابت تجاری، قیمت‌گذاری و سایر شاخص‌های مربوط به امور تجاری، قانون‌گذاری در زمینه تجاری امری ضروری و محتوم بوده است. امروزه نیز انسان با درک اهمیت و ضرورت امور تجاری به تنظیم و تنسیق روابط تجاری در قالب تدوین قوانین و تحکیم عرف تجاری، اقدام نموده است. از این رو، بدواً لازم است که قوانین تجاری را از حیث مبنا و منابع و تعریف و شقوق، مورد بررسی اجمالی قرار دهیم.

مقصود از قوانین تجارت، مجموعه‌ی قواعد و مقرراتی است که بر اعمال تجاری و تجار و روابط بین آن‌ها و اشخاص دیگر، حکومت می‌کند و بنابراین به منظور شناخت ماهیت تجارت لازم است که قواعد حاکم بر این رشته از زندگی اقتصادی انسان مورد بررسی قرار گیرد تا از این طریق جایگاه حقوق تجارت در نظام حقوقی ایران مشخص شود. از جانب دیگر لازمه شناخت ماهیت و چیستی تجارت این است که تاریخچه‌ی حقوق تجارت، منابع و مآخذی که مقررات تجاری بر روی آن استوار است شناسایی شوند. بدین جهت مفاهیمی نظیر تعریف تاجر؛ تبیین انواع اعمالی که مطابق قانون، تجاری محسوب می‌شوند. نحوه‌ی تشخیص تاجر از غیر تاجر، انواع مشاغل تجاری، حقوق و تکالیف تجار، انواع شرکت‌های تجاری و مقررات حاکم بر هر یک از این نوع شرکت‌ها و مزایا و محدودیت‌های آن، تشخیص و تبیین انواع اسناد تجاری و مزایا و محدودیت‌های هریک از آن‌ها، مواردی است که در مقررات تجارت و در فرازهای متعددی به آن پرداخته می‌شود و با توجه به اینکه اصولاً قواعد و مقررات مرتبط با تجارت در حقوق ایران، در قالب قوانین پراکنده و عدیده‌ای شکل گرفته است و به جز قانون تجارت مصوب1311، قوانین پراکندۀ بسیاری در خصوص تجارت وضع شده است که از این حیث اشراف کامل به قواعد تجاری و بویژه لازمۀ شناخت ماهیت دلالی و مقررات حاکم بر آن و تشخیص جایگاه آن در نظام حقوقی ایران، مطالعه قوانین متعدد و پراکنده است تا از آن رهگذر بتوان تشخیص داد که دلال کیست؟ و دلالی چیست؟ و مقررات حاکم بر دلالی کدامند؟ آیا دلالی شغلی تجاری است یا خیر؟ لازمه و شرایط اشتغال به دلالی چیست؟ و سؤالاتی از این دست که در نهایت با پاسخ به این سؤالات جایگاه دلالی در نظام حقوقی ایران تبیین خواهد شد؛ منوط به اطلاع دقیق و وثیق از قواعد حاکم بر این شغل در چندین قانون متعدد و پراکنده و بررسی قوانین متعدد مرتبط با این شغل در قانون تجارت و قانون مدنی و آئین‌نامه‌های اجرائی و همچنین مطالعۀ منابع علمی مربوط به حقوق تجارت که توسط علماء حقوق به رشته تحریر درآمده است، می‌باشد. لیکن به جهت پراکندگی قوانین در مجموعه‌های مختلف، قدمت، ابهام و روزآمد نبودن این مقررات از یک طرف و کمبود کتب علمی که بصورت کامل به بررسی و تحقیق پیرامون دلالی پرداخته باشد؛ صعوبت این پژوهش را چند برابر می‌کند، مع‌الوصف به جهت اهمیت دلالی در امر تجارت، علی‌رغم محدودیت‌های پیش گفته سعی بلیغ به عمل آمده است که در حدود مقدورات و امکانات به این تأسیس حقوقی پرداخته شود، تا بتوان به سؤالات مطروحه پاسخ درخور و شایسته داده شود.

بدین لحاظ بدواً به تبیین حقوق تجارت در طبقه‌بندی کلی حقوق و منابع متشکله آن می‌پردازیم تا بتوان متعاقباً به تشریح مسئله مورد بحث پرداخت، لذا در یک تقسیم‌بندی کلی، حقوق به دو دسته حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم شده است و مقصود از حقوق خصوصی آن شعبه از حقوق است که مشتمل بر مجموعۀ قوانین و مقرراتی است که حاکم و ناظر به روابط بین افراد یک جامعه و بدون لحاظ تأثیر و مداخلۀ قوای عمومی و دولت بر اینگونه روابط است. در حالیکه حقوق عمومی مشتمل بر قوانین و مقرراتی است که ناظر و حاکم بر تشکیلات دولتی و بر روابط دولت و مأموران او در مقابل افراد جامعه حکومت می‌کند و از این حیث و بنابر تعاریف مذکور مقرراتی نظیر قانون اساسی، قوانین اداری و قوانین جزایی از جمله حقوق عمومی است و حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق دریایی و حقوق کار از جمله حقوق خصوصی است؛ همچنین نوعی دیگر از تقسیم‌بندی حقوق وجود دارد که آن را به دو شاخه شاخه حقوق داخلی و حقوق خارجی یا بین‌الملل، تقسیم می‌کند و منظور از حقوق داخلی مجموعه مقررات و قواعدی است که صرفاً در قلمرو جغرافیای یک کشور قابل اجرا است، نظیر قانون مجازات و یا قانون تجارت و به مقرراتی که در سطح جهانی لازم‌الاجرا می‌باشد نظیر حقوق بین‌الملل عمومی، حقوق بین‌الملل اطلاق می‌شود. لیکن به جهت تأثیر عمیقی که تجارت در تمام سطوح اجتماعی و اقتصادی یک جامعه می‌گذارد، علی‌رغم تقسیم‌بندی و تفکیک وظایف بر مبنای تقسیم حقوق به عمومی و خصوصی، علی‌الاصول دولت‌ها با شدت و ضعف‌هایی به جهت نوع سیستم حکومت و طرز نگرش و جهان‌بینی این سیستم‌ها، نظیر نظام سرمایه‌داری یا سوسیالیستی و یا نظامی غیر از این دو سیستم، به انحاء مختلف در امور تجاری مداخله می‌نمایند و با دلایل و یا بهانه‌هایی نظیر تنظیم بازار، جلوگیری از احتکار، کاهش قیمت‌ها، توزیع عادلانۀ ثروت، اینگونه مداخلات را توجیه می‌کنند. از آنجائیکه حقوق تجارت در یک تقسیم‌بندی کلی، خود زیر مجموعۀ حقوق مدنی است، لذا هم در اجرای مقررات قانون مربوط به تجارت و هم در تحقیق و پژوهش پیرامون حقوق تجارت، ضرورت دارد که به قانون مدنی بعنوان قانون مادر مراجعه شود و اموری نظیر تفسیر قانون، رفع ابهام و اجمال و نقیصه‌های قانونگذاری در حوزۀ تجارت با مراجعه و مطالعه قانون مدنی میسر می‌گردد. بنابراین به طور اجمالی به بررسی مبانی و منابع حقوق تجارت به شرح ذیل می‌پردازیم.

تحقیق و بررسی پیرامون منابع تشکیل دهنده حقوق تجارت و تعیین منشاء هریک از مقررات تجاری، در فهم مقصود مقنن از قانونگذاری و رفع ابهام و اجمال احتمالی در این مقررات و همچنین امکان اصلاح و تکمیل قوانین موجود، کمک شایان توجهی خواهد نمود، بنابراین اگرچه بررسی دقیق و کامل کلیۀ منابع حقوق تجارت به سبب تعدد آن‌ها در این مجال غیر مقدور است، لیکن به اهم این منابع بصورت کلی پرداخته می‌شود:

2-1- قوانین و آیین نامه ها

در کشور ما علی‌الاصول مقررات مربوط به هریک از رشته‌های حقوق، اعم از حقوق خصوصی یا حقوق عمومی ریشه در قوانین مدون دارند، اعم از قوانین مصوب مراجع تقنینی، نظیر مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام که تصویب کنندۀ قوانین اساسی و عادی هستند و همچنین مراجع اجرائی که بعضاً براساس اختیارات قانونی مبادرت به تنظیم مقررات در قالب آئین‌نامه یا تصویب‌نامه می‌نمایند، نظیر آئین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌هایی که توسط هیأت وزیران و یا یک یا چند سازمان یا وزارت‌خانه تصویب می‌شوند و هر یک از این متون قانونی، درصدد تبیین بخشی از امور مربوط به تجارت می‌باشند نظیر اصل 46 قانون اساسی در خصوص احترام به کسب و کار مشروع و ممنوعیت سلب حق کسب و کار از دیگران و یا مقررات مربوط به احترام به مالکیت مشروع در اصل 47 و تبیین شقوق مختلفه مالکیت به ویژه در بخش تجارت بعنوان مقررات عام و کلی مندرج در اصل 44 قانون اساسی، همچنین مقررات مربوط به امور تجاری مندرج در قانون تجارت مصوب 1311، مقررات عام و کلی قانون مدنی، تصویب‌نامۀ هیأت وزیران در خصوص دلالان معاملات ملکی و نظایر آن که به منظور اجرای قوانین عادی و ایجاد زمینه های لازم جهت رفع ابهام و اجمال از این قوانین و نوعاً دستورالعمل اجرایی قوانین عادی تلقی می‌گردد، مضافاً به اینکه می‌توان به بخشی از قوانین و مقررات بین‌المللی که تحت عنوان کنوانسیون‌های بین‌المللی به تصویب قوۀ مقننه کشور رسیده است و نوعاً در برگیرندۀ مقرراتی در خصوص امور تجاری است اشاره نمود، نظیر کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی و کنوانسیون مقررات متحدالشکل راجع به اسناد تجاری، که براساس اصل 77 قانون اساسی و ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون است. که البته مقررات اینگونه کنوانسیون‌ها و یا عهدنامه‌ها از حیث درجۀ اعتبار و برتری نسبت به قوانین عادی داخلی در اولویت بوده و در صورت تعارض بین مقررات کنوانسیونی که ایران به آن پیوسته است با مقررات قوانین داخلی، در صورتیکه حق تحفظ و تأکید برضرورت اجرای قانون داخلی متعارض در هنگام الحاق به این کنوانسیون‌ها مورد تصریح قانونگذار ایران قرار نگیرد، اینگونه مقررات بین‌المللی از مقررات داخلی معتبرتر و در مقام تعارض مانع اجرای قانون داخلی خواهند بود، علاوه بر قوانین اساسی و عادی و کنوانسیون‌ها و مصوبات مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصوبات هیأت وزیران، به تفاسیری که شورای نگهبان از اصول قانون اساسی مطابق با اصل 98 قانون اساسی بعمل می‌آورد و نیز تفسیر مجلس شورای اسلامی از قوانین عادی موضوع اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی، نیز بعنوان منابع قانونی حقوق تجارت بایستی توجه نمود.

3-1- رویه قضایی

یکی از منابع مهم حقوق، رویۀ قضایی است که شامل آرایی است که مراجع قضایی نظیر دادگاه‌های عمومی و یا دیوان عالی کشور در امور مختلف صادر می‌نماید، لیکن با مداقه در متون آراء دادگاه‌های تالی و عالی ملاحظه می‌گردد که علی‌الاصول در زمینه مربوط به مسائل حقوق تجارت، کمتر با آراء وحدت رویه یا اصراری یا آراء صحیح و منقح دادگاه‌ها در این زمینه، مواجه هستیم، مع‌الوصف رویۀ قضایی یکی از منابع تشکیل دهندۀ مقررات تجاری در کشور است، اگرچه به کمبود رویه‌های قضایی به ویژه آراء دیوان عالی کشور در خصوص حقوق تجارت بایستی اذعان نمود، لیکن کلیۀ آراء دادگاه‌های تالی و آراء اصداری شعب دیوان، آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور را می‌توان از منابع سازندۀ مقررات تجاری دانست.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 168

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

Previous Entries پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی: بررسی عیب و آثار حقوقی آن در عقد اجاره در حقوق ایران و مصر Next Entries پایان نامه ارشد رشته حقوق بین الملل: حل و فصل اختلافات تجاری بین­ المللی در اتاق بازرگانی بین­ المللی