پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی امکان وجود مقاومت القایی در گندم نسبت به شته سبز گندم

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: : حشره شناسی

عنوان : بررسی امکان وجود مقاومت القایی در گندم نسبت به شته سبز گندم

دانشگاه محقق اردبیلی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی

عنوان:

بررسی امکان وجود مقاومت القایی در گندم نسبت به شته سبز گندم

اساتید راهنما:

دکتر قدیر نوری قنبلانی

دکتر جبرائیل رزمجو

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول : مقدمه و مروری برتحقیقات گذشته

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

1-1-1- جایگاه شته­ی سبز گندم در رده بندی حشرات………………………………………………………………………………….. 5

1-1-2- شکل شناسی شته­ی سبز گندم………………………………………………………………………………………………………… 5

1-1-3- زیست­شناسی شته­ی سبز گندم ………………………………………………………………………………………………………. 6

1-1-4- مناطق انتشار و دامنه­ی میزبانی شته­ی سبز گندم …………………………………………………………………………………… 7

1-2- تعاریف:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8

1-2-1- مقاومت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-2-2- مقاومت القایی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 9

1-2-3- میانگین نرخ نسبی رشد………………………………………………………………………………………………………………….. 12

1-2-4- بررسی­های انجام شده روی مقاومت القایی و شاخص میانگین نرخ نسبی رشد………………………………. 13

پارامترهای رشد جمعیت……………………………………………………………………………………………………………………………….. 24

فصل دوم : مواد و روشها

2-1- شناسایی گونه­های مختلف شته و تعیین گونه­ی غالب………………………………………………………………………… 26

2-2- انجام آزمایش­ها………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26

2-2-1- محل و شرایط آزمایشات…………………………………………………………………………………………………………………. 26

2-2-2- پرورش گیاهان میزبان…………………………………………………………………………………………………………………………. 27

2-2-3- تشکیل کلنی شته­ی سبز گندم…………………………………………………………………………………………………………….. 27

2-2-4- بررسی مکانیسم مقاومت القایی…………………………………………………………………………………………………………….. 28

2-2-5- تهیه جدول زندگی……………………………………………………………………………………………………………………………… 30

2-2-6- آزمایش روی ارقام گندم برای محاسبه شاخص میانگین نرخ نسبی رشد………………………………………. 32

تجزیه و تحلیل داده­ها…………………………………………………………………………………………………………………………………… 34

فصل سوم : نتــایج و بحث

3-1- پارامترهای رشد جمعیت شته­ی سبز گندم………………………………………………………………………………………… 35

3-2- میانگین طول دوره­ی نشو و نما و میزان بقای پوره­ها…………………………………………………………………………… 42

3-3- طول عمر حشرات بالغ شته­ی سبزگندم…………………………………………………………………………………………….. 45

3-4- قدرت باروری شته­ی سبز گندم………………………………………………………………………………………………………….. 46

3-5- نرخ بقاء و باروری روزانه…………………………………………………………………………………………………………………………… 47

3-6- میانگین نرخ نسبی رشد…………………………………………………………………………………………………………………………… 50

نتیجه­گیری کلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 52

پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 53

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 54

پیوست و ضمائم……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 67

 

فهرست شکل­ها

شکل 1-1- حشره­ی کامل بی­بال، بالدار و پوره­های شته­ی سبز گندم………………………………………………………………………………………… 6
شکل 2-1- پرورش گیاه گندم در گلخانه دانشکده علوم کشاورزی…………………………………………………………………………………………………………………. 27
شکل 2-2- جمع آوری شته سبز گندم از مزارع گندم ………………………………………………………………………………………………………………. 28
شکل 2-3- کلنی شته سبز گندم روی رقم سبلان در ژرمیناتور…………………………………………………………………………………………………………………….. 27
شکل 2-4- بررسی پارامترهای زیستی شته سبز گندم در اتاقک رشد با استفاده از قفس برگی……………………………………………………………………. 29
شکل 2-5- ترازوی دیجیتال جهت توزین شته……………………………………………………………………………………………………………………………. 33
شکل 3-1- منحنی­های تغییرات بقا (lx) و باروری ویژه­ی سنی (mx) شته­ی سبز گندم روی تیمارهای زمانی…………………………………………. 48

 

فهرست جدول­ها

جدول 3-1- پارامترهای رشد جمعیت شته­ی سبز گندم، Sitobion avenae، روی دو رقم گندم در شرایط آزمایشگاهی……………….. 35
جدول 3-2- تاثیر تیمارهای زمانی آلوده­سازی قبلی روی پارامترهای رشد جمعیت شته­ی سبز گندم در رقم شیرودی در شرایط آزمایشگاه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 37
 جدول 3-3- تاثیر تیمارهای زمانی آلوده­سازی روی پارامترهای رشد جمعیت شته­ی سبز گندم روی رقم سای­سونز در شرایط آزمایشگاهی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 41
جدول 3-4- پارامترهای نشو و نمای شته­ی سبز گندم روی دو رقم گندم در شرایط آزمایشگاهی……………………………………………………………….. 42
جدول3-5- تاثیر 5 تیمار زمانی آلوده­سازی روی پارامترهای نشو و نمای شته­ی سبز گندم در رقم شیرودی تحت شرایط آزمایشگاهی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 43
جدول 3-6- تاثیر 5 تیمار زمانی آلوده­سازی روی پارامترهای نشو و نمای شته­ی سبز گندم در رقم سای­سونز تحت شرایط آزمایشگاهی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 45
جدول 3-7- مقایسه میانگین نرخ نسبی رشد S. avenae بین دو رقم گندم در شرایط آزمایشگاهی………………………………………………………. 50
جدول 3-8- مقایسه میانگین نرخ نسبی رشد  شته­ی سبز گندم بین چند تیمار زمانی آلوده­سازی قبلی روی دو رقم گندم در شرایط آزمایشگاهی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 51
جدول ضمیمه 1- جدول باروری شته­ی سبز گندم روی رقم شیرودی در پیش آلودگی صفر………………………………………………………………. 67
جدول ضمیمه 2- جدول باروری شته­ی سبز گندم روی رقم شیرودی در پیش آلودگی 2 روز……………………………………………………………. 68
جدول ضمیمه 3- جدول باروری شته­ی سبز گندم روی رقم شیرودی در پیش آلودگی 4 روز………………………………………………………………. 69
جدول ضمیمه 4- جدول باروری شته­ی سبز گندم روی رقم شیرودی در پیش آلودگی 6 روز………………………………………………………………… 70
جدول ضمیمه 5- جدول باروری شته­ی سبز گندم روی رقم شیرودی در پیش آلودگی 8 روز……………………………………………………………….. 71
جدول ضمیمه 6- جدول باروری شته­ی سبز گندم روی رقم سای سونز در پیش آلودگی 0 روز…………………………………………………………….. 72
جدول ضمیمه 7- جدول باروری شته­ی سبز گندم روی رقم سای سونز در پیش آلودگی 2 روز…………………………………………………………….. 73
جدول ضمیمه 8- جدول باروری شته­ی سبز گندم روی رقم سای سونز در پیش آلودگی 4 روز……………………………………………………………. 74
جدول ضمیمه 9- جدول باروری شته­ی سبز گندم روی رقم سای سونز در پیش آلودگی 6 روز……………………………………………………………. 75
جدول ضمیمه 10- جدول باروری شته­ی سبز گندم روی رقم سای سونز در پیش آلودگی 8 روز…………………………………………………………. 76

 

چکیده

شته­ی سبزگندم، Sitobion avenae (Fabricius)، به­عنوان یکی از آفات مهم غلات دانه ریز و به­ویژه گندم در سال­های اخیر بوده و جمعیت رو به گسترش دارد و یکی از عوامل مهم انتقال ویروس کوتولگی زرد جو می­باشد. اخیرا پیشنهاد شده است که می­توان از مقاومت القایی برای کاهش جمعیت حشرات استفاده کرد. مقاومت القایی در اثر واکنش گیاه به تغذیه آفت روی گیاه در برابر حشرات آفت ایجاد می­گردد. در این تحقیق به منظور القای مقاومت در دو رقم گندم به شته­ی سبز گندم ارقام گندم با نام­های سای­سونز و شیرودی در مرحله 3 برگه شدن برای مدت­های 0، 2، 4، 6، 8 روز با پنج عدد شته­ی سبز گندم در داخل اطاقک رشد تنظیم شده در دمای Ċ2±25، رطوبت نسبی 5 ±60 درصد و دوره­ی نوری (L:D) 14:10 آلوده گردید و پس از سپری شدن هریک از این مدت­ها، گیاهان برای مدت 48 ساعت عاری از شته نگهداری شدند. سپس روی هر گیاه یک شته­ی بالغ مستقر گردانده شده (برای هر تیمار 20 تکرار) و پارامترهای زیستی آن مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که از نظر نرخ ذاتی افزایش جمعیت شته­ (rm) بین دو رقم گندم و بین تیمارهای زمانی روی دو رقم اختلاف معنی­داری در سطح احتمال 5% وجود دارد، به­طوری­که rm  روی رقم شیرودی 198/0 ماده/ماده/روز و روی رقم سای­سونز 075/0 ماده/ماده/روز ثبت شد. بیشترین و کمترین مقدار rm  بین تیمارهای زمانی در رقم سایسونز به ترتیب در تیمار شاهد (092/0 ماده/ماده/روز) و تیمار 6 روز پیش آلودگی (063/0 ماده/ماد/روز) و نیز روی رقم شیرودی در تیمار شاهد (216/0 ماده/ماده/روز) و تیمار 6 روز پیش آلودگی (157/0 ماده/ماده/روز) بدست آمد و بین 6 روز آلودگی قبلی و 8 روز آلودگی قبلی تفاوت معنی­داری مشاهده نگردید. از نظر میانگین طول دوره­ی نشو و نمو مرحله پورگی بین دو رقم گندم و 5 تیمار زمانی در سطح احتمال 5 درصد اختلاف معنی­داری مشاهده شد. میانگین طول دوره­ی نشو و نمای پوره­ها در رقم سای­سونز و شیرودی به ترتیب 3/0±15/10 و 1/0±98/7 روز بود. بیشترین میانگین طول دوره­ی نشو و نمای پوره­ها در رقم سای­سونز و شیرودی به ترتیب 3/10 و 8/8 روز مربوط به تیمار 6 روز آلودگی قبلی و کمترین آن در تیمار شاهد مشاهده گردید. بیشترین و کمترین میانگین تعداد نتاج تولید شده در رقم شیرودی و رقم سای­سونز بترتیب 1/19 و 4/6 پوره بود. همچنین بیشترین و کمترین میانگین تعداد نتاج در دوره­ی تولید مثلی در بین تیمارها در رقم سایسونز بترتیب در تیمار شاهد (6/1 عدد) و در تیمار 6 روز آلودگی قبلی (2/1 عدد) و در رقم شیرودی بترتیب در در تیمار شاهد (04/2 عدد) و در تیمار 6 روز آلودگی قبلی (6/1 عدد) دیده شد. بنابراین نتیجه گیری می­شود می­توان با 6 روز آلودگی قبلی گندم به شته­ی سبز گندم در آن مقاومت القایی نسبت به این شته ایجاد نمود که در برنامه­ی IPM این آفت می­تواند مفید واقع شود.

مقدمه:

گیاهان تیره­ی غلات (Graminae) بطور مستقیم و غیر مستقیم بیشترین اهمیت را در تغذیه انسان داشته و در بین غلات، گندم، Triticum aestivum L.، مهمترین نقش را در دنیا دارد. گندم گیاهی است تک لپه­ای، علفی و یکساله که دارای گونه­های بسیار زیادی می­باشد (خدابنده، 1387). گندم احتمالاً یکی از اولین گیاهانی است که توسط انسان کاشته شده و به همین دلیل مهمترین گیاه زراعی به شمار می­آید، زیرا کاشت آن از گیاهان دیگر ساده­تر بوده و تطابق آن در مناطق مختلف که دارای شرایط آب و هوایی متفاوتی است، بیشتر می­باشد. حدود 60 درصد مزارع دنیا زیر کشت غلات می­باشد که بیشترین مقدار آن زیر کشت گندم است. براساس گزارش اداره کل آمار و اطلاعات وزارت کشاورزی در سال 92-1391 سطح زیرکشت گندم در کشور 22/3 میلیون هکتار آبی و 88/13 میلیون هکتار دیم می­باشد و سالیانه در حدود 12 تا 13 میلیون تن گندم در کشور تولید می­شود. گندم در بیشتر کشورهای جهان به ویژه خاورمیانه، آسیا، روسیه، اروپا، آمریکا، کانادا و ایران مهمترین محصول زراعی است و در طی دوران­ مختلف، کمبود آن مشکلات زیادی را در جامعه به ­وجود آورده است (سرافرازی، 1371؛ راشد محصل، 1376). در میان کشورهای جهان، چین، آمریکا و هندوستان از نظر سطح زیر کشت گندم جایگاه­های اول تا سوم را دارند (پورصالح، 1374). کشور ایران با دارا بودن مناطق مستعد کاشت گندم تقریبا در بیشتر استان­ها توان تولیدی زیادی دارد. گندم نیز مانند سایر گیاهان زراعی در دوره­ی رشد خود مورد حمله­ی آفات مختلفی قرار می­گیرد که در این میان شته­ها علاوه بر تغذیه مستقیم با انتقال عوامل بیماریزای گیاهی (ویروس­ها) خسارت مضاعفی را به گیاهان مورد تغذیه تحمیل می­کنند. شته­ها خرطوم خود را به آوندهای گیاه میزبان وارد نموده و از شیره­ی پرورده­ی آن تغذیه می­کنند (نوری و رضوانی، 1373؛ اختر و همکاران[1]، 2004). در ایران 10 گونه­ شته به­ عنوان آفات اصلی و خسارت­زای غلات شناسایی شده­اند، که شته­ی سبز گندم یکی از این شته­ها است. شته­ی سبز گندم با نام علمی (Fabricius) Sitobion avenae از راسته Hemiptera و خانواده­ی  Aphididaeعامل انتقال بیماری ویروسی کوتولگی زرد جو[2]  بوده و یکی از آفات مهم غلات در نقاط مختلف جهان محسوب می­شود. این شته بیشترین تراکم را در استان­های تهران و گلستان طی سال­های 73-1372 داشته است، به طوری­که در استان تهران حدود 7/31- 5/94 درصد (نوری و رضوانی، 1373) و در استان گلستان 97 درصد فراونی جمعیت شته­ها، مربوط به این شته بوده است (درویش مجنی و رضوانی، 1374). شته­ی سبز گندم علاوه بر برگ و ساقه به خوشه­های سبز غلات نیز حمله می­کند (فرحبخش، 1340). گیاهان میزبان شته­ها (از جمله گندم) از نظر تناسب میزبانی از جمله ارزش غذایی، مواد شیمیایی ثانویه و مورفولوژی می­توانند روی باروری، رشد و بقای شته­ها تاثیر گذاشته و باعث تغییر در نرخ مرگ و میر و تولید مثل آنها شوند (اسکوتزکو و بوسک پرز[3]، 2000). جمعیت شته­ها در گیاهان میزبان مناسب افزایش پیدا کرده و رشد و ترجیح تولید مثلی آنها در پاسخ به تغییرات کیفیت میزبان تغییر می­کند (هونک، 1987؛ هونک و مارتین کوا[4]، 1999؛ سکورا و دیکسون[5]، 1996). ترکیبات شیمیایی دفاعی گیاهان در مقابل گیاهخواران باعث کاهش زادآوری شته­ها و یا افزایش طول دوره­ی نشو و نمای قبل از بلوغ آنها می­شوند (میچائود[6]، 1999؛ لگراند و باربوسا[7]، 2000). مطالعات اخیر نشان داده­اند که آلودگی­های قبلی گیاهان به حشرات باعث القای مقاومت شیمیایی در گیاهان نسبت به حشرات می­شود. یعنی هنگامی که گیاه مورد حمله­ و تغذیه یک حشره­ی آفت قرار می­گیرد، در واکنش به خسارت حشره در گیاه ترکیبات دفاع شیمیایی تولید شده و یا بر غلظت آنها افزوده می­شود و بدین ترتیب نوعی مقاومت القایی در گیاه ایجاد می­شود. لذا هدف از اجرای این تحقیق بررسی امکان استفاده از مقاومت القایی در گندم نسبت به شته­ی سبز گندم برای استفاده در مدیریت تلفیقی این آفت بوده است.

تعداد صفحه : 92

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***