پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت دولتی

گرایش :منابع انسانی

عنوان : بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد تهران مرکزی

دانشکده مدیریت

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

 

گرایش :

مدیریت دولتی(منابع انسانی)

 

عنوان :

بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

استاد راهنما :

سرکار خانم دکتر مینا جمشیدی اوانکی

 

استاد مشاور :

جناب آقای دکتر امیربابک مرجانی

پائیز 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

فصل اول: کلیات طرح

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

 • عنوان تحقیق ………………………………………………………………………………………………………… 3
 • سئوال اصلی تحقیق ……………………………………………………………………………………………… 3
 • اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………. 3
 • تشریح و بیان موضوع ……………………………………………………………………………………………. 4
 • اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق …………………………………………………………………………… 6
 • چارچوب نظری تحقیق ………………………………………………………………………………………….. 7
 • فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 9
 • مدل تحلیلی تحقیق ……………………………………………………………………………………………… 10
 • تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی …………………………………………………………… 12
 • روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………. 13
 • قلمرو موضوعی تحقیق ……………………………………………………………………………………….. 13
 • قلمرو زمانی تحقیق ……………………………………………………………………………………………… 13
 • قلمرو مکانی تحقیق ……………………………………………………………………………………………. 13
 • جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………. 14
 • ابزارهای گردآوری داده ها(اطلاعات) …………………………………………………………………….. 14
 • روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………….. 14
 • محدودیت های تحقیق …………………………………………………………………………………………..14

فصل دوم: مطالعات نظری(مروری بر ادبیات موضوع)

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

 • مفهوم توانمندسازی …………………………………………………………………………………………….. 16
 • ضرورت توانمندسازی کارکنان در سازمانها …………………………………………………………… 23
 • هدف از توانمندسازی چیست؟ …………………………………………………………………………….. 25
 • ویژگی سازمان توانمند …………………………………………………………………………………………. 26
 • فرآیند توانمندسازی …………………………………………………………………………………………….. 27
 • الگوهای(مدلها) توانمندسازی ………………………………………………………………………………. 34
 • ویژگی کلی کارکنان توانمند ………………………………………………………………………………….. 36
 • پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… 47
 • معرفی سازمان …………………………………………………………………………………………………….. 60

فصل سوم: روش شناسایی تحقیق(متدولوژی)

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….. 65

 • نوع و روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………… 65
 • مدل مفهومی تحقیق …………………………………………………………………………………………….. 66
 • مدل تحلیلی تحقیق …………………………………………………………………………………………….. 68
 • جامعه و نمونه آماری ………………………………………………………………………………………….. 70
 • نحوه محاسبه حجم نمونه …………………………………………………………………………………….. 70
 • ابزار و سنجش اطلاعات ………………………………………………………………………………………. 70
 • پایایی و روایی ابزار پژوهش …………………………………………………………………………………. 72
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات …………………………………………………………………………….. 73

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….. 77

 • آمار توصیفی ………………………………………………………………………………………………………. 78
 • متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 82
 • آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………………………… 82
 • آزمون های فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………… 82
 • خلاصه نتایج فرضبه های پژوهش …………………………………………………………………………. 85
 • برازش مدل ………………………………………………………………………………………………………… 86

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

 • نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………….. 89
 • پشنهادهایی در راستای یافته های تحقیق ……………………………………………………………….. 89
 • پیشنهاد در زمینه ادامه تحقیق ………………………………………………………………………………… 92

منابع و ماخذ:

منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………. 95

منابع انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………. 98

پیوست ها ……………………………………………………………………………………………………………………. 100

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                   صفحه

 • جدول ترکیب شاخص و سئوالات مربوط به هر شاخص پرسشنامه توانمندسازی کارکنان ……. 71
 • جدول ضرایب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه توانمندسازی کارکنان …………………………. 72

4-1-     توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت  ………………………………………………………  78

4-2-     توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن ……………………………………………………………… 79

4-3-     توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات …………………………………………………….. 80

4-4-     توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت سابقه کار …………………………………………. 81

4-5-     شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………… 82

4-6-     آزمون فرضیه اول تحقیق ……………………………………………………………………………………. 83

4-7-     آزمون فرضیه دوم تحقیق ……………………………………………………………………………………. 84

4-8-     آزمون فرضیه سوم تحقیق …………………………………………………………………………………… 85

4-9-     بررسی اجمالی ازمون فرضیات ……………………………………………………………………………. 85

4-10-   شاخص های ارزیابی برازش مدل مفهومی پزوهش ………………………………………………… 86

 

فهرست نمودارها و مدلها(الگو)

عنوان                                                                                                  صفحه

 • طرح نمایش توانمندسازی ……………………………………………………………………………………. 10
 • توانمندسازی کارکنان ………………………………………………………………………………………….. 11

2-1-      الگوی مدیریت فرآیند توانمندسازی …………………………………………………………………… 28

2-2-      مدل توانمندسازی چهار عاملی ملهم …………………………………………………………………… 34

2-3-      نمودار سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ………………………………………………………….. 61

3-1-     طرح نمایش  توانمندسازی – بلانچارد و دیگران …………………………………………………… 68

3-2-      مدل توانمندسازی کارکنان ………………………………………………………………………………… 69

4-1-     نمودار فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت ………………………………………………………  78

4-2-     نمودار فراوانی پاسخگویان بر حسب سن …………………………………………………………….. 79

4-3-     نمودار فراوانی پاسخگویان  بر حسب تحصیلات …………………………………………………… 80

4-4-     نمودار فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه کار …………………………………………………….. 81

4-5-    ضرایب مسیر در مدل تجربی پزوهش …………………………………………………………………..  87

 

فصل اول

کلیات طرح

 

مقدمه

در طلیعه قرن جدید كه سازمانها به خصوص نهادهای فرهنگی با محیط رقابت جهانی مواجه هستند، همواره نیاز به تغییرات ریشه ای و خلاقیتهای كاری احساس می شود؛ نیروی رقابتی جهانی، سازمانهای امروزی را مجبور كرده است كه بعد از دهها سال ادامه روش ها و رویه های كاری ثابت خود، روشهای كاری جدید را در پیش بگیرند، به گونه ای كه سازمانها دارای ثبات كاری نبوده و از نوعی ثبات نسبی برخوردارند و برای اینكه از قافله رقابت عقب نیافتند اكثر این سازمانها توجه خود را معطوف به  توانمندسازی کارکنان كرده و با شجاعت و جسارت خاصی سعی در ایجاد تغییرات بنیادی در درون سازمان دارند.

در واقع، ورود مفاهیمی همچون اخلاق، حقیقت، باور به خدا یا نیرویی برتر، معنا جویی در كار، نوع دوستی و … به پژوهش ها و اقدامات مدیریتی و كسب و كار همه حكایت از ظهور پارادایم جدیدی دارند.

از طرفی دیگر، مهمترین عامل بهر ه وری در سازمانها و در نهایت كل جامعه، منابع انسانی است. تردیدی نیست كه شكوفایی هرجامعه ای در بهبود و پرورش منابع انسانی آن نهفته است؛ بدین سبب است كه مسئولان سازمانها با یاری متخصصان رفتاری و منابع انسانی توجه خاصی را به پرورش كاركنان مبذول میدارند. یكی از مفاهیمی كه در راستای بالندگی منابع انسانی مطرح گردیده، توانمندسازی كاركنان است. عده ای تصور می كنند توانمندسازی مفهومی قدیمی است درحالی كه این طور نیست. در واقع، توانمندسازی به عنوان شیوه نوین ایجاد انگیزش به یكی از داغ ترین مباحث روز مدیریت مبدل شده است. وجود تغییرات سریع ، پیشرفت های تكنولوژیك و رقابت‌های آشكار و پنهان در دنیا، اهمیت و ضرورت توانمندسازی را بیش از پیش آشكار ساخته است از این رو در فرآیند توانمندسازی كاركنان، اهمیت بسزایی قایل شده اند.

از آنجا که توانمندسازی کارکنان به یکی از مهمترین دلمشغولیهای مدیران تبدیل گردیده است. تشدید رقابت در بازارهای جهانی موجب گردیده تا ایجاد مزیت نسبی در سازمان در گرو پایداری، دوام و نیز در اختیار گرفتن سهم بیشتری از بازارها باشد که بر این اساس، سازمان می‌بایست در قیاس با رقبا ضمن عرضه محصولات و خدمات با شرایط رقابتی بهتر و جلب رضایت‌مندی مشتریان، استمرار در کیفیت را نیز حفظ نماید. بر پایه این فرض اساسی، اعتقاد جدی بر آن است که بقا و توسعه سازمانی زمانی تحقق می‌یابد که سازمان از نیروهای دانشی، خلاق و با‌انگیزه که توانایی حل مساله و خود مدیریتی در کار را داشته باشند برخوردار باشد. به این اعتبار توانمند سازی را می‌توان به ایجاد ظرفیت در کارکنان برای ایفای بهینه نقشی که بر عهده دارند توام با کارایی و اثربخشی بیشتر تعریف نمود.

با این رویکرد و با توجه به اینکه توسعه کیفی سازمان و خلق فرصتهای جدید کاری آنگاه تحقق می‌یابد که سازمان از منابع‌انسانی توانمند برخوردار باشد، لذا بر آن هستم تا با رویکردی تحلیلی و پژوهشی و با استفاده از مدلی کارآمد ، ضمن بررسی عناصر اصلی بعنوان عوامل اثر‌گذار در فرایند توانمند‌سازی کارکنان، به تحلیل نارسائیهای سازمانی و تشریح راهکارهای موجود در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بپردازند.

تعداد صفحه : 150

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***