پایان نامه پیشایندهای ارتقای سطح معنویت سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

تحصیلات تکمیلی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد در (مدیریت دولتی-منابع انسانی)

عنوان:

پیشایندهای ارتقای سطح معنویت سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی

( مطالعه‌ای در بین کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان)

 

خردادماه 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده

امروزه معنویت بیش از گذشته موردتوجه اندیشمندان قرارگرفته است. بدین دلیل که نقش بازدارندگی از آسیب‌ها و هنجارشکنی‌ها و همچنین نقش برانگیزانندگی افراد در جهت سودرسانی و خدمت بیشتر به جامعه را دارد. معنویت اسلامی نیز شاخصه‌ها و اصول خاصی دارد که ضمن اتصال فرد  به مبدا وجود و کمال مطلق، بر شیوه نظر و عمل او در زندگی فردی و جمعی تاثیر می‌گذارد و تحولات شگرفی را در ابعاد فردی و اجتماعی ایجاد می‌کند. ازاین‌رو لازم است زمینه‌های رشد آن در سازمان‌ها بررسی شود. پژوهش حاضر به شناخت و اولویت‌بندی عوامل موثر بر ارتقای سطح معنویت سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی پرداخته است. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی بوده و با توجه به نحوه گردآوری داده‌ها یک تحقیق پیمایشی محسوب می‌شود. جامعه آماری پژوهش کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان بودند که  از بین آن‌ها 153 نفر به روش تصادفی ساده  موردبررسی قرار گرفتند. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌ای محقق ساخته با 48 گویه استفاده شد. داده‌های جمع‌آوری‌شده با استفاده از نرم‌افزار  SPSS 21و از طریق آزمون‌های رگرسیون و فریدمن مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد همه پیشایندهای شناسایی‌شده[بعد زمینه‌ای(عوامل فردی و سازمانی)، بعد ساختاری( عوامل فیزیکی و معنایی) و بعد رفتاری(نظم، کار بامعنا، احساس همبستگی و همسویی ارزش‌ها)] تاثیر مثبت و معناداری بر معنویت سازمانی  دارد همچنین از میان ابعاد موثر(بعد زمینه‌ای، ساختاری و رفتاری)، بعد رفتاری، نسبت به ابعاد دیگر از اولویت بالاتری برخوردار بود.

 

 کلمات کلیدی: پیشایندها،  معنویت سازمانی، ارزش‌های اسلامی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

 

 

 

 

 

 

عنوان
صفحه

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

  1. فصل اول. 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- تعریف مسئله و بیان سوال های اصلی تحقیق. 3

1-3- ضرورت انجام تحقیق. 5

1-4- اهداف.. 7

1-5- سوال های تحقیق. 7

1-6- روش انجام تحقیق. 7

1-7- قلمرو تحقیق. 8

1-7-1- قلمرو موضوعی: قلمرو موضوعی تحقیق، معنویت و ارزش‌های اسلامی میباشد. 8

1-7-2- قلمرو مکانی: دانشگاه سیستان و بلوچستان میباشد. 8

1-7-3- قلمرو زمانی: دوره زمانی جمع‌آوری داده‌های تحقیق، از آبان 1393 تا اردیبهشت 1394میباشد. 8

1-8- تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش… 8

خلاصه فصل. 9

  1. فصل دوم. 10

2-1- مقدمه. 11

2-2- بخش اول:  معنویت.. 12

2-2-1- مفهوم معنویت.. 12

2-2-2- دو نظرگاه بنیادین و کارکردی به معنویت.. 13

2-2-3- مدل‌های معنویت.. 14

2-2-4- معنویت در کار 15

2-2-5- مدل معنویت در کار 17

2-2-6- معنویت در سازمان. 17

2-2-7- سطوح معنویت در سازمان. 19

2-2-8- معنویت و تأثیرات آن بر سازمان. 21

2-2-9- رابطه معنویت و دین. 22

2-2-10- گرایش‌های معنوی در قرآن. 23

2-2-11- گرایش‌های دینی و معنوی در سازمان. 26

2-2-12- تعالی معنوی با تأکید بر نقش آموزه‌های دین. 29

2-2-13- چارچوب‌های پرورش معنویت در محیط کار 31

2-2-14- پیاده‌سازی معنویت در محیط کار 33

2-3- بخش دوم: ارزش‌های اسلامی. 35

2-3-1- مفهوم ارزش.. 35

2-3-2- مبانی ارزش‌ها از دیدگاه اسلام و سایر مکاتب.. 36

2-3-3- ویژگی‌های نظام ارزشی اسلامی. 38

2-3-4- مقایسه مدیریت ارزش‌ها از دیدگاه غرب در مقایسه باارزش‌های اسلامی. 40

2-3-5- آثار ارزش‌های اسلامی در سازمان و تحقق اهداف فردی و سازمانی. 43

2-4- بخش سوم:  رابطه معنویت و ارزش‌های اسلامی. 45

2-4-1- معنویت از منظر اسلام. 45

2-4-2- عناصر معنویت ساز اسلامی. 45

2-4-3- تاثیر معنویت در کار با رویکرد اسلامی. 47

2-4-4- پیشایندهای موثر بر ارتقای سطح معنویت اسلامی در سازمان. 48

2-5- بخش پنجم:  پیشینه تحقیق. 60

2-5-1- تحقیق‌های داخلی. 60

2-5-2- تحقیق‌های خارجی. 63

چارچوب نظری پژوهش… 67

خلاصه فصل. 68

  1. فصل سوم. 69

3-1- مقدمه. 70

3-2- نوع تحقیق. 70

3-3- روش تحقیق. 70

3-4- جامعه آماری.. 71

3-5- نمونه آماری.. 71

3-6- روش نمونه‌گیری.. 72

3-7- تعیین حجم نمونه. 72

3-8- ابزار جمع‌آوری داده‌ها 73

3-9- پرسشنامه. 73

3-10- آزمون روایی و پایایی پرسشنامه. 74

3-10-1- روایی ابزار اندازه‌گیری.. 74

3-10-2- پایایی. 75

3-11- شیوه تجزیه‌وتحلیل داده‌ها 76

3-12- ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‌ها 77

خلاصه فصل. 77

  1. فصل چهارم. 78

4-1- مقدمه. 79

4-2- توصیف داده‌ها 79

4-2-1- اطلاعات جمعیت شناختی نمونه. 79

4-3- توصیف متغیرهای پژوهش… 83

4-4- تحلیل استنباطی. 84

خلاصه فصل. 89

  1. فصل پنجم. 90

5-1- مقدمه. 91

5-2- یافته‌های توصیفی. 91

5-3- یافته‌های استنباطی. 92

5-4- پیشنهادها 93

5-4-1- پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر یافته‌های پژوهش… 93

5-4-2- پیشنهادهایی برای محققین آتی: 96

5-5- محدودیت‌ها 96

5-5-1- محدودیت‌های پژوهشی. 96

5-5-2- محدودیت‌های محقق. 97

خلاصه فصل. 97

  1. مراجع. 98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول‌ها 

 

 

عنوان جدول                                                                                                                        صفحه

جدول ‏2‑1- تشابهات دو رویکرد سازمان محور و فرد محور…………………………………………………………………………….. 34

جدول ‏2‑2- تفاوت های دو رویکرد سازمان محور و فرد محور 35

جدول ‏2‑3- مقایسه معنویت از منظر اسلام و معنویت از منظر غرب.. 46

جدول ‏2‑4- روش های تحقق معنویت در سازمان. 48

جدول ‏2‑5- خلاصه تحقیقات داخلی. 65

جدول ‏2‑6- خلاصه تحقیقات خارجی.. 66

جدول ‏3‑1- طیف لیکرت.. 73

جدول ‏3‑2-  ابعاد و سوالات پرسشنامه. 74

جدول ‏3‑3- ضرایب آلفای کرونباخ. 76

جدول ‏4‑1-توزیع فراوانی جنسیت دانشجویان. 79

جدول ‏4‑2- توزیع فراوانی سن کارمندان. 80

جدول ‏4‑3- توزیع فراوانی میزان تحصیلات کارمندان. 81

جدول ‏4‑4- توزیع فراوانی سابقه کاری کارمندان. 82

جدول ‏4‑5- نتایج میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر داده های پژوهش… 83

جدول ‏4‑6- نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون: تاثیر ابعاد شناسایی شده  بر معنویت سازمانی. 84

جدول ‏4‑7- نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون: تاثیر مجموعه عوامل شناسایی شده بر معنویت سازمانی. 85

جدول ‏4‑8- نتایج رتبه بندی آزمون فریدمن برای ابعاد تاثیر گذار بر معنویت سازمانی. 86

جدول ‏4‑9- نتایج رتبه بندی آزمون فریدمن برای مجموعه عوامل تاثیر گذار بر معنویت سازمانی. 88

 

صفحه
 

 

 

فهرست شکل‌ها

صفحه

 

عنوان شکل

شکل ‏2‑1- مدل معنویت در کار 17

شکل ‏2‑2- مفهوم سازی معنویت در محیط کار در سه سطح فردی،گروهی و سازمان 20

شکل ‏2‑3- تاثیرات معنویت در سازمان. 21

شکل ‏2‑4- لایه های فرهنگ.. 54

شکل ‏2‑5- چارچوب مفهومی پژوهش… 67

نمودار ‏4‑1- توزیع فراوانی جنسیت کارمندان………………………………………………………………………………….. 80

نمودار ‏4‑2- توزیع فراوانی سن کارمندان. 81

نمودار ‏4‑3- توزیع فراوانی میزان تحصیلات کارمندان. 82

نمودار ‏4‑4- توزیع فراوانی سابقه کاری کارمندان. 83

 

صفحه

 

 

1.              فصل اول

   کلیات  پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1- مقدمه

عصری را که در آن زندگی می‌کنیم، عصر پیچیدگی و تغییر نامیده‌اند. سازمان‌ها در چنین عصری همواره در دو لبه نظم و بی‌نظمی قرار دارند و دائم بین دو حالت  تناقض نما در رفت­وآمدند. صاحب‌نظران و تئوری پردازان علم مدیریت، برای رویارویی با چنین وضعیت و شرایطی، تئوری‌های مختلفی مانند سازمان‌های یادگیرنده، سازمان‌های هولوگرافیک، سازمان‌های کارآفرین و تئوری آشوب ارائه داده‌اند. معنویت در سازمان نیز پدیده نوظهوری است که توجه بسیاری از صاحب‌نظران مدیریت و سازمان و همچنین مدیران را در سطوح مختلف به خود جلب کرده است. بر این اساس، بسیاری از آنان معنویت را به‌عنوان منبعی پایدار برای سازمان‌ها دانسته­­­اند که می­تواند به آن‌ها در زمان های پرتلاطم و آشوب زده یاری رساند و تناقض نمایی نظم و بی نظمی در سازمان را حل و فصل کند و بدون طرد هر یک، آنان را به صورت مقتضی به کار ببندد. چرا که سازمان ها برای فعالیت مستمر در عرصه های مختلف، نیازمند رفت و آمد همیشگی بین دو حالت تغییر و ثبات هستند(شیخی نژاد و احمدی،1387).

موضوع معنویت دل‌مشغولی دیرپای بشر است، اما بررسی نقدی و تطبیقی معنویت در زمینه­های جهانی، یک پدیده نوظهور است. بسیاری از ادیان واژه دقیقی برای معنویت ندارند؛ باوجوداین امروزه مفهوم معنویت عمومیت‌یافته است و اکنون در داخل و خارج ادیان و همچنین در زمینه­های بین الادیانی  و سکولار به کار می­رود(اسهرلوس و جعفری،1390).

تغییر سبک زندگی، کاهش روابط صمیمانه اجتماعی، تعلقات و زرق‌وبرق‌های مادی، افول معنویت، غفلت و قساوت قلب از عوامل مخل آرامش درونی است. این پرسش بر ذهن انسان حاضر سایه انداخته که چگونه     می­توان در جهان پرتنش و سراسر افسردگی، اضطراب و دلهره، برده‌ی مدرنیزه نشد و به رویای کسب آرامش تحقق بخشید؟ آیا در عصر بحران‌های روحی و روانی راه دیگری جز پناه بردن به داروهای مسکن برای تسکین موقت و آرامش کاذب وجود دارد (فضلی نژاد و همکاران،1389)؟ نتایج تحقیقات نشان می­دهد که معنویت  می‌تواند ازخودبیگانگی حاصل از دوران مدرن را از بین ببرد، باعث احساس معناداری در سازمان، تقویت روحیه افراد و تعادل بیشتر بین کار و زندگی شود(ولیونن[1]،2014) همچنین باعث تقویت رفتار شهروندی سازمانی می­شود که خود مسئولیت‌پذیری افراد را افزایش داده و باعث رعایت قوانین و مقررات می­شود، افراد نارضایتی‌ها را بهتر تحمل می‌کنند و درنتیجه همه این‌ها بهره‌وری از طریق نوآوری و انطباق‌پذیری افزایش خواهد یافت(احمدی[2] همکاران،2014 : جیانگ لین[3] و همکاران،2014)

ترنر[4](1999) می­گوید که ترویج معنویت در کار منجر به این می­شود که کارکنان هنگامی‌که به کار نگاه     می­کنند احساس کمال و تعالی کنند، این امر منجر به میزان بالای ارضاء نیازهای شخصی، افزایش روحیه کارکنان و افزایش یادگیری شغلی می­شود. درنهایت نیز عملکرد شغلی از طریق بهبود روحیه افراد، افزایش مشارکت سازمانی و خلاقیت بهبود خواهد یافت(ترنر،1999: البوکوارکو[5]،2014:  سوراک رای کیتیکول[6]،2014: وزنیاک[7]،2012: کلود و زامر[8]،2014). باراک[9] (1999) نیز می‌گوید معنویت با ایجاد یک جو مبتنی بر اعتماد در محیط کار موجب افزایش تعهد، می‌شود: این تعهد شامل تعهد کارکنان به سازمان همچنین تعهد سازمان به کارکنان و مشتری می­باشد (باراک،1999). لذا بنا بر اهمیتی که ترویج معنویت در سازمان‌های امروزی دارد تحقیق حاضر به دنبال شناسایی و الویت بندی پیشایندهای ارتقای سطح معنویت سازمانی مبتنی بر دین مقدس اسلام است.

1-2- تعریف مسئله و بیان سوال های اصلی تحقیق

سازمان‌ها در خلاء فعالیت نمی‌کنند، بلکه دائما تحت تاثیر عوامل و فشارهایی هستند که از داخل و بیرون سازمان بر آن‌ها تحمیل می­شود. درگذشته محیط عاری از خطر بود و برای سازمان‌ها امنیت بیشتری وجود داشت، ولی دنیای کنونی، دنیای تحولات و دگرگونی‌ها است. این تغییر و دگرگونی‌ها در عصر حاضر، همواره برای سازمان‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهایی را به وجود می­آورند. در این میان سازمان‌هایی موفق هستند که خود را با شرایط به وجود آمده، تطبیق داده و با تغییرات به وجود آمده همراه شوند(آزاد مرزآبادی و همکاران،1392). بسیاری از اقدامات سازمان­ها برای تغییر و بهبود در دو دهه اخیر از قبیل کوچک‌سازی، مهندسی مجدد، تعلیق، اخراج از کار و… موجب تضعیف روحیه و نوعی سردرگمی کارکنان شده است. درواقع این اقدام که مبتنی بر پارادایم عقلایی مدرن بوده نتوانسته است خواسته‌های کارکنان را برآورده سازد. جهانی‌شدن، حرکت به سمت سازمان‌های دانشی، رشد تقاضای کارکنان برای محیط‌های کاری غنی و پرورش‌دهنده و نیز کار با معنادار، این فشارها را بیشتر کرده است. در حقیقت به نظر می­رسد کارکنان در مشاغل خود به دنبال چیزی بیش از تنها پاداش‌های اقتصادی هستند. خودشکوفایی و بروز خود تمام‌عیار درزمینهی  قابلیت­ها و توانمندی­های فردی با ورود معنویت به سازمان مفید­تر خواهد بود(کردی و آفتاب آذری،1391). میتروف ودنتون[10](1999) سازمان­های معنوی را آن دسته از سازمان­هایی توصیف می‌کنند که اعضا در آن پرانرژی، باروحیه، امیدوار و چابک و آماده برای پذیرش تغییرات سازمانی هستند(میترف و دنتون،1999). محققان معتقدند  ترویج معنویت در محیط کار منافع و مزایایی دارد از قبیل: افزایش خلاقیت، افزایش صداقت و اعتماد، افزایش حس تعامل شخصی، افزایش تعهد سازمانی، بهبود نگرش‌های شغلی همچون افزایش رضایت شغلی، مشارکت شغلی و نیز کاهش نیات ترک محیط کار، افزایش اخلاق، وجدان کاری، انگیزش، یادگیری سازمانی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و ثبات و امنیت که همه این­ها به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم سبب بهبود عملکرد، سودآوری و اثربخشی سازمان می‌گردد(علاج و همکاران،1392: الوانی و همکاران1392: بنه ال[11]،2003: گاتلینگ[12]،2015: مارتینس و بریتو سا[13]،2014: جورکیوز و گیاکالون[14]،2004).

نیروی انسانی به‌عنوان بزرگ­ترین و مهم­ترین سرمایه و دارایی سازمان می­تواند مهم­ترین مزیت رقابتی را برای سازمان باوجود آورد. مدیران و رهبران سازمان­ها می­توانند با باوجود آوردن محیط معنوی در سازمان و        بهره‌گیری از ابزارهای غیرمادی، بصیرت و تدبیر معصومانه در این نیروی انسانی این احساس را ایجاد کنند که کارشان بامعنا و هدف‌دار و چالش‌برانگیز است. این‌ها زمینه رشد و پیشرفت را برای سازمان فراهم می­کند و این احساس را در آن‌ها ایجاد می­کند که خود را عضوی از سازمان و واحد کاری احساس کنند و خود را با مأموریت و اهداف سازمان عجین کنند(بیک زاد و همکاران،1390: فاو کت[15] و همکاران،2015).

در اسلام منظور از معنویت برخورداری از ارزش‌های اعلای انسانی همچون ایمان به خدا، احترام و تکریم دیگران، خدمت، خوش‌بینی و صداقت است که به‌صورت عام و جهان‌شمول است. در جامعه ایرانی ما معنویت مبتنی بر دین است، بدین معنا که تعالیم و آموزه‌های دین اسلام شکل‌دهنده معنویت است(جعفری شورگل،1392). بر اساس مطالعات مربوط از دیدگاه مکتب اسلام، نتایج حاصل از معنویت در راستای       ارزش­های فرهنگ اسلامی در سازمان مفهوم می­یابد و چون رشد و تعالی انسان‌ها از مهم­ترین اهداف این فرهنگ است؛ این مهم باید در برنامه­ها و اقدامات سازمانی، مانند یک باور راهنما، در برنامه­ها و باورهای روزمره نفوذ داشته باشد(زارعی متین،1378) تا معنویت در سازمان ارتقا پیدا کند. ازآنجاکه تحقیق جامعی در زمینهی عوامل موثر بر ارتقای سطح معنویت اسلامی در سازمان چه در داخل و چه در خارج کشور صورت نگرفته است این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال است: پیشایندهای ارتقای سطح معنویت سازمانی مبتنی بر  ارزش­های اسلامی در بین کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان چه می‌باشند؟

1-3- ضرورت انجام تحقیق

با فرارسیدن قرن بیست و یکم نیروی کار فعلی با ابهام رو به گسترش مواجه خواهد شد. فناوری اطلاعات و جهانی‌شدن نیز سازمان­ها را وادار به افزایش انعطاف‌پذیری خود می­کنند. ازاین‌روی نظریه‌پردازان معاصر مدیریت معتقدند که کسب‌وکارها رویه تفکر و عمل را تغییر خواهند داد. در این کارزار نیاز برای توسعه مفاهیمی با ابعاد جدید که معنویت در راس آن قرار دارد احساس می­شود .دنیای نوین در ایجاد پیشرفت­های علمی و تأمین رفاه نسبی موفق بوده است، اما آنچه نتوانسته انجام دهد، پیشبرد اخلاق بشر  می­باشد. با توجه به خلأهای باطنی و اخلاقی در جوامع امروزی و نیز دل‌مشغولی همیشگی بشریت  به معنای زندگی، طرح معنویت یکی از مهم­ترین موضوعاتی است که امروزه برای ایجاد پیوند میان ارزش­های دنیای سنتی و دنیای نوین در حوزه‌های مختلف قرارگرفته است. نگرش نوین کسب‌وکار قرن بیست و یکم تمرکز بر معنویت کارکنان در محیط کار دارد. معنویت محیط کار موضوع بسیاری از مجلات مدیریتی همچون فورچون و بیزینس ویک[16] بوده است. همچنین کتاب­های متعددی نیز در این زمینه نگاشته شده است. اخیرا مراکز علمی پژوهشی نیز آثار معنویت بر کسب‌وکار را دغدغه تحقیقات خود قرار داده‌اند. سوال اساسی در خصوص اهمیت رو به رشد معنویت این است که چرا علاقه روزافزونی برای این امر ایجادشده است. یک پاسخ این است که اجتماع در زمینه­های اوقات فراغت، فناوری و تضارب آرا پیشرفت کرده است، بنابراین مردم علاقه زیادی دارند که معنویت را نه‌تنها در زندگی شخصی بلکه در کار و دیگر سطوح زندگی‌شان تجربه کنند. پاسخ دیگر منفعتی است که تشویق معنویت برای سازمان متبوع در بردارد. دامنه این منافع می‌تواند از ارتقای سطح خلاقیت فردی تا تعهد به اهداف سازمانی گسترش یابد. (سیدجوادین و ناصر زاده،1384 : ناصحی فر و الماسی فرد،1388: رامش و دنی[17]،2014). رگو  و کنها[18] معتقدند با بهبود و تقویت جو معنوی در سازمان مدیران می‌توانند تعهد سازمانی و به دنبال آن، عملکرد فردی و سازمانی را ارتقا دهند(رگو و کنها،2008: دهلر و آن ولش[19]،2015). بنابراین برای داشتن منابع انسانی کارآمد و توانا که منافع بسیار زیادی برای سازمان­ها در بردارد احتیاج به محیطی داریم که آرامش روحی و روانی را برای آن‌ها به همراه داشته باشد دنیاگرایی نمی‌تواند آرامش لازم را برای کارکنان فراهم کند(عطافر و همکاران،1392). اینجاست که معنویت اهمیت پیدا می‌کند؛ البته معنویتی که خدایی باشد نه اینکه بر دنیاگرایی مبتنی باشد. بین ادیان الهی، اسلام به‌عنوان کامل­ترین مسلک آسمانی، که برای همیشه بشریت طراحی‌شده است درخشش و نفوذ فوق‌العاده‌ای دارد و معنویت الهی در تمام آن به چشم می­خورد. یکی از مواردی که می‌تواند به موفقیت سازمان‌های اسلامی کمک شایانی کند، توجه به آموزه­های اسلامی است که در این‌بین توجه به معنویت اسلامی ضروری است. سازمان‌های کشورمان توجه زیادی به مسائل اسلامی در سازمان نمی­کنند. بااینکه بارها مقام معظم رهبری تاکید کرده‌اند که سازمان­های داخلی به سمت مبانی دینی و اسلامی روی بیاورند و توجه به مقوله معنویت را نیاز اساسی سازمان‌ها در عصر حاضر بدانند. بنابراین اگر در سازمان‌ها بحث معنویت بر اساس آموزه­های دین مبین اسلام به‌طورجدی در عمل اجرا شود، زمینه­های ارتقا و بهبود عملکرد سازمانی توسط کارکنان فراهم می­شود.

با توجه به مطالب مذکور و ظرفیت فوق‌العاده اسلام برای معنویت ورزی به نظر می­رسد استعداد جامعه ایرانی برای معنویت ورزی از میانگین جهانی فزون­تر است و این مسئولیت پژوهشگران عرصه مدیریت را برای      بهره­گیری از این ابزار کم‌هزینه جهت تداعی مشکلات سازمانی، مضاعف می­کند(مقیمی و همکاران،1386). ازاین‌رو لازم است این مفهوم در سازمان موردبحث و بررسی واقع‌شده و زمینه­های ارتقاء آن در سطح سازمان بررسی شود.

1-4- اهداف

ا. شناسایی پیشایندهای موثر بر ارتقای سطح معنویت سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی

  1. اولویت‌بندی پیشایندهای موثر بر ارتقای سطح معنویت سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی
  2. ارائه راهکارهای موثر بر ارتقای سطح معنویت سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی

1-5- سوال های تحقیق

1.پیشایندهای موثر بر ارتقای سطح معنویت سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی کدامند؟

  1. اولویت‌بندی پیشایندهای موثر بر ارتقای سطح معنویت سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی چگونه است؟
  2. راهکارهای موثر بر ارتقای سطح معنویت سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی کدامند؟

1-6- روش انجام تحقیق

تحقیق حاضر به لحاظ هدف یک تحقیق کاربردی است و با توجه به شیوه گردآوری داده‌ها یک تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد.

روش و ابزار گردآوری اطلاعات: به‌منظور گردآوری داده‌های دسته دوم از مطالعات کتابخانه‌ای و برای گردآوری داده‌های دسته اول از ابزار پرسش‌نامه استفاده شد.

[1] – Valiūnienė

[2] – Ahmadi

[3]-Jiang-lin

[4] -Turner

[5]-Albuquerque

[6]-Sorakraikitikul

[7]-Woźniak

[8]-Claud& Zamor

[9]-Burack

[10]-Mitroff and Denton

[11]-Beneel

[12] -Gatling

[13]-Martins&Brito Sa

[14]-Jurkiewicz&Giacalone

[15]- Fawcett

[16]- Business week & Fortune

[17]-Ramesh &Dani

[18]- Rego&  Cunha

[19]-Dehler & Welsh

تعداد صفحه :123

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com