پایان نامه هماهنگی بین استراتژی رقابتی و استراتژی منابع انسانی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد  رشته مدیریت بازرگانی-داخلی

عنوان:

بررسی  هماهنگی بین استراتژی رقابتی و استراتژی منابع انسانی سازمان صنعت ، معدن و تجارت

 

 

تابستان 1393

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                   صفحه

 

چکیده: 1

فصل یکم

کلیات پژوهش….. 2

1-1-مقدمه. 3

2-1- بیان مسأله : 4

3-1- ضرورت انجام پژوهش: 7

4-1- اهداف پژوهش: 9

1-5-  فرضیه‏های پژوهش: 9

1-6- تعریف مفاهیم و اصطلاحات: 9

1-7- تعاریف عملیاتی… 11

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه پژوهش….. 13

2-1- مقدمه: 14

2-2- استراتژی: 14

2-3- اجزاء استراتژی: 15

2-4- مدیریت استراتژیک: 16

2-5- برنامه ریزی استراتژیک: 18

2-6- اجرای استراتژی : 20

2-7- مجریان استراتژی : 23

2-8- مدیریت منابع انسانی: 24

2-9- تعاریف ، ‌نقش ها و وظایف مدیریت منابع انسانی: 24

2-10- مدیریت استراتژیک منابع انسانی: 31

2-11- استراتژس منابع انسانی: 35

2-12- روابط استراتژیک سیستم منابع انسانی: 37

2-13- الگوهای تدوین استراتژی: 37

2-14- مراحل تحول مدیریت  راهبردی منابع انسانی… 47

2-15- هماهنگی: 49

2-16- هماهنگی بیرونی (عمودی): 50

2-17- دسته بندی استراتژی های مایلز و اسنو: 52

2-18- تفاوت استراتژیهای رقابتی با یکدیگر: 53

2-19- تصمیم گیری درباره استراتژی مناسب:‌هماهنگی بین محیط و استراتژیهای تجاری… 57

2-20- الگوهای استراتژی منابع انسانی : 61

2-21- دسته بندی استراتژیهای منابع انسانی گرگ ال.  استورات و کنت جی.  براون: 63

2-22- استراتژی منابع انسانی سرباز وفادار: 66

2-23- استراتژی منابع انسانی متخصص متعهد: 69

2-25- وزارت صنعت، معدن، تجارت در یک نگاه. 74

2-26- جمع بندی مبانی نظری… 75

2-28- مدل پژوهش: 84

فصل سوم

روش شناسی پژوهش….. 85

3-1- مقدمه. 86

3-2- روش پژوهش….. 86

3-3- متغیرهای پژوهش….. 86

3-4- مدل پژوهش: 87

3-5- جامعه آماری… 87

3-6- نمونه آماری… 87

3-7- ابزار گردآوری داده ها 88

3-8- روایی و پایایی پرسشنامه. 89

3-8-1- تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه. 89

3-8-2-پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه. 89

3-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها 90

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل دادهها 91

4- 2- جامعه آماری… 92

4-3- آزمون فرضیه های پژوهش….. 93

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادها 99

5-1- مقدمه. 100

5- 2- خلاصه پژوهش….. 100

5-3- تفسیر یافته های پژوهش….. 101

5-4- پیشنهادهای کاربردی (پیشنهاد های مبتنی بر یافته های پژوهش). 104

5-5- پیشنهادهایی برای سایر پژوهشگران.. 104

5-6- محدودیتهای پژوهش….. 105

منابع و مأخذ : 106

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                   صفحه

 

جدول( 2-1 )تعریف نقشهای مدیریت منابع انسانی… 29

جدول( 2-2) تفاوت منابع انسانی با سایر منابع در نگرش استراتژیک به سازمان.. 35

جدول( 2-3) مدل استراتژیهای کلان چهارگانه. 53

جدول(2-5) عوامل محیطی مناسب برای استراتژی های رقابتی… 59

جدول( 2-6 ) به طور خلاصه ویژگیهای اصلی استراتژیهای منابع انسانی را نشان می دهد. 74

جدول (3-1 ):نتایج آزمون آلفای کرونباخ… 89

جدول( 4-1). فراوانی نمونهها بر حسب جنسیت…. 92

جدول( 4-2). فراوانی نمونه ها بر حسب سن… 92

جدول (4-3). فراوانی نمونه ها بر حسب میزان تحصیلات…. 93

جدول( 4-4). فراوانی نمونه ها بر حسب سابقه کار. 93

جدول 4-5- نتایج آزمون فرض نرمال بودن دادهها توسط آزمون کولموگروف – اسمیرنوف…. 94

جدول(4-6). آزمون ضرایب همبستگی پیرسون فرضیه اصلی… 94

جدول (4-7 ) آزمون ضرایب همبستگی پیرسون فرضیه فرعی اول.. 95

جدول 4-8 آزمون ضرایب همبستگی پیرسون فرضیه فرعی دوم. 95

جدول (4-9 ) آزمون ضرایب همبستگی پیرسون فرضیه فرعی سوم. 96

جدول (4-10). رگرسیون خطی چند ابعاد استراتژی رقابتی با استراتژی منابع انسانی… 96

جدول(4-11). آزمون مجموع مجذورات و خلاصه تحلیل واریانس….. 96

جدول ( 4-12). ضرایب رگرسیون متغیرهای استراتژی رقابتی با استراتژی منابع انسانی… 97

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                                   صفحه

نمودار (2-2) روابط استراتژیک سیستم منابع انسانی (اعرابی و مورعی، ‌1382). 37

 

 

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                                                   صفحه

 

شکل ( 2-1)رنجیره استراتژی… 16

شکل( 2-2 ) حلقه های کوانتومی طراحی – اجرای مینتزبرگ…. 20

 

 

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی رابطه هماهنگی استراتژی رقابتی سازمان و استراتزی منابع انسانی در بین کارکنان سازمان صنعت و معدن و تجارت می باشد. جامعه آماری این تحقیق 100 نفراز کارکنان سازمان صنعت و معدن و تجارت می باشد که نمونه ای معادل 70 نفر طبق جدول مورگان انتخاب کردیم. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظرشیوی گرد آوری و تحلیل داده ها توصیفی – تحلیلی می باشد. ابزار اصلی گرد آوری داده ها پرسشنامه بوده است برای تعیین استراتژی سازمان و استراتژی منابع انسانی از پرسشنامه استاندارد اعرابی که در پایان نامه خود به کار برده بوداستفاده شده است. یافته های تحقیق در بین کارکنان سازمان صنعت و معدن وتجارت حاکی از آن است که بین استراتژی رقابتی سازمان و استراتژی منابع انسانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و همچنین پاسخ به سوالات فرعی حاکی از آن است که رابطه مثبت و معنی داری بین استزاتژی رقابتی سازمان و استراتژی منابع انسانی وجود دارد.

 

واژگان کلیدی:مدیریت استراتژیک،منابع انسانی،مدیریت استراتژیک منابع انسانی،استراتژی منابع انسانی،سازمان صنعت و معدن و تجارت

 فصل یکم

کلیات پژوهش

 

1-1-مقدمه

پارسائیان و اعرابی به نقل از شولر و جکسون[1] (1382)می نویسد در گذشته، ‌رهبری نیروی انسانی در سازمان به عهده اداره آمار و حضور و غیاب و امور اداری بود. اما امروزه، ‌تحت تأثیر عوامل برون سازمانی و بالاخص تطابق قابلیت رهبری امور کارکنان با نیازهای جدید، ‌امور مربوط به منابع انسانی در راستای رسالت و اهداف سازمان و با در نظر داشتن چالش­های محیطی، ‌سازمان­دهی می شود.  بر این اساس، ‌اهمیت عام انسانی و نقش منحصر به فرد او به عنوان یک منبع استراتژیک ، ‌طراح و مجری نظام­ها و فراگردهای سازمانی جایگاهی به مراتب والاتر از گذشته یافته است تا جایی که در تفکر سازمانی پیشرفته از انسان به مثابه مهمترین منبع و دارایی برای سازمان یاد می شود . بدین لحاظ، ‌سازمان­های امروز برای بقا و بالندگی خود تلاش می کنند از طریق منابع انسانی فرهیخته در گستره جهانی به رشد سریع، ‌بهبود مستمر، ‌کارآمدی، ‌سودبخشی، ‌انعطاف پذیری، ‌انطباق پذیری، ‌آمادگی برای آینده و برخورداری از موقعیت ممتاز در عرصه فعالیت خود نائل گردند  (پارسائیان و اعرابی ، 42.1382).

الوانی به نقل از جونز ،(1383) می نویسد به نظر بارون و کرپس[2] “منابع انسانی کلید موفقیت یا شکست سازمانی به شمار می آید.  از این لحاظ، ‌خط مشی­های،  شیوه­ها و کارکردهای منابع انسانی باید در مجموع مقید به استراتژی سازمان باشد و مدیران و رهبران سازمان­ها نسبت به مسائل آن درک درستی داشته و در مورد پیامدهای آن حساس باشند ( الوانی ، 52.1383).

غلامی به نقل از استوارت و براون ، (1389) می نویسد  در همین راستا یکی از فعالیت­های که کمک شایان توجه ای به موفقیت سازمان در رسیدن به اهدافش می کند،  هماهنگی عمودی بین استراتژی منابع انسانی است که تعیین کننده میزان یکپارچگی و هماهنگی بین رهبران سازمان و کلیدی ترین منبع موفقیت سازمان است. منظور از استراتژی فعالیت­های و تصمیمات هماهنگی که رهنمودهایی برای کارکنان و سازمان­های ارائه می دهند.  منظور از استراتژی است که تمرکز آن روی راه­های مختلف مدیرت کردن کارکنان یک سازمان است ( غلامی ،60،1389).

در مورد استراتژی نظریات فراوانی وجود دارد که می توان به نظریات چندلر[3]،  ریچارد دفت[4] ،  مایکل آرمسترانگ[5]،  دیدگاه هایی در مورد مدیریت استراتژیک می توان به نظریات پیتر دراکر[6] در دهه 1980 اشاره کرد، از دیدگاه هانگر در مورد استراتژی نیز می توان به عنوان نظریات مطرح شده در این زمینه نام برد.  در مورد منابع انسانی نیز تعاریف و نظریات فراوانی وجود دارد،  مدیریت منابع انسانی ابتکاراتی را مدیریت می کند که حول افراد سازمان (شامل مباحثی مانند نیروی بالقوه کارکنان، ‌ویژگی­ها،  نگرش­ها،  ویژگی­های جمعیت شناختی، سلامت، مشکلات، و انتظارات آنها از سازمان) ، ‌مشاغل افراد (شامل مباحثی مانند اینکه چگونه کارکنان کارهای خود را بر مبنای جریان کار و فرایند کاری انجام می دهند) و سازمانی که در آن کار می کنند (شامل مباحثی مانند عملکردهای سازمانی،  رشد سازمانی،  ساختار سازمانی،  سیستم پاداش دهی و … ) شکل می گیرد  (قلی پور ، 1384).

نظریاتی که در این مورد ارائه شده است می توان به نظریات اشمیت و مازین[7] ( 2004 ) اشاره کرد،  اولریش[8] (1997) به نقش­های متخصصان منابع انسانی در گذشته را جمع آوری نمود.

در این پژوهش از مدل­هایی استفاده شده است که می توان به مدل اولریش،  اعرابی و مورعی ،  مدل استراتژی­های کلان چهارگانه مایلز و اسنو نام برد.

در این پژوهش از مدل دسته بندی شولر و جکسون و دسته بندی استوارت – براون استفاده شده است. در مورد استراتژی سازمان از متغیرهای فرصت طلبی،  مدافعه گرا،  تحلیل گرا و واکنشی و در مورد استراتژی منابع انسانی از متغیرهای پیمانکارانه،  متخصص و متعهد،  نیروی کار قراردادی و سرباز فداکار بررسی می شوند.

2-1- بیان مسأله :

از آنجا که امروزه منابع انسانی با ارزش­ترین عامل تولید و مهمترین سرمایه هر سازمان و منبع اصلی زاینده مزیت رقابتی و ایجادکننده قابلیت­های اساسی هر سازمان است، یکی از عمده ترین برنامه‌ریزی­های سازمانی،  برنامه‌ریزی منابع انسانی است. عامل مهم برای وجود برنامه‌ریزی منابع انسانی،  برنامه‌ریزی جهت نیل به نیازهای مهارتی،  آموزشی و درنهایت بهسازی منابع انسانی است. موثرترین راه دستیابی به مزیت رقابتی در شرایط فعلی کارآمدتر کردن کارکنان سازمان­ها از طریق بهبود و بهسازی آنان است و آنچه که در راستای توسعه منابع انسانی اهمیت دارد این است که بهبود منابع انسانی تنها با آموزش­های فنی و تخصصی حاصل نمی شود بلکه باید ازطرق متعدد به توسعه کارکنان پرداخت و این مهم جزء با اعمال مدیریت استراتژیک درقلمرو مدیریت منابع انسانی امکان پذیر نخواهدبود (منوریان ، ‌1389 ).

باتوجه به اینکه منابع انسانی،  منبع استراتژیک برای سازمان­ها محسوب می شود،  جزء مهم و لاینفک مباحث برنامه‌ریزی استراتژیک است و اکثر برنامه‌ریزی­های سازمانی و منابع انسانی ماهیت راهبردی دارند. از عمده ترین عواملی که موجب نگرش جدید در برنامه‌ریزی استراتژیک منابع انسانی شده است روند تغییرات و دگرگونی­های تکنولوژیک، اجتماعی و اقتصادی در محیط داخلی و خارجی سازمان­هاست که همواره با آن مواجه اند.  اگر سازمان­ها می خواهند همسو با این تغییرات باشند بایستی نگرش جامع و راهبردی داشته و الزامات گوناگونی را مدنظر قرار دهند. در عصر حاضر، اساسی‌ترین منبع رقابتی سازمان­ها،  منابع انسانی کارآمد یا کارکنان دانشی هستند. درعین حال،  بسیاری از سازمان­ها فاقد تخصص و مهارت لازم هستند که بتوانند به طور موثر برنامه­های استراتژیک منابع انسانی را تهیه کنند.

اهداف پژوهش:

1-4-1- هدف کلی

هدف از انجام این پژوهش بررسی هماهنگی بین استراتژی رقابتی سازمان با استراتژی منابع انسانی می باشد.

1-4-2- اهداف فرعی

تعیین نقش استراتژی تأکید بر نوآوری با استراتژی منابع انسانی .

تعیین نقش استراتژی تأکید بر کاهش هزینه با استراتژی منابع انسانی.

تعیین نقش استراتژی تأکید بر کیفیت با استراتژی منابع انسانی.

1-5-  فرضیه‏های پژوهش:

1-5-1- فرضیه کلی :‌

بین استراتژی رقابتی سازمان با استراتژی منابع انسانی در بین سازمان صنعت،  معدن و تجارت استان کرمانشاه رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

1-5-2- فرضیات فرعی:

بین استراتژی تأکید بر نوآوری با استراتژی منابع انسانی در بین سازمان صنعت،  معدن و تجارت استان کرمانشاه رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

بین استراتژی تأکید بر کاهش هزینه با استراتژی منابع انسانی در بین سازمان صنعت،  معدن و تجارت استان کرمانشاه رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

بین استراتژی تأکید بر کیفیت با استراتژی منابع انسانی در بین سازمان صنعت،  معدن و تجارت استان کرمانشاه رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

1-6- تعریف مفاهیم و اصطلاحات:

الف: تعاریف نظری متغیرها :

1-6-1- استراتژی[9]:‌

حیدری به نقل از استورات و براون[10] ، (1389)می نویسد فعالیت­ها و تصمیمات هماهنگی که رهنمودهایی برای کارکنان و سازمان­های ارائه می دهند (حیدری ،  21،1389).

1-6-2- استراتژی رقابتی سازمان[11]:‌

حیدری به نقل از استورات و براون،(1389) می نویسد استراتژی رقابتی سازمان نیز استراتژای است که تمرکز آن روی راههای مختلف ارائه کالا ها و خدماتی است که نیازهای مشتریان را برآورده کند (حیدری 21،1389).

1-6-3- استراتژی منابع انسانی[12]:

حیدری به نقل از استورات و براون،(1389)می نویسد استراتژی است که تمرکز آن روی راه­های مختلف مدیرت کردن کارکنان یک سازمان است (حیدری 21،1389).

1-6-4- استراتژی پیمانکارانه

برای آن دسته از مشاغل پیچیده و تخصصی مناسب است که استخدام دائمی و رسمی کارشناسان مربوطه برای شرکت مستلزم هزینه بالایی است؛ چرا که شرکت به این نوع مشاغل در مقاطعی کوتاه و به صورت موقت نیاز دارد ( عباسپور ، 1381 ).

[1] – Schuler and Jackson

[2] – Baron and Krps

[3] – Chandler

[4] – Richard Daft

[5] – Michael Armstrong

[6] – Peter Drucker

[7] – Schmidt and Mazyn

[8] – Ulrich

[9] – Strategy

[10] – Stewart and Brown

[11] – Competitive business strategy

[12] – Human resource strategy

تعداد صفحه:127

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com