پایان نامه نمایندگی در صدور برات ،سفته وچک در حقوق ایران و کنوانسیون ژنو

پایان نامه نمایندگی در صدور برات ،سفته وچک در حقوق ایران و کنوانسیون ژنو