پایان نامه نقش واسطه‌ای عدالت سازمانی در ارتباط میان رهبری تحول‌گرا

<p style=”text-align: right;”> دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت</p>
<strong>دانشگاه آزاد اسلامی</strong>

<strong>علوم و تحقیقات واحد یزد</strong>

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی

گرایش: استراتژیک

&nbsp;

عنوان:

بررسی نقش واسطه‌ای عدالت سازمانی در ارتباط میان رهبری تحول‌گرا و کیفیت زندگی کاری پرستاران بیمارستان شهید رهنمون یزد

&nbsp;

سال تحصیلی 1394-1393
<p style=”text-align: right;”>   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود</p>
<p style=”text-align: right;”><span style=”color: #800080;”>تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :</span></p>
<p style=”text-align: right;”><span style=”color: #008000;”>(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)</span></p>
فهرست مطالب

<a href=”#_Toc408737363″>چکیده 14</a>

<a href=”#_Toc408737366″>فصل اول: کلیات پژوهش…. 15</a>

<a href=”#_Toc408737367″>1-1-مقدمه. 16</a>

<a href=”#_Toc408737368″>1-2-بیانیه مسئله. 17</a>

<a href=”#_Toc408737369″>1-3- اهداف پژوهش…. 18</a>

<a href=”#_Toc408737370″>1-4-سؤالات پژوهش…. 18</a>

<a href=”#_Toc408737371″>1-5-فرضیه‌های پژوهش…. 18</a>

<a href=”#_Toc408737372″>1-6-قلمرو پژوهش…. 18</a>

<a href=”#_Toc408737373″>1-6-1-قلمرو مکانی پژوهش…. 18</a>

<a href=”#_Toc408737374″>1-6-2-قلمرو زمانی پژوهش…. 18</a>

<a href=”#_Toc408737375″>1-6-3-قلمرو موضوعی پژوهش…. 18</a>

<a href=”#_Toc408737376″>1-7-روش تحقیق.. 19</a>

<a href=”#_Toc408737377″>1-8-محدودیت‌های پژوهش…. 19</a>

<a href=”#_Toc408737378″>1-9-روش گردآوری اطلاعات… 19</a>

<a href=”#_Toc408737379″>1-10-جامعه آماری، نمونه و روش نمونه‌گیری پژوهش…. 19</a>

<a href=”#_Toc408737380″>1-11-جنبه جدید بودن و نوآوری طرح.. 20</a>

<a href=”#_Toc408737381″>1-12-تعریف واژگان. 20</a>

<a href=”#_Toc408737382″>1-12-1- کیفیت زندگی کاری.. 20</a>

<a href=”#_Toc408737383″>1-12-2- عدالت سازمانی.. 21</a>

<a href=”#_Toc408737384″>1-12-3- رهبری تحول‌گرا 21</a>

<a href=”#_Toc408737385″>فصل دوم: پیشینه تحقیق.. 23</a>

<a href=”#_Toc408737386″>2-1-مقدمه. 24</a>

<a href=”#_Toc408737387″>2-2-کیفیت زندگی کاری.. 24</a>

<a href=”#_Toc408737388″>2-2-1-تاریخچه و سیر تکاملی کیفیت زندگی کاری.. 24</a>

<a href=”#_Toc408737389″>2-2-2-مفهوم‌سازی کیفیت زندگی کاری.. 28</a>

<a href=”#_Toc408737390″>2-2-3-نظریه‌های کیفیت زندگی کاری از دید نظریه‌پردازان مدیریت… 34</a>

<a href=”#_Toc408737391″>2-2-3-1-نظریه هارولد کنتز. 34</a>

<a href=”#_Toc408737392″>2-2-3-2-نظریه مینتزبرگ… 34</a>

<a href=”#_Toc408737393″>2-2-3-3-نظریه استیفن رابینز. 35</a>

<a href=”#_Toc408737394″>2-2-4-مشخصات پروژه‌های کیفیت زندگی کاری ازنظر لاولر. 35</a>

<a href=”#_Toc408737395″>2-2-5-رویکرد مشارکت و کیفیت زندگی کاری ازنظر ورتر. 36</a>

<a href=”#_Toc408737396″>2-2-6-پیشینه پژوهش…. 37</a>

<a href=”#_Toc408737397″>2-2-7-پیامدهای کیفیت زندگی کاری.. 37</a>

<a href=”#_Toc408737398″>2-2-8-عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی کاری.. 45</a>

<a href=”#_Toc408737399″>2-3-رهبری تحول‌گرا 48</a>

<a href=”#_Toc408737400″>2-3-1-تاریخچه و تعاریف رهبری در مکاتب مختلف…. 48</a>

<a href=”#_Toc408737401″>2-3-2-رهبری تحول‌گرا، یک نگرش جدید. 50</a>

<a href=”#_Toc408737402″>2-3-3-وظایف و قدرت‌های رهبری تحول‌گرا 52</a>

<a href=”#_Toc408737403″>2-3-4-مفهوم‌سازی رهبری تحول‌گرا 52</a>

<a href=”#_Toc408737404″>2-3-5-توسعه رهبری تحول‌گرا 58</a>

<a href=”#_Toc408737405″>2-3-6-رهبری تحول‌گرای موثق.. 59</a>

<a href=”#_Toc408737406″>2-3-7-مکاتب و نظریه‌های رهبری.. 59</a>

<a href=”#_Toc408737407″>2-3-7-1-نظریه خصوصیات رهبری.. 60</a>

<a href=”#_Toc408737408″>2-3-7-2-نظریه سبک‌های رفتاری رهبری.. 60</a>

<a href=”#_Toc408737409″>2-3-7-3-نظریه اقتضایی و موقعیتی.. 60</a>

<a href=”#_Toc408737410″>2-3-7-4-نظریه کاریزماتیک (فرهمند) 61</a>

<a href=”#_Toc408737411″>2-3-7-5-نظریه رهبری تحول‌گرا 61</a>

<a href=”#_Toc408737412″>2-3-7-6-نظریه رهبری مراوده‌ای.. 62</a>

<a href=”#_Toc408737413″>2-3-7-7-نظریه شبکه سه‌بعدی.. 62</a>

<a href=”#_Toc408737414″>2-3-7-8- نظریه منبع شناختی.. 62</a>

<a href=”#_Toc408737415″>2-3-7-9- نظریه مسیر-هدف… 63</a>

<a href=”#_Toc408737416″>2-3-7-10-نظریه جانشین‌های رهبری.. 64</a>

<a href=”#_Toc408737417″>2-3-8-پیشینه تحقیق.. 65</a>

<a href=”#_Toc408737418″>2-3-9-عوامل مؤثر بر رهبری تحول‌گرا 65</a>

<a href=”#_Toc408737419″>2-3-10-پیامدهای رهبری تحول‌گرا 66</a>

<a href=”#_Toc408737420″>2-4-عدالت سازمانی.. 71</a>

<a href=”#_Toc408737421″>2-4-1-تاریخچه عدالت سازمانی.. 71</a>

<a href=”#_Toc408737422″>2-4-2-منابع اجرای عدالت سازمانی.. 72</a>

<a href=”#_Toc408737423″>2-4-3-مفهوم‌سازی عدالت سازمانی.. 72</a>

<a href=”#_Toc408737424″>2-4-4-نظریه‌های مرتبط با عدالت سازمانی.. 75</a>

<a href=”#_Toc408737425″>2-4-4-1-نظریه لیند و تایلر. 75</a>

<a href=”#_Toc408737426″>2-4-4-2-نظریه برابری آدامز. 75</a>

<a href=”#_Toc408737427″>2-4-4-3-نظریه لندی و کونته. 76</a>

<a href=”#_Toc408737428″>2-4-5-پیشینه تحقیق.. 77</a>

<a href=”#_Toc408737429″>2-4-6-عوامل مؤثر بر عدالت سازمانی.. 77</a>

<a href=”#_Toc408737430″>2-4-7-پیامدهای عدالت سازمانی.. 79</a>

<a href=”#_Toc408737431″>2-4-8-چارچوب نظری پژوهش…. 83</a>

<a href=”#_Toc408737432″>2-4-8-1-مدل مفهومی پژوهش…. 83</a>

<a href=”#_Toc408737433″>2-4-8-2-بررسی رابطه میان کیفیت زندگی کاری و عدالت سازمانی.. 83</a>

<a href=”#_Toc408737434″>2-4-8-3-بررسی رابطه میان رهبری تحول‌گرا و عدالت سازمانی.. 85</a>

<a href=”#_Toc408737435″>2-4-8-4-بررسی رابطه رهبری تحول‌گرا و کیفیت زندگی کاری.. 86</a>

<a href=”#_Toc408737436″>2-5- خلاصه و جمع‌بندی.. 87</a>

<a href=”#_Toc408737437″>فصل سوم: روش شناسی تحقیق.. 89</a>

<a href=”#_Toc408737438″>3-1- نوع و روش تحقیق.. 89</a>

<a href=”#_Toc408737439″>3-2- جامعه، نمونه و روش نمونه‌گیری.. 90</a>

<a href=”#_Toc408737440″>3-2-1 جامعه آماری پژوهش…. 90</a>

<a href=”#_Toc408737441″>3-2-2- حجم نمونه و ویژگی‌های آن. 90</a>

<a href=”#_Toc408737442″>3-2-3- روش نمونه‌گیری.. 91</a>

<a href=”#_Toc408737443″>3-3 -ابزار پژوهش…. 91</a>

<a href=”#_Toc408737444″>3-4-روایی و پایایی ابزار پژوهش…. 92</a>

<a href=”#_Toc408737445″>3-4-1 روایی ابزار گردآوری اطلاعات… 92</a>

<a href=”#_Toc408737446″>3-4-2 -پایایی ابزار گردآوری اطلاعات… 93</a>

<a href=”#_Toc408737447″>3-5- روایی.. 94</a>

<a href=”#_Toc408737448″>3-6 -فنون تجزیه‌وتحلیل اطلاعات… 95</a>

<a href=”#_Toc408737449″>3-6-1- آمار توصیفی.. 95</a>

<a href=”#_Toc408737450″>3-6-2- آمار استنباطی.. 96</a>

<a href=”#_Toc408737451″>3-6-3- مبانی تحلیل حداقل مربعات جزئی (PLS) 96</a>

<a href=”#_Toc408737452″>فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 98</a>

<a href=”#_Toc408737453″>4-1- مقدمه. 99</a>

<a href=”#_Toc408737454″>4-2- آمار توصیفی.. 99</a>

<a href=”#_Toc408737455″>4-3- آزمون مدل مفهومی و تجزیه‌وتحلیل اثرات متغیرها 104</a>

<a href=”#_Toc408737456″>4-4-بار عاملی شاخص‌ها یا سؤال‌های پرسش‌نامه. 106</a>

<a href=”#_Toc408737457″>4-5-روایی همگرا 108</a>

<a href=”#_Toc408737458″>4-6-روایی واگرا 109</a>

<a href=”#_Toc408737460″>الف) روش بارهای عاملی متقابل.. 110</a>

<a href=”#_Toc408737461″>ب) روایی واگرا با روش فورنل ولارکر. 110</a>

<a href=”#_Toc408737462″>4-7-برازش مدل ساختاری.. 111</a>

<a href=”#_Toc408737463″>4-8-ضرایب معناداری Z (مقادیر T-Value) 112</a>

<a href=”#_Toc408737464″>4-9-نحوه تفسیر ضرایب t: 112</a>

<a href=”#_Toc408737465″>4-10-معیار R Squares <span>یا </span>R<sup>2</sup>. 113</a>

<a href=”#_Toc408737466″>4-11-معیار اندازه f<sup>2</sup>. 114</a>

<a href=”#_Toc408737467″>4-12-معیار Q<sup>2 </sup>(Stone-Geisser Criterion) 115</a>

<a href=”#_Toc408737468″>4-13-برازش مدل کلی (معیار GOF) 116</a>

<a href=”#_Toc408737469″>4-14-آزمون فرضیه‌ها 117</a>

<a href=”#_Toc408737470″>فرضیه (1): رهبری تحول‌گرا بر کیفیت زندگی کاری تأثیر مثبت و معنادار دارد. 117</a>

<a href=”#_Toc408737471″>فرضیه (2): رهبری تحول‌گرا بر عدالت سازمانی تأثیر مثبت و معنادار دارد. 118</a>

<a href=”#_Toc408737472″>فرضیه (3): عدالت سازمانی بر کیفیت زندگی کاری تأثیر مثبت و معنادار دارد. 118</a>

<a href=”#_Toc408737473″>فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات… 119</a>

<a href=”#_Toc408737474″>5-1- مقدمه. 120</a>

<a href=”#_Toc408737475″>5-2- خلاصه پژوهش…. 120</a>

<a href=”#_Toc408737476″>5-3- یافته‌های پژوهش…. 121</a>

<a href=”#_Toc408737477″>5-4-گفتمان  نهایی.. 123</a>

<a href=”#_Toc408737478″>5-5- محدودیت‌های تحقیق.. 124</a>

<a href=”#_Toc408737479″>5-6 -پیشنهاد‌های مدیریتی و کاربردی.. 124</a>

<a href=”#_Toc408737480″>5-7 -پیشنهاد‌هایی به محققین آینده 125</a>

<a href=”#_Toc408737481″>فهرست منابع و مآخذ. 126</a>

<a href=”#_Toc408737482″>پیوست 1. 138</a>

<a name=”_Toc408737361″></a><a name=”_Toc408478353″></a><a name=”_Toc408477505″></a><a name=”_Toc408477095″></a><a name=”_Toc408476973″></a>

فهرست شکل‌ها

<a href=”#_Toc408737501″>شکل 2-2-رابطه متقابل بهره‌وری و کیفیت زندگی کاری.. 44</a>

<a href=”#_Toc408737502″>شکل 2-3- نقشه ادبیات عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی کاری.. 46</a>

<a href=”#_Toc408737503″>شکل 2-4-پیامدهای رهبری تحول‌گرا 69</a>

<a href=”#_Toc408737504″>شکل 2-5-رابطه ابعاد عدالت سازمانی.. 73</a>

<a href=”#_Toc408737505″>شکل 2-6-مدل نظریه برابری آدامز. 75</a>

<a href=”#_Toc408737506″>شکل 2-7-عوامل مؤثر بر عدالت سازمانی.. 77</a>

<a href=”#_Toc408737507″>شکل 2-8- پیامدهای عدالت سازمانی.. 81</a>

<a href=”#_Toc408737508″>شکل 2-9- مدل مفهومی پژوهش…. 82</a>

<a href=”#_Toc408737509″>شکل 4-1-نمودار فراوانی جنسیت: 99</a>

<a href=”#_Toc408737510″>شکل 4-2-نمودار فراوانی رده سنی.. 100</a>

<a href=”#_Toc408737511″>شکل 4-3-نمودار فراوانی میزان تحصیلات… 100</a>

<a href=”#_Toc408737512″>شکل 4-4-نمودار فراوانی سابقه خدمت… 101</a>

<a href=”#_Toc408737513″>شکل 4-5-نمودار فراوانی پست سازمانی   102</a>

<a href=”#_Toc408737514″>شکل4 –6نمودار فراوانی نوع استخدام. 103</a>

<a href=”#_Toc408737515″>شکل 4-7 مدل در حالت تخمین ضرایب مسیر و بارهای عاملی.. 104</a>

<a href=”#_Toc408737516″>شکل 4-8- مدل اصلاح‌شده پس از حذف سؤالات با بارهای عاملی کمتر از 4/0. 107</a>

<a href=”#_Toc408737518″>شکل 4-9- ضرایب معناداری Z. 111</a>

&nbsp;

&nbsp;

<a name=”_Toc408737362″></a><a name=”_Toc408478354″></a><a name=”_Toc408477506″></a><a name=”_Toc408477096″></a><a name=”_Toc408476974″></a>فهرست جدول‌ها

<a href=”#_Toc408737654″>جدول 1-2- مفاهیم کیفیت زندگی کاری.. 26</a>

<a href=”#_Toc408737655″>جدول 2-1-اجزای کیفیت زندگی کاری (زیلاگی و والاس،1987). 29</a>

<a href=”#_Toc408737656″>جدول 2-3-ویژگی‌های عناصر رهبری تحول‌گرا 55</a>

<a href=”#_Toc408737657″>جدول 3-1- شرح متغیرهای موردبررسی در سؤالات پرسش‌نامه. 90</a>

<a href=”#_Toc408737658″>جدول 2-2- محاسبه پایایی سؤالات مربوط به پرسش‌نامه. 92</a>

<a href=”#_Toc408737659″>جدول 3-1- جنسیت… 98</a>

<a href=”#_Toc408737660″>جدول 4-2- رده سنی.. 99</a>

<a href=”#_Toc408737661″>جدول 4-3- تحصیلات… 100</a>

<a href=”#_Toc408737662″>جدول 4-4- سابقه خدمت… 101</a>

<a href=”#_Toc408737663″>جدول 4-5- پست سازمانی.. 102</a>

<a href=”#_Toc408737664″>جدول 4-7- بار عاملی شاخص‌ها 105</a>

<a href=”#_Toc408737665″>جدول 4-8- واریانس استخراجی سازه‌ها 108</a>

<a href=”#_Toc408737667″>جدول 4-9- روایی واگرا بر اساس معیار فورنل و لارکر. 110</a>

<a href=”#_Toc408737668″>جدول 4-11-میزان تأثیر متغیرهای میانجی و مستقل بر متغیر وابسته. 114</a>

<a href=”#_Toc408737669″>جدول 4-12- مقادیر <sup>2</sup>Q.. 114</a>

<a href=”#_Toc408737670″>جدول 4-13- مقادیر Communalities <span>برای متغیرهای پنهان مرتبه اول</span>. 115</a>

<a href=”#_Toc408737671″>جدول 4-14- مقدار آماره t <span>برای فرضیه اول</span>. 116</a>

<a href=”#_Toc408737672″>جدول 4-15- مقدار آماره T <span>برای فرضیه دوم</span>. 117</a>

<a href=”#_Toc408737673″>جدول 4-16- مقدار آماره T <span>برای فرضیه سوم</span>. 117</a>

&nbsp;

&nbsp;

<a name=”_Toc408737363″></a><a name=”_Toc408478355″></a>چکیده

<a name=”_Toc408737364″></a><a name=”_Toc408478356″></a><a name=”_Toc408477508″