پایان نامه نقش بدبینی سازمانی در بی تفاوتی سازمانی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

 

 واحد نراق

دانشکده مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

گرایش :

مدیریت دولتی

عنوان

نقش بدبینی سازمانی در بی تفاوتی سازمانی کارکنان شعب بانک صادرات ساوه

                  

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحه

چکیده ‌ط

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه- 2

1-2) بیان مسئله- 3

1-3) اهمیت وضروریت تحقیق- 4

1-4)اهداف تحقیق: 5

1-5)فرضیات تحقیق: 5

1-6)روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها 5

1-6-1)روش تحقیق- 5

1-7)روش گردآوری اطلاعات– 5

1-7-1)روش تجزیه و تحلیل اطلاعات– 6

1-8)قلمرو زمانی تحقیق- 6

1-9)قلمرو مکانی تحقیق- 6

1-10)تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها 6

1-10)تعاریف نظری- 6

فصل دوم: ادبیات و مبانی نظری تحقیق

2-1- تعریف بدبینی- 9

2-1-1-بدبینی و علل آن از دیدگاه اسلام- 12

2-1-2-متغیرهای تأثیر پذیر و پیامدهای بدبینی در سازمان- 14

2-1-3-مدل پیشنهادی عوامل مؤثر بر بدبینی سازمانی و پیامدهای آن- 15

2-1-4-احساس بی عدالتی رویه ای در ارزیابی عملکرد، ارتقاء و جبران خدمات– 18

2-1-5-پیامدهای بدبینی سازمانی- 19

2-1-6-ابعاد بدبینی سازمانی- 20

2-1-7-بدبینی سازمانی و پیامدهای نگرشی و رفتاری: 21

2-1-7-1-بدبینی و رضایت شغلی- 21

2-1-7-2-  بدبینی و تعهد سازمانی- 21

2-1-7-3-  بدبینی و قصد ترک خدمت– 22

2-1-7-4-  بدبینی و عملکرد شغلی- 22

2-1-8-بدبینی عمومی- 22

2-1-9-بدبینی سازمانی- 22

2-1-10-پیش زمینه های بدبینی سازمانی- 24

2-1-11-بیماری روانی بدبینی (پارانویا) 25

2-1-11-1-اختلال شخصیت بدبینی( پارانویید) 26

2-1-11-2-اختلال هذیانی(پارانویید): 28

2-1-11-3-علل اختلال روانی بدبینی : نقش ارث یا وراث(ژنتیک): 31

2-1-11-3-2-فشارهای روانی ( استرس ) : 32

2-1-11-4-درمان بیماری سوءظن و بدبینی (پارانویا) : 32

2-1-11-4-1-درمان دارویی: 33

2-1-11-4-2-پیش آگهی بیماران سوء ظنی و بدبینی(پارانویید): 33

2-2-روان شناسی مثبت گرایی- 34

2-2-1- مزیت ها و کاستی های مثبت گرایی برای سازمان- 34

2-2-3-خصایص مثبت– 35

2-2-4-پنج خصیصه شخصیتی: 35

2-2-4-1-خود ارزیابی- 36

2-2-4-2-خصایص روان شناسانه مثبت– 36

2-2-4-3-قابلیت های حالت گونه مثبت گرا 37

2-2-5- سرمایه روان شناختی- 38

2-2-6-خودکارآمدی- 39

2-2-7-امید- 39

2-2-8-خوش بینی- 40

2-4-بی تفاوتی- 43

2-4-1-مفهوم پدیده بی تفاوتی : 43

2-4-2-نمادها، مظاهر و نشانه های بی تفاوتی سازمانی: 45

2-4-3-عوامل و دلایل بی تفاوتی سازمانی : 46

2-4-4- راه حل ها و راه کارهایی تحدید و تضعیف علل و عوامل ایجاد کننده بی تفاوتی سازمانی: 48

2-4-5-پیشینه و بحث نظری در مورد بی تفاوتی(بی تفاوتی اجتماعی در ایران): 50

2-5-پیشینه تحقیق- 57

2-6- الگوی مفهومی تحقیق- 59

فصل سوم: روش تحقیق

3-1-مقدمه- 60

3-2- روش تحقیق- 61

3-3- جامعه آماری- 61

3-4- نمونه آماری- 61

3-5-ابزار اندازه گیری- 62

3-6- نحوه امتیاز گذاری پرسشنامه- 62

3-7-روش گردآوری اطلاعات– 62

3-8: روش تجزیه و تحلیل اطلاعات– 63

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

4-1-مقدمه- 65

4-2- توصیف آماری دادهای پژوهش– 65

4-2-1) وضعیت تاهل جامعه آماری- 65

4-2-2) وضعیت تحصیلات جامعه آماری- 66

4-4-2)تحلیل بخش دوم پرسشنامه: تحلیل رتبه ای داده ها 74

4-4-3) بررسی فرضیات تحقیق- 74

4-4-3-1)آزمون فرضیه اول- 74

4-4-3-2)آزمون فرضیه دوم- 75

4-4-3-3)آزمون فرضیه سوم- 76

4-4-4-4 )آزمون فرضیه اصلی- 77

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه- 80

5-2) مرور نتایج تحقیق- 80

5-3)بحث و تفسیر نتایج- 80

مرحله دوم:نتایج آزمون فرضیات– 81

5-4)پیشنهادات تحقیق- 84

5-5)محدودیتها و موانع تحقیق- 85

منابع- 86

منابع فارسی- 86

منابع انگلیسی- 88

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                     صفحه

جدول 1: مقایسه تعاریف روانشناختی در مورد بدبینی- 10

جدول 2: مقایسه رویکردهای گوناگون بدبینی- 12

جدول 2: متغییر در مطالعات در زمینه بدبینی در سازمان- 14

جدول4-1: توزیع فراوانی « وضعیت تاهل» کارکنان شعب بانک صادرات ساوه بر حسب جنسیت– 65

جدول4-2: توزیع فراوانی « وضعیت تحصیلات» کارکنان شعب بانک صادرات ساوه بر حسب جنسیت– 66

جدول4-3: توزیع فراوانی « وضعیت سنی» کارکنان شعب بانک صادرات ساوه بر حسب جنسیت– 67

جدول4-4: توزیع فراوانی « وضعیت سابقه کاری» کارکنان شعب بانک صادرات ساوه بر حسب جنسیت– 68

جدول4-5-آزمونKMO  و بارتلت– 70

جدول 4-5:بررسی مرتبه  تاثیرگذاری عوامل در انتخاب برندبراساس آزمون فریدمن- 74

جدول 4-6: نتایج حاصل از آزمون t  برای فرضیه‌ی دوم- 75

جدول 4-7: نتایج حاصل از آزمون t  برای فرضیه‌ی دوم- 76

جدول 4-8: نتایج حاصل از آزمون t  برای فرضیه‌ی دوم- 77

جدول 4-9: نتایج حاصل از آزمون t  برای فرضیه‌ی پنجم- 78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                     صفحه

شکل 1: مدل پیشنهادی عوامل مؤثر بر بدبینی سازمانی و پیامدهای آن- 15

شکل 1- پیش زمینه ها و پیامدهای بدبینی سازمانی- 24

شکل 1: توسعه دیدگاه ها نسبت به انواع سرمایه ایجاد کننده مزیت رقابتی- 37

شکل2-1 مدل مفهومی طرح (Carthwright & Holmes,2006) 59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                                     صفحه

نمودار4-1: درصد فراوانی وضعیت تاهل کارکنان شعب بانک صادرات ساوه 66

نمودار4-2: درصد فراوانی وضعیت  تحصیلات کارکنان شعب بانک صادرات ساوه 67

نمودار4-3: درصد فراوانی وضعیت  سنی کارکنان شعب بانک صادرات ساوه 68

نمودار4-4: درصد فراوانی وضعیت  سابقه کاری کارکنان شعب بانک صادرات ساوه 69

 

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش بدبینی سازمانی در بی تفاوتی سازمانی کارکنان شعب بانک صادرات ساوه می­باشد جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان رسمی شاغل  در شعب بانک صادرات شهرستان ساوه به تعداد 110 تشکیل می­دهند که طبق جدول مورگان – کرجسی(1972) تعداد 85 نفر به عنوان حجم نمونه به صورت  تصادفی ساده انتخاب شدند .در تحقیق مورد نظراز پرسشنامه محقق ساخته 22 سوالی بدبینی سازمانی استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از آمار توصیفی(جهت نمایش اطلاعات جمعیت شناختی) و آمار استنباطی بارعاملی،آزمون رتبه بندی فریدمن و آزمون تی یک طرفه استفاده شده است. با توجه به فاصله­ای – عددی بودن متغیرهای پژوهش و از سوی دیگر نتیجه آزمون کلوموگروف – اسمرینوف جهت آزمون­های استنباطی تحقیق از آزمون­ رگرسیون خطی استفاده گردید. نتایج نشان داد عامل احساس بدبینی نسبت به سازمان بوده  موثرترین عامل در بی تفاوتی سازمانی بوده و رفتارهای منتج از  بدبینی نسبت به سازمان کم اهمیت ترین عامل می باشد.

 

کلید واژه: بدبینی سازمانی، بی تفاوتی، عامل احساس بدبینی، رفتارهای منتج از  بدبینی

 

 

1-1) مقدمه

در دنیای پر تلاطم امروز ما شاهد تغییر و تحولات شگرف و روزافزون درهمه حوزه ها هستیم.یکی از این حوزه­های تغییریافته،مدیریت رفتار کارکنان در سازمان ها است.سازمان هایی که از افراد مختلف با ویژگی های  متفاوت تشکیل شده اند وهریک در حوزه ای خاص برای هدف سازمانی­شان تلاش می کنند، از آنجا که رفتار سازمانی نوین با پیچیدگی های روزافزون مواجه است.آشنایی بیشتر مدیران و کارکنان با این پیچیدگی­ها و شناختن راه­های مناسب برای مقابله با آن ضروری است.تغییرات پرسرعت باعث شده که انسان سازمانی با هجمه ای از ابهامات مواجه گردد.اواز یک طرف با حجم عظیمی ار اطلاعات در دسترس مواجه است که دید وذهن او را  نسبت به مسائل کاری بازتر نموده است و از طرف دیگر وجود مشکلات اقتصادی و عواملی همچون وجود بیکاری در جامعه باعث شده است که اودر پاره ای از مسائل ونگرانی هایش نسبت به سازمان یک استراتژی را پیش بگیرد وآن سکوت است و در این میان متضرر اصلی آن سازمان هاهستند. کارآیی و توسعه هر سازمان تا حد زیادی به کاربرد صحیح نیروی انسانی بستگی دارد . هرقدر که شرکت ها و سازما ن ها، بزرگ تر می شوند بالطبع به مشکلات این نیروی عظیم نیز اضافه می شود مدیران در ارتباط با مسائل گوناگون سعی در کنترل مداوم کارکنان خود دارند . تصور آنها ایناست که وقتی شخصی در یک محل استخدام می شود باید تمام شرایط آن سازمان را بپذیرد. بعضی از مدیران برروی این مسأله که رضایت کارکنان را می توان از طریق پاداش و ترغیب به انجام کار افزایش داد، پافشاری می کنند. شاید تصور شان این است که کارکنان ، زیردستان آنها هستند و باید فرامین آنها را بپذیرند. اگرچه امروزه به دلیل اینکه کارکنان در زیر فشار مالی زیادی به سرمی برند بیشتر توجه و تمایل آنها به مسائل اقتصادی کار است ، ولی به تدریج کارکنان علاقه مند به انجام کارهای با مفهوم و خواهان استقلال شغلی بیشتری در کار خود هستند، تا بدین طریق احساس ارزشمندی به آنها دست دهد و اگر این کارکنان با موانعی در زمینه خواسته های شغلی خود روبه رو شوند یا به عبارتی از طرف مدیران تحویل گرفته نشوند، دچار سرخوردگی های شغلی و گوشه گیری در سازمان خود خواهند شد که این امر به نوبه خود منجر به پدیده هایی مثل بدبینی، بی تفاوتی و سکوت سازمانی می شود.

 

 

1-2) بیان مسئله

امروزه در بسیاری از سازمان هامخصوصا سازمانهای دولتی شاهد امتناع کارکنان از ارائه عقیده ها و نظرات خود در مورد مشکلات سازمانی هستیم و در سازمان ها جوی بوجود آمده است که اغلب موجب می شود، کارکنان احساس کنند عقیده‌ی آن ها با ارزش نبوده و باعث می شود که کارکنان را از صحبت کردن باز دارد. این پدیده تحت عنوان  پدیده ی سکوت سازمانی مورد بررسی قرار می گیرد بنابراین می توان توسط شناسایی عوامل مؤثر بر سکوت سازمانی گام های مؤثری در جهت از بین بردن موانع اظهارنظر کارکنان در سازمان ها برداشت.

پندر و هالوس سکوت سازمانی را یک رفتار آگاهانه، ارادی، هدفمند و فعالانه بیان می کنند. در واقع سکوت سازمانی یک فرایند سازمانی نامناسب و ناکاراست که هزینه بر و تلاش بر بوده  و می تواند اشکال مختلفی مانند سکوت جمعی در  جلسات، سطوح پایین عمل گرایی در طرح و برنامه های پیشنهادی، سطوح پایین آوای جمعی و …. را به خود بگیرد(Shojaie et al,2011).

سکوت سازمانی، با محدود کردن اثربخشی تصمیم گیری های سازمانی و فرایندهای تغییر در ارتباط است. این مشکلی است که هم اکنون گریبانگیر سازمان ها است، و باعث می شود که بیشتر سازمان ها از اظهارنظر خیلی کم کارکنان رنج ببرند. زمانی که چنین اتفاقی می افتد کیفیت تصمیم گیری و میزان انجام تغییر کاهش می یابد. همچنین سکوت سازمانی به وسیله ممانعت از بازخورد منفی مانع تغییرات و توسعه سازمانی مؤثر می شود، از این رو سازمان توانایی بررسی و تصحیح خطاها را نخواهد داشت( Miller, 1972).

برخی از تحقیقات باهدف شناسایی عللی که موجب سکوت سازمانی شده اند انجام گرفته است(حقیقی کفاش و دیگران،1390،حسن پور ودیگران،1388،(Chiaburu,2013,Naus,2007.درمیان شاید بتوان ادعا نمود بدبینی سازمانی به عنوان یکی از ابعاد جوسازمانی بتواند با شکل گیری سکوت سازمانی درارتباط باشد.

بدبینی سازمانی به عنوان مفهوم جدید روابط کارگر ـ کارفرما و به عنوان یکی از مهمترین نگرش های کارکنان، اخیراً مورد توجه محققان قرار گرفته است.

بدبینی نگرشی است که از ناامیدی، ناکامی و سرخوردگی شکل می گیرد. بدبینی همچنین با تحقیر، نفرت و بی اعتمادی مرتبط است. باور مرتبط با بدبینی این است که اصول درستکاری، عدالت و صداقت، قربانی منافع شخصی شده است. این نگرش منفی در بسیاری از سازمانها نفوذ کرده و دلیل اصلی بسیاری از پیامدهای نامطلوب و منفی سازمانی و یکی از موضوعات مشکل ساز در محل کار است (James, 2005).

به طور خلاصه بدبینی سازمانی به عنوان نگرش منفی نسبت به سازمان تعریف شده است و شامل سه بعد است:

– باور به وجود عدم صداقت در سازمان

– احساس منفی نسبت به سازمان

– نشان دادن رفتارهای بدخواهانه درقبال سازمان(Carthwright & Holmes,2006)

با توجه به اینکه بی تفاوتی سازمانی می توانداثرات نامطلوبی در عملکرد کارکنان شعب بانک صادرات شهرستان ساوه داشته باشد،تحقیق حاضر در پی آن است تا با شناسایی تاثیر بدبینی سازمانی بر بی تفاوتی ، پیشنهادهایی در جهت رفع این مساله یا چالش در شعب این بانک ارائه نماید.

1-3) اهمیت وضروریت تحقیق

بدبینی سازمانی یکی از موضوعات مهم رفتاری است که بر عملکرد کارکنان در نهایت بر کارآمدی و اثربخشی سازمان موثر می باشد . اگر کارمندی احساس کند که سازمان به او توجه نمی کند و ارزیابی عملکرد و انتصابات سازمانی عادلانه نیست، احتمال وقوع بدبینی نسبت به سازمان در او وجود خواهد داشت در واقع درک حمایت سازمانی و منصفانه بودن سیستم های ارزیابی می تواند منجر به کاهش بدبینی سازمانی گردد.بدبینی سازمانی هم چنین با چند خروجی مهم سازمانی در ارتباط است و می تواند منجر به کاهش تعهد سازمانی، رضایت شغلی، رفتارهای شهروندی سازمانی و مشارکت کارکنان در فعالیت ها گردد اگر بدبینی سازمانی یک ویژگی فردی باشد، افرادی که دارای بدبینی سازمانی هستند می بایست به بسیاری از چیزهای دیگر بدبین باشند و بدبینی سازمانی می بایست ریشه در اصل و یا تجربیات کودکی آن ها داشته باشد این در حالی است که با بررسی پیشینه بدبینی سازمانی انتظار می رود  که این مفهوم بیش تر ریشه در موضوعات سازمانی داشته و نه موضوعات شخصی.  شناخت عوامل موثر در بدینی سازمانی می تواند به سازمان ها در راستای پیشگیری از ایجاد بدبینی در کارکنان نسبت به سازمان کمک شایانی نماید از سوی دیگر با درک و شناخت پیامدهای احتمالی بدبینی سازمانی  نیز می توان به وجود بدبینی در بین کارکنان (در صورت وجود) پی برد و برنامه های لازم در جهت کاهش أن را به کار بست.

تعداد صفحه:104

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com