پایان نامه نقش آموزش مبتنی بر قصه‌گویی به شیوه جک زایپس

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  علوم تربیتی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

 

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تکنولوژی آموزشی( M.A )

 

 

عنوان

 

نقش آموزش مبتنی بر قصه‌گویی به شیوه جک زایپس بر میزان پیشرفت درسی، سطح مهارت‌های اجتماعی و عزت نفس دانش‌آموزان پایه سوم ابتدایی

 

 

شهریور 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

عنوان صفحه
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………. 1
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………… 2
1-2 بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………….. 4
1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش………………………………………………………………………………….. 7
1-4 اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………… 9
1-5 فرضیه‌های پژوهش……………………………………………………………………………………………………… 10
1-6 تعریف مفاهیم و اصطلاحات ………………………………………………………………………………………. 11
1-6-1 تعاریف نظری ……………………………………………………………………………………………………….. 11
1-6-2 تعاریف عملیاتی ……………………………………………………………………………………………………. 12
                                                                      فصل دوم: ادبیات پژوهش
2-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 16
2-2 مبانی نظری ………………………………………………………………………………………………………………. 16
2-2-1 قصه (تعاریف و مفاهیم) …………………………………………………………………………………………. 16
2-2-2 ویژگی‌های قصه …………………………………………………………………………………………………… 16
2-2-3 اجزای نقلی قصه‌گویی …………………………………………………………………………………………… 17
2-2-4 فواید استفاده از قصه‌گویی در آموزش……………………………………………………………………….. 19
2-2-5 پیشینه و جایگاه کاربرد قصه ……………………………………………………………………………………. 21
2-2-6 تاریخچه قصه‌گویی در ایران …………………………………………………………………………………… 22
2-2-7 شیوه‌های قصه‌گویی ……………………………………………………………………………………………….. 22
2-2-8 مدل های قصه‌گویی ………………………………………………………………………………………………. 23
2-2-9 قصه‌گویی به شیوه جک زایپس ……………………………………………………………………………….. 24
2-2-10 تعریف مهارت‌های اجتماعی ………………………………………………………………………………… 25
2-2-11 اجتماعی شدن کودکان …………………………………………………………………………………………. 27
2-2-12 تعریف عزت نفس ……………………………………………………………………………………………….. 28
2-2-13 ابعاد عزت نفس …………………………………………………………………………………………………… 28
2-3 پیشینه‌ی تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور ……………………………………………………. 31
2-3-1 مطالعات انجام شده در داخل ایران …………………………………………………………………………… 31
2-3-2 مطالعات انجام شده در خارج از ایران ………………………………………………………………………. 33
          فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش
3-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 39
3-2 روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….. 39
3-3 جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه‌گیری ………………………………………………………………. 40
3-4 متغیرهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………………. 40
3-5 ابزار گردآوری داده‌ها …………………………………………………………………………………………………. 43
3-6 روایی و پایایی ابزار ……………………………………………………………………………………………………. 44
3-7 مراحل اجرا ………………………………………………………………………………………………………………. 46
3-8 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‌ها ………………………………………………………………………….. 48
 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌ها

4-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 50
4-2 داده‌های توصیفی ……………………………………………………………………………………………………….. 50
4-3 آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………… 51
4-4 آمار استنباطی …………………………………………………………………………………………………………….. 55
 

فصل پنجم: تفسیر یافته‌ها

5-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 75
5-2 خلاصه پژوهش …………………………………………………………………………………………………………. 75
5-3 بحث و تفسیر یافته‌ها …………………………………………………………………………………………………. 76
5-4 پیشنهادهای کاربردی ………………………………………………………………………………………………….. 80
5-5 پیشنهادهایی پژوهشی …………………………………………………………………………………………………. 81
5-6 محدودیت‌های پژوهش ……………………………………………………………………………………………… 82
5-6-1 محدودیت‌های در اختیار پژوهشگر ………………………………………………………………………….. 82
5-6-2 محدودیت‌های خارج از اختیار پژوهشگر ………………………………………………………………….. 82
منابع  
منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………. 85
منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………….. 88
پیوست‌ها
پرسشنامه مهارت‌های اجتماعی ماتسون و همکاران ………………………………………………………………. 92
پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ …………………………………………………………………………………………… 97
 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول شماره (1-2): خلاصه نتایج پژوهش‌های انجام شده در داخل و خارج کشور ………………….. 35
جدول شماره (1-3): طرح شبه آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون و گروه کنترل …………………….. 39
جدول شماره (2-3) پایایی ابزار اندازه‌گیری …………………………………………………………………………. 45
جدول شماره (1-4): فراوانی و درصد فراوانی افراد مورد مطالعه بر اساس متغیر گروه ………………… 50
جدول شماره (2-4): توصیف وضعیت نمرات متغیرهای مورد مطالعه در دو گروه …………………….. 52
جدول شماره (3-4): مقایسه پیش آزمون دو گروه در متغیرهای پیشرفت درسی و عزت نفس …….. 54
جدول شماره (4-4): نتایج تحلیل کوواریانس پس آزمون پیشرفت درسی ………………………………… 56
جدول شماره (5-4): میانگین‌های قبل و بعد از تعدیل پس آزمون پیشرفت درسی ……………………. 56
جدول شماره (6-4): نتایج تحلیل کوواریانس پس آزمون مهارت‌های اجتماعی ……………………….. 58
جدول شماره (7-4): میانگین‌های قبل و بعد از تعدیل پس آزمون مهارت‌های اجتماعی …………. 58
جدول شماره (8-4): نتایج تحلیل کوواریانس پس آزمون گرایش به مهارت‌های اجتماعی مناسب . 60
جدول شماره (9-4): میانگین‌های قبل و بعد از تعدیل گرایش به مهارت‌های اجتماعی مناسب …. 60
جدول شماره (10-4): نتایج تحلیل کوواریانس گرایش به دوری از رفتارهای غیر اجتماعی ………… 62
جدول شماره (11-4): میانگین قبل و بعد از تعدیل گرایش به دوری از رفتارهای غیر اجتماعی ….. 62
جدول شماره (12-4): نتایج تحلیل کوواریانس گرایش به دوری از پرخاشگری ………………………… 64
جدول شماره (13-4): میانگین قبل و بعد از تعدیل گرایش به دوری از پرخاشگری ………………….. 64
جدول شماره (14-4): نتایج تحلیل کوواریانس گرایش به دوری از برتری طلبی ……………………….. 66
جدول شماره (15-4): میانگین قبل و بعد از تعدیل گرایش به دوری از برتری طلبی …………………. 66
جدول شماره (16-4): نتایج تحلیل کوواریانس گرایش به رابطه با همسالان ……………………………… 68
جدول شماره (17-4): میانگین قبل و بعد از تعدیل گرایش به رابطه با همسالان ………………………. 68
جدول شماره (18-4): نتایج تحلیل کوواریانس پس آزمون عزت نفس …………………………………….. 70
جدول شماره (19-4): میانگین قبل و بعد از تعدیل پس آزمون عزت نفس ………………………………. 70
جدول شماره (20-4): خلاصه و جمع بندی نتایج ………………………………………………………………… 72
 

 

فهرست نمودارها:

نمودار شماره (1-4): ویژگی‌های جمعیت شناختی افراد مورد مطالعه …………………………………………. 51
نمودار شماره (2-4): میانگین نمرات پیشرفت درسی ………………………………………………………………… 57
نمودار شماره (3-4): میانگین نمرات مهارت‌های اجتماعی ……………………………………………………….. 59
نمودار شماره (4-4): میانگین نمرات گرایش به مهارت‌های اجتماعی مناسب ……………………………… 61
نمودار شماره (5-4): میانگین نمرات گرایش به دوری از رفتارهای غیر اجتماعی ………………………….. 63
نمودار شماره (6-4): میانگین نمرات گرایش به دوری از پرخاشگری و رفتارهای تکانشی …………….. 64
نمودار شماره (7-4): میانگین نمرات گرایش به دوری از برتری طلبی و اطمینان زیاد به خود داشتن .. 67
نمودار شماره (8-4): میانگین نمرات گرایش به رابطه با همسالان ……………………………………………….. 69
نمودار شماره (9-4): میانگین نمرات عزت نفس ………………………………………………………………………. 71
 

فهرست اشکال

شکل 1-1: مدل مفهومی اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………. 9
شکل 1-2 مسیرهای داستان‌گویی …………………………………………………………………………………………… 24
شکل 1-3: مدل مفهومی متغیرهای مورد مطالعه ……………………………………………………………………….. 42

 

 

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی نقش آموزش مبتنی بر قصه‌گویی به شیوه جک زایپس بر میزان پیشرفت درسی، سطح مهارت‌های اجتماعی و عزت نفس دانش‌آموزان پایه سوم ابتدایی صورت گرفت. مطالعه‌ی حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه و روش اجرا در گروه پژوهش‌های شبه آزمایشی با پیش آزمون-پس آزمون و گروه کنترل است. جامعه‌ی آماری این پژوهش کلیه دانش‌آموزان پسر پایه سوم ابتدایی ناحیه 2 شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 93-92 و نمونه‌ی آماری تعداد 53 نفر در دو گروه (آزمایش 28 نفر و کنترل 25 نفر) است که به شیوه‌ی نمونه‌های در دسترس انتخاب و به شکل تصادفی در هر یک از گروه‌های آزمودنی قرار گرفته‌اند. ابزار اندازه‌گیری متغیرها در سه بخش و شامل آزمون محقق ساخته پیشرفت درسی، مقیاس مهارت‌های اجتماعی ماتسون و همکاران (1983) و پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ (1965) است. تعیین روایی ابزار مورد استفاده با استفاده از نظر متخصصان و پایایی آن‌ها (آزمون پیشرفت درسی با استفاده از روش آزمون مجدد و محاسبه‌ی ضریب همبستگی برابر 85/0، پرسشنامه مهارت‌های اجتماعی اجرا بر روی 100 نفر و محاسبه‌ی ضریب آلفای کرونباخ 75/0 و پرسشنامه‌ی عزت نفس 82/0) صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش مبتنی بر قصه‌گویی به شیوه‌ی جک زایپس بر پیشرفت درسی فراگیران در درس اجتماعی (033/0=Sig ، 84/4=F)، مهارت‌های اجتماعی (006/0=Sig ، 076/8=F)، گرایش به دوری از رفتارهای غیر اجتماعی (000/0=Sig ، 23/14=F) و گرایش به دوری از پرخاشگری و رفتارهای تکانشی (000/0=Sig ، 98/30=F) مؤثر بوده است. بر اساس ضرایب اتای ارائه شده، بیشترین تأثیر معنادار کاربرد روش آزمایشی بر گرایش به دوری از پرخاشگری و رفتارهای تکانشی (383/0) و کمترین تأثیر آن بر پیشرفت درسی (088/0) بوده است. چهار مؤلفه‌ی دیگر شامل گرایش به مهارت‌های اجتماعی مناسب (752/0=Sig ، 101/0=F)، گرایش به دوری از برتری طلبی و اطمینان زیاد به خود داشتن (786/0=Sig ، 074/0=F)، گرایش به رابطه با همسالان (133/0=Sig ، 33/2=F) و عزت نفس فراگیران (177/0=Sig ، 88/1=F) تحت تأثیر معنادار نوع روش آموزشی قرار نگرفته است.

واژه‌های کلیدی: قصه‌گویی، جک زایپس، مهارت‌های اجتماعی، پیشرفت درسی، عزت نفس.

 

 

1-1 مقدمه:

توانمندسازی همه‌ی دانش‌آموزان برای یادگیری و زندگی در قرن بیست و یکم، به یک هدف برای کلیه‌ی دست اندرکاران فرآیند آموزشی در طی سالیان متمادی تبدیل شده است (سواین و پیرسون[1]، 2002، ص 326). در میان موضوعات متعدد و مهم آموزشی از دیدگاه متخصصان، بحث آموزش‌های اجتماعی و فراگردهای اجتماعی شدن، همواره در میان آموزش‌ها از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است. چرا که انسان موجودی اجتماعی است که ادامه زندگی به صورت انفرادی برای او تقریباً غیرممکن است. به همین دلیل، رشد اجتماعی مهم‌ترین جنبه رشد وجودی هر شخص را تشکیل می‌دهد. معیار اندازه‌گیری رشد اجتماعی هر کس میزان سازگاری او با دیگران است. مدارس ابتدایی از جمله‌ی محیط‌هایی است که می‌تواند در تقویت رفتارهای اجتماعی کودکان تأثیر زیادی داشته باشد (همایی و همکاران، 1388، ص 134). لذا در بسیاری از مدارس تلاش می‌شود تا از شیوه‌های و روش‌های گوناگون به منظور اجتماعی کردن دانش‌آموزان و افزایش ظرفیت جامعه‌پذیری آنان، استفاده گردد.

یکی از شیوه‌های مؤثر در آموزش و پرورش کودکان، روش‌های غیر مستقیمی چون هنر می‌باشد. در میان روش‌های هنری اهمیت و جذابیت قصه‌گویی برای کودکان در متون مختلف و از منظر صاحب نظران گوشزد شده است (نیک منش و کاظمی، 1387، ص 6). چرا که قصه‌ها برای تمام گروه‌های سنی، گیرایی خاصی دارند. قصه‌ها برانگیزنده هستند و می‌توانند مجموعه‌ای از مفاهیم پیچیده علمی را به مخاطب منتقل کنند. بدون اینکه سن یادگیرنده، موضوع آموزشی یا سطح یادگیری، کاربرد آن‌ها را محدود سازد (والی، 1386، ص 155). قصه‌گویی هنر به تصویر کشیدن رویدادهای واقعی یا ساختگی در کلمات، تصاویر و صداهاست.

قصه‌گویی یکی از عمده‌ترین و رایج‌ترین راه‌های انتقال تجربه و سرگرمی و از جمله‌ی روش‌های جذاب برای آموزش دانش‌آموزان است. امروزه ادامه‌ی حیات شیوه‌های آموزشی با استفاده از قصه‌گویی با پیشرفت تکنولوژی و رشد جوامع، متضمن به کارگیری شیوه‌های نوینی از این نوع آموزش است (زایپس، 1386، ص 7). لذا شیوه‌های متعددی برای استفاده از قصه در آموزش ایجاد گردیده است؛ که آموزش مبتنی بر قصه‌گویی به شیوه‌ی جک زایپس[2] از جمله‌ی این شیوه‌هاست.

جک زایپس استاد آلمانی الاصل دانشگاه مینه سوتای آمریکاست که بر اساس تجربیات چندین ساله‌ی خود در انجام کار قصه‌گویی در مدارس، شیوه‌های و روش‌های جذابی برای ارائه‌ی قصه به کودکان، ابداع و تکمیل نموده است. وی شیوه‌ها و روش‌های قصه‌گویی خود را نه به مفهوم سنتی آن، بلکه در مفهومی جدید ارائه کرده و معتقد به نوعی از قصه‌گویی است که سبب تحرک ذهن و خود اکتشافی می‌شود و ضمن این که الگوها، اصول اخلاقی، ادبی و اجتماعی را در نظر می‌گیرد، به بررسی الگوها، اصول و معیارهای از پیش تعیین شده نیز می‌پردازد تا ارزشمندی آن‌ها را برای کودکان و سودمندی جامعه بسنجد (زایپس، 1386، ص 24).

بر این اساس و با توجه به اهمیت پیشرفت درسی دانش‌آموزان و همچنین ارتقاء سطح مهارت‌های اجتماعی و در نهایت عزت نفس آنان، این مطالعه در تلاش است تا شیوه‌های از آموزش‌های جک زایپس را در آموزش مفاهیم مرتبط در حوزه‌ی مطالعات اجتماعی در دو بخش مهارت‌های اجتماعی و عزت نفس دانش‌آموزان، به کار بگیرد و میزان اثربخشی این شیوه‌ها را بر پیشرفت درسی، مهارت‌های اجتماعی و سطح عزت نفس فراگیران مورد ارزیابی قرار دهد.

 

 

 

 

 

1-2 بیان مسأله:

از دیر باز انسان موجودی اجتماعی بوده و به همین دلیل از لحظه تولد تا آخر عمر در اجتماع به سر می‌برد؛ و دائماً در تعامل با انسان‌های دیگر می‌باشد. موضوع مهارت‌های اجتماعی[3] کودکان بخشی از مساله‌ی اجتماعی شدن آنان است و اجتماعی شدن، جریانی است که در آن هنجارها، مهارت‌ها، انگیزه‌ها و طرز تلقی‌ها و رفتار فرد شکل می‌گیرد (جلیلی آبکنار، 1389، ص 66). گرشام و الیوت (1984) مهارت‌های اجتماعی را مجموعه رفتارهای فراگرفته‌ی قابل قبولی می‌دانند که فرد را قادر می‌سازد با دیگران رابطه مؤثر داشته و از واکنش‌های نامعقول اجتماعی خودداری کند. کودکان دارای مهارت‌های اجتماعی، در پایداری روابط، همیاری، اطاعت از قوانین، حساس بودن نسبت به دیگران و در صورت لزوم، مهار احساسات منفی خود موفق‌ترند. هنگامی که این کودکان بزرگ‌تر می‌شوند، می‌توانند روابط سالمی با دیگران برقرار و در فعالیت‌های گروهی مشارکت کنند، در زندگی خود شاد و موفق باشند، به حقوق و احساسات دیگران احترام بگذارند، از خواست‌های نامناسب دوری کنند و در صورت نیاز از دیگران درخواست کمک کنند (اربای و داگرو[4]، 2010).

افراد با مهارت‌های اجتماعی متناسب، به گونه‌ای با دیگران ارتباط برقرار می‌کنند که بتوانند به حقوق، الزامات، رضایت خاطر و یا انجام وظایف خود در حد معقولی دست یابند، بی آنکه حقوق، الزامات، رضایت خاطر یا وظایف دیگران را نادیده بگیرند و در عین حال می‌توانند در این موارد مبادله‌ای باز و آزاد با دیگران داشته باشند (فیلیپس، 1978، به نقل از مقدس،1390، ص 93).

از سوی دیگر نارسایی در مهارت‌های اجتماعی، بر بسیاری از ابعاد زندگی فرد تأثیر می‌گذارد. کودکانی که در روابط اجتماعی دارای مشکل هستند و یا توسط همسالان خود مورد پذیرش واقع نمی‌شوند، در معرض ابتلا به انواع ناهنجاری‌های رفتاری-عاطفی (دروزیر و همکاران 1994، به نقل از یوسفی و خیر، 1381) یا افت تحصیلی (کرامتی، 1386) قرار دارند. این کودکان توان پیشرفت تحصیلی مناسب پیدا نمی‌کنند و ضمن داشتن روابط بین فردی نامناسب، با کمترین میزان محدودیت از موقعیت‌های آموزشی خارج می‌شوند و توانایی اندکی در یکپارچه شدن در فعالیت‌های اجتماعی پیدا می‌کنند (گرینسپان و شولتز[5]، 1981، ص 24).

اهمیت مهارت‌های اجتماعی در زندگی فردی و اجتماعی افراد به گونه‌ای است که آموزش این مهارت‌ها، زمینه و موضوع بسیاری از مطالعات بوده است. جانسون و جانسون[6] (2000) شش پیامد سودمند آموزش مهارت‌های اجتماعی را نقل کرده‌اند. آن‌ها رشد هویت فردی و هویتی، موفقیت‌های شغلی، بهبود کیفیت زندگی، سلامت فیزیکی، سلامت روانی (رشد عزت نفس، خودمختاری، کاهش اضطراب، افسردگی، ناکامی) و توانایی رویارویی با استرس را از جمله نتایج سودمند آموزش مهارت‌های اجتماعی برشمرده‌اند (به نقل از مستعملی و همکاران، 1384، ص 438).

با نگاهی به دیدگاه جانسون و جانسون (2000) می‌توان ارتباط مستقیمی بین مهارت‌های اجتماعی و عزت نفس افراد پیدا نمود. چرا که مهارت‌های اجتماعی به فرد توان ایجاد ارتباط مثبت و مؤثر با دیگران را می‌دهد و عزت نفس نوعی از نگرش است که به فرد اجازه می‌دهد دیدگاه واقعی و مثبتی نسبت به خود داشته باشد و سبب می‌شود فرد به توانایی‌های خود اعتماد کند و احساس کنترل بر زندگی خود داشته باشد (چامپاین 1996، به نقل از مستعملی و همکاران، 1384، ص 438). این احساس کنترل و اعتماد به خود سبب ایجاد روابط اجتماعی مثبت می‌گردد؛ بنابراین دو مهارت عمده و اساسی مهارت‌های اجتماعی و عزت نفس باید با هم مورد توجه قرار گیرند.

اما اگر چه شیوه‌های آموزشی گوناگونی توسط پژوهشگران و محققان متعدد برای آموزش و ارتقاء سطح این دو مهارت مهم به کار گرفته شده است. ولیکن آموزش این مهارت‌ها در دانش‌آموزان کم سن و سال در مقطع ابتدایی، خود مبحث دیگری است که نیازمند به کارگیری شیوه‌های جذابی از آموزش، نظیر شیوه‌های مبتنی بر دیدگاه‌های هنری و در میان آن‌ها استفاده از قصه‌گویی است. با وجودی که ارزش قصه‌گویی در بسیاری از مطالعات روشن گردیده است، اما هنوز هم این روش آموزشی بسیار مورد استفاده و توجه معلمان قرار نگرفته است. این در حالی است که یافته‌های پژوهش‌های مختلف در بخش‌های میدانی نیز بیانگر آن است که قصه‌گویی پیامدهای مثبت فراوانی را در پی دارد. از جمله قصه‌گویی یک تجربه‌ی سازنده است که گوینده و شنونده را در یک فرآیند بسیار تعاملی و خلاق در بر می‌گیرد. قصه‌گویی در برگیرنده‌ی جهان بینی کودکان و سبب تسلط آنان به زبان می‌شود؛ و با عملکرد اجتماعی، عاطفی و فکر کودکان ارتباط داشته و در رشد شناختی و روانی اجتماعی آنان تأثیرگذار است (مللو[7]، 2001، ص 5).

بر اساس مطالب مطروحه، آنچه مساله‌ی اصلی پژوهش حاضر را تشکیل می‌دهد می‌توان در چند بند خلاصه نمود: پیامدهای منفی ضعف مهارت‌های اجتماعی در کودکان با استناد به نتایج پژوهش‌های موجود در این رابطه – پیامدهای منفی ضعف عزت نفس در کودکان – ارتباط دو مهارت عزت نفس و مهارت‌های اجتماعی – اهمیت انگیزه و علاقه‌ی دانش‌آموزان در فعالیت‌های یاددهی یادگیری – مبهم بودن تأثیر قصه‌گویی بر رشد دو مهارت اجتماعی و عزت نفس – کمبود پیشینه‌ی پژوهشی مرتبط با شیوه‌ی جذاب قصه‌گویی جک زایپس.

 

[1] Swain & Pearson

[2] Jack Zipes

[3] Social skills

[4] Erbay & Dogru

[5] Greenspan & Shoultz

[6] Johnson & Johnson

[7] Mello

تعداد صفحه:112

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com