پایان نامه نرم افزارهای تشخیص صدا بر یادگیری زبان انگلیسی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  علوم تربیتی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان‌نامه جهت دریافت کارشناسی‌ارشد رشته تکنولوژی آموزشی(M.A)

 

 

عنوان

بررسی اثربخشی نرم افزارهای تشخیص صدا بر یادگیری زبان انگلیسی دانش‌آموزان  دختر مقطع متوسطه شهر کرمانشاه

 

بهمن 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  شماره صفحه

چکیده 1

فصل اول کلیات پژوهش… 2

مقدمه. 3

بیان مسأله. 4

ضرورت انجام پژوهش… 6

اهداف پژوهش… 7

هدف اصلی.. 7

اهداف فرعی.. 7

سؤالات پژوهش… 8

سؤال اصلی.. 8

سؤال‌های  فرعی.. 8

فرضیه‏های پژوهش… 8

فرضیه اصلی.. 8

فرضیه‌های فرعی.. 8

تعاریف مفهومی و عملیاتی پژوهش… 9

تعاریف مفهومی.. 9

نرم افزار تشخیص صدا 9

مهارت گفتاری 9

مهارت خواندن. 9

مهارت نوشتاری.. 10

تعاریف عملیاتی.. 10

نرم افزار تشخیص صدا 10

اثر بخشی.. 11

مهارت شنیداری.. 11

مهارت گفتاری.. 11

مهارت خواندن. 11

مهارت نوشتن.. 11

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش… 12

پیش درآمد. 13

مبانی نظری.. 13

رسانه‌های الکترونیک… 13

انواع رسانه ها 14

انواع رسانه‌های الکترونیک… 14

فراگیری رسانه‌های الکترونیک… 14

رایانه. 15

کاربرد رسانه ها 15

اهمیت استفاده از رسانه‌های الکترونیک… 16

فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش… 17

تأثیر فناوریهای نوین بر پیشرفت دانش آموزان. 18

تأثیر فناوریهای نوین بر انگیزش دانش آموزان. 18

معرفی  و کارکرد نرم افزار تشخیص صدا 19

گزارش طرح نرم‌افزار فناوری بازشناسی گفتار. 24

استخراج ویژگی‌ها از سیگنال صدا 24

بازشناسی الگوها 25

ترکیب و تشخیص صحبت… 26

آینده فناوریهای پردازش صحبت… 27

فناوری مولد و فناوری اطلاعاتی.. 28

جامعه اطلاعاتی.. 29

تأثیر فناوری اطلاعات بر نظام آموزشی.. 31

لزوم آموزش افزارها و مهارتهای فناوری اطلاعات… 32

لزوم آموزش زبان انگلیسی.. 33

پیشینه پژوهش… 37

فصل سوم روش اجرای پژوهش… 40

پیش درآمد. 41

روش پژوهش… 41

نوع پژوهش… 42

جامعه آماری.. 43

نمونه، روش نمونه گیری و برآورد حجم نمونه. 43

بیان متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی.. 44

متغیرهای مورد مطالعه. 44

آزمون پیشرفت درسی زبان. 45

روایی ابزار پژوهش… 45

پایایی ابزار پژوهش… 45

شیوه اجرای پژوهش… 46

روش تجزیه و تحلیل داده ها 46

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 47

پیش در آمد فصل چهارم. 48

آمار توصیفی.. 48

فرضیه اصلی.. 54

فرضیه اول. 55

فرضیه دوم. 57

فرضیه سوم. 58

فرضیه چهارم. 59

فصل پنجم نتیجه گیری وپیشنهادات… 64

پیش درآمدفصل پنجم. 65

خلاصه یافته های پژوهش… 65

بحث در نتایج.. 67

محدودیت‌های پژوهش… 70

محدودیت های کلی پژوهش… 70

پیشنهادها 71

پیشنهادهای پژوهشی.. 71

فصل ششم منابع. 73

فهرست جدول‌ها

عنوان                                                                                                       شماره صفحه

جدول 1  جدول فراوانی مربوط به تعداد نمونه به تفکیک رشته تحصیلی.. 49

جدول 2  میانگین نمره دانش‌آموزان با توجه به نوع آزمون و رشته تحصیلی.. 49

جدول 3  جدول فراوانی مربوط به نمره پیش آزمون در چهار طبقه تعیین شده 50

جدول 4   جدول فراوانی مربوط به نمره پس  آزمون در چهار طبقه تعیین شده 51

جدول 5 توافقی بین نمره کل پیش آزمون و پس ازمون با توجه به چهار دسته بندی انجام شده 53

جدول 6  آزمون مربوط به تجانس بین پیش آزمون و پس ازمون. 54

جدول 7 مقایسه ی بین پیش آزمون و پس ازمون در سطح معنی داری 5%. 54

جدول 8   مقایسه ی بین پیش آزمون و پس ازمون مهارت نوشتاری در سطح معنی داری 5%. 56

جدول 9   مقایسه ی بین پیش آزمون و پس ازمون مهارت خواندن در سطح معنی داری 5%. 57

جدول 10  مقایسه ی بین پیش آزمون و پس ازمون مهارت شنیداری در سطح معنی داری 5%. 58

جدول 11   مقایسه ی بین پیش آزمون و پس ازمون مهارت صحبت کردن در سطح معنی داری 5%. 59

جدول 12  جداول انالیز واریانس مربوط به تاثیر رشته تحصیلی بر اختلاف بین پیش ازمون و پس ازمون درچهار مولفه آزمون و نمره نهایی در سطح معنی داری  5%. 61

جدول 13   آزمون همگنی واریانس ها در سه جامعه تعریف شده بر اساس مولفه های آزمون. 62

جدول 14  آزمون برابری دو به دو میانگین ها مربوط به تفاضل بین پیش آزمون و پس آزمون با توجه به رشته تحصیلی و جداول 5 و 6. 63

 

 

 

فهرست شکل‌ها

عنوان                                                                                                         شماره صفحه

شکل 1 نمودار متناظر جدول 4. 52

شکل 2 نموار متناظر اطلاعات جدول شماره 3. 52

شکل 3 هیستو گرام مربوط به نمره پیش آزمون. 52

شکل 4 هیستو گرام مربوط به نمره پس آزمون. 52

 

 

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی اثربخشی استفاده از نرم‌افزارهای تشخیص صدا بر میزان یادگیری زبان انگلیسی دانش‌آموزان دختر پایه سوم  مقطع متوسطه شهر کرمانشاه می­باشد که با روش شبه آزمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش­آموزان دختر مقطع متوسطه شهر کرمانشاه می­باشد که با استفاده از روش نمونه­گیری خوشه‌ای از بین کلیه دبیرستان­های شهر کرمانشاه یک دبیرستان با تعداد 230 دانش­آموز در پایه سوم و سه گروه علوم ریاضی، علوم تجربی و علوم انسانی به طور تصادفی انتخاب گردید. هر رشته تحصیلی با توجه به فراوانی آن در ناحیه، مورد آزمایش قرار گرفت. در این آزمایش ابتدا یک پیش آزمون اجرا  و سپس از نرم‌افزار تشخیص صدا برای آموزش زبان‌انگلیسی آنها استفاده و در نهایت میزان یادگیری آنان مورد آزمون قرار گرفت و نتیجه حاصل با استفاده از روش مقایسه‌های زوج شده(آزمون تی-استیودنت) با نتیجه پیش آزمون مقایسه گردید. نتایج حاصل نشان گر میزان پیشرفت یادگیری زبان انگلیسی دانش­آموزان دوره متوسطه  در سطح معنی داری 5%  بود.

کلید واژه: زبان انگلیسی، نرم افزار تشخیص صدا، مقطع متوسطه، میزان یادگیری.

 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

مقدمه

استفاده از رایانه در یادگیری به طور وسیع مورد بحث قرار گرفته و بیشتر توجه به نقش رایانه در کلاس‌های درس مخصوصا برای پیدا کردن رویه­ی بهتر برای اجرای راه‌های مؤثر روی رایانه‌های مشارکتی در کلاس‌ها استفاده از رایانه‌ها در کلاس‌ها به طور همه جانبه به معلم‌ها برای افزایش دادن یک محیط سازنده و سودمند کلاسی کمک می­کند و این عقیده بسیاری از کارشناسان و محققان است که تأثیر مؤثر روی درس دادن و یادگیری جریان‌ها دارد. اما یکپارچه کردن رایانه‌ها در کلاس درس ممکن است برای بعضی از معلمان و دانش‌آموزان سخت باشد و نیز ممکن است تأثیر آن روی یادگیری و درس دادن مشخص نشود به علاوه تنوع در فعالیت­های رایانه‌ای می­تواند باعث آسان شدن خواسته­ها و به رقابت طلبیدن در یادگیری دانش­آموزان باشد. تنها داشتن امکانات خوب رایانه‌ای نرم افزارها و برنامه های خوب زبان و ارتباط با اینترنت یادگیری خوب را برای دانش آموزان تضمین نمی­کند. این به خاطر این است که رایانه به تنهایی نمی­تواند به اندازه کافی ارزش­های ساختاری در یادگیری را آماده سازد. معلمان می­بایست دانش آموزان را با فعالیت­های مفید رایانه آماده کنند. آموزش برنامه­های حمایت شده توسط رایانه دشوار است معلمان می­توانند فعالیت­های گوناگونی را به وسیله رایانه انجام دهند. این به این معناست که بسیاری از فعالیت های کلاسی به یک معلم فعال، یک فضای اکتشافی، رایانه و نرم افزارهای ضروری و ارتباط­ها وابسته است. بدون داشتن اطلاعات کافی درباره استفاده از رایانه، برنامه، فعالیت های مربوطه به هیچکس نمیتواند به طور مؤثر کمک کند.

 

 

به رایانه‌ها مانند ابزارهای یادگیری دیگر اطمینانی نیست که برای دانش­آموزان مفید باشند. حتی اگر یک برنامه­نویس ماهر یک طرح خوب درسی و یک اجرا کننده خوب(یک معلم) برای اجرای کامل آن

 

تلاش کنند. رابطه‌ی خوب و محیط یادگیری قابل اعتماد، دانش آموزان را در یادگیری بهتر زبان انگلیسی در کلاس‌های روزانه یاری می­کنند و رایانه تأثیر زیادی بر آموزش مخصوصا بر تدریس در زبان دوم دارد.

بیان مسأله

بر اساس تحقیقات انجام شده این نتیجه حاصل گردیده است که 75 درصد یادگیری از طریق وسایل دیداری و تصویری و به وسیله­ی حس بینایی انجام می شود در صورتی که تنها 13 درصد یادگیری از طریق حس شنوایی و وسایل صوتی انجام می گیرد و دیگر حواس به ترتیب بساوایی  6 درصد، بویایی و چشایی هر کدام 3 درصد در یادگیری تأثیر دارند. به همین دلیل است که امروزه در طراحی دروس، فناوری و ارتباطات نقش حیاتی ایفا می­کنند(فتاحیان، 1383، ص 142 )

انگلیسی، زبان جهانی است. و به یکی از رسانه‌های غالب در سیاست، اقتصاد، و آموزش و پرورش در سطح بین المللی تبدیل شده است. در بیشتر کشورها ، زبان انگلیسی امروزه رسانه اصلی برای برقراری ارتباط با کل جهان و زبان اصلی مورد استفاده برای تجارت بین المللی و مطالعه علمی است. بر این اساس، در اختیار داشتن مهارت‌های پایه ای زبان انگلیسی به یکی از نیازهای اساسی برای بسیاری از  افراد در این دهکده جهانی تبدیل شده است. هم‌چنین، توانایی مهارت داشتن زبان انگلیسی، شانس بیشتری به فرد، برای آموزش عالی، اشتغال حرفه ای و ارتقاء می‌دهد. بنابراین، اهمیت یادگیری زبان انگلیسی را نمی‌توان نادیده گرفت .

در یادگیری زبان روش های تدریس، عدم قرار گرفتن در معرض زبان به اندازه کافی و انگیزه در استفاده از زبان از عوامل مؤثر در یادگیری زبان انگلیسی به دانش آموزان است . وانگ[1](2010) چهار شرط مطلوب برای کسب زبان را ارائه نموده است:

  1. قرار گرفتن در معرض زبان
  2. دادن فرصت‌ها به زبان آموزان برای استفاده از زبان مورد نظر برای ارتباطات واقعی
  3. ایجاد انگیزه برای زبان آموزان که درفرایند یادگیری علاقه به درگیری باموضوع موردآموزش رامی آفریند
  4. آموزش برای جلب توجه یادگیرنده به فرم زبان است.

هنگامی که این چهار شرط به طور طبیعی و همزمان استفاده شوند ، یادگیرندگان می توانند با موفقیت کامل بدون توضیح دادن بیش از حد بسیاری از قوانین یا الگوهای تمرینیک زبان را یاد بگیرند. در این زمینه پادکست‌ها می توانند به عنوان یک راه کار مفید مثمر ثمر باشند.

تحقیقات نشان می دهد که کاربرد کامپیوتر به عنوان مربی در ترکیب با آموزش سنتی برای تعلیم و تمرین و ارائه آموزش، باعث افزایش یادگیری در دوره های سنتی و مهارت های پایه ای می شود. همچنین دانش­آموزان سریعتر یاد می­گیرند، حافظه ی بیشتری نشان داده و اگر با کامپیوترکار میکنند به بهتر آموختن تشویق می­شوند (عچرش، 1389، ص39-35).

فناوری های کمکی یک حیطه­ی وسیع و گسترده ای را از یک مداد و کاغذ ساده تا فناوری های برتر و بالایی مانند رایانه را در برمیگیرد. این فناوری های حمایتی از لحاظ آموزش به سه گروه فناوری های پایین، میانی و بالا(برتر) طبقه بندی می شوند (شارپ، 2006؛ص37؛ اسخومارکر،2009؛ ص156).

رایانه بخش گرانبهایی از فناوری، برای کودکان با نیازهای ویژه است که منابع مختلفی از اطلاعات را از قبیل متن، موضوع، صدا و تصویر را به صورت همزمان و هماهنگ در کنار هم ارائه داده، باعث کسب تجربه و عامل محرکی برای کودکان است، تا بتوانند مهار‌ت‌های کلامی و ارتباطی خود را رشد داده، بهبود بخشند (ویزنتز،2010 ؛ص119).

ترکیب متن و تصاویر دیداری و صوت برای ارائه و آموزش لغات، موجب یادگیری و تعریف واقعی و عینی از این لغات شده و حافظه ی کوتاه مدت و حافظه‌ی دیداری (فراخنای توجه) این افراد را بهبود می بخشد و رشد یادگیری، یادسپاری و یادآوری لغات در افراد دچار نارسایی های یادگیری را افزایش می دهد و باعث تقویت توانایی تجسم دیداری وآموزش با کیفیت بالا در دانش آموزان از طریق ابعاد مختلف آموزش مبتنی بر رایانه به وسیله ی تحقیقات آزمایشی مورد تأیید و حمایت می باشد. از جمله به کارگیری شیوه های آموزشی مبتنی بر رایانه موجب بهبود عملکرد نوشتن دانش آموزان دچار اختلال املا شده بود (ونگ و باتلر، 2006؛ ص26).

شواهدی دال بر وجود اثرات مثبت آموزش ها و بازی های رایانه ای بر تقویت مهارت های خواندن زبان دوم و نیز بهبود مهارت های شناختی، توجه و تمرکز، کنترل حرکات، ایجاد لذّت و شادی و کاهش رفتارهای پرخاشگرانه گزارش شده است (برگر، روبرت و پاسنر،  2000 ، ص218).

با اشاره به یافته های پژوهشی مربوط به روش آموزش به کمک کامپیوتر دریافته اند که، این روش هم پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان را ا فزایش می دهد و هم در آنان نگرش مثبت تری نسب به فعالیت‌های آموزشگاهی ایجاد می‌کند.(جک، فلتچر، لین، فاچس و مارسیا، 2007؛ ص54-62).

آموزش مبتنی بر رایانه به وسیله‌ی تحقیقات آزمایشی مورد تأیید و حمایت می باشد.  از جمله به کارگیری شیوه­های آموزشی مبتنی بر رایانه موجب بهبود عملکرد نوشتن دانش­آموزان دچار اختلال یادگیری شده بود(ونگ و باتلر،2006 ،ص27).

لذا پژوهش حاضر به دنبال بررسی نقش استفاده از نرم افزارهای تشخیص صدا بر افزایش یادگیری زبان انگلیسی می باشد که بر روی دانش­آموزان دختر مقطع متوسطه شهر کرمانشاه اجرا گردیده است.

بنابراین با توجه به مطالب ارائه شده مسأله اساسی این پژوهش تأثیر نرم افزار تشخیص صدا در آموزش به خصوص آموزش زبان انگلیسی در پایه سوم متوسطه می‌باشد.

ضرورت انجام پژوهش

امروزه آموزش زبان انگلیسى به دلیل توسعه اطلاعات، فناورى و ارتباطات به صورت یک اولویت جهانی در آمده است. اما در کشور ما آموزش زبان، خصوصاً در سطح مدارس راهنمایى و دبیرستان که سنگ بناى آموزش زبان انگلیسى می­باشد، با مسائل و مشکلات خاص خود روبه رو است. از نظر ریاضی (2005) مشکل اساسی در آموزش زبان خارجی در ایران این است که بعد از سی سال هنوز برنامه مدون یا سیاست مشخص و روشنی درباره آموزش زبان خارجی وجود ندارد، از اینرو راه حل آن در کوتاه مدت نیز بعید به نظر می­رسد، هر چند در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بر ارائه آموزش زبان خارجی در چارچوب بخش انتخابی(نیمه تجویزی) برنامه درسی تأکید زیادی شده است. با عنایت به صرف هزینه­های هنگفت و سرمایه گذاری کلانی که آموزش وپرورش در طول دوره هفت ساله بر آموزش زبان انگلیسی می­گذارد، نتایج قابل قبولی دریافت نمی­کند. هر ساله آموزش وپرورش میلیونها تومان صرف برنامه ریزی، تألیف، آموزش معلمان و چاپ کتب زبان انگلیسی می­کند، اما نتیجه این سرمایه گذاری و صرف هزینه، فارغ التحصیل شدن دانش­آموزانی است که پس از سال­ها به سطح قابل قبولی از دانش و توانش زبانی نمی‌رسند. اصولاً بین آنچه هست و آنچه باید باشد فاصله بسیار است. با نگاهی به وضعیت زبانی آن دسته از دانش­آموزان که وارد دانشگاه می­شوند، در می‌یابیم که تقریباً به جز آن عده از فارغ التحصیلان دبیرستانی که در مؤسسات خصوصی زبان آموزش دیده­اند، بقیه از نظر دانش زبانی در حد مطلوبی نیستند و این حاکی از آن است که آموزش دوره­های راهنمایی و متوسطه مؤثر نیست.(باطنی،1389؛ ص187)معتقد است برنامه‌های زبان­آموزی در مدارس جز اتلاف سرمایه و نیروی انسانی نتیجه اثر بخشی ندارد.(بیرجندی،1391؛ ص13-9)از مؤلفین کتا بهای درسی زبان انگلیسی، ضعف توانش و مهارت های معلمان، کمبود امکانات در منابع و آماده سازی کتاب، عدم همکاری مسئولان مدرسه، فضا و امکانات مدرسه، فقدان وسایل سمعی و بصری، نبود کلاس ثابت برای درس زبان و فقدان سیاستی مدون در خصوص اهداف زبان آموزی را از محدودیت­های تألیف کتب زبان انگلیسی بیان نموده است.

طی سالیان اخیر تدریس درس زبان یا به روش سنتی صورت گرفته و یا تلفیقی از دیگر روش‌های قدیمی بوده است. پژوهشات اخیر در زبان شناسی کاربردی، دلالت بر آن دارد که اکثر زبان آموزان، زبان خارجی را تنها زمانی می‌آموزند که به طور مستقیم با آن درگیر می شوند و در معرض استفاده های مکرر از آن قرار می گیرند(بیرجندی و آبادی خواه، 1380ص5). آن ها هنگامی که زبان را برای انجام دادن کاری استفاده می کنند و در یک ارتباط معنی دار و واقعی زبان واقع می شوند، آن را می آموزند؛ زیرا در این صورت به نتایج عملکردهایشان علاقه و انگیزه خاصی دارند. این نوع روش یادگیری مشروط بر آن است که به یادگیرنده، آزادی عمل و بیان داده شود. یادگیرنده باید بتواند در بیش تر موارد به میل و دلخواه خود عمل کند و از میان پاسخ هایی که در ذهن دارد، پاسخ مورد علاقه اش را انتخاب کند.

بنابراین یکی از محدودیت های آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم، فقدان وسایل سمعی و بصری است. وجود وسایل سمعی و بصری و به دنبال آن هوشمند کردن فضای آموزش موجب بالا رفتن کیفیت آموزش زبان و به دنبال آن افزایش میزان یادگیری آن می­گردد. بنابراین این ضروری به نظر می­رسد که به دنبال پژوهش­هایی بود که تأثیر تکنولوژی و فناوری اطلاعات را بر میزان یادگیری اثبات نمود تا نظام آموزشی کشور در جهت هوشمند کردن مدارس و توسعه فناوری اطلاعات در نظام آموزشی باشند.

 

اهداف پژوهش

هدف اصلی

بررسی اثربخشی نرم افزارهای تشخیص صدا در یادگیری زبان انگلیسی دانش‌آموزان پایه سوم متوسطهشهر کرمانشاه

  اهداف فرعی

1-بررسی اثربخشی نرم‌افزارهای تشخیص صدا در یادگیری مهارت شنیداری  دانش‌آموزان

2-بررسی اثربخشی نرم‌افزارهای تشخیص صدا در یادگیری مهارت گفتاری دانش‌آموزان.

3-بررسی اثربخشی نرم‌افزارهای تشخیص صدادر یادگیری مهارت خواندن دانش‌آموزان

4-بررسی اثربخشی نرم‌افزارهای تشخیص صدا در یادگیری مهارت نوشتن  دانش‌آموزان

 

 سؤالات پژوهش

سؤال اصلی

آیا  نرم افزارهای تشخیص صدا در یادگیری زبان انگلیسی دانش‌آموزان تأثیر دارند؟

 سؤال‌های  فرعی

1-آیا نرم‌افزارهای تشخیص صدا در یادگیری مهارت شنیداری  دانش‌آموزان تأثیر دارد؟

2-آیا  نرم‌افزارهای تشخیص صدا در یادگیری مهارت گفتاری  دانش‌آموزان تأثیر دارد؟

3-آیا نرم‌افزارهای تشخیص صدا در یادگیری مهارت خواندن   دانش‌آموزان تأثیر دارد؟

4-آیانرم‌افزارهای تشخیص صدا در یادگیری مهارت نوشتن  دانش‌آموزان تأثیر دارد؟

[1]. Wang

تعداد صفحه:91

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com