پایان نامه مهندسی مجدد فرآیندهای تامین و تدارکات پروژه ها

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

 

دانشکده مدیریت

 

 پایان نامه

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

گرایش مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین الملل

 

عنوان

مهندسی مجدد فرآیندهای تامین و تدارکات پروژه ها و طراحی سیستم تامین و تدارکات الکترونیکی برای شرکت های تجاری خصوصی(مورد مطالعه: شرکت سیفکو)

 

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

چکیده 1

پیشگفتار. 2

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1 مقدمه. 4

1-2 فرصت های استفاده از راه حلهای تامین الکترونیکی.. 6

1-3 شرح موضوع پژوهش و منطق پشتوانه آن. 7

1-4 زمینه پژوهش…. 7

1-5 دامنه پژوهش…. 8

1-6 پرسش های پژوهش…. 8

1-7 اهداف پژوهش…. 8

1-8 مزایای حاصل از پژوهش…. 9

1-9 محدودیت های پژوهش…. 9

1-10 متدولوژی انجام پژوهش…. 10

فصل دوم

مرور ادبیات تحقیق

مقدمه. 12

2-1  PMBOK (استاندارد مدیریت پروژه) 12

2-1-1 معرفی.. 12

2-1-2 تشریح استاندارد. 13

2-1-3  تجزیه و تحلیل.. 16

2-1-4 موارد استفاده در تحقیق.. 17

2-2 مدیریت تامین پروژه 17

2-2-1 معرفی.. 17

2-2-2 تشریح.. 17

2-2-3 تجزیه و تحلیل.. 18

2-2-4 موارد استفاده: 19

2-3 نظامنامه مهندسی تامین برای کارخانه بزرگ… 19

2-3-1 معرفی.. 19

2-3-2 تجزیه و تحلیل.. 20

2-3-3 موارد مورد استفاده 20

2-4  طراحی سیستم تامینالکترونیکی برای خرید دولتی.. 21

2-4-1 شرح موضوع. 21

2-4-2 تجزیه و تحلیل.. 26

2-4-3 مورد استفاده در تحقیق.. 27

2-5 رویکرد سهام در خرید الکترونیکی.. 27

2-5-1 تشریح موضوع. 27

2-5-2 تجزیه و تحلیل.. 30

2-5-3 موارد مورد استفاده 31

2-6 اجرای فرآیندهای تامین و تکمیل الکترونیکی یک مقایسه از دو نمونه صنعت موتور سیکلت… 31

2-6-1 شرح موضوع. 31

2-6-2 تجزیه و تحلیل.. 34

2-6-3 موارد مورد استفاده 34

2-7 ارزیابی و بهینه کردن فرآیند جستجوی کاتالوگ در ساختار تامین الکترونیکی.. 34

2-7-1 شرح موضوع. 34

2-7-2 تجزیه و تحلیل: 35

2-7-3 موارد استفاده 35

2-8 تطابق فرآیندهای تامین تجهیزات و خرید با سیستمهای تامین الکترونیکی.. 36

2-8-1 شرح موضوع. 36

2-8-2 تجزیه و تحلیل.. 39

2-8-3 موارد مورد استفاده 39

2-9 متدولوژی برای رشد و همگرایی اقتصادی.. 39

2-9-1 تشریح موضوع. 39

2-9-2 موارد مورد استفاده 40

2-10 حرکت سیستمهای تامین به سمت اینترنت: تطبیق و استفاده از مدلهای فن آوری تامین الکترونیکی.. 40

2-10-1 شرح موضوع. 40

2-10-2 تجزیه و تحلیل.. 43

2-10-3 موارد استفاده 44

2-11 تعریف تجارت الکترونیکی و تامین الکترونیکی.. 44

2-12 سطوح تجارت الکترونیکی  و تامین الکترونیکی.. 45

2-13 تجارت فروشنده با فروشنده (B2B) 47

2-14 مزایا و معایب معاملات الکترونیکی.. 47

2-15  بسترهای لازم برای تامینالکترونیکی.. 48

فصل سوم

روش تحقیق

3-1 هدف تحقیق.. 50

3-2 روش تحقیق.. 51

3-3 متدولوژی انجام تحقیق.. 52

3-4  فرآیندهای اصلی تامین تجهیزات… 53

3-5 دریافت و بررسی درخواست مشتری (فرآیند اصلی شماره یک) 54

3-6 طرح ریزی سفارش / پروژه (فرآیند اصلی شماره دو) 55

3-7 تعریف / تائید بسته خرید (فرآیند اصلی شماره سه) 58

3-8  تهیه لیست سازندگان و تامینکنندگان (فرآیند اصلی شماره چهار) 59

3-9 استعلام و بررسی پاسخهای نهایی تامینکنندگان (فرآیند اصلی شماره پنج) 60

3-10 مدارک استعلام و ارسال اطلاعات کامل و یکسان برای تامینکنندگان. 61

3-11 جمع آوری پیشنهادهای تامین‌کنندگان. 62

3-12 بررسی فنی پیشنهادهای تامینکنندگان و تهیه جداول ارزیابی فنی و برگزاری جلسات مذاکره فنی.. 62

3-13  بررسی بازرگانی پیشنهادهای تامینکنندگان و تکمیل چک لیستهای بازرگانی.. 63

3-14  بازگشایی پاکتهای مالی.. 63

3-15 چانه‌زنیهای مالی و اخذ قیمت بهینه از تامین‌کنندگان. 64

3-16 تهیه جدول مقایسه نهایی فنی و مالی.. 64

3-17 انتخاب تامینکننده برنده (فرآیند اصلی شماره شش) 65

3-18 انعقاد قرارداد یا گذاشتن سفارش خرید (فرآیند اصلی شماره 7) 66

3-19 مدیریت اعتبارات ارزی )فرآیند اصلی شماره هشت( 68

3-20 مدیریت قرارداد  یا سفارش (فرآیند اصلی شماره نه) 69

3-21 حمل و تحویل به سایت مشتری (فرآیند اصلی شماره 10) 70

3-22 خدمات پس از تحویل (فرآیند شماره 11) 72

3-23 جامعه آماری.. 72

3-24 نمونه آماری.. 73

3-25 ابزار جمعآوری اطلاعات… 73

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم جدید

4-1 مقدمه: تامین چیست؟. 79

4-2 طراحی مفهومی سیستم جدید. 80

4-3 بخش اول: SCM…. 84

4-4 طراحی تفصیلی E-Sourcing.. 86

فصل پنجم

جمع بندی و نتیجه گیری

5-1 معرفی شرکت سیفکو. 109

5-1-1 چارت سازمانی شرکت و زیرچارتهای بخش ها 110

5-1-2 ماموریت شرکت تامین تجهیزات: 110

5-1-3 خط مشی کیفی و اهداف کلان : 110

5-2 جمع بندی.. 111

5-3 نتیجه گیری.. 114

5-4 محدودیت های پروژه 115

5-5 پیشنهادات برای تحقیقات آینده 115

پیوست… 116

منابع: 136

Abstract.. 141

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                          صفحه

شکل 1-1: مزایای استفاده از تامین الکترونیکی در صنعت… 5

شکل 1-2: متدلوژی ارزیابی مشخصات عملیاتی.. 24

شکل 2-2: نمایش سیستم تامین الکترونیکی.. 25

شکل 4-1: اطلاعات سازندگان و تأمین کنندگان. 75

شکل 4-2: اطلاعات استعلام از سازندگان. 76

شکل 4-3: اطلاعات بازدید از سازندگان. 76

شکل4-4: اطلاعات رکورد جدید از سازندگان. 77

شکل 4-5: اطلاعات رکورد قبلی از سازندگان. 77

شکل 4-6: اطلاعات رکورد بعدی از سازندگان. 78

شکل 4-7: اطلاعات اولین رکورد از سازندگان. 78

شکل 4-8: اطلاعات آخرین رکورد از سازندگان. 79

شکل 4-9: دینامیک صفحه اصلی.. 88

شکل 4-10: صفحه ثبت نام. 88

شکل 4-11: فرم ثبت نام. 90

شکل 4-12: صفحه کاربری سپاروک ایرانیان. 100

شکل 4-13: صفحه کاربری مشتری.. 101

شکل4-14: صفحه جستجو مشتری.. 102

شکل 4-15: صفحه جستجو کالا. 103

شکل 4-16: صفحه ذخیره اطلاعات… 104

شکل 4-17: پروفایل مشتری.. 105

شکل 4-18:  پروفایل مشتری –  سربرگ اطلاعات اصلی کالا های خریده شده 105

شکل 4-19:  پروفایل مشتری –  سربرگ اطلاعات کالا. 106

شکل 4-20: پروفایل مشتری –  سربرگ اسناد. 106

شکل 4-21: پروفایل مشتری –  سربرگ اطلاعات اصلی.. 107

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                          صفحه

 

جدول 2-1: مدل فرآیندی تامین.. 37

جدول 2-2: راهکارهای موجود برای تطبیق با مدل تامین الکترونیکی.. 38

جدول 3-1: جدول مقایسه نهایی برای تصمیمگیری انتخاب برنده 65

جدول 4-1: فرم  ثبت نام. 89

جدول4-2: فرم ثبت نام اصلی.. 91

جدول 4-3: دستورالعمل ثبت نام. 92

جدول 4-4: فرم ثبت نام ذخیره 93

جدول4-5: ثبت کننده ثبت نام/ثبت کننده مشتری.. 95

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                            صفحه

 

نمودار 4-1: مجموعه های تامین الکترونیکی و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر. 82

نمودار 4-2: دیاگرام جریان کار عضویت در سایت… 87

نمودار4-3: ثبت کننده ثبت نام/ثبت کننده مشتری.. 94

 

چکیده

تأمین الکترونیکی به مفهوم عام آن یعنی تدارکات لازم برای تأمین مواد , تجهیزات و خدمات مورد نیاز صنعت با استفاده از فن آوری اطلاعات که موضوع  این تحقیق است.

تأمین مواد و تجهیزات عامل کلیدی به خصوصی است که از یک طرف تأثیر ویژه ای در پیشرفت فعالیت های اجرایی پروژه دارد و از طرف دیگر با تأمین کنندگان و پیمان کاران خدماتی و اجرایی ارتباط دارد .

برای الکترونیکی نمودن تأمین , نیاز به شناخت ماهیت این فعالیت ها , نحوه اجرایی نمودن آن در ایران  آشنایی کامل با قوانین و مقررات حاکم بر معاملات در ایران را لازم دارد

در این تحقیق فرآیند های تأمین برای شرکت های خصوصی و تجاری بررسی محدودیت ها و مشکلات الکترونیکی سیستم تأمین ارزیابی می شود سپس تجزیه و تحلیل انجام می گردد و پس از مهندسی مجدد فرآیند های تأمین الکترونیکی , راهکار جدید ارائه می گردد و سیستم جدید تأمین و تدارکات الکترونیکی به صورت پایلوت در شرکت سیفکو (سپاروک ایرانیان فردا) اجرا می گردد  تا پس از بازنگری شرایط لازم و موفقیت آمیز را بدست آورد.

کلید واژه  ها:

مهندسی مجدد ، تأمین الکترونیکی  ، تأمین تجهیزات  ،‌ تجارت الکترونیکی ، منبع الکترونیکی ،‌ سیفکو.

 

پیشگفتار

دردنیای فرامدرن، علم مدیریت دست خوش تغییرات بسزای شده وبه صورت تکامل یافته ای درآمده است دیگر آنچه ازمدیریت درعصرفردریک تیلور به عنوان مدیریت علمی ویا هنری فایول وغیره یاد می شد.در دوره ی فرامدرن کاربرد چندانی ندارد چرا که دیگر مدیریت زمان وانجام کارتیلور درعصر تکنولوژی که کار بوسیله ی تجهیزات وتکنولوژی مدرن صورت میگیردکاربرد چندانی ندارد البته این به معنی پایین آوردن ارزش کار این دسته از محققان وپژوهش گران علم مدیریت نیست چرا که اینان بستر اصلی علم مدیریت را فراهم آورده اندو ابداءکنند گان علم مدیریت هستند چنانکه برادران رابرت ایده  خود را برای پرواز عملی کردن واکنون براساس ایده ای که آنان ابدا کننده ی آن بود ند هواپیما ها وجت های پیشرفته ساخته میشود لکن آنچه برادران را برت ساخته اند دیگر منسوخ گردیده وجایگاهی در زمان فرامدرن ندارد ولی نام آنان حتی ازکسانی که جت وهواپیماهای پیشرفته طراحی می کنند ومی سازند ماندگار تر است چرا که ابداع کننده اند محققان وپژوهش گران علم مدیریت نیز به اینگونه اند،آنان وتحقیقاتشان سرمایه علم مدیریت است لکن در عصر فرامدرن می بایست علم مدیریت ورویه ها وروش ها مورد بازنگری ومهندسی مجدد قرار گیرد درعصر فرامدرن دیگر با وجود تکنولوژی جدید مدیریت شکل دیگری به خود گرفته وبصورت تکامل یافته ای ظاهر گردیده دردوره ی جدید وعصرفرامدرن، مدیریتی موفق است که بتواند باپایین آوردن هزینه ها وبالا بردن تولید به گونه ای که نظم چرخه ی تولید به هم نخورد و کیفیت تولید پایین نیاید  چه بسا بهتر ومطلوب تر شود به نقطه بهینه سود آوری دست یابد مانیز بدین منظور وبرای پایین آوردن هزینه هادر پروسه مربوط به تامین و تدارکات به شیوه ی الکترونیکی دست به مهندسی مجدد زدیم وبرآن شده ایم تا تامین وتدارکات پروژه ها رابه گونه ای مهند سی مجدد نماییم تاعلاوه بر سرعت بالا ی تامین ما یحتاج سازمان هزینه ای کمتر نیز صرف گردد وهزینه ها تاحد امکان پایین آید” باشد تاتحقیق وپژوهش ما دراین راستامثمر ثمر واقع گردد.

 

 فصل اول

کلیات تحقیق

 1-1 مقدمه

از آنجایی که فعالیت­های اجرایی اصلی­ترین جزء صنعتی را تشکیل می­دهند و برای انجام این فعالیت­ها نیاز به تامین مواد و تجهیزات برای مونتاژ و نصب می­باشد، تامین­الکترونیکی[1] به عنوان مسیر بحرانی اجرای پروژه­هاست. این امر به دلیل درگیر شدن تعداد زیادی از تامین­کنندگان است که باید از تاخیرات و مصرف بیش از حد منابع و فضای اختصاصی نیز جلوگیری نمود و برای این کار متغیرهای زیادی درگیر می­باشند. تامین­الکترونیکی می­تواند استاندارد تولید، تضمین کیفیت، مدیریت موجودی و فرصت مدیریت مواد از طریق زنجیره تامین را ایجاد نماید.

بهترین عملکرد فرآیند تامین در صنعت بر اساس جستجو برای تامین­کنندگان و مقایسه محصولات بر اساس عوامل فنی و هزینه­ای  بر اساس جزئیات، یکسان بودن و مدارک استاندارد با استفاده از پایگاه­های داده می­باشد. شکل1-1 مزایای استفاده از تامین­الکترونیکی را نمایش می­دهد که توسط Sanders et al (2001) رتبه­بندی شده است و نشان می­دهد که تامین­الکترونیکی می­تواند تا 15% از هزینه­های خرید را کاهش ­دهد. آن هزینه­های درخواست­های داخلی را با استفاده از فرآیند درخواست خرید داخلی به صورت اتوماتیک را کاهش داده و هزینه­های پرسنلی و زمان­های مورد نیاز برای تایید و فرآیند درخواست نیز در شرکت کاهش می­یابد. تامین­الکترونیکی جریان کار تامین تجهیزات و فرآیند مدیریت منابع را به صورت خودکار می­نماید که باعث کاهش زمان سیکل خرید، کاهش مدت ذخیره نمودن کالاها در انبار و در نهایت کاهش هزینه­های مدیریت موجودی می­گردد. بالاخره تامین­الکترونیکی شرکت­ها را قادر می­سازد که ارتباطات با تامین­کنندگان برای بلند مدت حفظ گردد. این ارتباطات می­تواند یک فضای خوبی برای معاملات برد- برد و با شرایط مناسب ایجاد نماید.

[1] E-Procurement

تعداد صفحه:157

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com