پایان نامه مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی اجتماعی: مدلسازی پویایی سیستم برای ارزیابی و کنترل پایایی در سیستم نگهداری و تعمیرات

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان ­نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

گرایش سیستم ­های اقتصادی و اجتماعی

عنوان:

مدلسازی پویایی سیستم برای ارزیابی و کنترل پایایی در سیستم نگهداری و تعمیرات

استاد راهنما:

پروفسور ایرج مهدوی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات پژوهش و ساختار پایان­ نامه……………………………………………………….. 1

 • مقدمه…………………………………………………………………………………………… 2
 • تعریف موضوع………………………………………………………………………………. 3
 • اهمیت موضوع……………………………………………………………………………….. 4
 • نگهداری و تعمیرات………………………………………………………………………… 5
  • نگهداری و تعمیرات مبتنی بر پایایی………………………………………………… 6
 • پایایی………………………………………………………………………………………….. 7
  • روش­های ارزیابی پایایی………………………………………………………………. 8
  • روش­های بهسازی پایایی……………………………………………………………… 9
  • اطلاعات پایایی………………………………………………………………………….. 9
  • روش­های پیش­بینی پایایی…………………………………………………………… 10
  • محاسبه­ی شاخص­های پایایی……………………………………………………….. 11
   • تابع چگالی احتمال خرابی……………………………………………….. 11
   • تابع پایایی…………………………………………………………………… 11
   • تابع نرخ خرابی…………………………………………………………….. 11
   • میانگین فاصله­ی زمان بین خرابی­ها (MTBF)………………………. 12
   • میانگین مدت زمان تعمیرات (MTTR)………………………………. 12
   • قابلیت دسترسی……………………………………………………………. 12
  • تابع پایایی به ازای توابع توزیع مختلف………………………………………….. 13
  • پایایی سیستم­های سری………………………………………………………………. 14
  • پایایی سیستم­های موازی…………………………………………………………….. 14
  • نقش تعمیرات در پایایی……………………………………………………………… 14
 • پویایی سیستم………………………………………………………………………………. 15
  • بیان مسئله……………………………………………………………………………….. 19
  • تدوین فرضیه­های پویا……………………………………………………………….. 19
  • فرموله کردن…………………………………………………………………………….. 20
  • آزمون و اعتبارسنجی مدل……………………………………………………………. 21
  • طراحی و ارزیابی سیاست…………………………………………………………… 23
 • کنترل کیفیت آماری……………………………………………………………………….. 23
  • نمودار جمع تجمعی………………………………………………………………….. 24
  • ماسک V………………………………………………………………………………… 24
  • روش جدولی جمع تجمعی…………………………………………………………. 25
 • فرضیات پژوهش………………………………………………………………………….. 27
 • هدف پژوهش………………………………………………………………………………. 27
 • روش پژوهش……………………………………………………………………………… 27
 • ساختار پایان­نامه……………………………………………………………………………. 28

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع………………………………………………………………… 29

 • مقدمه………………………………………………………………………………………… 30
 • سیستم نگهداری و تعمیرات…………………………………………………………….. 30
  • پیشرفت­های اخیر در زمینه­ نگهداری و تعمیرات……………………………. 34
 • پایایی………………………………………………………………………………………… 36
 • پویایی سیستم………………………………………………………………………………. 39
 • کنترل کیفیت آماری……………………………………………………………………….. 46
 • شکاف پژوهش…………………………………………………………………………….. 47
 • نتیجه­گیری…………………………………………………………………………………… 48

فصل سوم: روش پژوهش………………………………………………………………………………. 49

 • مقدمه………………………………………………………………………………………….. 50
 • طراحی مدل پویا برای سیستم نگهداری و تعمیرات………………………………… 50
  • بیان مسئله…………………………………………………………………………… 52
  • تدوین فرضیه­های پویا……………………………………………………………. 54
  • جدول متغیرهای مدل……………………………………………………………… 58
  • نمودار علّت و معلول……………………………………………………………… 59
  • نمودار انباشت و جریان………………………………………………………….. 89
 • نتیجه­گیری……………………………………………………………………………………. 91

فصل چهارم: مطالعه­ی عددی………………………………………………………………………….. 92

 • مقدمه…………………………………………………………………………………………. 93
 • اجرای مدل شبیه­سازی ارزیابی پایایی در سیستم نگهداری و تعمیرات…………. 93
 • اعتبارسنجی مدل شبیه­سازی ارزیابی پایایی در سیستم نگهداری و تعمیرات….. 96
 • تجزیه و تحلیل با استفاده از نمودار CUSUM……………………………………. 104
 • نتیجه­گیری…………………………………………………………………………………. 106

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها…………………………………………………………………. 107

 • نتیجه­گیری……………………………………………………………………………………. 108
 • پیشنهادها…………………………………………………………………………………….. 109

مراجع………………………………………………………………………………………………………. 110

مراجع فارسی………………………………………………………………………………………………. 111

مراجع لاتین………………………………………………………………………………………………… 111

 

فهرست شکل­ها

شکل 1-1- نقشه استراتژی ارزیابی متوازن سیستم نگهداری و تعمیرات…………………………. 6

شکل 1-2- فرآیند مدل­سازی…………………………………………………………………………….. 16

شکل 1-3- فرآیند مدل­سازی در پویایی شناسی سیستم……………………………………………. 17

شکل 1-4- شکل پارامتری ماسک V…………………………………………………………………… 23

شکل 1-5- نمودار وضعیت جمع تجمعی…………………………………………………………….. 25

شکل 2-1- نمودار علّت و معلولی پژوهش دنیل و بنگت………………………………………… 40

شکل 2-2- نمودار انباشت و جریان پژوهش دنیل و بنگت………………………………………. 41

شکل 2-3- نمودار انباشت و جریان پژوهش ژانگ و ژیانگ…………………………………….. 42

شکل 2-4- نمودار انباشت و جریان پژوهش اولیوا و استرمن……………………………………. 43

شکل 2-5- نمودار انباشت و جریان پژوهش دوآن و همکاران………………………………….. 44

شکل 3-1- جایگاه سیستم نگهداری و تعمیرات…………………………………………………….. 48

شکل 3-2 فلوچارت رویه­ی حل مسأله­ی پژوهش………………………………………………….. 51

شکل 3-3- نمودار علّت و معلولی ارزیابی پایایی در سیستم نگهداری و تعمیرات………….. 80

شکل 4-1- نتایج مدل شبیه­سازی ارزیابی پایایی در سیستم نگهداری و تعمیرات……………. 88

شکل 4-2- اثر تغییر تعداد برنامه­ی آموزش روی میزان مهارت کارکنان……………………….. 90

شکل 4-3- اثر تغییر تعداد برنامه­ی آموزش روی بهره­وری کارکنان…………………………….. 91

شکل 4-4- اثر تغییر تعداد برنامه­ی آموزش روی هزینه­ی آموزش………………………………. 92

شکل 4-5- اثر تغییر تعداد برنامه­ی آموزش روی کیفیت سیستم نگهداری و تعمیرات……… 93

شکل 4-6- اثر تغییر تعداد برنامه­های تبلیغاتی روی تعداد مشتریان…………………………….. 94

شکل 4-7- اثر تغییر تعداد برنامه­های تبلیغاتی روی سهم بازار…………………………………… 95

شکل 4-8- اثر تغییر نرخ تورم روی هزینه­ی مواد به ازای هر ماشین……………………………. 96

شکل 4-9- اثر تغییر نرخ تورم روی قیمت محصول……………………………………………….. 97

شکل 4-10- نمودار کنترل CUSUM با استفاده از داده­های پایایی……………………………… 99

فهرست جدول­ها

جدول 1-1- تابع پایایی به ازای توابع توزیع مختلف………………………………………………. 12

جدول 1-2- اعتبارسنجی مدل­های پویایی سیستم…………………………………………………… 21

جدول 3-1- فرآیند مدل­سازی سیستماتیک مسائل پویایی سیستم……………………………….. 49

جدول 3-2- متغیرهای تأثیرگذار بر مدل………………………………………………………………. 55

جدول 4-1- تعدادی از روابط حاکم بر مدل پویا در سیستم نگهداری و تعمیرات…………… 86

چکیده

ارزیابی و کنترل پایایی، یکی از مسائل مهم و حیاتی هر سیستم نگهداری و تعمیرات است؛ به گونه­ای که پایایی یک سیستم، می­تواند بیانگر میزان توانایی آن در مواجهه با مسائل گوناگون باشد. هدف از این مطالعه، ایجاد و توسعه­ی روشی جدید برای ارزیابی پایایی در یک سیستم نگهداری و تعمیرات است. از این رو، مجموعه­ای از حلقه­های علّی و معلولی و نمودارهای انباشت و جریان برای فهم و درک بهتر عوامل پویا در سیستم نگهداری و تعمیرات به کار گرفته شده است. همچنین، از نمودار کنترل جمع تجمعی (CUSUM)، برای تعیین صحت عملکرد مدل، استفاده شده است و توانایی این نمودار در شناسایی انواع تغییرات در پایایی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

از جمله عوامل مؤثر بر پایایی یک سیستم نگهداری و تعمیرات می­توان به میزان تعمیرپذیری تجهیزات و ماشین­آلات، کیفیت سیستم نگهداری و تعمیرات، میزان استفاده از روش­های نوین کنترل کیفیت، میزان استفاده از برنامه­های بهبود پایایی، میزان دستیابی به استانداردهای بین­المللی، میزان آموزش کارکنان، میزان مهارت کارکنان، میزان توانایی مواجهه با نیازهای مشتریان، میزان توانایی تشخیص تغییر در سیستم، میزان رضایت مشتریان و … اشاره نمود.

مقدمه

در طول سالیان بسیاری، در اکثر سازمان­ها و شرکت­ها، تمامی تمرکز مدیریت، بر فعالیت­های تولیدی بوده و به موضوع نگهداری و تعمیرات (نت)[1]، به چشم یک سربار و مزاحم، نگریسته شده و این نگرش، باعث شده است که فعالیت­های نت، نادیده گرفته شود؛ امّا، در سال­های اخیر، سیاست­های سازمانی و نیازمندی­های کسب و کار، باعث شده تا مدیران، به موضوع نگهداری و تعمیرات، بیشتر توجه کنند. یکی از دلایل اصلی این توجه، آن است که هزینه­های نت در سازمان­ها به یکی از هزینه­های اصلی، تبدیل شده است. فراوانی بسیار زیاد هزینه­های بخش نت در کارخانه­ها، این توان بالقوه را برای مدیریت ایجاد كرده است تا با توجه به مقوله نت، جلوی بسیاری از این هزینه­ها گرفته شود.

از طرفی، جهانی شدن بازار و رشد سریع توانایی گردش اطلاعات، موجب افزایش رقابت جهانی شده است که در نتیجه، برای رقابت موفقیت‌آمیز در محیط تجاری رقابتی و آشفته امروزی، سازمان‌ها به عنوان ابزاری برای تأمین سود رقابتی و بقا، روی رضایت مشتریان از طریق افزایش تأکید بر کیفیت محصولات و خدماتشان، متمرکز شده‌اند که لازمه­ی این امر، بهره‌گیری از روش­های نوین نگهداری و تعمیرات در صنایع مختلف است.

همچنین، مدیران، امروزه برای بقا در مواجهه با مسائل محیطی باید با پیچیدگی، تنوع و تغییرات روزافزون دست و پنجه نرم کنند. متدولوژی پویایی­های سیستم در نتیجه تلاش­های انجام شده برای بررسی و رفع موضوعات پویا و مرتبط با سیاست­های بلند مدت که هم در بخش عمومی و هم بخش خصوصی رواج دارد؛ شکل گرفت. پویایی­های سیستم، متدولوژی مطالعه و مدیریت سیستم­های بازخوردی پیچیده مانند سیستم­های موجود در حوزه کسب و کار و سایر سیستم­های اجتماعی است [6].

در این پایان­نامه، یک سیستم نگهداری و تعمیرات به همراه اجزای آن، به طور جامع در راستای پایایی با روش پویایی سیستم، مدل­سازی شده و با استفاده از مطالعات شبیه­سازی، نتایج کنترلی آن با کمک نمودار کنترل CUSUM، مورد تجزیه و تحلیل قرار می­گیرد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 122

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         serderehi@gmail.com

Previous Entries پایان نامه ارشد رشته مدیریت: رابطه خلاقیت و نوآوری بر بهره وری منابع انسانی در بین کارکنان پالایشگاه شیراز Next Entries پایان نامه مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی اجتماعی: کاربرد تئوری بازی ها در برنامه ریزی استراتژیک شرکت ها، در شرایط فعلی اقتصاد ایران