پایان نامه «مقیاس تجاری» بر مبنای تریپس با تکیه بر دعوای آمریکا علیه چین

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته

دانشکده حقوق

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد

حقوق مالکیت فکری

عنوان:

«مقیاس تجاری»  بر مبنای تریپس با تکیه بر دعوای آمریکا علیه چین در سازمان تجارت جهانی

تابستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در دهه اول اجرای موافقت نامه تریپس هیچ کشوری از این موافقت نامه جهت الزام سایر کشورها به ایجاد ضمانت اجرای کیفری حقوق مالکیت فکری استفاده ننموده بود. اولین چالش در آوریل 2007 بوجود آمد زمانی که ایالت متحده آمریکا شکایتی علیه چین در باب قصور این کشور در حمایت و اجرای ضمانت اجراهای کیفری حقوق مالکیت فکری متعاقب تعهدات این کشور بر مبنای موافقت نامه تریپس در سیستم حل و فصل سازمان تجارت جهانی مطرح نمود. این مشاجره یکی از اولین موقعیت هایی است که استاندارد حداقلی و انعطاف پذیری ضمانت اجرای موافقت نامه تریپس در آن مورد خطاب قرار گرفت.نقطه تمرکز این پایان نامه بررسی مشاجره بین این دو کشور، نظریات شورای پنل سازمان تجارت جهانی پیرامون تحلیل و تفسیر قیود محدود کننده ضمانت اجرای کیفری مندرج در ماده 61 موافقت نامه تریپس و تعیین سرنوشت نهایی تفسیر مهمترین قید محدودکننده این ماده در رابطه با آستانه جرم و میزان و مقیاس در جرم انگاری نقض حقوق مالکیت فکری است که واژه «در مقیاس تجاری» می باشد. تمرکز ثانویه این پایان نامه تجزیه و تحلیلی از تأثیر تفسیر این قید محدودکننده توسط شورای پنل سازمان تجارت جهانی بر ضمانت اجراهای کیفری نظام حقوق مالکیت فکری و اثراتی است که متعاقب این تفسیر در موافقت نامه­ی منع تجارت متقلبانه «آکتا» متبلور گردید.

کلیدواژه: موافقت نامه تریپس، ضمانت اجراهای کیفری حقوق مالکیت فکری، سیستم حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی،دعوی مالکیت فکری آمریکا علیه چین،گزارشات پنل تفسیر تریپس، معاهده منع تجارت متقلبانه «آکتا»

کوته نوشته ها

سازمان تجارت جهانی WTO
موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت GAAT
معاهده­ی منع تجارت متقلبانه ACTA
موافقت نامه­ی جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری در سازمان تجارت جهانی TRTPS
مکانیزم حل اختلاف سازمان تجارت جهانی DSU
کنواسیون وین در حقوق معاهدات VCLT
سازمان جهانی مالکیت فکری WIPO

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

مقدمه. 1

الف :بیان موضوع. 5

ب :سوال اصلی تحقیق.. 6

ج :سوال فرعی تحقیق.. 6

د:سوابق و پیشینه تحقیق: 6

ه : فرضیه ها 8

و: ضرورت انجام تحقیق.. 8

ز :روش تحقیق.. 9

ح:سازماندهی پژوهش… 9

فصل اول:کلیات.. 12

مبحث اول :مفاهیم. 12

گفتاراول :تعریف جرایم علیه مالکیت‌های فکری.. 13

بند اول :نقض ابتدایی.. 14

بنددوم :نقض ثانوی.. 15

1-نقض حقوق مادی.. 16

2-نقض حقوق معنوی.. 16

گفتار دوم : تعریف مقیاس تجاری.. 17

بند اول: تعریف  و تفسیر تحت الفظی واژه ی مقیاس تجاری.. 18

بند دوم: تعریف نقض در مقیاس تجاری بر مبنای معاهده تریپس… 19

مبحث دوم: مکانیزم حل اختلاف در سازمان تجارت جهانی.. 20

گفتار اول :روش ها و ویژگیهای سیستم حل وفصل اختلافات سازمان تجارت جهانی.. 23

بند اول: صلاحیت اجباری.. 25

بند دوم:وجود قانون ماهوی از پیش تعیین شده 26

گفتار دوم : ارکان رسیدگی به دعاوی.. 27

بند اول :هیات رسیدگی.. 27

بند دوم)رکن استیناف 28

بند سوم )شورای عمومی.. 29

گفتار سوم : نقش موافقت نامه تریپس در سازمان تجارت جهانی.. 30

بند اول : اهم دست آوردهای تریپس… 33

مبحث سوم: دلایل اقامه دعوی آمریکا علیه چین و شرح اجمالی مشاجره 34

گفتار اول :بررسی پیش زمینه مشاجرات تجاری بین چین و ایالات متحده آمریکا 36

بنداول : بررسی پیش زمینه ارتباطات تجاری.. 36

الف  : دلایل سیاسی و امنیتی.. 38

1-محاسبات کوتاه مدت عمل گرا  و پرمحتوا 38

2ـ فشارهای ناشی از صنایع داخلی.. 41

3-فشارهای وارده از کنگره 43

بنددوم: الزام به ضمانت اجرای کیفری نقض حقوق مالکیت فکری بر مبنای معاهده تریپس… 49

1-اجرای کیفری مندرج در موافقت نامه تریپس… 52

2-حداقل استانداردهای بین المللی انعطاف پذیر مندرج در ماده61 تریپس… 52

گفتار دوم : جدول زمانی اقامه ی دعوا در سازمان تجارت جهانی.. 57

بند اول :جدول زمانی عام رسیدگی به  دعاوی سازمان تجارت جهانی.. 58

بند دوم :مطالعه‌ی موردی جدول زمانی دعوی آمریکا علیه چین.. 59

فصل دوم:معیارهای مقیاس تجاری در نقض حقوق مالکیت فکری.. 62

مبحث اول : قاعده کلی و روش های تفسیردر سازمان تجارت جهانی.. 63

گفتار اول : تفسیر تحت الفظی.. 63

گفتار دوم :تفسیر بر اساس قصد و نیت طرفین.. 64

گفتار سوم :تفسیر بر اساس غایات.. 66

مبحث دوم : مفهوم و ماهیت واژه ی مقیاس تجاری از دیدگاه پنل.. 70

گفتار اول :تفسیر واژه ی مقیاس تجاری توسط پنل.. 78

بند اول : گزارش ارائه شده توسط پنل  در تفسیر واژه‌ی مقیاس تجاری.. 87

مبحث سوم : معیارهای مرتبط با مقیاس تجاری در حقوق کشورها 102

گفتاراول:معیارهای مطرح شده درقوانین برخی کشورهای توسعه یافته. 103

بند اول: آمریکا 103

بند دوم :اتحادیه اروپا(رهنمود اجرای قوانین مرتبط به حقوق مالکیت فکری ) 105

بند سوم: فرانسه. 106

بند چهارم :آلمان. 107

بند پنجم :انگلیس… 108

بند ششم :استرالیا 108

بند هفتم:کانادا 110

بند هشتم : کره جنوبی.. 111

گفتار دوم : معیارهای مطرح شده در قوانین داخلی کشورهای در حال توسعه. 114

بند اول :آرژانتین.. 114

بند دوم :برزیل.. 115

بند سوم :هند. 116

مبحث چهارم: معیارهای طرفین دعوی.. 117

گفتار اول : اظهارات آمریکا(خواهان) 117

گفتار دوم :اظهارات چین(خوانده) 122

مبحث پنجم : معیارهای مطرح شده در مقررات منطقه ای و موافقت نامه های آزاد تجاری.. 133

گفتاراول: معیارهای مطرح شده در رهنمود اتحادیه اروپا 133

بند اول : وضعیت اجرا رهنمود در برخی کشورهای عضو  اتحادیه اروپا 135

الف :فرانسه. 135

ب :انگلستان. 136

ج :اسپانیا 136

گفتار دوم: معیارهای مطرح شده در موافقت نامه های آزاد تجاری.. 136

بند اول: موافقت نامه‌ی آمریکا- استرالیا 137

فصل سوم:تاثیر تعریف معیارهای مقیاس تجاری بر نظام حقوق مالکیت فکری.. 139

مبحث اول : محدودیت های رویکرد تریپس… 140

مبحث دوم : نتایج و تعریف نهایی مقیاس تجاری بر طبق نظر پنل.. 148

گفتار اول :اظهارات پنل سازمان جهانی تجارت.. 149

مبحث سوم : رویکرد تریپس پلاس و تصویب موافقتنامه آکتا 155

گفتار اول : تریپس پلاس… 155

گفتار دوم : موافقت نامه آکتا 157

بند اول :مقررات اجرای کیفری مندرج در معاهده ی آکتا 159

مبحث چهارم:ارزیابی و تحلیل نهایی.. 168

گفتار اول:تحلیل و تفسیر رای نهایی پنل.. 168

گفتار دوم : نتیجه گیری.. 174

ضمیمه. 183

اظهارات مطرح شده توسط کشورهای  ثالث  در روند مذاکرات دعوی آمریکا علیه چین در باب تفسیر مقیاس تجاری   183

مقدمه

مقررات بین المللی حمایت ازحقوق مالکیت فکری، نسبت به نیاز حتمی و مسلم تصویب قوانین کیفری در حقوق داخلی کشورها در برابر ناقضین حق مذکور تمهیدات لازم را نیاندیشیده بودند.

دو معاهده‌ی کلاسیک مالکیت فکری،معاهدۀ پاریس در حفاظت از مالکیت صنعتی[1] و معاهده برن در حفاظت ازآثارادبی وهنری[2] می باشندکه این دو معاهده در برگیرنده‌ی تعهدات صریح و آشکار والزام آور در باب تصویب قوانین اجرای کیفری مالکیت فکری در برابر ناقضین نبودند.

با این حال، این دو معاهده همراه با معاهده‌ی نایروبی[3]در حمایت از سمبل‌های المپیک دارای تعهداتی بودند که طرفین حین قرارداد ممکن بود برای اجرای قوانین کیفری به آنها متوسل شوند؛ برای مثال، طبق ماده6 ثالث کنوانسیون پاریس، کشورهای عضو اتحادیه پاریس باید:

(استعمال علامت و  نشان و درفشها و سایر علایم و نشانه‌ای رسمی کشورهای عضو اتحادیه و همچنین هر گونه تقلید از علایم مربوط به دوران تاریخی کشورها خواه به عنوان علامت تجاری و یا صنعتی – و یا به عنوان عناصرعلامت – در صورتی که اجازه استعمال آن از طرف مقامات صالحه‌ی کشور مذکور صادر نشده باشد – به وسیله اتخاذ تدابیر لازم ممنوع نمایند.)

مثالهایی مرتبط؛ ماده 1 معاهده نایروبی اعضا راملزم می نماید: (ثبت هر نشانه‌ای را که ازلحاظ ترکیبی متشکل یا حاوی نمادهای المپیک باشد رد یا ابطال نمایند و با اقدامات مناسب استفاده از این علایم را در علایم تجاری یا دیگر نشانها در جهت نیل به اهداف تجاری منع نمایند).[4]

هر دو معاهده‌ی فوق خواستار ممنوعیت استفاده‌های خاص بوسیله‌ی تدابیر مناسب وامکان تعیین مجازات‌های کیفری می باشند، این موارد در تئوری می توانند یکی از راههای الزام به اجرای تعهدات باشند.

علاوه بر این ماده3، معاهده حمایت از تولید کنندگان آثارصوتی در برابر تکثیر غیرمجاز (معاهده رم مصوب 1961) به صراحت بیان می کند که: (هر یک از کشورهای متعهد به این کنوانسون در اجرای آن ممکن است از  مقررات ضمانت اجرای کیفری استفاده نمایند.)

درهمان زمان، انعطاف ‌پذیری ذاتی این قوانین  نمایانگر تفاوتهای سنتی در سطوح بین‌المللی بود که منجر به اتخاذ رویکردهای  ملی در اجرای حقوق مالکیت فکری می گردید.

علاوه بر این ، مقررات بین‌المللی در زمینه‌ی اجرای حقوق مالکیت فکری، همراه با یک پتانسیل قدرتمند که بااجرای کیفری ارتباط وپیوند برقرارنماید، قبل از پیدایش سازمان تجارت جهانی(WTO) و انعقاد معاهده‌ی جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری(TRIPS)به ندرت یافت می شدند.

در ماده9 از کنوانسیون پاریس، توقیف محصولاتی که دارای علامت تجاری غیر قانونی می باشند درخواست شده است؛ و این توقیف باید برحسب درخواست دادستان عمومی و یا هر مقام صالح دیگر یا تقاضای هر شخص ذینفع مطابق با قوانین داخلی هر کشور به عمل آید.[5]

و در نهایت طبق ماده 16 کنوانسیون برن – کپی‌های نقض شده (فاقد مجوز از دارنده‌ی حق) باید توقیف شوند، وتوقیف وفق قانون هر کشور صورت گیرد[6].

[1]-کنوانسیون پاریس در سال 1883 منعقد شد و بعدا در بروکسل (1900)، واشنگتن (1911)، لاهه (1925)، لندن (1934)، لیسبون (1958) و استکهلم (1967) مورد بازنگری قرار گرفت. کنوانسیون پاریس در سال 1979 اصلاح شد.

[2]-این کنوانسیون از زمان انعقاد تاکنون هشت بار مورد تجدیـد نظـر واقـع شـده اسـت . فراینـد

بازنگری و تکمیل توافقنامه برن به لحاظ زمانی و مکانی به شرح ذیل است:

– 9 سپتامبر 1886- برن- توافقنامه برن در مورد حفاظت از حقوق آثار ادبی و هنری

– 4 مه 1896 – پاریس- تکمیل توافقنامه برن

– 13 نوامبر 1908 – برلین- بازنگری در توافقنامه برن

– 20 مارس 1914 – برن- تکمیل توافقنامه برن

– 2 ژوئن 1928 – رم- بازنگری

– 26 ژوئن 1948 – بروکسل- بازنگری

– 14 ژوئیه 1967 – استکهلم- بازنگری و تکمیل

– 24 ژوئیه 1971 – پاریس- بازنگری و تکمیل

– 2 اکتبر 1979 – پاریس- بازنگری

با اصطلاحات برلین در 1908، درمورد حمایت ازآفرینندگان، بدون انجام تـشریفات تـصمیم گرفته شد. با اصلاحات رم در 1928 بر حق معنوی، صحه گذارده شـد. بـا اصـلاحات بروکـسل در1948، اصل حمایت ازحقوق مؤلف حداقل پنجاه سال پس از مرگ و حق تعقیب پذیرفتـه شـد . بـا اصلاحات استکهلم در 1967 گسترش جغرافیایی به عنوان اولویـت در بـین اهـداف قـرار گرفـت،

امری که موجب وضع پروتکل الحاقی مساعد برای کشورهای در حال توسعه گردید

3-nairobi treaty on the protecion of thr olympic symbol adopted at nairobi on september 26, 1981

1- ماده 1 از معاهده ی نایروبی

1- ماده 9 از کنوانسیون پاریس

2- ماده 16 بند 1 و ماده 3 از کنوانسیون برن

تعداد صفحه :60

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com