پایان نامه : مقایسه میزان شباهت و تضاد در ویژگیهای شخصیتی با سازگاری زناشویی در مزدوجین شرکت کننده درجشن ازدواج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی کردستان سال 1388

دانلود متن کامل پایان نامه مقایسه میزان شباهت و تضاد در ویژگیهای شخصیتی با سازگاری زناشویی در مزدوجین شرکت کننده درجشن ازدواج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی کردستان سال 1388

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده:

 

هدف پژوهش حاضر مقایسه میزان شباهت و تضاد در ویژگیهای شخصیتی با سازگاری زناشویی است.جامعه آماری شامل 500 زوج دانشجویان مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای حرفهای دانشگاه آزاد اسلامی کردستان (سنندج، سقز، قروه، مریوان و بیجار) که در سال 1388 با مراجعه به دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری جهت شرکت در جشن ازدواج دانشجویی ثبت نام نمودهاند. حجم نمونه شامل 200 زوج دانشجو با استفاده از نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند و در زمان اجرای آزمون حداقل یک سال از ازدواج رسمی آنها گذشته بود.ابزار پژوهش شامل پرسشنامه نئو فرم کوتاه (NEO-FFI) و آزمون سازگاری زناشویی لاک ـ والاس است .برای تحلیل داده ها از روشهای آماری واریانس یکطرفه وآزمون توکی ـ کرامر استفاده شد.نتایج به دست آمده نشان داد زمانی که هر زوج با ثبات باشند سازگاری زناشویی در گروه مردان و گروههای زنان و مردان بیشتر از زمانی است که هر دو زوج روان آزردهخو باشند.یافتههای دیگر پژوهش در بررسی تفاوت سازگاری زناشویی در بعد شخصیتی همسازی نشان داد که سازگاری زناشویی زمانی که مرد همساز و زن ناهمساز باشد بیش از زمانی است که هر دو زوج همساز باشندودر گروه زنان و همچنین گروههای زنان و مردان زمانی که مرد همساز و زن ناهمساز باشد سازگاری زناشویی بیش از زمانی است که هر دو زوج ناهمساز باشند.

 

کلیده واژه ها

 

پنج عامل شخصیت ،شباهت وتضاد شخصیتی، سازگاری زناشویی

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                                        صفحه

چکیده فارسی……………………………………………………………………………………………………………….. 3

 

تشکر و قدردانی…………………………………………………………………………………………………………….. 4

 

فصل اول

 

بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………………… 9

 

اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 10

 

اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 11

 

پیشینیه پژوهش

 

مرور منابع یا ادبیات تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 11

 

اهمیت و ضرورت ازدواج………………………………………………………………………………………………… 11

 

چرا افراد ازدواج میکنند؟………………………………………………………………………………………………….. 12

 

دلایل ازدواج……………………………………………………………………………………………………………….. 12

 

اهداف ازدواج………………………………………………………………………………………………………………. 13

 

ملاکها و شرایط ازدواج……………………………………………………………………………………………………. 15

 

جایگاه و نقش رشد در ازدواج…………………………………………………………………………………………….. 19

 

رابطه ملاکهای گزینش همسر با موفقیت در زندگی……………………………………………………………………… 21

 

زناشویی

 

موفقیت زندگی در رابطه با اهداف ازدواج……………………………………………………………………………….. 21

 

همسان همسری یک قاعده جهانی…………………………………………………………………………………………. 22

 

عوامل مؤثر بر گزینش همسر…………………………………………………………………………………………….. 23

 

نقش والدین در ازدواج جوانان…………………………………………………………………………………………….. 24

 

عوامل مؤثر در زندگی زناشویی موفق…………………………………………………………………………………… 25

 

ویژگیهای یک ازدواج موفق………………………………………………………………………………………………. 26

 

عواملی که سازگاری زناشویی را دشوار میسازد………………………………………………………………………… 27

 

مفهوم شخصیت…………………………………………………………………………………………………………….. 28

 

رویکردهای اصلی شخصیت……………………………………………………………………………………………… 29

 

رویکردهای روان پویشی…………………………………………………………………………………………………. 29

 

دیدگاه ساختاری……………………………………………………………………………………………………………. 29

 

دیدگاه پویشی……………………………………………………………………………………………………………….. 29

 

دیدگاه اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………….. 30

 

رویکرد پدیدارشناختی……………………………………………………………………………………………………… 30

 

 

 

5

 

رویکرد شناختی……………………………………………………………………………………………………………. 31

 

رویکرد رفتاری……………………………………………………………………………………………………………. 32

 

رویکرد یادگیری اجتماعی………………………………………………………………………………………………… 32

 

رویکرد صفات…………………………………………………………………………………………………………….. 32

 

نظریه آلپورت……………………………………………………………………………………………………………… 32

 

نظریه کتل………………………………………………………………………………………………………………….. 33

 

نظریه آیزنک………………………………………………………………………………………………………………. 34

 

مدل پنج عاملی شخصیت…………………………………………………………………………………………………… 35

 

پیشینه تاریخی مدل پنج عاملی شخصیت

 

مدل پنج عاملی مک کری و کاستا………………………………………………………………………………………… 36

 

ابعاد شخصیت در مدل پنج عاملی مک کری……………………………………………………………………………… 37

 

وکاستا

 

نوروزگرایی 37…………………………………………………………………………………………………………. (N)

 

برونگرایی 37……………………………………………………………………………………………………………. (E)

 

گشودگی 37………………………………………………………………………………………………………………. (O)

 

مقبولیت 38………………………………………………………………………………………………………………. (A)

 

وظیفه شناسی 38………………………………………………………………………………………………………… (C)

 

تفسیرهای نظری مدل پنج عاملی شخصیت……………………………………………………………………………….. 38

 

سنجش شخصیت……………………………………………………………………………………………………………. 39

 

پرسشنامههای خود سنجی یا عینی شخصیت……………………………………………………………………………… 30

 

آزمونهای فرافکن………………………………………………………………………………………………………….. 30

 

مصاحبه بالینی……………………………………………………………………………………………………………… 30

 

سنجش رفتاری…………………………………………………………………………………………………………….. 41

 

پژوهش های داخلی………………………………………………………………………………………………………… 41

 

پژوهش های خارجی………………………………………………………………………………………………………. 48

 

فرضیه ها یا پرسشهای تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 56

 

ملاحظات اخلاقی…………………………………………………………………………………………………………… 56

 

محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 57

 

متغیر های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 57

 

تعاریف واژه ها……………………………………………………………………………………………………………. 57

 

فصل دوم: روش شناسی

 

طرح پژوهش………………………………………………………………………………………………………………. 59

 

جامعه آماری و گروه نمونه……………………………………………………………………………………………….. 59

 

ابزار گردآوری داده ها:……………………………………………………………………………………………………. 59

 

6

 

شیوه تجزیه و تحلیل آماری:………………………………………………………………………………………………. 62

 

فصل سوم یافتههای پژوهش

 

یافتههای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………… 64

 

الف: یافتههای توصیفی……………………………………………………………………………………………………. 64

 

ب: یافتههای استنبا طی…………………………………………………………………………………………………….. 64

 

فصل چهارم بحث و نتیجهگیری

 

تحلیل نتایج…………………………………………………………………………………………………………………. 72

 

کاربرد نتایج……………………………………………………………………………………………………………….. 73

 

پیشنهادات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. 73

 

منابع و مأخذ فارسی……………………………………………………………………………………………………….. 75

 

منابع و مأخذ لاتین…………………………………………………………………………………………………………. 76

 

پیوستها……………………………………………………………………………………………………………………… 80

 

چکیده لاتین                                                                                                                                  82

 

 

فصل اول

 

 

 

مقدمه

 

 

بیان مسئله

 

سازگاری زناشویی با توجه به اهمیت نهاد خانواده در جوامع امروزی، ارتباط آن با کیفیت زندگی و تأثیرگذاری بر جنبههای مختلف زندگی از جمله سلامت جسمی و روانی از دهه 1990 مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. سینها و ماکرجک(1990) سازگاری زناشویی را وضعیتی میدانند که در آن زن و شوهر در بیشتر مواقع احساس ناشی از خوشبختی و رضایت از همدیگر را دارند. سازگاری در ازدواج از طریق علاقه متقابل، مراقبت از

یکدیگر، پذیرش، درک یکدیگر و ارضای نیازها ایجاد میشود (احمدی،   .(1384 در واقع سازگاری زناشویی

 

فرایندی است که در طول زندگی زن و شوهر بوجود میآید، و لازمه آن انطباق سلیقهها، شناخت صفات

شخصیتی، ایجاد قواعد رفتاری و شکلگیری الگوهای مراودهای است (قربانعلیپور، .(1387 مطالعات نشان می – دهد که سازگاری زناشویی به سازگاری کلی فرد کمک میکند. همسران سازگار عزت نفس بالاتری را دارند و در روابط اجتماعی رضایت بیشتری از زندگی دارند. که در رفتار آنان بصورت ابراز عشق و محبت، احترام متقابل، روابط جنسی رضایتبخش، تشابه نگرش، ارتباط مناسب و حل مسأله جلوهگر میشود. در مطالعات انجام شده

 

تلاشهایی در جهت شناسایی عوامل مؤثر بر سازگاری زوجین صورت گرفته است (فوورس و السن، 1986؛

 

هلمن و همکاران، 1994؛ برادباری و فینچام، .(2000 از جمله عوامل مؤثر بر سازگاری زناشویی، متغیرهای شخصیتی است. ویژگیهای شخصیتی در تمام زمینههای زندگی و روابط اجتماعی انسان جلوهگر میشوند و

 

مسائل پر اهمیتی چون ازدواج، سازگاری زوجین و رضایت آنها را تحت تأثیر قرار میدهند (دانش، .(1384

 

شخصیت به صورت مستقیم و به عنوان عاملی تأثیرگذار بر فرآیند ارتباطی زوجها اثر میگذارد. شخصیت یک نفر انواع معین و متفاوتی از واکنشها را از طرف متقابل فرا میخواند و بالطبع رضایت زناشویی و میزان سازگاری آنها را متأثر میسازد (کاگلین، هاستون وهاست، .(2000 تحقیقات نشان میدهند که عوامل شخصیتی پیشبینیهای تجربی در سازگاری زناشویی هستند. وجود روابط بین عوامل شخصیتی و بازده زناشویی زوجین با استفاده از طرحهای طولی و مقطعی مورد آزمون قرار گرفته و نتایج نشانگر آن است که ویژگیهای شخصیتی زوجین از جمله مؤثرترین عوامل میزان رضایت از زندگی است که در تبیین تغییرات رضایتمندی زناشویی اهمیت ویژهای دارد (کوردک، 1993؛ بورچارد و لوزیر، 1999؛ امانالهیفرد، 1384 ؛ دونلان، 2004، گاتیس، 2004؛ لویز، 2005؛ عباسی، 1389؛ احدی، 1386؛ شکرکن، 1385؛ عطاری، 1385؛ محمدزاده ابراهیمی، .(1387 نتایج کلی پژوهشهای متعدد بیانگر آن است که پنج عامل شخصیتی روانآزدهخویی ، برونگرایی ، گشودگی، همسازی

�. marital adjustment

. Sinha.sp.

Mukerjec. N. .

� .Neuroticism.

� .Extraversion.

� .Openness.

9

 

و وظیفهشناسی پیشبینی کننده سازگاری زناشوییاند (شکرکن، .(1385 پژوهشهای جدیدتر در بررسی ویژگیهای شخصیتی متمرکز بر نقش تفاوت و شباهت ویژگیهای شخصیتی با سازگاری و رضایت از زندگی زوجین است (شیوتا و لونسون، 2007؛ السن و نمچک، 1999؛ ویسمن، ابلاکر و ینستک، 2004؛ رابینز، کاسپی و موفیت،2002؛ گاتیس، 2004؛ لوو و کلونن، 2005؛ واتسون، .(2004 یافتههای برخی از پژوهشها نشان میدهد که ازدواجهایی از پایداری و سلامت برخوردارند که هنگام شروع زندگی مشترک، ویژگیهای شخصیتی زوجها مشابه باشند (کاسپی هرنز، .(1990 یافتههای نمیچک و السن (1999) با استفاده از مدل پنج عاملی شخصیت بیانگر آن است که سازگاری زوجها در شباهت و تفاوت عوامل شخصیتی همسازی، روانآزردهخویی و گشودگی و برونگرایی متفاوت است. پژوهش سیمپسون و چرستنس ( (2004 و لوووکلونن ( (2005 نشانداد که شباهت زوجین در عامل شخصیتی همسازی با رضایت بیشتری در روابط زناشویی همراه است. یافتههای پژوهش محمدزاده ابراهیمی (1387) نشانداد بین مشابه بودن در خوشایندی و برونگرایی با رضایت زناشویی رابطه معنی – دار وجود دارد و بین مکمل بودن در عامل روانآزردهخویی با رضایت زناشویی رابطه منفی وجود دارد. با توجه به پیشینه پژوهشهای انجام شده، پژوهش حاضر قصد دارد به بررسی تأثیر شباهت و تضاد ویژگیهای شخصیتی با سازگاری زناشویی در زوجهای دانشجو بپردازد.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

رضایت و سازگاری زناشویی عاملی مهم در حفظ و پایداری خانواده به شمار می رود. با نگرش بیشتر به ریشه های نارضایتی زناشویی در زن و شوهر میتوان از طلاق در سالهای آینده پیش گیری کرد.

 

رضایت زناشویی نشانگر استحکام و کارایی نظام خانوادگی است. خانواده و جامعه سالم از پیوندهای آگاهانه و ارتباطات سالم، و بالنده زوجین شکل می گیرد. چنانچه پایه خانواده از استحکام لازم برخوردار نباشد تبعات منفی آن نه تنها برای خانواده بلکه برای کل جامعه خواهد بود.

 

بررسی عوامل مؤثر در رضایت زناشویی از این جهت حائز اهمیت است که رضایت فرد از زندگی زناشویی بخش مهمی از سلامت فردی محسوب می گردد. وینچ1974) ، به نقل از معتمدین، (1383 معتقد است که ارتباط با همسر جنبه مرکزی زندگی عاطفی و اجتماعی یک شخص است. و نارضایتی زناشویی میتواند به توانایی زن و شوهر برای برقراری روابط رضایتمندانه با بچه ها و سایر اشخاص خارج از خانواده آسیب برساند. اهمیت این مسأله ایجاب میکند که هنگام همسر گزینی علاوه بر عوامل مانند مذهب، طبقه اجتماعی، نحوه لباس پوشیدن، سن، قیافه و سطح تحصیلات به عوامل زیربنایی از جمله ویژگیهای شخصیتی نیز توجه شود تا با انتخابی درست در سایه خشنودی و رضایت زناشویی از ازدواجی مناسب، محیطی سالم و سازنده فراهم شود که پایه و اساس نسل-های آینده، پیشرفت جامعه، اعتلای فرهنگ و انتقال ارزشها در آن فراهم گردد.

 

.Agreeableness.

.Conscientiousness.

. winch.

10

 

اهداف تحقیق اهداف کلی: مقایسه میزان شباهت و تضاد در ویژگیهای شخصیتی با سازگاری زناشویی

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 96

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***