پایان نامه : مقایسه میزان افسردگی در بین دانشجویان رشته روانشناسی و سایر رشته های تحصیلی دانشگاه پیام نور مرکز ساری

دانلود متن کامل پایان نامه مقایسه میزان افسردگی در بین دانشجویان رشته روانشناسی و سایر رشته های تحصیلی دانشگاه پیام نور مرکز ساری

دانشگاه آزاد واحد ساری

موضوع پروژه :

مقایسه میزان افسردگی در بین دانشجویان رشته روانشناسی

و سایر رشته های تحصیلی دانشگاه پیام نور مرکز ساری

سال تحصیلی 93-92

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

مقدمه 2

1-علت انتخاب موضوع تحقیق 2

2-بیان مسئله 3

3-اهمیت و ضرورت تحقیق 4

4-سوالات تحقیق 6

5-فرضیه های تحقیق 7

6-پیشینه تحقیق 8

7- محدودیت های تحقیق 8

8-اهداف تحقیق 9

9-روش جمع آوری اطلاعات و منابع 10

10- خلاصه تحقیق 10

2-1- تاریخچه موضوع 12

2-2-تعریف افسردگی 13

2-2-1-تعاریف افسردگی از دیدگاه دانشمندان 13

2-2-1-1- ملانی کلاین 13

2-2-1-2-ادوارد بیبرینگ 13

2-2-1-3-ادیت یاکوسبون 14

2-2-1-4-جرج کلی 14

2-2-1-5-لینفوردرس 14

2-2-1-6-راس میچل 14

2-2-1-7-گرینگر 15

2-2-1-8-سالتر 15

2-2-1-9-دولار دومیلر 15

2-2-1-10-نظریه جامعه شناسی 15

2-2-1-11-نظریه پزشکی 16

2-2-1-12-نظریه زیست شناختی 16

2-2-1-13-نظریه انسان گرایی 16

2-2-1-14-نظریه روانکاوی 16

2-2-1-15-نظریه شناختی افسردگی 17

2-2-1-16-نظریه شناختی بک (1969، 1976) و نظریه ناچاری فرا گرفته شده سلیگمان (1974) 18

2-2-1-17- نظریه رفتاری 18

2-2-1-18- نظریه افسردگی واقعیت گرا 18

2-3- اصطلاح افسردگی 19

2-4- ملاک های DSM-IV-TR در مورد افسردگی اساسی 19

2-5- طبقه بندی افسردگی 21

2-5-1- افسردگی فصلی 21

2-5-2- افسردگی اساسی 21

2-5-3- افسردگی دو قطبی 21

2-5-4- افسردگی دیستایمی 22

2-5-5- افسردگی مضاعف 22

2-5-6- افسردگی درونزاد 22

2-5-7- افسردگی برونزاد 22

2-6- عوامل موثر در افسردگی بر اساس نظریات مختلف 22

الف) عوامل بیولوژیك 23

ب) عوامل بیوشیمیایی 23

ج)عوامل عصبی ـ غددی 24

د) عامل جنسیت 25

ه) عامل سن 25

و) عامل ژنتیک 25

1ـ نظریه های روانكاوی 25

الف ـ فقدان 26

ب ـ خشم معطوف به درون 27

2ـ رویكرد شناختی بك 27

3ـ نظریة درمان عقلانی ـ عاطفی (الیس) 28

4ـ نظریه های یادگیری 29

الف ـ رویكرد تقویت 29

ب ـ درماندگی آموخته شده 30

6ـ نظریة اسناد 31

7ـ استرس 31

الف) تفاوت جنسی در افسردگی 33

ب) تفاوت سنی در افسردگی 33

2-7- علائم افسردگی 33

2-8- افسردگی روانی در نوجوانان و جوانان 34

2-9- سطوح افسردگی روانی 36

2-10- علل پیدایش افسردگی روانی 37

2-11- خصوصیات شخصیتی انسان های افسرده 38

2-12- شیوع افسردگی 39

2-12-1- رواج افسردگی بین مردم 39

2-12-2- شیوع افسردگی بین زنان جامعه 41

2-13- راه های درمان افسردگی 41

1- درمان بر اساس روان پویایی 41

2- درمان افسردگی از نقطه نظر یادگیری 42

3- درمان جسمانی 43

4- فوتوتراپی (نوردرمانی) 43

5- درمان اختلالات خلقی 44

2-14- اصول کلی درمانی افسردگی 45

2-15- نقش مشاوره در درمان افسردگی روانی 45

2-16-پیشینه تحقیق 49

3-1- روش پژوهش 55

3-2- جامعه آماری 55

3-3- نحوه نمونه گیری 55

3-4- آمار توصیفی 55

3-5-آمار استنباطی 55

3-6-متغیرها: 56

3-7- ابزار پژوهش 56

3-8- اعتبار و روایی پرسشنامه افسردگی بک 56

4-1- مقدمه 59

بخش اول:آمار توصیفی 60

4-2- ویژگی های شخصی پاسخگویان 60

رشته تحصیلی 60

جنسیت 61

4-2-3- سن پاسخگویان 62

4-3-1-بعد عاطفی 63

4-3-2-بعد شناخت 64

4-3-3-بعد رفتارهای آشکار 71

4-3-4- رفتارهای اجتماعی 73

4-3-5- نشانه های بین فردی 76

بخش دوم: آمار استنباطی 77

5-1-خلاصه پژوهش 85

5-2- محدودیت های پژوهش 89

5-3- پیشنهادات پژوهش 89

منابع 91 

 

فهرست جدولها

صفحه عنوان

جدول(4-1)؛ توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب رشته تحصیلی ……………………………………………………………………56

جدول(4-2)؛ توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب جنسیت …………………………………………………………………………….57

جدول(4-3)؛ توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب سن ………………………………………………………………………………….58

جدول 4-4-فراوانی پاسخگویان به سوالات بعد عاطفی …………………………………………………………………………………………..59

جدول 4-5- فراوانی پاسخگویان به سوالات بعد شناخت ………………………………………………………………………………………..60

جدول 4-6- فراوانی پاسخگویان به سوالات بعد رفتارهای آشکار ……………………………………………………………………………66

جدول 4-7- فراوانی پاسخگویان به سوالات بعد رفتارهای اجتماعی …………………………………………………………………………68

جدول 4-8- فراوانی پاسخگویان به سوالات نشانه های بین فردی ……………………………………………………………………………71

جدول(4-9) جدول میانگین و انحراف معیار مربوط به فرضیه اول پژوهش ……………………………………………………………….72

جدول(4-10) جدول آزمون t مربوط به فرضیه اول پژوهش ……………………………………………………………………………………72

جدول(4-11) جدول مقایسه میانگین نمره دانشجویان روانشناسی با دانشجویان رشته غیر از روانشناسی در فرضیه اول …..73

جدول(4-12) جدول میانگین و انحراف معیار مربوط به فرضیه دوم پژوهش ……………………………………………………………..73

جدول(4-13) جدول آزمون t مربوط به فرضیه دوم پژوهش ……………………………………………………………………………………74

جدول(4-14) جدول مقایسه میانگین نمره دانشجویان روانشناسی با دانشجویان رشته غیر از روانشناسی در فرضیه دوم ….75

جدول(4-15) جدول میانگین و انحراف معیار مربوط به فرضیه سوم پژوهش …………………………………………………………….75

جدول(4-16) جدول آزمون t مربوط به فرضیه سوم پژوهش …………………………………………………………………………………..75

جدول(4-17) جدول مقایسه میانگین نمره دانشجویان روانشناسی با دانشجویان رشته غیر از روانشناسی در فرضیه سوم ….76

جدول(4-18) جدول میانگین و انحراف معیار مربوط به فرضیه چهارم پژوهش ………………………………………………………….76

جدول(4-19) جدول آزمون t مربوط به فرضیه چهارم پژوهش ………………………………………………………………………………..77

جدول(4-20) جدول مقایسه میانگین نمره دانشجویان روانشناسی با دانشجویان رشته غیر از روانشناسی در فرضیه چهارم.77

جدول(4-21) جدول میانگین و انحراف معیار مربوط به فرضیه پنجم پژوهش ……………………………………………………………77

جدول(4-22) جدول آزمون t مربوط به فرضیه پنجم پژوهش ………………………………………………………………………………….78

جدول(4-23) جدول مقایسه میانگین نمره دانشجویان روانشناسی با دانشجویان رشته غیر از روانشناسی در فرضیه پنجم …78

 

چکیده

دوران نوجوانی، مرحله بحران عاطفی و اجتماعی است. شخصی که مرحله جوانی خوبی نداشته باشد، مسلماً از زندگی سالم و با نشاط در دوره پیری برخوردار نخواهد شد و از سوی دیگر ورود به دانشگاه یک رویداد مهم و بسیار حساس در زندگی نیروهای کارآمد و فعال جوان در هر کشوری به شمار می رود، که غالبا با تغییرات زیادی در روابط اجتماعی و فردی آن ها همراه است. در کنار این تغییرات، باید به انتظارات و نقش های جدیدی نیز اشاره نمود که هم زمان با ورود به دانشگاه در دانشجویان شکل می گیرد . در این پژوهش تاکید بر قشر عظیمی از اجتماع یعنی جوانان که آینده را تعیین می کنند و پرداختن به مسائلی که مشکلات آنها در واقع اعتبار و ارزش به آنها خواهد داد.

 

واژگان کلیدی:افسردگی،استرس،روان،بیماری

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

مقدمه

1-علت انتخاب موضوع تحقیق

افسردگی یكی از شایع ترین بیماریهای روان پزشكی است كه از زمانهای بسیار دور در نوشته ها آمده است ۴۵۰ سال قبل از میلاد، بقراط آن را ملانكولی تعریف كرده است. برخی افسردگی را یك واكنش طبیعی در قبال زندگی می دانند و برخی آن را یك بیماری قلمداد می كنند.

افسردگی علاوه بر جنبه های ژنتیكی اكثراً با عوامل اجتماعی و روانی ناشی از وقایع محیطی همراه بوده است. احتمال وقوع آن در مردان در طول عمر حدود ۱۵ % است و در زنان به ۲۵ % نیز می رسد. افراد مبتلا به افسردگی دچار علایم متعددی از قبیل خلق افسرده، فقدان علاقه و لذت، كاهش انرژی و تمركز، مشكلات خواب، خودكشی و … می باشند. میزان مراجعه بیماران دارای اختلالات افسردگی به متخصصان داخلی حدود 10 % است  و میزان مراجعه كننده به پزشكان عمومی ۱۵% است كه فقط نیمی از مبتلایان به اختلال افسردگی به صورت جدی تحت درمان قرار می گیرند (سادوک و سادوک، 1384).

در حال حاظر رایج ترین نقطه نظر آن است که گروه های مجزایی از افسردگی وجود دارند که علائم آن متفاوت است. واژه افسردگی به معنای ضعف تا حدی دارای ابهام است و در رشته های مختلف معنای متفاوتی دارد به عنوان مثال در فیزیولوژی اعصاب از کاهش فعالیت های یک عنصر شیمیایی در روان شناسی منظور از آن حالت هیجانی است که منجر به کاهش قابلیت ها می شود به طوری که شدت افسردگی بستگی به تعداد علائم و حد نفوذ آن دارد در خفیف ترین مشکل ممکن است فقط معدودی از علائم اساسی وجود داشته باشد خصوصیات اصلی و مرکزی حالت افسردگی کاهش عمیق به فعالیت های لذت بخش روزمره مهم ترین علت افسردگی همین ناتوانی در کسب لذت از چیزهایی که قبلاً برای شخص لذت بخش بوده است. انسان حیوانی اجتماعی است و اگر در روابط او با محیط دشوار و تنهایی اش شدید باشد گاهی افسردگی چهره می کند. عوامل روانی اجتماعی مانند اختلاف با افراد خانواده، کارفرمایان، همکاران، کارکنان و حتی دوستان و بستگان می توانند همگی ایفا کننده بسیاری از محرک های تنش زای محیطی مانند مشکلات مالی، مشاغل جدید، مسائل حقوقی، بازنشستگی و یا تغییرات دیگر می توانند به رشد افسردگی کمک کند. (پور افکاری، نصرالله، 1376).

2-بیان مسئله

می توان گفت افسردگی در هر زمان و در هر جا برای هر کسی ممکن است روی دهد در واقع افسردگی واکنشی است در مقابل رویدادهای استرس زا و یا عوامل زیست شناختی مثل بیماری های جسمی هورمونی یا بعضی داروها می توانند در افسردگی نقش بسزایی داشته باشند اغلب مردم در دوره ای از عمر خود احساس افسردگی دارند اما عده ای دیگر افسردگی را به کرات به طور عمیق و مداوم تجربه می کنند، اگر بخواهیم به یک فرد افسرده کمک کنیم شاید بهترین راه حمایت کننده بودن است اما اگر بخواهیم با سرزنش شخص افسرده که این حالت را سریع ترک کند یا روش های مواجه ای استفاده کنیم می تواند وضع از این هم بدتر شود. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان مشاوره و علوم رفتاری همه افراد در هر جایگاهی که باشند چه کارمند چه دانش آموز و چه دانشجو برای اینکه با رویداد های استرس زا مقابله کنند یا نگرانی هایشان را بهتر بشناسند به یک درمانگر با مشاور نیاز دارند.

اما با وجود توجهی که پزشکان به این مقوله داشته اند هنوز دانش ما از چند و چون افسردگی اگرچه اندک نیست کاستیها و نقاط کور فراوان دارد. لذا لازم است که روانشناسان، روانپزشکان و پویندگان این علم با توجه به عوامل زیربنایی سنتی، عقیدتی، فرهنگی، روشهای علمی در جهت شناسایی علل و یافتن راه حلی برای جلوگیری از چنین اختلالاتی گام بردارند، بخصوص در این زمان، که اختلالات روانی ـ اجتماعی بویژه افسردگی به سبب وضعیت نامتعادل و متحول زندگی خانوادگی، اجتماعی در یکی دو دهه اخیر در بیشتر کشورها و همچنین در کشور ما بیش از هر زمان دیگری گریبان گیر گروههای وسیعی از نوجوانان و جوانان شده است. بنابراین لازم است در کنار نیازهای زیستی به مسئله امنیت روانی و ثبات عاطفی نوجوانان و جوانان توجه زیادی نمود.

دوران نوجوانی، مرحله بحران عاطفی و اجتماعی است. شخصی که مرحله جوانی خوبی نداشته باشد، مسلماً از زندگی سالم و با نشاط در دوره پیری برخوردار نخواهد شد و از سوی دیگر ورود به دانشگاه یک رویداد مهم و بسیار حساس در زندگی نیروهای کارآمد و فعال جوان در هر کشوری به شمار می رود، که غالبا با تغییرات زیادی در روابط اجتماعی و فردی آن ها همراه است. در کنار این تغییرات، باید به انتظارات و نقش های جدیدی نیز اشاره نمود که هم زمان با ورود به دانشگاه در دانشجویان شکل می گیرد . برخی از آنان به سرعت خود را با این شرایط جدید انطباق داده، با انعطاف پذیری مناسب تغییرات به وجود آمده را می پذیرند و با حفظ سلامت روان خود، موفقیت های لازم تحصیلی را کسب می کنند، لیکن برخی دیگر قادر به سازگاری و انطباق مؤثر نبوده و قرار گرفتن در چنین شرایطی برای آن ها غیرقابل تحمل و نگران کننده بوده، و عملکرد و بازدهی آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد. (بیابانگرد، 1379)

در این پژوهش تاکید بر قشر عظیمی از اجتماع یعنی جوانان که آینده را تعیین می کنند و پرداختن به مسائلی که مشکلات آنها در واقع اعتبار و ارزش به آنها خواهد داد. بنابراین لازم است در کنار نیازهای زیستی به مسئله امنیت روانی و ثبات عاطفی جوانان توجه زیادی نمود عدم امنیت روانی نه تنها بر چگونگی شخصیت آنها تاثیر                  می گذارد و بلکه بیشترین تاثیر را بر شکوفایی هوش و تفکر و عوامل روانی اجتماعی دانشجویان خواهد داشت     بی تردید عوامل روانی اجتماعی دانشجویان با آرامش روانی ثبات عاطفی شان دارای همبستگی می باشد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 110

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***