پایان نامه مقایسه عوامل موفقیت بر بانک دولتی ملی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

واحد نراق

 

 

بررسی مقایسه ای عوامل موفقیت بر بانک دولتی ملی و بانک خصوصی اقتصاد نوین (مطالعه موردی استان اصفهان)

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ـ بین الملل

 

 

زمستان 1392

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول. 3

کلیات تحقیق. 3

مقدمه:. 3

بیان مسئله. 3

ضرورت تحقیق. 3

اهداف تحقیق. 3

سوالات تحقیق. 3

فرضیات تحقیق. 3

روش تحقیق. 3

جامعه آماری. 3

نمونه آماری. 3

تعریف واژه ها. 3

فصل دوم. 3

ادبیات تحقیق. 3

مقدمه. 3

مبانی نظری. 3

عوامل درون سازمانی موثر بر جذب منابع. 3

عوامل خدماتی. 3

عوامل مالی. 3

عوامل ارتباطی و انسانی. 3

عوامل و شرایط فیزیکی. 3

عوامل وابستگی سازمانی. 3

مؤلفه‌های تأثیر گذار بر تجهیز منابع پولی در بانکداری نوین   3

مولفه های موثر بر جذب منابع بانکی. 3

معرفی مؤلفه‌های موثر در افزایش قدرت بانک‌ها در جذب منابع مالی   3

عوامل خدماتی. 3

عوامل مالی. 3

عوامل ارتباطی و انسانی. 3

عوامل و شرایط فیزیکی. 3

عوامل وابستگی سازمانی. 3

پیشینه تحقیق. 3

پیشینه داخلی تحقیق. 3

نتیجه گیری. 3

ابزار جمع آوری اطلاعات. 3

اهداف تحقیق. 3

فصل سوم. 3

روش تحقیق. 3

مقدمه:. 3

روش تحقیق. 3

جامعه آماری. 3

نمونه آماری. 3

واحد نمونه گیری. 3

اندازه نمونه:. 3

متغییرهای تحقیق. 3

ابزارها و جمع آوری داده ها:. 3

پرسشنامه. 3

سنجش پایایی. 3

سنجش روایی پرسشنامه. 3

تجزیه و تحلیل اطلاعات. 3

آزمون فریدمن. 3

جمع بندی و خلاصه فصل سوم. 3

فصل چهارم. 3

تجزیه و تحلیل داده ها. 3

مقدمه. 3

توصیف داده ها. 3

تجزیه و تحلیل فرضیه اول. 3

تجزیه و تحلیل فرضیه دوم. 3

تجزیه و تحلیل فرضیه سوم. 3

تجزیه و تحلیل فرضیه چهارم. 3

فصل پنجم. 3

بحث و نتیجه. 3

مقدمه. 3

یافته های تحقیق. 3

الف)یافته های توصیفی. 3

ب)یافته های استنباطی:. 3

محدودیت های تحقیق. 3

پیشنهادات تحقیق:. 3

پیشنهادات پژوهشی. 3

ضمیمه (1) : پرسشنامه. 3

منابع. 3

چکیده انگلیسی. 112

فهرست جداول

جدول(4-1): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گروه سنی. 3

جدول(4-2): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت. 3

جدول(4-3): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل. 3

جدول(4-4): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات. 3

جدول(4-5): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت شغلی. 3

جدول(4-6): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب درآمد. 3

جدول(4-7): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تکریم مشتریان و مشتری مداری. 3

جدول(4-8): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان شایستگی و مهارت کارکنان   3

جدول(4-9): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان  گستردگی شعب بانکی   3

جدول(4-10): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان نحوه ی پاسخگویی و ارائه ی خدمات بانک ملی. 3

جدول (4-11): آماره های توصیفی میزان تکریم مشتریان و مشتری مداری در بانک ملی و بانک اقتصاد نوین. 3

جدول (4-12): نتایج آزمون برای مقایسه دو گروه  بر حسب میزان تکریم مشتریان و مشتری مداری. 3

جدول (4-13): آماره های توصیفی میزان شایستگی و مهارت کارکنان در بانک ملی و بانک اقتصاد نوین. 3

جدول (4-14): نتایج آزمون  برای مقایسه دو گروه  بر حسب میزان شایستگی و مهارت کارکنان. 3

جدول (4-15): آماره های توصیفی میزان گستردگی شعب در بانک ملی و بانک اقتصاد نوین. 3

جدول (4-16): نتایج آزمون برای مقایسه دو گروه  بر حسب میزان گستردگی شعب   3

جدول (4-17): آماره های توصیفی نحوه ی پاسخگویی و ارائه ی خدمات در بانک ملی و بانک اقتصاد نوین. 3

جدول (4-18): نتایج آزمون برای مقایسه دو گروه  بر حسب میزان نحوه ی پاسخگویی و ارائه ی خدمات. 3

جدول (4-19)نتایج آزمون فریدمن پیرامون اولویت بندی عوامل موثر بر موفقیت بانک های خصوصی و دولتی. 3

فهرست نمودارها

 

 

نمودار (4-1): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گروه سنی.. 3

نمودار(4-2): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت.. 3

نمودار(4-3): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل.. 3

نمودار(4-4): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات    3

نمودار(4-5): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت شغلی.. 3

نمودار(4-6): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب درآمد پدر.. 3

نمودار (4-7): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تکریم مشتریان و مشتری مداری.. 3

نمودار (4-8): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان شایستگی و مهارت کارکنان.. 3

نمودار (4-9): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان  گستردگی شعب بانکی.. 3

نمودار (4-10): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان نحوه ی پاسخگویی و ارائه ی خدمات بانک ملی.. 3

 

چکیده

مقایسه و بررسی عوامل موفقیت بانک های خصوصی ودولتی

از مهمترین اهداف فعالیت شبکه بانکی در وضعیت رقابت موجود کمک به ایجاد اقتصاد سالم و به دوراز فعالیتهای نامشروع اقتصادی در کشور می باشد که هرچه موفقیت اینگونه بنگاههای اقتصادی(بانکها)در کشور روزافزون باشد بر اوضاع اقتصادی و وضع معیشت مردم تاثیر بسزایی خواهد داشت. بانکها از زمان بدو تاسیس با توجه به برنامه ریزی های بلندمدت در جذب منابع سرمایه ای و گسترش شعب در سطح کشور و میزان توجه به تربیت نیروی انسانی ماهر و متعهد و با در نظرگرفتن میزان رضایت مشتریان همواره سعی در ایجاد تمایز نسبت به سایر بانکها و رقیبان خود دارند.

طی سال های اخیر، صنعت خدمات پولی و مالی در ایران تغییرات زیادی را شاهد بوده است اسیس بانک های خصوصی، صندوق های قرض الحسنه و موسسات مالی و اعتبار ی، منجر به وضعیت رقابتی شده است. به علاوه ورود فن آوری های جدید به ایران و تغییر قوانین و مقررات، محیط این بازار را بسیار پیچیده و پویا کرده است با توجه به موارد مذکور، مقایسه و بررسی عوامل موفقیت بانک های خصوصی ودولتی حائز اهمیت می باشد

با اذعان‌ به مطالب‌ فوق‌، هدف از تحقیق حاضر  مقایسه عوامل موثربرموفقیت بانک دولتی ملی وبانک خصوصی اقتصاد نوین(مطالعه ی موردی استان اصفهان) می باشد تا گامی در جهت مرتفع ساختن مسائل بانک ها، پی بردن به خواسته ها و ترجیحات مشتریان، و برآورده کردن آن ها باشد.

جامعه آماری کلیه مشتریان بانک ملی وبانک اقتصاد نوین در سطح شهر اصفهان می‌باشد ونمونه آماری با استفاده از جدول گرجسی و مورگان 384 نفر تعیین گردید. روش‌ تحقیق‌ به­کار رفته‌ نیز پیمایشی‌، توصیفی‌ و از شاخه‌ میدانی‌ است. اطلاعات ‌بدست‌ آمده‌ از طریق‌ نرم‌افزار آماری‌ SPSS تجزیه‌ و تحلیل‌ شد، که‌ در این‌ فرآیند از شاخص­های ‌آمار توصیفی‌ و استنباطی‌ از جمله‌ فراوانی‌، درصد، انحراف‌ معیار و میانگین‌ و آزمون‌ آماری‌ t تک‌ متغیره‌، استفاده‌ شده است.

نتایج‌ بدست‌ آمده‌ بیانگر آن‌ است‌ که 1- میانگین میزان تکریم مشتریان  در میان مشتریان بانک اقتصاد نوین بیشتر بوده است 2- میانگین میزان شایستگی و مهارت کارکنان در میان مشتریان بانک اقتصاد نوین بیشتر بوده است، 3- میانگین میزان گستردگی شعب در میان مشتریان بانک اقتصاد نوین بیشتر بوده است4- میانگین میزان نحوه ی پاسخگویی و ارائه ی خدمات در میان مشتریان بانک اقتصاد نوین بیشتر بوده است

 

کلمات کلیدی: بانک خصوصی اقتصاد نوین، بانک دولتی ملی، عوامل موفقیت

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

مقدمه:

از مهمترین اهداف فعالیت شبکه بانکی در وضعیت رقابت موجود کمک به ایجاد اقتصاد سالم و به دور از فعالیتهای نامشروع اقتصادی در کشور می باشد که هرچه موفقیت اینگونه بنگاههای اقتصادی(بانکها) در کشور روزافزون باشد بر اوضاع اقتصادی و وضع معیشت مردم تاثیر بسزایی خواهد داشت. بانکها از زمان بدو تاسیس با توجه به برنامه ریزی های بلندمدت در جذب منابع سرمایه ای وگسترش شعب در سطح کشور و میزان توجه به تربیت نیروی انسانی ماهر و متعهد و با در نظرگرفتن میزان رضایت مشتریان همواره سعی در ایجاد تمایز نسبت به سایر بانکها و رقیبان خود دارند. تمام سازمانها به دنبال جذب مشتری وافزایش رضایت مندی آنها هستند، این مساله به خصوص در بانکها که در ارتباط دائم با مشتریان هستند اهمیت ویژه ای دارد و از طرفی رقابت در بین بانک ها و مؤسسات قرض الحسنه و سایراشکال جذب منابع پولی رو به افزایش است، لذا ایجاد مزیت رقابتی برای بقای بانک ها لازم وضروری به نظر میرسد. خدمات نوین بانکی که ارتباط بسیار نزدیکی با تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات دارد از جمله  عوامل بسیار مهم در ایجاد مزیت رقابتی برای بانک ها و جذب مشتریان و رضایتمندی آنها است (علی محمدی، 1381، ص34).

بانک مؤسسه‌ای است مشتری مدار که باید به جلب و جذب مشتری و همچنین، افزایش رضایت مشتریان و حفظ مشتری اقدام نماید؛ زیرا مشتری سرمایه‌ اصلی بانک است، بدون مشتری بانک بی‌معنا است و نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد. برای رسیدن به این مهم لازم است علاوه بر تجهیز و استفاده از امکانات نوین بانکداری، با ایجاد محیطی آرام، مطمئن، به دور از هیاهو و با داشتن کارکنان و مدیران متخصص با روحیه و مصمم وعلاقمند به مؤسسه و اهداف عالیه ‌آن در این جهت گام  برداشت.

در بانکداری نوین مؤلفه های متعددی وجود دارند که برروند تجهیز منابع پولی بانک‌ها و مؤسسات مالی تأثیر می‌گذارند. شناسایی و تعیین میزان تأثیر و نوع ارتباط این مؤلفه ها با موفقیت بانک‌ها در تجهیز منابع پولی مقوله‌ای مهم می باشد. امروزه شرایط و موقعیت‌های مؤسسات مالی وبانک‌ها با یکدیگر یکسان نیست و ممکن است مؤلفه‌های تأثیرگذار بر تجهیزمنابع پولی حتی برای هر یک از شعب یک گروه بانکی متفاوت باشد. مؤلفه های فناوری اطلاعات و ارتباطات، مهارت، نیروی انسانی شاغل در بانک‌ها، تنوع و کیفیت خدمات بانکی، رضایت مشتریان ازکارکنان ومطلوبیت محیط داخلی ومحل استقرار شعب در بانکداری نوین ابزارهای مهمی هستند که برای جذب بهینه منابع پولی ازآنها استفاده می‌شود.

بیان مسئله:

گرچه عواملی چون صنعتی شدن جوامع، گسترش و تحول در فعالیت های اجتماعی و در نتیجه پدیدار شدن نیازهای جدید از عوامل مهم و اثر گذار در ایجاد و گسترش نهادهای مالی بوده اند ولی توسعه و پیشرفت های اقتصادی نیز یکی از مهمترین عوامل در گسترش و تحول این نهادها به شمار می روند، در واقع نهادهای مالی جهت تسهیل در پیشرفت های دیگر نهادهای اقتصادی شکل گرفته اند و لذا می توان عنوان نمود وجود نهادها و بازارهای مالی پیشرفته همراه با به کارگیری روش های نوین، با درجه توسعه یافتگی یک کشور ارتباط مستقیم دارد. در این شرایط جذب بیشتر منابع مالی و رقابت مؤثر در جذب این منابع توسط گروه های مختلف بانکی از موضوعاتی است که مورد توجه نهاد های مالی و اعتباری قرار داشته و دارد. البته گرچه بلافاصله پس انقلاب با حذف بانک های خصوصی، همۀ گروه های بانکی زیر نظر دولت اداره شدند، ولی کم و بیش در جذب بیشتر منابع مالی با یکدیگر به رقابت پرداخته اند. امروزه به جز رقابت بین گروه های بانکی دولتی و خصوصی موجود، ایجاد بانک های خصوصی جدید، مؤسسات مالی و اعتباری جدید و همچنین گسترش دامنه فعالیت مؤسسات قرض الحسنه نیز مزید بر علت شده و لذا در سیستم بانکی کشور در جذب منابع مالی به رقابت پرداخته اند (رازانی، ۱۳۸۲).

بانک ها، شریان حیاتی اقتصاد هر کشورند. تلاش موسسات مالی و بانکی در سطح جهان در جهت افزایش کارایی است. بانک ها باید برای جلب و تشویق مردم به پس انداز، جمع آوری سرمایه های کوچک و به کار انداختن آن ها در رشته های تولیدی و خدماتی، نقش مهمی ایفا کنند. بانک ها به عنوان بازار پول در کنار بازار بورس که نوعی بازار سرمایه است بخشی از بازار مالی کشور محسوب می شوند و همان طور که جریان و گردش خون در بدن ضامن حیات انسان است، وجود بانک ها نیز ضامن حیات اقتصادی کشور به شمار می رود. امروزه نیاز مردم به خدمات بانکی بیش از پیش در حال افزایش است. مردم انتظار خدمت بیش تر و سریع تر از بانک ها را دارند. حفظ مشتریان موجود و جذب مشتریان جدید، مستلزم برخورداری از مدیریت کارا و موثر در همه ابعاد بانک با تاکید بر مدیریت بازاریابی است. به نظر می رسد تشابه تبلیغ بانک ها در رسانه ها و اهدای جوایز و دیگر روش های ترویجی، انگیزه لازم را در مشتری به وجود نمی آورد و لذا لازم است به طرح ها و پروژه های ابداعی و راهکارهای جدید پرداخته شود. باید به نوعی از ترجیحات مشتریان و نیازمندی های آن ها آگاهی یافت. (رمضانی، ۱۳۸۵).

طی سال های اخیر، صنعت خدمات پولی و مالی در ایران تغییرات زیادی را شاهد بوده است. تاسیس بانک های خصوصی، صندوق های قرض الحسنه و موسسات مالی و اعتبار ی، منجر به وضعیت رقابتی شده است. به علاوه ورود فن آوری های جدید به ایران و تغییر قوانین و مقررات، محیط این بازار را بسیار پیچیده و پویا کرده است با توجه به موارد مذکور، مقایسه و بررسی عوامل موفقیت بانک های خصوصی و دولتی حائز اهمیت می باشد سوال اساسی تحقیق حاضر این است که  عوامل موثر بر موفقیت بانک دولتی ملی و بانک خصوصی اقتصاد نوین(مطالعه ی موردی استان اصفهان) کدام عوامل می باشند؟  و آیا تفاوت معنی داری بین این دو بانک به لحاظ شاخص های موفقیت وجود دارد؟

ضرورت تحقیق:

نظام بانکی نیز که در اقتصاد مبتنی بر بازار یکی از اجزای مهم اقتصاد هر کشور است و مسئولیت بسیار سنگینی را دارد، از این امر مستثنی نیست. بانک های امروزی برای رقابت در محیط متلاطم امروز ناچار از توجه ویژه به کیفیت خدمات خود هستند. این امر ماندگاری بیشتر مشتریان، جذب مشتریان جدید و بهبود عملکرد مالی و سودآوری را به دنبال خواهد داشت. در طی دهه های اخیر، شدت یافتن رقابت میان بنگاههای اقتصادی در جهت بدست آوردن سهم بیشتری از بازار توجه آنها را به سمت شناخت دقیق تر و عمیق تر نیازها و خواسته های مشتریان سوق داده است بدون تردید ایجاد رضایت درمشتریان و حتی به شوق آوردن ایشان از کیفیت خدمات، در وهلۀ اول نیازمند شناخت نیازها و خواسته های ایشان و سپس انتقال این خواسته ها به موقعیتی است که محصولات و خدمات تولید می شود. این امر با توجه به پیچیده شدن روزافزون سیستم های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، خود به خود اتفاق نمی افتد، بلکه به روشها و رویه هایی نظام مند نیاز دارد که این مفاهیم را به فرایندی سازمانی مبدل کند. از طرفی تغییر خواسته ها، نیازها و انتظارات مشتریان یک واقعیت انکارناپذیر است، بنابراین ابتدا باید مشخص شود که مشتری چه می خواهد و سپس در جستجوی وسیله تحقق آن برآمد.

اهداف تحقیق:

1-بررسی رابطه بین میزان تکریم مشتریان و مشتری مداری در بانک ملی و بانک اقتصاد نوین

2- بررسی رابطه بین شایستگی و مهارت کارکنان بانک ملی و اقتصاد نوین

3- بررسی رابطه بین گستردگی شعب بانک ها ی ملی و اقتصاد نوین و موفقیت آنها

4 بررسی رابطه بین نحوه ی پاسخگویی و ارائه ی خدمات بانک ملی و بانک اقتصاد نوین

سوالات تحقیق

1-آیا بین میزان تکریم مشتریان و مشتری مداری در بانک ملی و بانک اقتصاد نوین تفاوت معناداری وجود دارد؟

2-بین  شایستگی و مهارت کارکنان بانک ملی و اقتصاد نوین تفاوت معناداری وجود دارد؟

3–آیا بین گستردگی شعب بانک ها ی ملی و اقتصاد نوین و موفقیت آنها  تفاوت معناداری وجود دارد؟

تعداد صفحه:131

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com