پایان نامه مطالعه محاسباتی فسفر ایلیدهای پایدار و ناپایدار

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته شیمی

دانشگاه ایلام

کارشناسی ارشد رشته شیمی (گرایش شیمی- معدنی)

 

عنوان

مطالعه محاسباتی فسفر ایلیدهای پایدار و ناپایدار

 

 

 

بهمن 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده

 

در این پایان‌نامه با استفاده از نرم افزار گوسین و با روش های M052X,B3LYP,HF پایداری و ناپایداری فسفر ایلیدها محاسبه شده است. ابتدا ساختار ترکیبات مورد مطالعه بهینه شده و انرژی آنها محاسبه می‌گردد. سرانجام با مقایسه انرژی‌های محاسبه شده، پایدارترین حالت‌ها بررسی می‌شوند.همچنین اثر گروه الکترون‌کشنده C=O در ساختار ترکیبات α‌ فسفر‌ ‌ایلید، β کتوفسفر‌ایلید و دی‌کتو‌فسفر‌ایلید مطالعه می‌شوند. نتایج نشان می‌دهد که فسفر‌ ایلیدهای داری گروه الکترون‌کشنده  C=Oاز فسفر ایلیدهای فاقد این گروه پایدارترند. این پایداری به صورت زیر می‌باشد.

α ‌فسفر ایلید < β کتوفسفر‌ایلید < دی کتو فسفر ایلید

در مرحله بعد، اثر حلال‌های قطبی از قبیل آب و متانول و همچنین حلالهای غیر قطبی مانند دی کلرومتان و تولوئن در پایداری فسفر‌ایلیدها مطالعه گردید، که نتایج نشان می‌هد که پایدارترین ساختار از نظر انرژی در حلال آب ایجاد می‌گردند و ناپایدارترین ساختار در حلال تولوئن ایجاد می‌گردند. این پایداری به صورت زیر است:

تولوئن < دی کلرومتان < متانول < آب

در نهایت درصد خصلت S و P  هرکدام از ساختارها با استفاده از روش NBO  گزارش شده است. لازم به ذکر است که نتایج به دست آمده از روش هایB3LYP  و M052X دقت بیشتری دارند و دقت روش HF  مناسب نمی‌باشد.

 

 

 

 

 

فهرست صفحه
فصل اول( مقدمه‌ای بر شیمی محاسباتی)…………………………………………………..
1-1) شیمی محاسباتی……………………………………………………………………… 2
1-2) روش‌های محاسباتی شیمی کوانتومی……………………………………………………………… 2

1-3) روش‌های تابعی دانسیته……………………………………………………………………………………

3
1-4) مجموعه پایه……………………………………………………………………………………………………… 5
1-5) توابع قطبی‌ شونده…………………………………………………………………….. 6
1-6) توابع پخشیده………………………………………………………………………………………………………

1-7) خطای برهم نهی مجموعه پایه………………………………………………………………………………

1-8) روش ضد موازنه……………………………………………………………………………………………………..

1-9) روش اوربیتال‌ پیوندی طبیعی……………………………………………………………………………..

1-10) دقت مجموعه‌های پایه……………………………………………………………………………………….

7

7

8

10

11

فصل دوم( فسفر ایلیدها و پیشینه تحقیق)………………………………………………………..
2-1) فسفر…………………………………………………………………………………………………………………. 13
2-2) فسفرایلیدها………………………………………………………………………………………………………. 14
2-3) تاریخچه‌ فسفرایلیدها……………………………………………………………………………………….. 15
2-4) نامگذاری فسفرایلیدها………………………………………………………………………………………. 16
2-5) تهیه ایلیدهای فسفر…………………………………………………………………………………………. 17
2-5-1) تهیه از نمک‌های فسفونیوم…………………………………………………………………………. 17
2-6) تقسیم‌بندی فسفرایلیدهای پایدار کربونیلی…………………………………………………….. 19
2-6-1)α- فسفرایلیدها……………………………………………………………………………………………… 19
2-6-2) β- کتوفسفرایلیدها………………………………………………………………………………………. 20
2-6-3) دی‌کتوفسفرایلیدها………………………………………………………………………………………. 20
فصل سوم (بررسی محاسباتی فسفر ایلیدهای پایدار و ناپایدار)……………….
3-1) فسفر ایلیدهای مطالعه شده……………………………………………………………………………… 23
3-2) جزئیات محاسبات…………………………………………………………………………………………….. 24
3-3) نتایج محاسبات………………………………………………………………………………………………….

3-3-1) بررسی ساختارهای فسفر ایلیدهای مطالعه شده در فاز گازی……………………

3-3-2) بررسی اثر حلال در انرژی پایداری فسفر ایلید‌های مطالعه شده در فاز مایع

25

25

36

فصل چهارم( بحث‌ و نتیجه گیری)………………………………………………………………………
4-1) مقایسه نتایج……………………………………………………………………………………………………. 39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   فهرست جدول‌ها

جدول (3-1) انرژی پایداری، بار و چندگانکی محصولات واکنش  شکل (3-1) وشکل (3-2)

صفحه

26

جدول (3-2) انرژی پایداری محصولات شکل (3-1) وشکل (3-2) برحسب هارتری 27
جدول(3-3) مقداربار(e) و طول پیوند (Å) α- فسفرایلید…………………………………………. 29
جدول(3-4) مقداربار(e) و طول پیوند (Å) β- کتوفسفرایلید ترانس………………………..

جدول(3-5) مقداربار(e) و طول پیوند (Å) β- کتوفسفرایلید سیس

31

33

جدول(3-6)  مقداربار(e) و طول پیوند (Å) دی کتو فسفر ایلید…………………….. 35
جدول(3-7) انرژی فسفر ایلیدهای مورد مطالعه با روش تابعی دانسیته…………………… 36
جدول(3-8) اثر حلال بر فسفرایلیدهای مورد مطالعه با روش تابعی دانسیته……….. 37
جدول (4-1) جمعیت الکترونی، درصد خصلت Sو  P پیوندی فسفر ایلید‌های

مطالعه شده…………………………………………………………………………………………………………………

 

41

 

 

 

 

 

 

 

 

    فهرست شکل ها صفحه
شکل(1-1) انواع روش‌های محاسباتی……………………………………………………………………… 3
شکل (2-1) ساختار رزنانسی فسفرایلیدها……………………………………………………………… 14
شکل (2-2)  فرآیند تشکیل متیلن دی‌فنیل فسفین با استفاده از ایلیدهای ناپایدار 14
شکل (2-3) فرآیند تشکیل 1 و 1- دی‌فنیل اتیلن و تری‌فنیل فسفین اکسید با

واکنش تری‌فنیل فسفونیوم متیلید با بنزوفنون…………………………………………………………

 

15

شکل(2-4) ساختار استاندارد ایلین و ایلید برای توصیف ایلیدهای فسفر………….. 17
شکل(2-5) سنتز فسفرایلیدها با استفاده از انتقال ایلید……………………………… 18
شکل (2-6) تهیه فسفرایلیدها توسط انتقال ایلید…………………………………………………… 18
شکل(2-7) فرآیند تهیه‌ α- فسفرایلیدها با استفاده از آلکیل هالید……………………….. 20
شکل (2-8) فرآیند تهیه‌ β- کتوفسفرایلیدها………………………………………….. 20
شکل (2-9) فرآیند تهیه‌ دی‌کتوفسفرایلیدها با استفاده از هالید اسیدها……………… 21
شکل (2-10) فرآیند تهیه‌ دی‌کتوفسفرایلیدها با استفاده از اسید انیدریدها……….. 21
شکل(3-1)واکنش فسفر ایلیدهای بدون گروه الکترون کشنده…………………………….. 23
شکل(3-2) واکنش فسفر ایلیدهای دارای گروه الکترون کشنده……………………………. 23
شکل (3-3) فسفر ایلیدهای مورد مطالعه………………………………………………………………. 25
شکل(3-4) کنفورمر S سیس و S ترانس ساختار β- کتوفسفرایلید……………………… 25
شکل(3-5) ساختار بهینه شده α- فسفرایلید  PhCHPPh3………………………..

شکل(3-6) مراحل بهینه شده α- فسفرایلید ..PhCHPPh3………………………………….

28

28

شکل(3-7)ساختار بهینه شده s-trans β- کتوفسفرایلید……………………………………………

شکل(3-8) مراحل بهینه شدن s-trans، β- کتوفسفرایلید………………………………………..

شکل(3-9) ساختار بهینه شده s-cis، β- کتو فسفرایلید……………………………………………

شکل(3-10) مراحل بهینه شدنs-cis  – β- کتو فسفرایلید………………………………………

30

30

32

32

شکل(3-11)ساختار بهینه شده دی کتو فسفر ایلید…………………………………………………..

شکل(3-12) مراحل بهینه شدن دی کتو فسفر ایلید………………………………………………..

34

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد صفحه :64

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com