پایان نامه : فراوانی نسبی آنزیم متالوبتالاکتاماز در سویه‌های سودوموناس ائروژینوزای جدا شده از نمونه‌های بالینی در شهر یزد به روش E Test

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته دکترای عمومی

عنوان : فراوانی نسبی آنزیم متالوبتالاکتاماز در سویه‌های سودوموناس ائروژینوزای جدا شده از نمونه‌های بالینی در شهر یزد به روش  E Test

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

 دانشکده پزشکی علی بن ابیطالب

پایان نامه برای دریافت درجه دکترای عمومی

 

عنوان :

فراوانی نسبی آنزیم متالوبتالاکتاماز در سویه‌های سودوموناس ائروژینوزای جدا شده از نمونه‌های بالینی در شهر یزد به روش  E Test

استاد راهنما:

سرکار خانم دکتر هنگامه زندی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر محمود قریشیان

مشاور آمار:

جناب آقای دکتر نصرالله بشردوست

تابستان 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

مقدمه و هدف: متالوبتالاکتامازها (MBL) آنزیم‌هایی هستند که توسط باسیل‌های گرم منفی غیر تخمیری مانند سودوموناس آئروژینوزا تولید شده و این سویه‌ها را نسبت به کارباپنم مقاوم می‌سازد در نتیجه سودوموناس‌های حامل ژنهای متالوبتالاکتاماز یک تهدید کلینیکی جدی بشمار می‌آیند. با توجه به اینکه مقاومت در گونه باکتریایی سودوموناس آئروژینوزا به واسطه داشتن متالوبتالاکتامازها در برابر آنتی بیوتیک‌ها رو به افزایش بوده و در کشورها، مناطق و حتی بیمارستان‌های مختلف شیوع آن‌ها متفاوت می‌باشد بر آن شدیم تا شیوع این آنزیم را در نمونه‌های جمع آوری شده از بیمارستان‌های آموزشی یزد با استفاده از روش E Test بررسی کنیم.

مواد و روش‌ها: جامعه مورد بررسی سویه‌های سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از بیمارستان‌های دانشگاهی استان یزد در سال‌های 92-91 می‌باشد. این مطالعه از نوع مطالعه ای توصیفی-تحلیلی از نوع مقطعی می‌باشد و ایزوله‌های سودوموناس با استفاده از آزمایشات بیوشیمیایی تعیین هویت گردیده و سنجش حساسیت به آنتی بیوتیک‌ها به روش دیسک دیفیوژن انجام شده و جهت تایید وجود آنزیم MBL در سویه‌ها از روش  E.  Testاستفاده شد .

نتایج: در این مطالعه 100 نمونه سودوموناس آئروژینوزا مورد بررسی قرار گرفت.31 نمونه(31 درصد) از کل نمونه‌ها مولد متالوبتالاکتامازها بودند. بین بازه های سنی ، جنس و نوع بخش باتولید MBL توسط ایزوله های سودوموناس آئروژینوزا  ارتباط معنی داری وجود نداشت (P.value> 0.05). فراوانی این آنزیم بترتیب در ایزوله های جدا شده از نمونه های زخم سوختگی(3/56 درصد)، ادرار(4/36 درصد)، ترشح خلط(2/22 درصد) ،  خون و کاتتر(04/19 درصد) و زخم(7/16 درصد) مشاهده شد. ارتباط معنی داری بین نوع نمونه و تولید انزیم متالوبتالاکتاماز دیده نشد. سویه‌های سودوموناس آئروژینوزا بیشترین مقاومت را به ترتیب نسبت به کوتریموکسازول(85 درصد)، سفتازیدیم(83 درصد) و سفوتاکسیم(79 درصد) نشان دادند. همچنین بیشترین حساسیت سویه‌های سودوموناس آئروژینوزا به آنتی بیوتیک‌های سیپروفلوکساسین(55 درصد)، جنتامایسین(52 درصد) و پیپراسیلین(41 درصد)داشتند.

نتیجه گیری: در این مطالعه بین سن و جنس و نوع بخش با فراوانی آنزیم متالوبتالاکتامازها ارتباط معناداری یافت نشد. بیشترین فراوانی این آنزیم در نمونه‌های  زخم سوختگی و در  بخش سوختگی به دست آمد. بیشترین مقاومت آنتی بیوتیکی به ترتیب به کوتریموکسازول ، سفتازیدیم و سفوتاکسیم و بیشترین حساسیت به سیپروفلوکساسین، جنتامایسین و پیپراسیلین بود. نتایج نشان دادکه این ایزوله ها  علاوه بر کارباپنم ها نسبت به بسیاری از آنتی بیوتیک ها بخصوص سفاسپورین ها مقاوم هستند، لذا لازم است قبل از شروع درمان سنجش حساسیت انتی بیوتیکی و غربالگری این آنزیم  انجام شود.

واژه‌های کلیدی:  سودوموناس آئروژینوزا، مقاومت آنتی بیوتیکی، متالوبتالاکتاماز( ( MBL
Abbrivations

MBL: Methalo Beta Lactamases

RNA: Ribo Nucleic Acid

rRNA: ribosomal Ribo Nucleic Acid

LPS: Lipopolysaccharide

PLC: Phospolipase

PLC-H: Phospolipase Hemolytic

PLC-N: Phospolipase Non Hemolytic

EXOS: Exo enzyme S

PMNs: Polymorphonuclear

CTX: Cytotoxin

ESBL: Extended Spectrum Betalactamases

MIC: Minimum Inhibitory Concentration

ANT: Aminoglycoside Nucleotidyl transferase

VIM: Veronese Imipenemase

IMP: Imipenemase

NDM: New Delhi Methalo Beta Lactamases

GIM: Germany Imipenemase

SPM: Sao Paulo metallo-beta-lactamase

SIM-1: Seoul Imipenemase

KDa: Kilo Daltone

MR-VP: Methyl Red-voges Prokouer Medium

OF: Oxidative Fermentative

TSI: Triple Sugar Iron Agar

SIM: Sulfide-Indol Motility

EMB: Eosin methylene-blue agar

PCR: Polymerase Chain Reaction

OF: Oxidative Fermentative

TSI: Triple Sugar Iron Agar

SIM: Sulfide-Indol-Motility

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

فصل اول: مقدمه و مروری بر مطالعات مشابه. 1

1-1- خانواده پسود و موناداسه آ 2

1-2- تاریخچه P. aeruginosa. 3

1-2-1- خصوصیات مورفولوژیک P. aeruginosa. 5

1-2-2- خصوصیات رشد. 5

1-2-3- هوازی‌های اجباریObligate aerobes 5

1-2-4- مشخصات کشت… 6

1-2-5- مواد آلی مورد نیاز 7

1-2-6- محیط‌های کشت… 8

1-2-7- پیگمان.. 9

1-2-8- شاخص‌های بیماریزایی در P. aeruginosa. 11

1-2-8-1- پیلی(Pili) 11

1-2-8-2- آلژینات (Alginate) 12

1-2-8-3- اندوتوکسین.. 12

1-2-8-4- پروتئاز‌های خارج سلولی.. 13

1-2-8-5- همولیزین‌ها 15

1-2-8-6- فسفولیپاز ‍C. 15

1-2-8-7- رامنولیپیدها 15

1-2-9- توکسین‌های خارج سلولی.. 16

1-2-9-1- اگزوتوکسینA. 16

1-2-9-2- اگزوآنزیم S. 16

1-2-10- لوکوسیدین با وزن ملکولی بالا. 17

1-2-11- سیدروفورها 17

1-2-12- لیپاز 17

1-2-13- سیتوتوکسین 18

1-2-14- پایوسیانین       18

1-2-15- سیستم ترشحی نوع III 18

1-2-16- اپیدمیولوژی.. 19

1-2-17- بیماریهای ناشی از P. aeruginosa. 20

1-2-17-1- باکتریمی.. 20

1-2-17-2- عفونت‌های گوش…. 20

1-2-17-3- عفونت‌های چشم.. 21

1-2-17-4- عفونت‌های مجرای تنفسی.. 21

1-2-17-5- عفونت‌های استخوان و مفصل.. 22

1-2-17-6- عفونت‌های سیستم عصبی مرکزی.. 22

1-2-17-7- عفونت‌های دستگاه گوارش…. 22

1-2-17-8- عفونت‌های پوست و بافت نرم. 23

1-2-17-9- عفونت‌های دستگاه ادارای.. 24

1-2-17-10- باکتریمی.. 24

1-2-17-11- عفونتهای استخوان و مفصل.. 24

1-2-17-12- عفونت‌های سیستم عصبی مرکزی.. 24

1-2-17-13- اندوکاردیت عفونی.. 25

1-2-17-14- عفونت‌های مجرای تنفسی.. 25

1-2-17-15- عفونت پوست و بافت‌های نرم. 26

1-2-17-16- عفونت‌های ادراری.. 26

1-2-18- متالوبتالاکتاماز 27

1-2-19- شیوع مقاومت متالوبتالاکتامازها 27

1-2-20- انواع  تیپ‌های متالوبتالاکتاماز 28

1-2-21- The Imipenemase(IMP) Type 28

1-2-22- The Veronese Imipenemase (VIM) Type 28

1-2-23- New Delhi Metalo β-lactamase-1 (NDM-1) Type 28

1-2-24-  دیگر تیپ‌های متالوبتالاکتاماز 29

1-2-24-1- روش‌های تشخیص متالوبتالاکتاماز 29

1-2-24-2- سنجس حساسیت) آنتی بیوگرام) 29

1-2-24-3- روش E.Test به وسیله نوار    MBL. 30

مروری بر مطالعات گذشته. 31

فصل دوم: مواد و روش‌ها 34

2-1 بیان مسئله و اهمیت موضوع. 35

2-2- اهداف… 36

2-2-1- اهداف اصلی طرح.. 36

2-2-2- اهداف ویژه طرح.. 36

2-3- سؤالات و فرضیات… 36

2-4- نوع و روش مطالعه. 37

2-5- روش کار 37

2-5-1- انواع محیط کشت… 37

2-5-2- مکانکی آگار(Mac Conkey agar) 37

2-5-3- محیط کشت  SIM.. 38

2-5-4- روش آماده سازی معرف کواکس جهت تست اندول.. 39

2-5-5- محیط کشت OF. 39

2-5-6- محیط کشت TSI 39

2-5-7- محیط سیمون سیترات… 40

2-5-8- محیط مایع( ( MR-VP. 40

2-5-9- طرز تهیه معرف VP. 41

2-5-10- طرز تهیه معرف MR. 41

2-5-11- تست اکسیداز 41

2-6- روش اجرای کار 42

2-6-1- جمع آوری نمونه‌ها 42

2-6-2- تعیین آنزیم متالوبتالاکتاماز 43

2-6-3- آنالیز آماری.. 44

2-6-4- محدودیت و مشکلات اجرایی طرح.. 44

2-7- جدول متغیرها 45

فصل سوم: یافته‌ها 46

3-1- نتایج.. 47

فصل چهارم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات… 69

4-1- بحث… 70

4-2- نتیجه گیری.. 75

4-3- پیشنهادات… 75

Abstract. 76

فهرست مراجع.. 77

ضمیمه: پرسشنامه. 84

 

فهرست جدول‌ها

عنوان                                                                                                                          صفحه

جدول1-1- طبقه بندی بعضی از جنس‌های  خانواده پسودوموناسه آ که از نظر طبی اهمیت دارند [5]. 3

جدول 3-1- فراوانی نسبی آنزیم متالوبتالاکتاماز در نمونه‌های مورد بررسی به روش E.Test 52

جدول 3-2- فراوانی نسبی آنزیم MBL در نمونه‌های مورد بررسی بر حسب نوع نمونه. 53

جدول 3-3- فراوانی نسبی آنزیم MBL در نمونه‌های مورد بررسی بر حسب بخش…. 54

جدول 3-4- فراوانی نسبی آنزیم MBL در نمونه‌های مورد بررسی بر حسب سن.. 55

جدول 3-5- فراوانی نسبی آنزیم MBL در نمونه‌های مورد بررسی بر حسب جنس…. 56

جدول 3-6- فراوانی نسبی مقاومت سویه‌های سودوموناس ائروژینوزا به آنتی بیوتیک‌های مختلف به روش دیسک دیفیوژن  57

جدول 3-7- فراوانی نسبی آنزیم MBL در نمونه‌های مورد بررسی بر حسب مقاومت به جنتامایسین.. 58

جدول 3-8- فراوانی نسبی آنزیم MBL در نمونه‌های مورد بررسی بر حسب مقاومت به کوتریموکسازول  59

جدول 3-9- فراوانی نسبی آنزیم MBL در نمونه‌های مورد بررسی بر حسب مقاومت به سیپروفلوکساسین  60

جدول 3-10- فراوانی نسبی آنزیم MBL در نمونه‌های مورد بررسی بر حسب مقاومت به سفتریاکسون  61

جدول 3-11- فراوانی نسبی آنزیم MBL در نمونه‌های مورد بررسی بر حسب مقاومت به سفپیم.. 62

جدول 3-12- فراوانی نسبی آنزیم MBL در نمونه‌های مورد بررسی بر حسب مقاومت به سفوتاکسیم.. 63

جدول 3-13- فراوانی نسبی آنزیم MBL در نمونه‌های مورد بررسی بر حسب مقاومت به سفتازیدیم.. 64

جدول 3-14- فراوانی نسبی آنزیم MBL در نمونه‌های مورد بررسی بر حسب مقاومت به پیپراسیلین.. 65

جدول 3-15- فراوانی نسبی آنزیم MBL در نمونه‌های مورد بررسی بر حسب مقاومت به تیکارسیلین.. 66

جدول 3-16- فراوانی نسبی آنزیم MBL در نمونه‌های مورد بررسی بر حسب مقاومت به ایمی پنم.. 67

 

 

فهرست شكل‌ها

عنوان                                                                                                                          صفحه

شكل 3-1- نوار E.Test جهت تعیین آنزیم متالوبتالاکتاماز 68

-1- خانواده پسود و موناداسه آ[1]

اعضای خانواده پسود وموناداسه آ، باسیل‌های گرم منفی متحرک با تاژک‌های قطبی هستند. اکسیداز مثبت بوده و در محیط‌های کشت ساده رشد می‌کنند. باکتری‌های پسودوموناس باکتری‌های خاکزی هستند که در خاک سبب ترشح سیدروفور شده و جذب آهن و برخی دیگر از عناصر ریزمغذی نظیر روی را امکان‌پذیر می‌سازد. بر خلاف جنس‌های متعدد، تنها ایزوله‌های مطرح در بالینی اعضای پنج جنس زیر می‌باشند: Pseudomonas, Burkholderia, Stenotrophomonas, Acinetobacter و Moraxella [1]. بر اساس تشابه RNA  ریبوزومی (rRNA)، سود وموناداسه آ را به 5 گروه تقسیم کرده اند که تنها سه گروه V , II , I پاتوژن‌های انسانی هستند [2]. باکتریهای جنس پسودوموناس، به شکل میله‌ای راست یا کمی خمیده، دارای تاژک قطبی، بدون اسپور و گرم منفی می‌باشند. این باکتری‌ها هوازی و از نظر منبع انرژی و کربن کموارگانوتروف‌ هستند. از نظر نیازهای غذایی گونه‌های پسودوموناس نیاز غذایی بسیار ساده ای دارند. در شرایط آزمایشگاهی در محیط‌های حاوی مقداری ماده آلی در pH خنثی بخوبی رشد می‌کنند. متابولیسم گونه‌های پسودوموناس تنفسی بوده وحالت تخمیری ندارند. این باکتریها قادرند از 150 ترکیب آلی بعنوان منبع کربن وانرژی استفاده نمایند [3].

جنس پسودوموناس دارای 57 گونه است، که بسیاری از آنها بیماریزا نیستند. گونه‌های پسودوموناس در دو گروه فلوئورسنت و غیر فلوئورسنت دسته بندی می‌شوند، که P. aeruginosa ، P.fluorescens و  P.putida در گروه فلوئورسنت و  P.stutzeri  و P.mendocina در گروه غیر فلوئورسنت جای می‌گیرند. گونه‌های P.fluorescens و  P.putida، گاه در آبزیان عفونت پدید می‌آورند. ولی نام آشناترین آنها،
P. aeruginosa است که در سطح پوست و غشاهای مخاطی و مدفوع وجود دارد و بیماریزای فرصت طلب در میزبانانهای گوناگونی است [4].

 

تعداد صفحه : 100

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***