پایان نامه عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

دانشکده مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

 

گرایش:

مالی

 

عنوان:

عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک

از سوی مشتریان مورد مطالعه بانک پارسیان کاشان

 

زمستان 1393

 

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

ﭼﮑﯿﺪه

ﯾﮑﯽازﻣﻮاﻧﻊﻋﻤﺪهﺑﺮﺳﺮراهﺗﻮﺳﻌﻪﺑﺎﻧﮑﺪاریاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏﻋﺪمﭘﺬﯾﺮشاﯾﻦﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﺗﻮﺳﻂﻣﺸﺘﺮﯾﺎنوﺗﻤﺎﯾﻞﺑﻪروﯾﻪ‌ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﺪاریﺳﻨﺘﯽﻋﻨﻮانﺷﺪهاﺳﺖ،اﯾﻦﻣﻘﺎﻟﻪﻣﺒﺘﻨﯽﺑﺮﺗﺤﻘﯿﻘﯽاﺳﺖﮐﻪﺑﻪﺑﺮرﺳﯽﻋﻮاﻣﻞﻣﺆﺛﺮﺑﺮﭘﺬﯾﺮشﺑﺎﻧﮑﺪاریاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏدرﻣﯿﺎنﻣﺸﺘﺮﯾﺎنﺑﺎﻧﮏﭘﺎرﺳﯿﺎنﺑﺎاﺳﺘﻔﺎدهازﻣﺪل ﭘﯿﮑﺎراﯾﻨﻦ ﻣﯽ‌ﭘﺮدازدﻃﺒﻖاﯾﻦﻣﺪلﻋﻮاﻣﻞﻣﻮﺛﺮﺑﺮﭘﺬﯾﺮشﺑﺎﻧﮑﺪاریاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز: ﻣﻔﯿﺪﺑﻮدن، ﺳﻬﻮﻟﺖاﺳﺘﻔﺎده،ﻟﺬتﺑﺨﺶﺑﻮدن،اﻃﻼﻋﺎتدرزﻣﯿﻨﻪﺑﺎﻧﮑﺪاریاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ،اﻣﻨﯿﺖوﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪﺑﻮدن، ﮐﯿﻔﯿﺖارﺗﺒﺎطاﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽﮐﻪدرﻗﺎﻟﺐﺷﺶﻓﺮﺿﯿﻪاراﺋﻪﺷﺪﻧﺪ. ﭘﮋوﻫﺶﺣﺎﺿﺮﺗﻮﺻﯿﻔﯽﺑﻮدهوﺑﻪﺷﯿﻮهﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽاﻧﺠﺎمﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ،ﺟﺎﻣﻌﻪآﻣﺎریﭘﮋوﻫﺶ270 نفر از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎنﺑﺎﻧﮏﭘﺎرﺳﯿﺎن ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﻨﺪﮐﻪبراساس فرمول کوکران بدست آمده است،دراﯾﻦﺑﺎﻧﮏﺣﺴﺎبداﺷﺘﻪوازﺧﺪﻣﺎتﺑﺎﻧﮑﺪاریاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏاﺳﺘﻔﺎدهﮐﺮدهاﻧﺪ.ﭘﺲازآزﻣﻮنﻓﺮﺿﯿﻪ‌ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺﺷﺪﮐﻪﺗﻤﺎﻣﯽﺷﺶﻋﺎﻣﻞﺑﺮﭘﺬﯾﺮشﺑﺎﻧﮑﺪاریاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏدرﻣﯿﺎنﻣﺸﺘﺮﯾﺎنﺑﺎﻧﮏﭘﺎرﺳﯿﺎناﺛﺮﻣﺜﺒﺖدارﻧﺪ،اﯾﻦﻋﻮاﻣﻞﺑﺮﺣﺴﺐﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦرﺗﺒﻪ‌ای اوﻟﻮﯾﺖ‌ﺑﻨﺪیﺷﺪﻧﺪ: اﻣﻨﯿﺖوﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪﺑﻮدن،اﻃﻼﻋﺎتدرزﻣﯿﻨﻪﺑﺎﻧﮑﺪاریاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ،ﻣﻨﻔﻌﺖوﻣﻔﯿﺪﺑﻮدنﺳﻬﻮﻟﺖاﺳﺘﻔﺎده،ﮐﯿﻔﯿﺖارﺗﺒﺎطاﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽودرﻧﻬﺎﯾﺖﻟﺬتﺑﺨﺶﺑﻮدن.

واژﮔﺎنﮐﻠﯿﺪی:ﺗﻐﯿﯿﺮﭘﺬﯾﺮشﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی[1]، ﺑﺎﻧﮑﺪاریاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ[2]، ﻣﻔﯿﺪﺑﻮدن[3]، ﺳﻬﻮﻟﺖاﺳﺘﻔﺎده[4]، ﻟﺬتادراﮐﯽ[5]

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

ﭼﮑﯿﺪه 1

 

فصلاول: کلیاتتحقیق

1-1مقدمه. 3

1-2 بیانمساله. 5

1-3 ضرورتواهمیت… 7

1-4 اهدافتحقیق.. 8

1-5 فرضیاتتحقیق.. 8

1-6 قلمرومکانی.. 9

1-7 قلمروزمانی.. 9

1-8 قلمروموضوعی.. 9

1-9 مدلمفهومیپژوهش… 9

1-10 تعاریفمفهومیوعملیاتیمتغییرها 12

1-10-1 تعاریفمفهومی.. 12

1-11 استفادهکنندگانازنتایجتحقیق.. 15

 

فصلدوم: ادبیاتوپیشینهپژوهش

2-1 مقدمه. 17

2-2 تجارتالکترونیکی.. 17

2-2-1 تاریخچهپیدایشبانکداریالکترونیکی.. 17

2-2-1-1 کارت‌هایبانکیدرایران. 24

2-2-1-2 شبکهتبادلاطلاعاتبانکی (شتاب) 28

2-2-1-3 مرکزهماهنگیتبادلاطلاعاتبینبانکی (مهتاب) 31

2-2-1-4 سوئیفت(SWIFT) 31

2-2-1-5 VSAT. 32

2-2-1-6 سیستم‌هاییکپارچهبانکی.. 35

2-2-1-7 تلفنبانک… 36

2-2-2 اﻧﻮاعﺑﺎﻧﮑﺪاریاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ… 36

2-2-2-1 ﺑﺎﻧﮑﺪاریﺧﺎﻧﮕﯽ.. 37

2-2-2-2 ﺑﺎﻧﮑﺪاریازراهدور. 37

2-2-2-3 ﺑﺎﻧﮑﺪاریاﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ.. 37

2-2-2-4 ﺗﻠﻔﻨﺒﺎﻧﮏ… 38

2-2-3 ﺧﺪﻣﺎتﺑﺎﻧﮑﺪاریاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ… 38

2-2-3-1 دﺳﺘﮕﺎهﺧﻮدﭘﺮداز. 38

2-2-3-2 اﻧﺘﻘﺎلﻣﻨﺎﺑﻊاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽازﻧﻘﻄﻪﻓﺮوش… 39

2-2-3-3 ﺧﺪﻣﺎتازراهدور. 39

2-2-3-4 ﮐﺎرﺗﻬﺎیﻫﻮﺷﻤﻨﺪ. 40

2-2-4 مقایسهبانکداریسنتیبابانکداریالکترونیکی.. 43

2-2-5 بانکداریالکترونیکیمصرف‌کننده (درسطحمشتری) 45

2-2-6 بانکداریالکترونیکیبینبانکی.. 50

2-2-6-1 کارت‌هایپلاستیکی (بانکی) دربانکداریالکترونیکی.. 52

2-2-7 ویژگیهایسیستم‌هایپرداختالکترونیکیمناسب… 54

2-3 پیشینهتحقیق.. 57

2-3-1پژوهش‌هایخارجی: 57

2-3-2 پژوهش‌هایداخلی : 58

 

فصلسوم: روشتحقیق

3-1 مقدمه. 61

3-2 روشپژوهش… 61

3-3 جامعهآماری.. 62

3-4 نمونهآماری.. 63

3-5 ابزارجمع‌آوریاطلاعات… 64

3-6 رواییوپایاییپرسشنامه. 66

3-6-1 تعییناعتبار(روایی)پرسشنامه. 66

3-6-2 تعیینپایایی(قابلیتاعتماد)پرسشنامه. 66

3-7 تجزیهوتحلیلآماری.. 68

 

فصلچهارم: تجزیهوتحلیلآماری

4-1 مقدمه. 71

4-2 توصیفداده‌ها 71

4-3 تحلیلداده‌ها 75

 

فصلپنجم: نتیجهگیریوپیشنهادات

5-1- مقدمه. 102

5-2 نتایجاستنباطی (نقدوبررسیفرضیات) 102

5-3 اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪیﻋﻮاﻣﻞﻣﺆﺛﺮﺑﺮﭘﺬﯾﺮشﺑﺎﻧﮑﺪاریاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ… 110

5-4 پیشنهاداتکلی.. 111

5-5 محدودیت‌هایپژوهش… 112

 

منابع. 114

پیوست… 118

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                         صفحه

جدول 3- 1 طیفلیکرت… 65

جدول 3- 2 ترکیبسوالاتپرسشنامه. 65

جدول 4-1: توزیعافرادبرحسبگروه‌هایسنی.. 71

جدول 4-2: توزیعافرادبرمبنایسطحتحصیلات… 72

جدول 4-3: توزیعافرادبرمبنایشغل.. 73

جدول 4-4: توزیعافرادبرمبنایمیزانآشناییباکامپیوتر. 73

جدول 4-5: توزیعافرادبرمبنایمیزانارتباطروزانهباکامپیوتر. 74

جدول 4-6: میانگینوانحرافمعیارنمراتمتغیرهایمربوطبهپذیرشبانکداریالکترونیکی.. 75

جدول 4-7: آزمونتعییننرمالبودنمتغیرهایاصلیتحقیق.. 76

جدول 4-8: نتایجآزمونtتکنمونه‌ایبرایمتغیرمفیدبودنبانکداریالکترونیکی.. 77

جدول 4-9: میانگینوانحرافمعیارنمراتمفیدبودنبهتفکیکگروهسنی.. 77

جدول 4-10: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینمفیدبودنبینگروه‌هایسنی.. 78

جدول 4-11: میانگینوانحرافمعیارنمراتمفیدبودنبهتفکیکسطحتحصیلات… 78

جدول 4-12: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینمفیدبودنبینسطوحتحصیلات… 78

جدول 4-13: میانگینوانحرافمعیارنمراتمفیدبودنبهتفکیکمشاغل.. 79

جدول 4-14: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینمفیدبودنبینمشاغل.. 79

جدول 4-15: میانگینوانحرافمعیارنمراتمفیدبودنبهتفکیکمیزانآشناییباکامپیوتر. 79

جدول 4-16: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینمفیدبودنبینمیزانآشناییباکامپیوتر. 79

جدول 4-17: میانگینوانحرافمعیارنمراتمفیدبودنبهتفکیکمیزانارتباطروزانهباکامپیوتر. 80

جدول 4-18: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینمفیدبودنبینمیزانارتباطروزانهباکامپیوتر. 80

جدول 4-19: نتایجآزمونtتکنمونه‌ایبرایمتغیرسهولتاستفادهبانکداریالکترونیکی.. 80

جدول 4-20: میانگینوانحرافمعیارنمراتسهولتاستفادهبهتفکیکگروهسنی.. 81

جدول 4-21: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینسهولتاستفادهبینگروه‌هایسنی.. 81

جدول 4-22: میانگینوانحرافمعیارنمراتسهولتاستفادهبهتفکیکسطحتحصیلات… 82

جدول 4-23: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینسهولتاستفادهبینسطوحتحصیلات… 82

جدول 4-24: میانگینوانحرافمعیارنمراتسهولتاستفادهبهتفکیکمشاغل.. 82

جدول 4-25: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینسهولتاستفادهبینمشاغل.. 82

جدول 4-26: میانگینوانحرافمعیارنمراتسهولتاستفادهبهتفکیکمیزانآشناییباکامپیوتر. 83

جدول 4-27: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینسهولتاستفادهبینمیزانآشناییباکامپیوتر. 83

جدول 4-28: میانگینوانحرافمعیارنمراتسهولتاستفادهبهتفکیکمیزانارتباطروزانهباکامپیوتر. 83

جدول 4-29: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینسهولتاستفادهبینمیزانارتباطروزانهباکامپیوتر. 84

جدول 4-30: نتایجآزمونtتکنمونه‌ایبرایمتغیرلذتبخشبودنبانکداریالکترونیکی.. 84

جدول 4-31: میانگینوانحرافمعیارنمراتلذتبخشبودنبهتفکیکگروهسنی.. 85

جدول 4-32: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینلذتبخشبودنبینگروه‌هایسنی.. 85

جدول 4-33: میانگینوانحرافمعیارنمراتلذتبخشبودنبهتفکیکسطحتحصیلات… 85

جدول 4-34: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینلذتبخشبودنبینسطوحتحصیلات… 86

جدول 4-35: میانگینوانحرافمعیارنمراتلذتبخشبودنبهتفکیکمشاغل.. 86

جدول 4-36: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینلذتبخشبودنبینمشاغل.. 86

جدول 4-37: میانگینوانحرافمعیارنمراتلذتبخشبودنبهتفکیکمیزانآشناییباکامپیوتر. 87

جدول 4-38: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینلذتبخشبودنبینمیزانآشناییباکامپیوتر. 87

جدول 4-39: میانگینوانحرافمعیارنمراتلذتبخشبودنبهتفکیکمیزانارتباطروزانهباکامپیوتر. 87

جدول 4-40: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینلذتبخشبودنبینمیزانارتباطروزانهباکامپیوتر. 88

جدول 4-41: نتایجآزمونtتکنمونه‌ایبرایمتغیرارائهاطلاعاتبانکداریالکترونیکی.. 88

جدول 4-42: میانگینوانحرافمعیارنمراتارائهاطلاعاتبهتفکیکگروهسنی.. 89

جدول 4-43: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینارائهاطلاعاتبینگروه‌هایسنی.. 89

جدول 4-44: میانگینوانحرافمعیارنمراتارائهاطلاعاتبهتفکیکسطحتحصیلات… 89

جدول 4-45: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینارائهاطلاعاتبینسطوحتحصیلات… 90

جدول 4-46: میانگینوانحرافمعیارنمراتارائهاطلاعاتبهتفکیکمشاغل.. 90

جدول 4-47: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینارائهاطلاعاتبینمشاغل.. 90

جدول 4-48: میانگینوانحرافمعیارنمراتارائهاطلاعاتبهتفکیکمیزانآشناییباکامپیوتر. 90

جدول 4-49: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینارائهاطلاعاتبینمیزانآشناییباکامپیوتر. 90

جدول 4-50: میانگینوانحرافمعیارنمراتارائهاطلاعاتبهتفکیکمیزانارتباطروزانهباکامپیوتر. 91

جدول 4-51: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینارائهاطلاعاتبینمیزانارتباطروزانهباکامپیوتر. 91

جدول 4-52: نتایجآزمونtتکنمونه‌ایبرایمتغیرامنیتومحرمانهبودنبانکداریالکترونیکی.. 92

جدول 4-53: میانگینوانحرافمعیارنمراتامنیتومحرمانهبودنبهتفکیکگروهسنی.. 92

جدول 4-54: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینامنیتومحرمانهبودنبینگروه‌هایسنی.. 93

جدول 4-55: میانگینوانحرافمعیارنمراتامنیتومحرمانهبودنبهتفکیکسطحتحصیلات… 93

جدول 4-56: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینامنیتومحرمانهبودنبینسطوحتحصیلات… 93

جدول 4-57: میانگینوانحرافمعیارنمراتامنیتومحرمانهبودنبهتفکیکمشاغل.. 94

جدول 4-58: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینامنیتومحرمانهبودنبینمشاغل.. 94

جدول 4-59: میانگینوانحرافمعیارنمراتامنیتومحرمانهبودنبهتفکیکمیزانآشناییباکامپیوتر. 94

جدول 4-60: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینامنیتومحرمانهبودنبینمیزانآشناییباکامپیوتر. 94

جدول 4-61: میانگینوانحرافمعیارنمراتامنیتومحرمانهبودنبهتفکیکمیزانارتباطروزانهباکامپیوتر. 95

جدول 4-62: آزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینامنیتومحرمانهبودنبینمیزانارتباطروزانهباکامپیوتر. 95

جدول 4-63: نتایجآزمونtتکنمونه‌ایبرایمتغیرکیفیتارتباطاتاینترنتیبانکداریالکترونیکی.. 95

جدول 4-64: میانگینوانحرافمعیارنمراتکیفیتارتباطاتاینترنتیبهتفکیکگروهسنی.. 96

جدول 4-65: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینکیفیتارتباطاتاینترنتیبینگروه‌هایسنی.. 96

جدول 4-66: میانگینوانحرافمعیارنمراتکیفیتارتباطاتاینترنتیبهتفکیکسطحتحصیلات… 97

جدول 4-67: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینکیفیتارتباطاتاینترنتیبینسطوحتحصیلات… 97

جدول 4-68: میانگینوانحرافمعیارنمراتکیفیتارتباطاتاینترنتیبهتفکیکمشاغل.. 97

جدول 4-69: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینکیفیتارتباطاتاینترنتیبینمشاغل.. 97

جدول 4-70: میانگینوانحرافمعیارنمراتکیفیتارتباطاتاینترنتیبهتفکیکمیزانآشناییباکامپیوتر. 98

جدول 4-71: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینکیفیتارتباطاتاینترنتیبینمیزانآشناییباکامپیوتر. 98

جدول 4-72: میانگینوانحرافمعیارنمراتکیفیتارتباطاتاینترنتیبهتفکیکمیزانارتباطروزانهباکامپیوتر. 98

جدول 4-73: تحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینکیفیتارتباطاتاینترنتیبینمیزانارتباطروزانهباکامپیوتر. 99

جدول 4-74: نتیجهآزمونمعنیداریفریدمنبرایاولویتبندیعواملموثربرپذیرشبانکداریالکترونیک… 99

جدول 4-75: نتایجاولویتبندیعواملموثربرپذیرشبانکداریالکترونیکدرمیانمشتریانبانکپارسیان. 100

جدول 5-1: نتایجاولویتبندیعواملموثربرپذیرشبانکداریالکترونیکدرمیانمشتریانبانکپارسیان. 110

 

 

فهرست نمودار

عنوان                                                                                         صفحه

نمودار 4-1: توزیعافرادبرحسبگروه‌های سنی.. 90

نمودار 4-2: توزیعافرادبرمبنایسطحتحصیلات… 90

نمودار 4-3: توزیعافرادبرمبنایشغل.. 91

نمودار 4-4: توزیعافرادبرمبنایمیزانآشناییباکامپیوتر. 92

نمودار 4-5: توزیعافرادبرمبنایمیزانارتباطروزانهباکامپیوتر. 93

 

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1مقدمه

اﮔﺮﭼﻪﺣﻘﯿﻘﺖداردﮐﻪﻣﺎﭘﯿﺶازﻫﺮزﻣﺎندﯾﮕﺮی،درﻋﺼﺮﺗﻐﯿﯿﺮزﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ‌ﮐﻨﯿﻢ،اﻣﺎﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎیاﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺣﺎﮐﻢ،ﻏﺎﻟﺒﺎًﻣﺎﻧﻊﻧﺸﺮﻧﻮآوری‌ﻫﺎ ﻣﯽ‌ﺷﻮد،ﻓﺎﺻﻠﻪآﻧﭽﻪﮐﻪﺑﺸﺮ ﻣﯽ‌داﻧﺪوآﻧﭽﻪﮐﻪﺑﻪﻃﻮرﻣﺆﺛﺮدرﻋﻤﻞﺑﮑﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮدﺑﺎﯾﺴﺘﯽﮐﺎﻫﺶﯾﺎﺑﺪ،ﺑﺮایﮐﻢﮐﺮدناﯾﻦﻓﺎﺻﻠﻪﺑﺎﯾﺪداﻧﺴﺖﮐﻪﭼﮕﻮﻧﻪاﯾﺪه‌ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪازﻣﻨﺒﻊﺑﻪﺳﻮیدرﯾﺎﻓﺖ‌ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﺘﻌﺪ،اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽ‌ﯾﺎﺑﺪ. وﭼﻪﻋﻮاﻣﻠﯽدرﭘﺬﯾﺮشاﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﻮآوری‌ﻫﺎ ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ(ﮐﺮﻣﯽ، 1369، 3).

ﯾﮑﯽازﻧﻮآوری‌ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪدراﺛﺮﺗﺤﻮﻻتﮔﺴﺘﺮدهﻓﻨﺎوریارﺗﺒﺎﻃﺎتواﻃﻼﻋﺎترﺷﺪﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽرا ﺗﺠﺮﺑﻪﻧﻤﻮده،ﺗﺠﺎرتاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏاﺳﺖ.

باﺗﻮﺟﻪﺑﻪاﯾﻦﮐﻪﻣﺒﺎدﻻتﭘﻮﻟﯽوﻣﺎﻟﯽﺟﺰﻻﯾﻨﻔﮏﻣﺒﺎدﻻتﺗﺠﺎریاﺳﺖ. ازاﯾﻨﺮوﻫﻤﮕﺎمﺑﺎﮔﺴﺘﺮشﺣﺠﻢﺗﺠﺎرتاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽﺟﻬﺎﻧﯽ،ﻧﻬﺎدﻫﺎیﭘﻮﻟﯽوﻣﺎﻟﯽﻧﯿﺰﺑﻪﻣﻨﻈﻮرﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽوﺗﺴﻬﯿﻞﺗﺠﺎرتاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏﺑﻪﻃﻮرﮔﺴﺘﺮده‌ای ﺑﻪاﺳﺘﻔﺎدهازﻓﻨﺎوریارﺗﺒﺎﻃﺎتواﻃﻼﻋﺎترویآورده‌اﻧﺪ درﻧﺘﯿﺠﻪﻃﯽﭼﻨﺪدﻫﻪاﺧﯿﺮ سیستم‌ﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽﺑﻪﺗﺪرﯾﺞدرﺣﺎلﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽﺑﺎﺳﯿﺴﺘﻢ‌ﻫﺎی ﭘﺮاﺧﺖﺳﻨﺘﯽ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﻨﺪ.

دراﯾﻦﻣﯿﺎنﺑﺎﻧﮏ‌ﻫﺎ ﻧﯿﺰﺑﺎﺣﺮﮐﺖﺑﻪﺳﻮیﺑﺎﻧﮑﺪاریاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏوﻋﺮﺿﻪﺧﺪﻣﺎتﻣﺎﻟﯽﺟﺪﯾﺪ،ﻧﻘﺶﺷﺎﯾﺎنﺗﻮﺟﻬﯽدراﻓﺰاﯾﺶﺣﺠﻢﺗﺠﺎرتاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽداﺷﺘﻪاند.

ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽ‌رﺳﺪاﻫﻤﯿﺖﺑﺎﻧﮑﺪاریاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏﺑﺮﻫﻤﮕﺎنآﺷﮑﺎر ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪاﻣﺎﻧﮑﺘﻪ‌ای ﮐﻪدرﮐﺸﻮرﻣﺎﺑﻪآنﮐﻤﺘﺮﺗﻮﺟﻪﺷﺪهاﺳﺖ،ﭘﺬﯾﺮشواﻧﻄﺒﺎقﺑﺎاﯾﻦﻓﻦآوریﻧﻮﯾﻦازﺳﻮیﮐﺎرﺑﺮانوﮐﻨﺎرﮔﺬاﺷﺘﻦ روﯾﻪ‌ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽاﺳﺖ. ﻓﺎﺻﻠﻪزﯾﺎدﮐﺸﻮرﻣﺎﺑﺎﮐﺸﻮرﻫﺎیﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪدرزﻣﯿﻨﻪاﯾﺠﺎدﻓﻦآوریﺑﺎﻋﺚﺷﺪهﺗﺎﺑﻪﻋﻨﻮانوارد‌ﮐﻨﻨﺪه ﻓﻦآوریﻋﻤﻞﮐﺮدهوﻣﮑﺮراًﺷﺎﻫﺪورودﻓﻦآوری‌ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪﮐﻪدرﺑﺮﺧﯽﻣﻮاردﻫﺰﯾﻨﻪ‌ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦﻧﯿﺰﺑﻪﻫﻤﺮاهدارد،ﺑﺎﺷﯿﻢازﻃﺮﻓﯽدرﺑﺴﯿﺎریازﻣﻮاردﺷﺎﻫﺪﻫﺴﺘﯿﻢﮐﻪاﯾﻦﻓﻦآوری‌ﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮرﻣﻨﺎﺳﺐﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهﻗﺮارﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ. رﺷﺪﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیاﻃﻼﻋﺎتﺑﺎﻋﺚﻏﻔﻠﺖازﺗﻐﯿﯿﺮﻧﯿﺎزﻫﺎیﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯽ‌ﮔﺮدداﯾﻦﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﺑﺎﯾﺪﻫﻤﺰﻣﺎنﺑﺎﺗﻐﯿﯿﺮﻧﮕﺮش‌ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎنﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﺑﺪ،درﻏﯿﺮاﯾﻦﺻﻮرتﺑﺎﻧﮏ‌ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪﻫﺰﯾﻨﻪﮔﺰاﻓﯽراﺻﺮفﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎتﺑﻪﻣﻨﻈﻮرﺗﺮﻏﯿﺐﻣﺸﺘﺮﯾﺎنﺑﻪاﺳﺘﻔﺎدهازﺧﺪﻣﺎتﺟﺪﯾﺪﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

از این رو، دراینتحقیقسعیبرآناستکهبهبررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک از سوی مشتریان بانک پارسیان پرداخته شود.

فصلاولاینتحقیقبهبیانچارچوبومحدودهپژوهشاختصاصدارد. دراینفصلمحققبابیانکلیاتتحقیقانجامشده، شرحمختصریدرموردکلیهمراحلانجامشدهارائهمی‌دهد، کهبدینترتیبزمینه برقراریارتباطبامخاطبودرجریانقراردادناودرموردچگونگیایجادوانجامتحقیقرافراهم می‌سازد.

دراینفصلموضوعاتیمانندبیانمسأله، اهمیتوضرورتتحقیق، هدفهاوفرضیه‌‌های تحقیق، قلمرو تحقیق و استفاده‌کنندگان بیانمی‌شود.

 

1-2 بیان مساله

ﻓﻨﺎوریاﻃﻼﻋﺎتوارﺗﺒﺎﻃﺎت،ﺑﻪﻓﻨﺎوریﻫﺎﯾﯽازﻗﺒﯿﻞاﯾﻨﺘﺮﻧﺖ،اﯾﻨﺘﺮاﻧﺖ،اﮐﺴﺘﺮاﻧﺖوﺳﺎﯾﺮﻓﻨﺎوریﻫﺎﯾﯽاﺷﺎرهداردﮐﻪﻣﺤﺪوده‌ی وﺳﯿﻌﯽاززﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎیاﺳﺎﺳﯽﺗﺎﻓﻨﺎوریﻫﺎﯾﯽﮐﻪﺧﺪﻣﺎتوﻋﻤﻠﯿﺎتﮐﺎریﯾﮏﺳﺎزﻣﺎنراارﺗﻘﺎﻣﯽﺑﺨﺸﻨﺪ،درﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد (Gupta،2008).ﺗﻮﺳﻌﻪوﮐﺎرﺑﺮیﻓﻨﺎوریاﻃﻼﻋﺎتدرﺣﻮزه‌ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒﺑﻪوﯾﮋهدرﺣﻮزه‌ی ﺑﺎﻧﮑﺪاری،ﺣﺎﺻﻞﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‌ﻫﺎی ﻓﻨﺎوریاﻃﻼﻋﺎتاﺳﺖﮐﻪاﻣﺮوزهدردﻧﯿﺎیﮐﺴﺐوﮐﺎرﺑﺎاﻗﺒﺎلﻓﺮاوانروﺑﻪروﺷﺪهاﺳﺖ. اﻧﺴﺎنﻫﺰاره‌ی ﺳﻮمدرﺗﻼشاﺳﺖﺑﺎﺷﺘﺎبدادنﺑﻪروﻧﺪﺗﻮﺳﻌﻪوﮐﺎرﺑﺮیﻓﻨﺎوریاﻃﻼﻋﺎتدرﺑﺨﺶ‌ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒﻧﻈﺎماﺟﺘﻤﺎﻋﯽازاﻟﮕﻮیﺳﻨﺘﯽﻓﺎﺻﻠﻪﺑﮕﯿﺮدواﻟﮕﻮﯾﯽﺟﺪﯾﺪ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐﺑﺎاﻟﺰاﻣﺎتﻋﺼﺮاﻃﻼﻋﺎتاﯾﺠﺎدﮐﻨﺪ. دراﯾﻦزﻣﯿﻨﻪوﻫﻤﺎﻧﻨﺪاﮐﺜﺮﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎنﺧﺪﻣﺎت،ﻧﻈﺎمﺑﺎﻧﮑﯽﻃﯽدﻫﻪ‌ﻫﺎی اﺧﯿﺮﺑﻪﺳﺮﻋﺖﺑﻪﺳﻤﺖﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﺑﺮرویﻓﻨﺎوریﻫﺎیﻧﻮﯾﻦاراﺋﻪ‌ی ﺧﺪﻣﺎتﺑﻪﻣﺸﺘﺮﯾﺎن،ﺑﻪﻋﻨﻮانراﻫﯽﺑﺮایﮐﻨﺘﺮلﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ،ﺟﺬبﻣﺸﺘﺮﯾﺎنﺟﺪﯾﺪوﺗﺤﻘﻖاﻧﺘﻈﺎراتﻣﺸﺘﺮﯾﺎنرویآورده‌اﺳﺖواﺳﺘﻔﺎدهازاﯾﻦﻓﻨﺎوریﻫﺎ(ﺑﺎﻧﮑﺪاریاﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ،ﺑﺎﻧﮑﺪاریﺗﻠﻔﻨﯽ،ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎیﺧﻮدﭘﺮدازو…)راﺑﻪﻋﻨﻮانﯾﮏﺿﺮورتراﻫﺒﺮدیدردﺳﺘﻮرﮐﺎرﺧﻮدﻗﺮاردادهاﺳﺖ. ﻋﻠﯽرﻏﻢﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎیﻓﺮاواناﻧﺠﺎمﺷﺪهدرزﻣﯿﻨﻪ‌ی ﮐﺎرﺑﺮیﻓﻨﺎوریﻫﺎیاﻃﻼﻋﺎﺗﯽدرﻋﺮﺻﻪ‌ی ﺑﺎﻧﮑﺪاری،ﮔﺰارشﻫﺎﺣﺎﮐﯽازآناﺳﺖﮐﻪﺑﺮﺧﯽازﮐﺎرﺑﺮانﺑﻪرﻏﻢدﺳﺘﺮﺳﯽﺑﻪﻓﻨﺎوریﻫﺎ،ازآناﺳﺘﻔﺎدهﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦﻣﻮﺿﻮع،ﻧﯿﺎزﺑﻪاﻧﺠﺎمﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽﺑﺮایﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﻋﻮاﻣﻞﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه‌ی ﭘﺬﯾﺮشﺳﯿﺴﺘﻢﺑﺎﻧﮑﺪاری الکترونیکیﺗﻮﺳﻂﮐﺎرﺑﺮانراآﺷﮑﺎرﻣﯽﮐﻨﺪ(Wang et al،2006).هرچند فنّاوریاطلاعاتاثراتشگرفیبرصنعتبانکداریداشتهاستکه اینامرباعثشدهاستکهبانکهابتوانندمحصولاتوخدماتمتمایزیرابرایمشتریانخودفراهمکنندو سرمایه گذاری‌های زیادی انجام شده است اما میزان رشد افراد استفاده کننده از این خدمات در حد انتظار نمی‌باشد.بانکداری الکترونیکی به فعالیت‌های مالی گفته می‌شود که با استفاده از تکنولوژی الکترونیکی انجام می‌گیرد. بانکداری الکترونیکی به بانک‌ها این فرصت را می‌دهد تا به نیازهای متفاوت مشتریان در مکانهای گوناگون به صورت همزمان پاسخ گویند. علیرغم ظهور این سیستم‌های تکنولوژی در بانکداری، پذیرش این تکتولوژی‌ها از طرف مشتریان دچار نوعی عقب افتادگی بودهاست.(فلاوین[6] و همکاران، 2004).

بانک‌ها مزایایگوناگونیازارائهخدماتبانکداریالکترونیکیبهدستمیآورندکهازآنجمله می‌توانبههزینهتعاملاتکمتر،ارائهخدمات24ساعته،افزایشکاراییدرفرآیندبانکداری،و… اشارهکرد.در سطح سازمانی، کاربرد بانکداری الکترونیکی اجازه می‌دهد بانک‌ها به نیازهای مختلف مشتریان در مکان‌های متفاوت به صورت همزمان پاسخ گویند. هدف و نیت صنعت بانکداری استفاده آسان‌تر و مناسب‌تر مشتریان از این تکنولوژی‌ها می‌باشد. بانکداری الکترونیکی محوری اساسی در کمک به بانک‌ها در انتقال از مکان‌های چند گانه به یک بازار جهانی و پر منفعت می‌باشد.(گیاناکودی[7]، 1999).

صنعتبانکداری،امروزهبهسرعتدرحالتغییراست. باتوسعهاقتصادبین‌المللورقابتیشدنبازارها،بانک‌ها نیزتحتتأثیرقرارگرفته‌اند ونیرویاصلیدراینمحیطفنّاوریاستکهموجبشکستنموانعقانونی،جغرافیاییوصنعتیشدهومحصولاتوخدماتجدیدیایجاد کردهاست(دنداپانی[8]، 2008).

ﺑﺎﻧﮏﭘﺎرﺳﯿﺎنﺑﻪﻋﻨﻮانﯾﮑﯽازﺑﺎﻧﮏ‌ﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﺎمدرزﻣﯿﻨﻪاﺳﺘﻘﺮارﺑﺎﻧﮑﺪاریاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏﮐﻪﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬاریزﯾﺎدیﺑﺮرویﺗﻮﺳﻌﻪﺑﺎﻧﮑﺪاریاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏﻧﻤﻮده،ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪهاﺳﺖ. ﺑﺎﻧﮏﭘﺎرﺳﯿﺎنﺑﺎراه‌اﻧﺪازیﺷﺮﮐﺖﺗﺠﺎرتاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏﺳﻌﯽﺑﺮآنداﺷﺘﻪﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‌ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂﺑﺎﺑﺎﻧﮑﺪاریاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏراﻣﺘﻤﺮﮐﺰﻧﻤﻮدهوزﻣﯿﻨﻪ‌ﻫﺎی اﺳﺘﻘﺮارﯾﮏﺑﺎﻧﮏاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏراﻓﺮاﻫﻢﺳﺎزد،ﺗﺎﺑﺘﻮاﻧﺪازﻣﯿﺰانﻣﺮاﺟﻌﻪﻣﺸﺘﺮﯾﺎنوازدﺣﺎموﺷﻠﻮﻏﯽﺷﻌﺐﭘﺎرﺳﯿﺎنﮐﻪﺑﺎﻋﺚﮐﺎﻫﺶﮐﯿﻔﯿﺖﺧﺪﻣﺎتﻋﺮﺿﻪﺷﺪه ﻣﯽ‌ﮔﺮدد،ﺑﮑﺎﻫﺪ. ﻃﯽﺗﺤﻘﯿﻘﯽﮐﻪﺗﻮﺳﻂاﯾﻦﺑﺎﻧﮏﺻﻮرتﮔﺮﻓﺖ(پیام پارسیان،1385)آﺷﮑﺎرﺷﺪﮐﻪﯾﮑﯽازﻋﻮاﻣﻞﺷﻠﻮﻏﯽوازدﺣﺎمﺷﻌﺐﻋﺪمﺗﻤﺎﯾﻞﺑﺮﺧﯽﻣﺸﺘﺮﯾﺎنﺑﻪاﺳﺘﻔﺎدهازﺧﺪﻣﺎتاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽﺑﺎﻧﮏﭘﺎرﺳﯿﺎنوﺗﻤﺎﯾﻞﺑﻪروﯾﻪ‌ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﺪاریﺳﻨﺘﯽ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪﮔﻮﻧﻪ‌ای ﮐﻪﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬاری‌ﻫﺎی ﺻﻮرتﮔﺮﻓﺘﻪ،ﻫﻤﭽﻨﺎنﺷﺎﻫﺪﺷﻠﻮﻏﯽوازدﺣﺎمﺑﯿﺶازﺣﺪﺷﻌﺐﺑﺎﻧﮏﭘﺎرﺳﯿﺎن ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﯿﻢﮐﻪاﯾﻦﻣﺸﮑﻞﺑﺎﻋﺚﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽﺑﺴﯿﺎریازﻣﺸﺘﺮﯾﺎنﺑﺎﻧﮏﺷﺪهاﺳﺖ.

ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪاﯾﻦﮐﻪﺑﺎﻧﮏﭘﺎرﺳﯿﺎنﭘﯿﺸﮕﺎمﺑﻮدندراراﺋﻪﺧﺪﻣﺎتﺑﺎﻧﮑﺪاریاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏراﯾﮑﯽازﺿﺮورت‌ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﺧﺪﻣﺎتﺧﻮد ﻣﯽ‌ﺷﻤﺎردوﺟﻠﺐرﺿﺎﯾﺖﻣﺸﺘﺮﯾﺎندرﺻﺪراوﻟﻮﯾﺖ‌ﻫﺎی اﯾﻦﺑﺎﻧﮏاﺳﺖ،ﻟﺬاﺑﻪدﻧﺒﺎلﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﻋﻮاﻣﻠﯽاﺳﺖﮐﻪدرﭘﺬﯾﺮشاﯾﻦﻓﻦآوریازﺳﻮیﻣﺸﺘﺮﯾﺎنﻣﻮﺛﺮﺑﺎﺷﺪ.

با توجه به ضرورت‌های بیان شده در خصوص بانکداری الکترونیکاین پژوهش درصدد می‌باشد تا به این سوال پاسخ گوید:عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک چه می‌باشد ؟

 

1-3 ضرورت و اهمیت

ﺑﺎﮔﺴﺘﺮشروزاﻓﺰونﺟﻬﺎﻧﯽﺳﺎزیوﻋﻨﺼﺮرﻗﺎﺑﺖ،ﺗﺤﻮﻻتﻋﻈﯿﻤﯽدرزﻣﯿﻨﻪ‌ﻫﺎی ﺗﺠﺎرت،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﺑﺎﻧﮑﺪاریوﺣﺘﯽﺣﮑﻮﻣﺖداریرخدادهوﺑﻪﺗﺒﻊآنروش‌ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽﺑﻪﻣﺪرنﺗﻐﯿﯿﺮﺷﮑﻞﯾﺎﻓﺘﻪاﺳﺖ.ﺑﺪونﺷﮏدرﭼﻨﯿﻦﺷﺮاﯾﻄﯽﺳﺎزﻣﺎن‌ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮووﻧﻮآورﺑﺎﯾﺪﺧﻮدراﺑﺎﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻃﻼﻋﺎتوﻓﻨﻮناﺟﺮاﯾﯽﻣﺠﻬﺰﺳﺎﺧﺘﻪﺗﺎﺑﺘﻮاﻧﻨﺪﭘﺎﺳﺨﮕﻮیﺗﻐﯿﯿﺮاتآﺗﯽﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽوزﯾﺮﺳﺎﺧﺘﺎریﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺳﯿﺴﺘﻢﺑﺎﻧﮑﯽﻧﯿﺰازاﯾﻦﻗﺎﻋﺪهﻣﺴﺘﺜﻨﯽﻧﺒﻮدهوﺑﺎﭘﯿﺪاﯾﺶﭘﺪﯾﺪهﺑﺎﻧﮑﺪاریاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏﺷﯿﻮهاراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎتﺑﻪﻣﺸﺘﺮﯾﺎندراﻗﺼﯽﻧﻘﺎطﺟﻬﺎندﭼﺎرﺗﺤﻮﻻتﺷﮕﻔﺘﯽﺷﺪهاﺳﺖ. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪآﻧﭽﻪﺑﯿﺎنﺷﺪدرﮐﺸﻮرﻣﺎﻧﯿﺰﺗﻐﯿﯿﺮوﺗﺤﻮﻻتدرزﻣﯿﻨﻪاﯾﺠﺎدوﺗﻮﺳﻌﻪاﯾﻦﻗﺒﯿﻞﺳﯿﺴﺘﻢ‌ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ‌ﮔﺮدداﻣﺎﻧﮑﺘﻪ‌ای ﮐﻪﺑﻪآنﮐﻤﺘﺮﺗﻮﺟﻪﺷﺪهاﺳﺖﭘﺬﯾﺮشواﻧﻄﺒﺎقﺑﺎاﯾﻦﻓﻦآوری ﻧﻮﯾﻦازﺳﻮیﮐﺎرﺑﺮانوﮐﻨﺎرﮔﺬاﺷﺘﻦروﯾﻪ‌ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽاﺳﺖ. ﺑﺮایﺑﺎﻧﮏﭘﺎرﺳﯿﺎناﯾﻦﺗﺤﻘﯿﻖازآنﺟﻬﺖﺿﺮورتداردﮐﻪﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬاری‌ﻫﺎی ﺻﻮرتﮔﺮﻓﺘﻪﺗﻮﺳﻂاﯾﻦﺑﺎﻧﮏﺟﻬﺖﺗﻮﺳﻌﮥﺑﺎﻧﮑﺪاریاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏﺑﻪدﻧﺒﺎلﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﻋﻮاﻣﻠﯽاﺳﺖﮐﻪازدﯾﺪﮔﺎهﻣﺸﺘﺮﯾﺎندراﻧﻄﺒﺎقوﭘﺬﯾﺮشاﯾﻦﻓﻦآوریازاﻫﻤﯿﺖﺑﯿﺸﺘﺮیﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. ﺗﺎﺑﺎاﺳﺘﻔﺎدهازاﻃﻼﻋﺎتﮐﺴﺐ ﺷﺪهاﯾﻦﻓﻦآوریﻧﻮﯾﻦراﺑﻪﮔﻮﻧﻪ‌ای اراﺋﻪﻧﻤﺎﯾﺪﮐﻪﺑﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ‌ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎنﺗﻄﺎﺑﻖﺑﯿﺸﺘﺮیداﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ.

 

1-4 اهداف تحقیق

اولویت بندی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک در میان مشتریان بانک پارسیان.

 

1-5فرضیاتتحقیق

مفید بودن بر پذیرش بانکداری الکترونیک در میان مشتریان بانک پارسیان اثر دارد.

سهولت استفاده بر پذیرش بانکداری الکترونیک در میان مشتریان بانک پارسیان اثر دارد.

لذت بخش بودن بر پذیرش بانکداری الکترونیک در میان مشتریان بانک پارسیان اثر دارد.

ارائه اطلاعات بر پذیرش بانکداری الکترونیک در میان مشتریان بانک پارسیان اثر دارد.

امنیت و محرمانه بودن بر پذیرش بانکداری الکترونیک در میان مشتریان بانک پارسیان اثر دارد.

کیفیت ارتباطات اینترنتی بر پذیرش بانکداری الکترونیک در میانمشتریان بانک پارسیان اثر دارد.

 

1-6 قلمرو مکانی

در این تحقیق عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک از سوی مشتریان بانک پارسیان که بانک پارسیان کاشان به عنوان قلمرو مکانی در نظر گرفته شده است.

 

1-7 قلمرو زمانی

این پژوهش از زمان تصویب آغاز شده 16/3/1393 و 8 ماه پس از آن خاتمه می‌یابد.

 

1-8قلمرو موضوعی

ازنظرموضوعیبا توجه به موضوع پژوهش حاظر که به بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک از سوی مشتریان مورد مطالعه بانک پارسیان می‌پردازد.

 

1-9 مدل مفهومی پژوهش

ﻣﺪل‌ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽدرﺗﻼشﻫﺴﺘﻨﺪ،ﺗﺎﭼﮕﻮﻧﮕﯽﭘﺬﯾﺮشﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﺗﻮﺳﻂاﻓﺮاد،راﭘﯿﺶ‌ﺑﯿﻨﯽوﺗﻮﺻﯿﻒﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻫﺮﯾﮏازاﯾﻦﻣﺪلﻫﺎﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‌ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽازﺷﺎﺧﺺ‌ﻫﺎی رﻓﺘﺎریوﻧﮕﺮﺷﯽرااراﺋﻪ ﻣﯽ‌دﻫﻨﺪازراﯾﺞﺗﺮﯾﻦﻣﺪل‌ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮددرﻣﻄﺎﻟﻌﻪﭼﮕﻮﻧﮕﯽﭘﺬﯾﺮشﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﺗﻮﺳﻂاﻓﺮاد ﻣﯽ‌ﺗﻮانﺑﻪﻣﺪل‌ﻫﺎی ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻗﺪامﻣﺴﺘﺪل آزﺟﻦوﻓﯿﺶﺑﯿﻦ، 1975،آزﺟﻦوﻓﯿﺶﺑﯿﻦ، 1980 ﻧﻈﺮﯾﻪرﻓﺘﺎرﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﺷﺪه آزﺟﻦ 1985(،ﻣﺪلﭘﺬﯾﺮشﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی دﯾﻮﯾﺲ 1989،دﯾﻮﯾﺲوﺑﺎﮔﻮزیووانﺷﻮ، 1989 ﻧﻈﺮﯾﻪﮔﺴﺘﺮش ﻧﻮآوری ﻣﻮروﺑﯿﻨﺒﺎﺳﺖ،1991(،ﻧﻈﺮﯾﻪﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺷﺪۀرﻓﺘﺎرﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﺷﺪه ﺗﯿﻠﻮروﺗﺎد 1995 ﻣﺪل اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ اﯾﮕﺒﺎرﯾﺎ 1996 وﻧﻈﺮﯾﻪﺷﻨﺎﺧﺖاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮ،ﻫﺒﮕﯿﻨﺰ 1995 اﺷﺎرهﮐﺮد.

ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪﻣﺪل‌ﻫﺎی اراﺋﻪﺷﺪهﻣﺪلﭘﯿﮑﺎراﯾﻨﻦﺑﻪﻋﻨﻮانﻣﺪلﻧﻈﺮیﺗﺤﻘﯿﻖاﻧﺘﺨﺎبﮔﺮدﯾﺪﭼﺮاﮐﻪازﯾﮏﺳﻮاﯾﻦﻣﺪلﺟﻬﺖﭘﺬﯾﺮشﺑﺎﻧﮑﺪاریاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏﻃﺮاﺣﯽوآزﻣﻮنﺷﺪهوازﺳﻮیدﯾﮕﺮﻣﺪلﭘﯿﮑﺎراﯾﻨﻦﻣﺒﺘﻨﯽﺑﺮﻣﺪلﻣﻌﺮوفﭘﺬﯾﺮشﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیدﯾﻮﯾﺲاﺳﺖ. ﻣﺪلﭘﺬﯾﺮشﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیدﯾﻮﯾﺲﺑﻪﺷﮑﻠﯽوﺳﯿﻊﺑﺎﻧﻤﻮﻧﻪ‌ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮنودرﻣﻮﻗﻌﯿﺖ‌ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒآزﻣﻮنﺷﺪهاﺳﺖورواﯾﯽوﭘﺎﯾﺎﯾﯽﻣﺪلﺟﻬﺖﺗﻮﺿﯿﺢﭘﺬﯾﺮشواﺳﺘﻔﺎدهازﺳﯿﺴﺘﻢ‌ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽﺛﺎﺑﺖﮔﺮدﯾﺪهاﺳﺖ.(ﻣﺎﺗﯿﺴﻮن، 1991؛دﯾﻮﯾﺲووﻧﮑﺎﺗﺶ، 1996)

ﻣﺪلﭘﺬﯾﺮشﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻧﯿﺰﻣﺒﺘﻨﯽﺑﺮﻣﺪلاﻗﺪامﻣﺴﺘﺪلآﺟﺰنوﻓﯿﺸﺒﻦاﺳﺖﮐﻪﺑﻪﻋﻮاﻣﻞﺗﻌﯿﯿﻦ‌ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺎتﻫﻮﺷﯿﺎراﻧﻪرﻓﺘﺎری ﻣﯽ‌ﭘﺮدازد. ﺗﻮﺳﻌﻪﻣﺪلاﻗﺪامﻣﺴﺘﺪلازدﻫﻪ 50 ﺷﺮوعﺷﺪ،اوﻟﯿﻦﺗﺤﻘﯿﻖدرراﺑﻄﻪﺑﺎاﯾﻦﻣﺪلدرﺳﺎل 1967 ﻣﻨﺘﺸﺮﮔﺮدﯾﺪ. ازﺳﺎل 1967 ﻣﺪلاﻗﺪامﻣﺴﺘﺪلﺑﺎرﻫﺎﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪوﻣﻮردآزﻣﻮنواﺳﺘﻔﺎدهﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ،ﻣﻮﻓﻘﯿﺖاﯾﻦﻣﺪلدرﭘﯿﺶ‌ﺑﯿﻨﯽوﺗﻮﺿﯿﺢرﻓﺘﺎردرﺣﻮزه‌ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒﺗﺎﯾﯿﺪﺷﺪهاﺳﺖ. ﻣﺪلاﻗﺪامﻣﺴﺘﺪلﻣﺒﺘﻨﯽﺑﺮاﯾﻦﻓﺮضاﺳﺖﮐﻪﻣﺼﺮف‌ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪﺷﮑﻞﻣﻨﻄﻘﯽرﻓﺘﺎرﮐﺮدهوﺗﻤﺎماﻃﻼﻋﺎتﻣﻮﺟﻮدراﺑﻪﺷﮑﻠﯽﻣﻨﻈﻢﺟﻤﻊآوریوارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ. ﻫﻢﭼﻨﯿﻦاﯾﻦﻣﺪلﻓﺮض ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪﮐﻪاﻓﺮادآﺛﺎراﻗﺪاﻣﺎتﻣﻤﮑﻦراﻣﻮردﺗﻮﺟﻪﻗﺮاردادهوﺑﺮاﺳﺎساﯾﻦﻣﻨﻄﻖﺗﺼﻤﯿﻢ‌ﮔﯿﺮی ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ. (آﺟﺰنوﻓﯿﺸﺒﻦ،1980)،اﻓﺮادﺑﺮﻫﻤﯿﻦاﺳﺎسدرﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎدهازﯾﮏﺳﯿﺴﺘﻢاﻃﻼﻋﺎﺗﯽﺗﺼﻤﯿﻢ‌ﮔﯿﺮی ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪﮐﻪاﺳﺘﻔﺎدهازاﯾﻦﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽﻧﺸﺎن‌دﻫﻨﺪهﭘﺬﯾﺮشآنﺳﯿﺴﺘﻢﺗﻮﺳﻂﮐﺎرﺑﺮاناﺳﺖ(ﭘﯿﮑﺎراﯾﻨﻦ، 2004، 226).

1.Technology Acceptance

2.Electronic Banking

  1. Perceived Usefulness
  2. Perceived Ease Of Use

5.Perceived Enjoyment

[6]Flavian

[7]Giannakoudi

[8]Dandapani

تعداد صفحه:136

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com