پایان نامه عوامل موثر بر تمایل یا عدم تمایل به برون سپاری در شرکت

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مدیریت دولتی – تحول

عنوان :

عوامل موثر بر تمایل یا عدم تمایل به برون سپاری در شرکت معدنی و صنعتی گل گهر و ارائه مدل استراتژیک برون سپاری خدمات

 

بهار1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول : مقدمه پژوهش ……………………………………………………………………………………………………. 3

 • مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… 4
 • موضوع تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. 5
 • بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………… 5
 • هدف از تحقیق و علت انتخاب موضوع ……………………………………………………………………….6
 • ضرورت و اهمیت انجام تحقیق …………………………………………………………………………………..7
 • سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………….8
 • فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………8
 • قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..9
 • مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………………………..10
 • روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 10
 • تعریف واژه های تحقیق…………………………………………..………….10

 

فصل دوم : پیشینه تحقیق یا ادبیات پژوهش………………….………………………….13

 • مقدمه…………………………………………………………………..14
 • پیشینه تحقیق……………………………………………….……………. 15

برون سپاری از دیدگاه آماری ……………………………………………………………………………………17

برون سپاری در خارج از کشور : تا چه اندازه تهدید جدی می باشد ؟ …………………………..18

برون سپاری در بازار متغیر………………………………………………………………19

استراتژی برون سپاری در بخش خدمات…………………………………………………… 20

عایدات ناشی از برون سپاری…………………………………………………………… 23

تحقیقات انجام گرفته در ارتباط با مسئله تحقیق……………………………………………… 24

رابطه برون سپاری با بازاریابی…………………………………………………………25

محدوده و سطح تجزیه و تحلیل………………………………………………………… 27

ps4 در مقابل ps 7       …………………………………………………………………..28

سطوح فعالیتهای خدماتی : اصلی، جانبی و سازگاری…………………………………………………………30

جداسازی نیروی فروش ، سیستم توزیع و کارخانه…………………………………………… 32

مقایسه واحدهای برین و واحدهای پسین………………………………………………………………………..32

چه خدماتی برون سپاری می شوند؟ تصمیم ساخت یا خرید…………………………………… 34

 • موضوعات مرتبط  با  تحقیق ………………………………………………………………………….36

انواع دسته بندی شرکتهای خدماتی……………………………………………………….. 52

تعمیم پذیری در صنایع خدماتی مختلف ……………………………………………………… 53

ماتریس دسته بندی شرکتهای خدماتی Schimenner 1986 ………………………………………………… 54

طبقه بندی انواع فعالیتهای خدماتی در داخل یک شرکت خدماتی خاص……………………………56

فصل سوم : روش تحقیق ……….. …………………………………………………….………58

3-1-  مقدمه ….…………………..…………………………………..……………….    59

3-2-  فرآیند و روش تحقیق……………………………………………..……………… 59

روش جمع آوری اطلاعات……………………………………….……………………. 60

جامعه و نمونه آماری تحقیق…………………………….……………………………… 60

توصیف ابزار پژوهش…………………………….…………………………………… 62

انتخاب روش آماری جهت چهارچوب تصمیم گیری برون سپاری……………………….……… 64

مدل حاصل از بررسی عوامل مؤثر در برون سپاری خدمات عمومی……………………………….. 66

مدل حاصل از بررسی عوامل مؤثر در برون سپاری خدمات طرحهای توسعه…………………….…. 68

روشهای استفاده از ماتریس تصمیم گیری برون سپاری…………………………………………71

تصمیم گیری برون سپاری بر اساس منطق فازی………………………………………………75

فصل چهارم یافته ها و تجزیه و تحلیل آنها………………………………………………….80

4-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………..81

آزمون زیر مدل 1……………………………………………………….…………….…………81

بررسی تأثیر متغیرای مستقل بر متغیر وابسته در بخش خدمات عمومی ………………….…………82

آزمون زیر مدل 2(a)…………………………………………………………………………………………….85

آزمون زیر مدل 2(b)……………………………………………………………………………………………..89

آزمون زیر مدل 2(c)………………………………………………………………………………………………….92

مدل نهایی برون سپاری خدمات عمومی در شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان……………… 95

مدل حاصل از بررسی عوامل مؤثر در برون سپاری خدمات طرحهای توسعه……………………… 96

آزمون زیر مدل 1………………………………………………..…………………….. 96

آزمون زیر مدل 2(a) ………………………………..………………………………….99

بررسی تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته در بخش خدمات طرحهای توسعه…………….………99

آزمون زیر مدل ……………………………………………………………….2(b)102

آزمون زیر مدل 2(c)………………………….. …………………………………………….105

مدل نهایی outsourcing  در بخش خدمات طرحهای توسعه در شرکت صنعتی معدنی گل گهر…….109

نتایج حاصل از تحلیل آماری…………………………………………….………………………110

نتایج آماری فرضیه ها در بخش خدمات عمومی…………………………………..……………110

نتایج آماری فرضیه های در بخش خدمات طرحهای توسعه…………………………………. 112

فصل پنجم : بحث، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها……………………………………..……………115

نتایج آزمون بخش خدمات عمومی……………………………………….……………… 116

نتایج آزمون بخش خدمات مهندسی طرحهای توسعه…………………….…………………… 119

کاربردهای مدیریتی…………………………….………………………………………. 123

نتایج مشخصه خدمت……………………………………………………..………………………124

نتایج مشخصه های بازار……………………………………………………..…………………126

نتایج مشخصه های شرکت…………………………………………..…………….…. 126

مشکلات و محدودیتهای تحقیق………………………………………………….………………………128

پیشنهادات به محققان…………………………………………………………………… 128

پرسشنامه………………………..………………………………………………….. 131

 

 

فهرست جداول …………………………………………………………………………………………132

جدول شماره (1)………………………………………………………………………………………………………….. 133

جدول شماره (2) ……………………………………………………………………………………………. 134

جدول شماره (3) …………………………………………………………………………………………………………………….. 135

جدول شماره (4) ……………………………………………………………………………………………………………………… 136

جدول شماره (5) ………………………………………………………………………………………………………….. 137

جدول شماره (6) …………………………………………………………………………………………………………. 138

جدول شماره (7) …………………………………………………………………………………………………………….. 139

جدول شماره (8) …………………………………………………………………………………………………………….. 140

جداول مربوط به محاسبات آماری برون سپاری خدمات عمومی …………………………………………………141

جداول مربوط به محاسبات آماری برون سپاری خدمات توسعه و فولاد ……………………………………….. 158

ضمایم ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 165

فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………. 212

 

 

چکیده

اهمیت این مطالعه در ارتباط با دغدغه فکری کلیه مدیران شرکتهای خدماتی یا تولیدی می باشد که به شکلی، برون سپاری را بکار گرفته اند یا در آینده نزدیک آنرا بکار خواهند گرفت. مدیران مشتاقانه چشم براه دیدگاههای جدید در این زمینه هستند.

شرکتی که تصمیم می گیرد تعدادی از فعالیتهای خدماتی را برون سپاری[1] نماید، در اولین مرحله با این پرسش مواجه است که چه خدمتی را برون سپاری کند.

این تحقیق برخلاف دیگر تحقیقات انجام شده در این زمینه، برون سپاری شرکتهای خدماتی را از برون سپاری شرکتهای تولیدی تفکیک کرده است. چهارچوب های پیشنهاد شده در این پژوهش به دلایلی که در ادبیات تحقیق اشاره شده است یک مدل عمومی تری برای برون سپاری شرکتهای خدماتی است که برون سپاری فعالیتهای خدماتی در شرکتهای تولیدی را نیز شامل می شود.

چهارچوب ها پیشنهاد شده در این تحقیق برون سپاری را از ابعاد و جنبه های مختلفی که سازمان با آن در تعامل است از قبیل “مشخصه های بازار “، “مشخصه های خدمت” و “مشخصه های شرکت” به طور همزمان مورد بررسی قرار می دهد تا نتایج به دست آمده از تحقیق بدرستی قابل استناد باشند .

این تحقیق روش های متفاوتی برای دسته بندی شرکتهای خدماتی را مورد بررسی قرار داده است و دو روش دسته بندی، که یکی طیف  وسیعی از شرکتهای خدماتی و دیگری فعالیتهای خدماتی داخل یک شرکت را در بر می گیرد، ارایه نموده است.

اولین چهارچوب پیشنهاد شده در این تحقیق بر اساس دیدگاه شرکتی ترسیم شده که فعالیتهای خدماتی خود را برون سپاری کرده است . این چهارچوب، عوامل موثر در تصمیم گیری برون سپاری فعالیتهای خدماتی را با 8 فرضیه مورد بررسی قرار داده است (نمودار 3-1). در این تحقیق اعتبار چهارچوب پیشنهاد شده در دو جامعه آماری “خدمات عمومی” و “خدمات توسعه و مهندسی فولاد ” در شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان تست های تجربی مورد سنجش قرار گرفت و عوامل موثر در خدمات عمومی (نمودار 4-5) و در خدمات توسعه و مهندسی فولاد (نمودار 4-10) مشخص گردیدند. مدل های نهایی بدست آمده از برون سپاری های انجام شده در دو بخش فوق راهنمای مفیدی برای مدیریت جهت شناسایی قوت ها و ضعف ها در تبیین استراتژی برون سپاری سازمان می باشد .

دومین چهارچوب پیشنهاد شده در این تحقیق (شکل5-1) یک ابزار تصمیم گیری موثر در تبین استراتژی برون سپاری جهت دستیابی به اهداف سازمان می باشد . این چهارچوب بگونه ای طراحی شده است که با تعیین 8 مشخصه خدمت با استفاده از منطق “فازی لاجیک ” برون سپاری را مورد ارزیابی قرار داده و میزان موفقیت یا عدم موفقیت برون سپاری را مشخص می نماید .

با آرزوی اینکه این تحقیق باعث دلگرمی محققانی شود که بر روی موضوعات مفهومی  در ارتباط با برون سپاری خدمات کار می کنند.

کلید واژه: برون سپاری، تمایل یا عدم تمایل به برون سپاری،مدل استراتژیک برون سپاری خدمات

 

فصل اول : طرح تحقیق یا کلیات پژوهش

 

 

 • مقدمه

امروزه هم مثل هزاران سال گذشته، بشر با ناشناخته ها روبروست ولی شاید تنها تفاوتی که با آن زمانها دارد آگاهی بر ندانستن است . زیرا بشر امروز در دورانی زندگی می کند که جامعه پویا مرتباً مسایل نوینی را مطرح می کند و طبیعی است که این مسائل نو، راه حل های نوینی را می طلبد. زیرا راه حل های دیروز ممکن است امروز کهنه باشد و کاربرد آنها مخصوصاً در مسائل و مشکلات اجتماعی، نتایج گذشته را بدست ندهد و چون شناخت و آگاهی، ناشی از برخورد انسان و محیط است و اینکه شناخت صحیح از محیطی که خود دایماً  در حال تغییر است چگونه ایجاد می شود موضوعی است که بحث اصلی تحقیق و روشهای آن است .

بررسی مقاله های علمی در دو دهه گذشته نشان می دهد که گرایش شرکتها به استفاده از برون سپاری در فعالیتهای مختلف بطور چشمگیری افزایش یافته است،فعالیتهایی که قبلاً توسط شرکت انجام می شد، اکنون توسط یک پیمانکار خارجی می تواند انجام شود.

[Fortune,” outsourcing : Redefining the corporation of the future”, dt . 12/4/94]

 

از برون سپاری بعنوان یک ابزار اجرایی مدیریت برای تغییر سازمان در دو دهه گذشته یاد شده است . همانطوری که مدیران تجاری سعی می کنند که استراتژی استفاده از برون سپاری را اجرا کنند با موضوعات مفهومی متنوعی روبرو هستند . هم مدیران تجاری و هم مشاوران مدیران سعی در شناسایی تعدادی از این مسائل مفهومی دارند. متأسفانه مطالعات علمی محدودی دراین زمینه موجود است . در حالیکه تحقیقات آکادمیک قابل ملاحظه ای در زمینه استفاده از برون سپاری در فعالیتهای ساخت محصول موجود است تحقیقات اندکی در ارتباط استفاده از برون سپاری در خدمات موجود می باشد (Iacity, Wilcocks and Feeny 1995 ) هدف این پایان نامه شناسایی این مسئله مفهومی ، در برون سپاری در بخش خدمات می باشد .

 

 • موضوع تحقیق :

عوامل موثر بر تمایل یا عدم تمایل به برون سپاری در شرکت معدنی و صنعتی گل گهر و ارائه مدل استراتژیک برون سپاری خدمات عنوان تحقیق : عوامل موثر بر تمایل یا عدم تمایل به برون سپاری در شرکت معدنی و صنعتی گل گهر و ارائه مدل استراتژیک برون سپاری خدمات

 

 

 

 • بیان مسئله

 

برون سپاری به عنوان یکی از ابزارهای توسعه سازمانها و ارتقای بهره وری در قالب کوچک سازی درسالهای اخیر موردتوجه مدیران و مسئولان سازمانها قرار گرفته و به صورتهای مختلف به اجرا درآمده است. اما تاکنون موضوع برون سپاری غالباً به صورت کلی ارائه شده و موردارزیابی قرار می گرفته است و الگوی مشخصی جهت برون سپاری خدمات ارائه نگردیده است، در این پایان نامه ، ابتدا مشخصه های مختلف خدمات باتوجه به جدیدترین مطالب منتشر شده موردبررسی قرار گرفته و سپس یک مـدل استراتژیک جهت برون سپاری خدمات ارائه خواهد شد. این مدل استراتژیک که بــر مشخصه های خدمت تاکید دارد به گونه ای طراحی خواهد شد که در ضمن سادگی نگاهی فراگیر به موضوع داشته باشد و برای راهنمایی مدیران مفید واقع گردد. در این پایان نامه ، پس از ارائه مدل و توضیح درمورد ارتبــــاط متغیرها با یکدیگر نحوه پیاده سازی مدل در شرکت صنعتی، معدنی گل گهر سیرجان و همچنین نتایج حاصل از آن به اختصار بیان خواهد شد.

در این پایان نامه، چارچوبی مفهومی مطــرح خواهد شد که ازطریق آن می توان تصمیم گرفت که چه فعالیتهای خدماتی باید برون سپاری شود چه فعالیتهای خدماتی باید در خود سازمان انجام پذیرد.

 • منافع حاصل از برون سپاری

موسسه (برون سپاری) (OUTSOURCING) در یک سری از مطالعات خود با بررسی بیش از ۱۲۰۰ شرکت به منظور درک صحیح از اینکه چرا شرکتهـــا فعالیتهای خود را برون سپاری می کنند بــه این نتیجه رسید که ۱۰ مزیت بالقوه درنتیجه استفاده از برون سپاری وجود دارد که عبارتند از: (OUTSOURCING INSTITUTE WEB PAGE ۱/۲۳/۹۶)
1- افزایش تمرکز شرکت بر یک فعالیت خاص؛ 2-قابلیت دسترسی در سطح جهانی؛3-دردسترس قرارگرفتن وجوه سرمایه؛ 4-تسریع در کسب مزایای ناشی از تجدید ساختار؛5-تقسیم ریسک؛6-آزادکردن منابع برای دیگر اهداف؛7-تزریق وجوه نقد به شرکت؛8-کاهش و کنترل هزینه عملیات؛9-دسترسی به منابع (غیرداخلی)؛10-مدیریت وظایف مشکل یا کنترل ناپذیر.
در حالی که ممکن است برخی از این موارد همزمان مطرح باشند به طورکلی آنها می توانند سود برون سپاری را نشان دهند. موارد فوق نه تنها سود ناشی از برون سپاری را درکاهش هزینه نشان می دهند بلکه در برخی موارد ممکن است اهمیت آنهــا مهمتر از کاهش هزینه ها باشد.

 

 • هدف از تحقیق و علت انتخاب موضوع

استفاده از برون سپاری در بخش خدمات بحث روز دو دهه گذشته بود ، که نشان داد این موضوع یک ابزار کاربردی مناسب برای مدیریت جهت تغییر سازمانها در جهان رقابتی می باشد . اما تحقیقات آکادمیک اندکی در این زمینه وجود دارد .

[ Fortune , (1996) ” Managing outsourcing Alliances” , dt . 10/14/96 ]

هدف این مطالعه پلی است میان فضای خالی تحقیقات و تشخیص و شناسایی یکی از مسائل مربوط به برون سپاری در بخش خدمات و عبارت است از :

چطور یک شرکت تصمیم بگیرد که چه فعالیت خدماتی را برون سپاری نماید ؟

این پایان نامه شناسایی موضوعات مرتبط با این موضوع را در بر گرفته است .

 

 

 • ضرورت و اهمیت انجام تحقیق

یکی از مشهورترین چهارچوبها در گذشته برای آزمایش و تصمیم گیری جهت “ساخت یا خریدن ” (Make or Buy) تجزیه و تحلیل هزینه معامله (TCA)[2] بوده است .

با توجه به مشخصات ذاتی خدمات که عبارتند از : ناملموسی (Intangibility) ، تفکیک ناپذیری(Inseparability) ، ناهمگنی (Heterogeneity) ، فنا پذیری (Heterogeneity) و نیز بعلت طبیعت منحصر بفرد «محصول » و «تحویل» در چهارچوب های موجود تصمیم گیری «ساختن یا خریدن » باید تجدید نظر صورت گیرد .

تعامل[3] بین خریداران و فروشندگان در مدت طولانی با دید ارتباط بازارهای مجزا بر اساس داد و ستد صورت می گرفته است . در چند سال اخیر اهمیت توسعه ارتباطات پویا بین خریداران و فروشندگان جای خود را باز کرده است . اما مطالعات در این زمینه با این بینش محدود صورت می گیرد که ترجیح می دهد در موقع استفاده از مکانیزمهای مبادله نسبی[4] از مکانیزمهای مبادله مجزا[5] استفاده نماید .

در این مطالعه یک چهارچوبهای مفهومی مطرح می شوند و به این تصمیم گیری کمک می کنند که چه فعالیتهای خدماتی باید برون سپاری شود و چه فعالیتهای خدماتی باید در خود شرکت انجام پذیرد . با توجه به روند افزایشی بودجه اختصاص یافته به امور پیمان کاری و قراردادی در شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان در چندسال گذشته میتوان نتیجه گرفت که شتاب استفاده از برون سپاری افزایش یافته است . اما هیچگاه نتایج حاصل از این برون سپاری ها بررسی نشده است . لذا برای برطرف کردن این ابهام ، مطالعه چهارچوبی جهت تصمیم گیری برون سپاری از اهمیت و ضرورت خاصی برخوردار است . امروزه با توجه به پیشرفت سریع تکنولوژی ارتباطات ، استفاده از برون سپاری در سطح جهانی برای ارائه خدمات با کیفیت بهتر به مشتری مد نظر کارفرمایان قرار گرفته است . به عبارت دیگر بحث جهانی شدن برون سپاری از اهمیت خاص برخوردار است . اما بدلیل عدم چهارچوبی مشخص در تصمیم گیری برون سپاری ، استفاده از آن همواره موفقیت آمیز نبوده است که این خود دلیلی بر اهمیت و ضرورت موضوع مورد تحقیق می باشد . در این ارتباط به خلاصه 3 مقاله از مجلات معتبر علمی اشاره شده است :

 

 • سوالات تحقیق

پرسش اصلی تحقیق (مساله تحقیق) : موضوع مهمی که برای دست اندرکاران تجارت در استفاده از برون سپاری مطرح است آن است که چطور یک شرکت تصمیم بگیرد چه فعالیتی را برون سپاری کند و چه فعالیتی را خود انجام دهد؟

 

 

 • قلمرو تحقیق

قلمرو زمانی تحقیق

پژوهش حاضر ، پس از تصویب ، در اواخر شهریور سال 1391 آغاز و  تا پایان اسفند 1391 ادامه یافت.

قلمر مکانی تحقیق

این قلمرو با توجه به ویژگی های تحقیق حاضر به طور اخص واحدهای ستادی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر(واقع در شهر سیرجان ) را در بخش خدمات عمومی و ارکان تابعه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (طرح های توسعه ) را در بخش خدمات طرحهای توسعه را در بر می گیرند .

قلمرو موضوعی

قلمروی موضوعی ، بررسی عوامل مؤثر در تصمیم گیری ” برون سپاری ” در دو بخش خدمات عمومی و خدمات طرحهای توسعه (فولاد) می باشد .

[1] در این تحقیق از واژه “برون سپاری” بجای  outsourcingاستفاده شده است .

1 Transaction Cost Analysis

2 Interaction

3 Relational Exchange Mechanisms

4 Discrete Exchange Mechanisms

تعداد صفحه:161

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com