پایان نامه علوم ارتباطات: بررسی عوامل موثر برمشارکت اجتماعی سمن های جوانان (سازمانهای غیر دولتی یا مردم نهاد جوانان) در فضای مجازی « اینترنت»(با تاكید برسمن‌های زیر نظر وزارت ورزش و جوانان در تهران)

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی

گرایش ارتباطات اجتماعی

با عنوان : بررسی عوامل موثر برمشارکت اجتماعی سمن های جوانان (سازمانهای غیر دولتی یا مردم نهاد جوانان) در فضای مجازی « اینترنت»(با تاكید برسمن‌های زیر نظر وزارت ورزش و جوانان در تهران)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

دانشكده علوم انسانی

گروه علوم ارتباطات اجتماعی

پایان نامه كارشناسی ارشد رشته‌ی علوم ارتباطات اجتماعی گرایش ارتباطات اجتماعی

عنوان:

بررسی عوامل موثر برمشارکت اجتماعی سمن های جوانان (سازمانهای غیر دولتی یا مردم نهاد جوانان) در فضای مجازی « اینترنت»(با تاكید برسمن‌های زیر نظر وزارت ورزش و جوانان در تهران)

استاد راهنما:

دكتر امرا…امانی کلاریجانی


برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
چکیده ‌ط
فصل اول: 1
کلیات تحقیق.. 1
مقدمه. 2
1-1. بیان مساله. 4
1-2. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 6
1-3. اهداف تحقیق.. 8
1-3-1. هدف اصلی.. 8
1-3-2. اهداف فرعی.. 8
1-4. سؤالات تحقیق.. 8
1-5. فرضیه‏های تحقیق: 9
1-5-1. فرضیة اصلی.. 9
1-5-2. فرضیه‌های فرعی.. 9
1-6. مدل مفهومی.. 10
1-7. تعریف متغیرهای تحقیق.. 11
1-7-1. مشاركت: 11
1-7-2. قابلیت و پتانسیل اینترنت: 11
1-7-3. آینده نگری: 11
1-7-4. میزان اعتماد به فضای مجازی: 12
1-7-5. زیرساختهای اینترنتی: 12
1-7-6. محدودیتهای قانونی: 12
1-7-7. نوع جذب مخاطبین: 12
1-7-8. عدم آشنایی اعضاء: 13
1-7-9. جوان: 13
1-7-10. سازمان غیر دولتی (سمن ): 13
1-7-11. سازمان غیر دولتی جوانان: 13
فصل دوم: 14
ادبیات نظری تحقیق.. 14
مقدمه. 15
2-1. مفاهیم ودیدگاه های نظری تحقیق.. 15
2-2. سازمان‌های غیر دولتی.. 15
2-2-1. تعریف سازمان‌های غیر دولتی.. 15
2-2-2. ویژگی ها و مشخصه‌های سازمان‌های غیر دولتی.. 21
2-2-2-1 . غیر انتفاعی بودن: 21
2-2-2-2 . نداشتن وابستگی به دولت: 21
2-2-2-3 . داوطلبانه: 22
2-2-2-4 . برخورداری از شخصیت حقوقی: 22
2-2-2-5 . مدیریت دموکراتیک و مشارکتی: 22
2-2-2-6 . خودگردان: 22
2-2-2-7 .غیرسیاسی بودن. 22
2-2-2-8 .معافیت مالیاتی.. 23
2-2-3. بسط فضای مفهومی سازمان غیر دولتی یا مردم نهاد. 23
2-2-3-1- گروه اجتماعی: 24
2-2-3-2- سازمان: 25
2-2-3-3- هویت غیر دولتی: 25
2-2-3-4- حیثیت تعاون: 26
2-2-3-5- جهت گیری غیر انتفاعی: 26
2-2-4. کارکردهای سازمان‌های مردم نهاد. 28
2-2-4-1- سازمان‌های مردم نهاد حلقه واسط میان جامعه و حکومت ها هستند. 29
2-2-4-2- سازمان‌های مردم نهاد می توانند تقاضاهای اجتماعی را اولویت بندی کنند. 30
2-2-4-3- سازمان‌های مردم نهاد می توانند به حکومت ها مشاوره دهند. 30
2-2-4-4- سازمان‌های مردم نهاد می توانند به نقد عملکرد حکومت بپردازند. 31
2-2-4-5- سازمان‌های مردم نهاد می توانند بر نهادهای دولتی اثرگذار باشند. 31
2-2-4-6- سازمان‌های مردم نهاد می توانند سطح فرهنگ عمومی را ارتقاء دهند. 32
2-2-4-7- سازمان‌های مردم نهاد می توانند آگاهی‌های اجتماعی مردم را افزایش دهند. 33
2-2-4-8- سازمان‌های مردم نهاد ظرفیت و توان بالایی برای جذب نخبگان اجتماعی دارند. 34
2-2-4-9- سازمان‌های مردم نهاد می توانند به ایجاد هماهنگی و انسجام اجتماعی در جامعه بپردازند. 34
2-2-4-10- سازمان‌های مردم نهاد می توانند به کاهش و کنترل خشونت‌های اجتماعی در جامعه بپردازند. 35
2-2-5. سازمان‌های مردم نهاد جوانان: 36
2-2-5-1. ویژگی‌های سازمان‌های مردم نهاد جوانان. 38
2-2-5-1-1- سازمان‌های مردم نهاد جوانان غیر دولتی است. 38
2-2-5-1-2- سازمان‌های مردم نهاد جوانان غیرسیاسی است. 39
2-2-5-1-3- سازمان‌های مردم نهاد جوانان غیرانتفاعی است. 39
2-2-5-2. کارکردهای سازمان‌های مردم نهاد جوانان. 39
2-2-5-3. وضعیت سازمان‌های مردم نهاد جوانان. 40
2-3. فضای مجازی )اینترنت) 41
2-3-1. تاریخچه ی اینترنت در جهان. 42
2-3-2. تاریخچه اینترنت در ایران. 45
2-3-3. پیامدهای اینترنت و فضای مجازی.. 46
2-3-4. اینترنت به مثابه حوزه‌ی عمومی.. 48
2-3-5. دسترسی همگانی به حوزه‌ی عمومی.. 50
2-3-6. ابعاد چهارگانه‌ی دسترسی به حوزه‌ی عمومی.. 50
2-4. مروری برپژوهشهای انجام شده………51
2-5. چهارچوب نظری تحقیق…………54
2-6. مشارکت و تئوریهای آن. 54
فصل سوم: 60
روش شناسی تحقیق.. 60
مقدمه. 61
3-1.روش تحقیق.. 62
3-2. جامعۀ آماری.. 63
3-3. روش نمونه گیری.. 63
3-4.حجم نمونه. 64
3-5. واحد تحلیل. 64
3-6. ابزار پژوهش… 64
3-7. تعاریف نظری و عملی متغیرهای پژوهش… 65
3-7-1. متغیر وابسته: مشارکت اجتماعی در فضای مجازی.. 65
3-7-2. متغیرهای مستقل: 66
3-7-2-1- آینده نگری: 66
3-7-2-2- میزان اعتماد به فضای مجازی: 66
3-7-2-3- زیرساختهای اینترنتی: 67
3-7-2-4- محدودیتهای قانونی: 67
3-7-2-5- نوع جذب مخاطبین.. 68
3-7-2-6- عدم آشنایی اعضاء 68
3-8. روایی ابزار تحقیق.. 68
3-9. پایایی ابزار تحقیق.. 69
3-10. رویۀ جمعآوری دادهها 70
3-11. فنون تجزیه و تحلیل دادهها 71
فصل چهارم: 72
تجزیه و تحلیل یافته ها 72
مقدمه. 73
4-1 توصیف یافته‌های تحقیق.. 74
4-2 تحلیل یافته‌های تحقیق.. 84
4-3.تحلیل رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر برای تعیین سهم نسبی متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته  93
فصل پنجم: 100
خلاصه یافته‌های تحقیق.. 100
5-1. خلاصه یافته‌های توصیفی تحقیق.. 101
5-1-2- آینده نگری: 101
5-1-3- آشنایی با اینترنت: 101
5-1-4- جذب مخاطبان: 101
5-1-5- محدودیت‌های قانونی: 101
5-1-6- اعتماد به اینترنت: 102
5-1-7- زیرساخت ها و امکانات: 102
5-1-8- مشارکت اجتماعی در فضای مجازی: 102
5-2. خلاصه یافته‌های تحلیلی.. 102
5-2-1- فرضیه‌های اصلی.. 102
5-2-1-1- فرضیه اول: 102
5-2-1-2- فرضیه دوم: 103
5-2-1-3- فرضیه سوم: 103
5-2-1-4- فرضیه چهارم: 104
5-2-1-5- فرضیه پنجم: 104
5-2-1-6- فرضیه ششم: 104
5-3- فرضیه‌های فرعی.. 105
5-3-1- فرضیه فرعی اول: 105
5-3-2- فرضیه فرعی دوم: 105
5-3-3- فرضیه فرعی سوم: 106
5-4. نتیجه گری.. 106
5-5. پیشنهادات تحقیق.. 110
5-5-1- پیشنهادات کاربردی.. 110
5-5-2- پیشنهاد به سازمان‌های مردم نهاد. 113
5-6- پیشنهاداتی برای مطالعات آینده 113
5-7- منابع. 114
پرسشنامه. 117
Abstract: 122

فهرست جداول
جدول 2-1- تعداد سازمان‌های غیر دولتی جوانان را به تفکیک موضوع فعالیت در استان تهران. 40
جدول 3-1: نتایج آزمون كرونباخ. 70
جدول(4-1) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب سن.. 74
جدول(4-2) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب جنس… 75
جدول(4-3) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات.. 76
جدول(4-4) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب آینده نگری.. 77
جدول(4-5) میانگین نمره کسب شده برای آینده نگری.. 77
جدول(4-6) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب آشنایی با اینترنت.. 78
جدول(4-7) میانگین نمره کسب شده برای آشنایی با اینترنت.. 78
جدول(4-8) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب جذب مخاطبان. 79
جدول(4-9) میانگین نمره کسب شده برای جذب مخاطبان. 79
جدول(4-10) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب محدودیت‌های قانونی.. 80
جدول(4-11) میانگین نمره کسب شده برای محدودیت‌های قانونی.. 80
جدول(4-12) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب اعتماد به اینترنت.. 81
جدول(4-13) میانگین نمره کسب شده برای اعتماد به اینترنت.. 81
جدول(4-14) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب زیرساخت ها و امکانات.. 82
جدول(4-15) میانگین نمره کسب شده برای زیرساخت ها و امکانات.. 82
جدول(4-16) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب مشارکت اجتماعی در فضای مجازی.. 83
جدول(4-17) میانگین نمره کسب شده برای مشارکت اجتماعی در فضای مجازی.. 83
جدول (4-18) بررسی رابطه بین آینده نگری در میان اعضای سمنهای جوان و میزان مشاركت اجتماعی آنها در فضای مجازی (اینترنت) 84
جدول (4-18) جدول سطح آزمون d‌سامرز 84
جدول (4-19) بررسی رابطه بین میزان اعتماد به فضای مجازی (اینترنت) در میان اعضای سمنهای جوان و میزان مشاركت اجتماعی آنها درفضای مجازی (اینترنت) 85
جدول (4-20) جدول سطح آزمون d‌سامرز 85
جدول (4-21) بررسی رابطه بین زیرساختهای اینترنتی (امكانات و ابزار) در میان اعضای سمنهای جوان و میزان مشاركت اجتماعی آنها در فضای مجازی (اینترنت ) 86
جدول (4-22) جدول سطح آزمون d‌سامرز 86
جدول (4-23) بررسی رابطه بین محدودیتهای قانونی در استفاده از (اینترنت) درمیان اعضای سمنهای جوان و میزان مشارکت اجتماعی آنان درفضای مجازی (اینترنت) 87
جدول (4-24) جدول سطح آزمون d‌سامرز 87
جدول (4-25) بررسی رابطه بین نوع جذب مخاطبین در اینترنت با میزان مشارکت اجتماعی آنان درفضای مجازی (اینترنت) 88
جدول (4-26) جدول سطح آزمون d‌سامرز 88
جدول (4-27) بررسی بین عدم آشنایی اعضا با اینترنت و میزان مشارکت اجتماعی آنان درفضای مجازی (اینترنت) 89
جدول (4-28) جدول سطح آزمون d‌سامرز 89
جدول(4-29) تقاطعی بین سن و مشارکت اجتماع در فضای مجازی.. 90
جدول (4-30) آزمون d سامرز بین سن و مشارکت اجتماعی در فضای مجازی.. 90
جدول(4-31) جدول تقاطعی بین جنس و مشارکت اجتماع در فضای مجازی.. 91
جدول(4-32) آزمون کای اسوئر بین جنس و مشارکت اجتماعی در فضای مجازی.. 91
جدول(4-33) جدول تقاطعی بین میزان تحصیلات و مشارکت اجتماع در فضای مجازی.. 92
جدول(4-34) آزمون کای اسوئر بین میزان تحصیلات و مشارکت اجتماعی در فضای مجازی.. 92
جدول(4-35) روش رگرسیونی مورده استفاده 93
جدول(4-36) خلاصه مدل رگرسیونی.. 93
جدول(4-37) جدول ANOVA. 94
جدول(4-38) جدول Coefficients برای ضرایب رگرسیونی.. 94
جدول(4-39) جدول ضرایب رگرسیونی بر اساس متغیر زیرساخت ها و امکانات.. 96
جدول(4-40) جدول ضرایب رگرسیونی بر اساس متغیر اعتماد به اینترنت.. 96
جدول(4-41) جدول ضرایب رگرسیونی بر اساس متغیر محدودیت‌های قانونی.. 97
جدول(4-42): میزان تاثیرات مستقیم، غیر مستقیم و تاثیر کل متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته تحقیق   98

فهرست نمودارها
نمودار(4-1) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب سن.. 74
نمودار(4-2) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب جنس… 75
نمودار(4-3) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات.. 76
نمودار(4-4) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب آینده نگری.. 77
نمودار(4-5) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب آشنایی با اینترنت.. 78
نمودار(4-6) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب جذب مخاطبان. 79
نمودار(4-7) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب محدودیت‌های قانونی.. 80
نمودار(4-8) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب اعتماد به اینترنت.. 81
نمودار(4-9) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب زیرساخت ها و امکانات.. 82
نمودار(4-10) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب مشارکت اجتماعی در فضای مجازی.. 83
نمودار 4-11- مدل اولیه تحلیل مسیر. 95
نمودار 4-12 مدل نهایی تحلیل مسیر. 98
چکیده
تحقیق پیش رو با عنوان بررسی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی سمنهای جوانان (سازمانهای غیر دولتی یا مردم نهاد) در فضای مجازی در شهر تهران می باشد. هدف از این مطالعه پاسخگویی به سوالات اصلی تحقیق بود که عبارتند از اینکه آیا رابطه ای میان میزان آینده نگری سمنها، میزان اعتماد سمنها، زیرساختهای موجود در میان اعضای سمنها، محدودیتهای قانونی و… اعضای سمنهای جوانان با میزان مشارکت اجتماعی آنها در فضای مجازی وجود دارد یا خیر. با توجه به موضوع تحقیق روش پژوهش پیمایش می باشد. پرسشنامه تحقیق شامل 42 سوال در قالب 8 بخش می باشد. بخش اول پرسشنامه تحقیق مربوط به سوالات زمینه ای از جمله سن، جنس و تحصیلات می باشد. بخش‌های بعدی شامل متغیرهای آینده نگری، آشنایی با اینترنت، جذب مخاطبان، محدودیت‌های قانونی، اعتماد به فضای مجازی، زیر ساخت ها و امکانات و مشارکت اجتماعی اعضای سمن‌های جوان در فضای مجازی می باشد. متغیرهای مستقل و وابسته در قالب طیف لیکرت 5 درجه ای مورد سنجش قرار گرفته اند.
نمونه آماری شامل 300 تشکل از مجموع 400 سازمان مردم نهاد استان تهران انتخاب شدند. سپس با تکمیل پرسش نامه­ها، داده‌های تحقیق استخراج و مورد محاسبه و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
با عنایت به یافته‌های پژوهش می توان گفت: اولاً تاثیر 5 متغیر اعتماد به اینترنت، زیرساخت ها و امکانات، آشنایی با اینرتنت، آینده نگری و محدودیت‌های قانونی بر مشارکت اجتماعی در فضای مجازی معنی دار است، اما متغیر جذب مخاطبین به خاطر این که سطح خطای آن بالاتر از 05/0 می باشد، نشان می دهد که این متغیر بر متغیر وابسته تاثیر معنی دار نداشته است.
ثانیا، متغیرهای زیرساخت ها و امکانات با ضریب رگرسیونی (363/0) اعتماد به اینترنت با ضریب (343/0) آشنایی با اینترنت با ضریب (287/0) محدودیت‌های قانونی با ضریب (255/0) و آینده نگری با ضریب (212/0) به ترتیب بالاترین تاثیر رگرسیونی را بر روی متغیر وابسته تحقیق یعنی مشارکت اجتماعی در فضای مجازی داشته اند.

مقدمه

جامعه انسانی مطلوب مجموعه­ای موزون و همگن است و مؤلفه‌های آن به مانند سایر مظاهر طبیعت در عین تکثر و پراکندگی از نوعی پویایی، همبستگی و همزیستی برخوردار می باشد این ویژگی­ها سازگاری اعضای جامعه را اجتناب ناپذیر نموده و نوعی توازن اجتماعی را پدید می آورد که اقتضای هماهنگی و توازن اجتماعی در جامعه وجود سیستم پایدار در روابط انسان‌ها است.
برای اینکه بتوان به جامعه ای پویا و مطلوب دست یافت، فرهنگ، نظام نهادینه جوامع خصوصاً در ساختار قدرت باید دچار تحول و دگرگونی هایی گردند که لازمه عینیت بخشیدن به این تحولات نوآوری، خلاقیت به همراه استفاده از تمامی ظرفیت‌های اجتماعی و تشریک مساعی در جهت بهبود رابطه انسانی در جامعه می‌باشد.
زندگی اجتماعی و مشارکت در بطن هر جامعه ای وجود دارد و در مفاهیمی چون همبستگی، اتحاد و همکاری در فعالیت‌های اجتماعی نهفته و از دیرباز به عنوان پایه‌های تکوین هر جامعه ای مورد نظر بوده است. در حال حاضر می توان گفت مشارکت یکی از نیازهای اجتماعی انسان می باشد چرا که انسان موجودی است اجتماعی به این معنی که در اثر تعامل و زیست با دیگران نه تنها بقای خود را تضمین می کند بلکه از این راه هویت و شخصیت خود را تکامل می بخشد. یکی از شرط‌های لازم برای رسیدن به این اهداف وجود نظامی منسجم با ابعاد ساختاری متفاوت دولتی و غیر دولتی خصوصاً تشکل‌های غیر دولتی می باشد. از این رو برای رشد و تکامل جامعه و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های اجتماعی موجود خصوصاً جوانان گسترش و توسعه مجموعه‌های غیر دولتی داوطلب امری ضروری می باشد.(محسنی تبریزی، 1369 :108)
سازمان‌های غیر دولتی جوانان گامی است در جهت مشارکت نمودن جوانان در توسعه و تحقق جامعه ای مطلوب با محوریت همکاری، هم افزایی و فعالیت گروهی، مشارکتی که در رهگذر شکل گیری ارتباطاتی سازمان یافته موجب ایجاد افزایش اعتماد و همکاری میال ساختار اجتماعی و حکومت می شود و در نهایت موجبات تعالی و تجربه اندوزی نسل جوان را فراهم می سازد.
اقتضای ایجاد امنیت پایدار، توسعه همه جانبه و انسجام اجتماعی و همبستگی ملی تقویت هویت جمعی و ملی است که مشارکت مردم در عرصه‌های گوناگون اجتماعی موجب تقویت و شکل گیری هویت جمعی و ملی یک جامعه خواهد شد.(لهسایی زاده ، 1383: 43).
مشارکت مردم و خصوصا جوانان در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی فرهنگی و بهداشتی در قالب تشکل‌های غیر دولتی داوطلب باعث کاهش هزینه‌های اداره جامع می شود وسوق دهنده نظام اجتماعی به وضعیت مطلوب خواهد بود.
امروزه دانشمندان، سیاستمداران و صاحب نظران علوم اجتماعی و سیاسی بیش هر زمان دیگر به نقش تعیین کننده و اثر گذار مشارکت مردمی در قالب تشکل‌های غیر دولتی در پویایی و ثبات و توسعه اجتماعی پی برده اند.
هر چند پدیده مشارکت و تشکل‌های غیر دولتی به شکل امروزی آن امری جدید تلقی می شود اما این مسأله در شکل‌های گوناگون از دیرباز در تمدن ها و جوامع وجود داشته اما در دهه‌های اخیر با نوعی سازمان یافتگی که در این تشکل ها به وجود آمده و تأثیری که در عرصه ها ملی و بین المللی از خود به جای گذاشته اند مورد توجه دانشمندان علوم اجتماعی و دولت ها قرار گرفته اند.
این تحقیق تلاشی است در جهت بررسی بررسی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی سمن های جوانان (سازمانهای غیر دولتی یا مردم نهاد جوانان) در فضای مجازی «اینترنت تا بتواند در نهایت با ارائه راهکارهایی وضعیت مطلوب تری جهت تعمیق اثر بخشی این تشکل ها ترسیم نماید.
تعداد صفحه : 133
قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

Previous Entries پایان‌ نامه ارشد در رشته الهیات(فقه و مبانی حقوق اسلامی ): بررسی تطبیقی احکام اجیر از دیدگاه فقه و حقوق مدنی ایران Next Entries پایان نامه رشته فقه و الهیات: ارجاعات قران به عهدین