پایان نامه طراحی مدل کسب و کار الکترونیکی برای صنعت شوینده

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

پایان نامه برای اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته مدیریت کارآفرینی

گرایش سازمانی

عنوان:

طراحی مدل کسب و کار الکترونیکی برای صنعت شوینده-

مطالعه موردی شامپو بچه گلرنگ

زمستان 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

Contents

1-1- مقدمه. 12-

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 61

1-3- سئوالات تحقیق.. 81

1-4- تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش19

1-5- مبانی نظری پیشینه تحقیق.. 20

1-6- جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………..31

1-7- نمونه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….31

1-8- ابزارهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..31

1-9- شیوه انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….31

1-10- شیوه تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………………………..32

فصل دوم -ادبیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….33

2-1- صنعت شوینده………………………………………………………………………………………………………………………………34

2-1-1- اهمیت شوینده ها و پاک کننده ها………………………………………………………………………………………………34

2-1-2- تاریخچه تأسیس صنعت شوینده در ایران…………………………………………………………………………………..35

2-1-3- جایگاه و موقعیت صنعت شوینده در صنایع ایران………………………………………………………………………..37

2-1-4- بررسی وضعیت داخلی صنعت شوینده در صنایع شیمیایی…………………………………………………………..38

2-1-5- فرصت های فراروی صنعت شوینده……………………………………………………………………………………………..40

2-1-6- محدودیت ها و تهدیدهای فراروی صنعت شوینده………………………………………………………………………..41

2-2- تجارت الکترونیک…………………………………………………………………………………………………………………………42

2-2-1- تاریخچه تجارت الکترونیک……………………………………………………………………………………………………….42

2-2-2- تعریف تجارت الکترونیک…………………………………………………………………………………………………………..44

2-2-3- مزایا و معایب تجارت الکترونیک………………………………………………………………………………………………..45

2-2-4- بسترهای لازم برای تجارت الکترونیک……………………………………………………………………………………….45

2-2-5- مدل های تجارت الکترونیک………………………………………………………………………………………………………46

2-2-5-1- تجارت فروشنده با فروشنده………………………………………………………………………………………………….46

2-2-5-2- تجارت فروشنده با مصرف کننده…………………………………………………………………………………………..47

2-2-5-3- تجارت مصرف کننده با مصرف کننده…………………………………………………………………………………….47

2-2-5-4- تجارت مصرف کننده با فروشنده…………………………………………………………………………………………..48

2-2-5-5- تجارت منطقه به منطقه………………………………………………………………………………………………………..48

2-2-5-6- تجارت فروشنده با اداره………………………………………………………………………………………………………..49

2-2-5-7- تجارت مصرف کننده با اداره………………………………………………………………………………………………….49

2-2-6- تجارت الکترونیک در ایران………………………………………………………………………………………………………..49

2-2-7- خرید و فروش الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………………50

2-2-8- مزایای خرید و فروش اینترنتی…………………………………………………………………………………………………..51

2-2-9- علل گسترش خرید و فروش اینترنتی…………………………………………………………………………………………53

2-2-10- بخش های پرطرفدار خرید و فروش الکترونیکی…………………………………………………………………………54

2-2-11- فروشگاه اینترنتی…………………………………………………………………………………………………………………….56

2-2-11-1- مزایا و ویژگی های فروشگاه اینترنتی…………………………………………………………………………………….56

2-2-11-2- مشخصات فروشگاه الکترونیکی……………………………………………………………………………………………57

2-2-11-3- قابلیت های فروشگاه الکترونیکی…………………………………………………………………………………………58

2-2-11-4- رفتار ارتباطی مشتریان در خرید اینترنتی…………………………………………………………………………….63

2-3-1- مدل کسب و کار و مدل کسب و کار الکترونیکی………………………………………………………………………….65

2-3-1-1- مدل کسب و کار…………………………………………………………………………………………………………………….65

2-3-1-2- عوامل تأثیرگذار در تغییر مدل کسب و کار……………………………………………………………………………..65

2-3-1-3- تعاریف مدل های کسب و کار…………………………………………………………………………………………………66

2-3-1-4- چشم انداز تاریخی مدل کسب و کار……………………………………………………………………………………….70

2-3-1-5- تعریف اجزای یک مدل کسب و کار………………………………………………………………………………………..73

2-3-1-6- مدل جدید کسب و کار………………………………………………………………………………………………………….74

2-3-1-7- مدل کسب و کار برای بخش اصلی نوآوری در پروژه ها…………………………………………………………….74

2-3-1-8- ساختار ی مدل کسب و کار…………………………………………………………………………………………………..75

2-3-1-9- یک مدل کسب و کار موفق……………………………………………………………………………………………………76

2-3-1-10- علل ناکارآمدی مدل های کسب و کار……………………………………………………………………………………77

2-3-1-11- کتاب خلق مدل کسب و کار………………………………………………………………………………………………….78

2-3-1-12- تکامل مفهوم مدل کسب و کار استروالدر و همکاران …………………………………………………………….78

2-3-1-13- ساختار مفهومی مدل کسب وکار…………………………………………………………………………………………..80

2-3-1-14- تفاوت های مدل کسب و کار   و استراتژی……………………………………………………………………………..82

2-3-1-15- سطوح سه گانه مفهومی مدل کسب و کار……………………………………………………………………………..83

2-3-1-16- جایگاه مدل کسب و کار در شرکت……………………………………………………………………………………….84

2-3-1-17- سلسله مراتب مفهومی مدل کسب و کار ……………………………………………………………………………..88

2-3-1-18- بررسی جوانب مختلف مدل کسب و کار………………………………………………………………………………..89

2-3-1-19- انعطاف مدل کسب و کار و سایر مزایای آن…………………………………………………………………………….89

2-3-2- مدل کسب و کار الکترونیک……………………………………………………………………………………………………….90

2-3-2-1- تعاریف مدل کسب و کار الکترونیک………………………………………………………………………………………..91

2-2-2-2- ظرفیت های مدل کسب و کار الکترونیک………………………………………………………………………………..92

2-3-2-3- اهداف عمده ایجاد کسب و کارهای الکترونیکی………………………………………………………………………92

2-3-2-4- مهمترین مزایای کسب و کار الکترونیکی برای شرکت ها…………………………………………………………92

2-3-2-5- طبقه بندی مدل های کسب و کار………………………………………………………………………………………….93

2-3-2-6- اجزای مدل کسب و کار ازدیدگاه صاحبنظران…………………………………………………………………………98

2-3-2-7- اجزاء مدل کسب و کار ازدیدگاه آفوا و توکی………………………………………………………………………….98

2-3-2-8- اجزاء مدل کسب و کار از دیدگاه آلت و زیمرمن……………………………………………………………………..99

2-3-2-9- اجزاء مدل کسب و کار از دیدگاه استهلر………………………………………………………………………………..100

2-3-3- مدل های کسب و کار  درفضای برخط………………………………………………………………………………………..101

2-3-4- دستاوردهای فناوری وب برای کاربران و مشتریان………………………………………………………………………102

2-3-5- روش هاس کسب درآمد در فضای برخط……………………………………………………………………………………103

2-3-6- جمع بندی مفهوم مدل کسب و کار در این پژوهش…………………………………………………………………….105

2-3-7- الگوهای طراحی مدل کسب و کار……………………………………………………………………………………………..106

2-3-7-1- الگوی فابر و همکاران…………………………………………………………………………………………………………..106

2-3-7-2- الگوی MAPIT……………………………………………………………………………………………………………………107

2-3-7-3- الگوی IDEA………………………………………………………………………………………………………………………107

2-3-7-4- الگوی VISOR……………………………………………………………………………………………………………………108

2-3-7-5- الگوی FBBM…………………………………………………………………………………………………………………….109

2-3-7-6- الگوی پویا…………………………………………………………………………………………………………………………..110

2-3-7-7- الگوی طراحی سازمانی…………………………………………………………………………………………………………110

2-3-7-8- الگوی طراحی فناوری………………………………………………………………………………………………………….110

فصل سوم – روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….112

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….113

3-2- نقشه علمی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………115

3-3- دسته بندی روش های تحقیق بر اساس هدف…………………………………………………………………………………115

3-4- دسته بندی روش های تحقیق بر اساس نجوه گردآوری داده ها………………………………………………………..116

3-5- روش انجام پژوهش از منظر کیفی و کمی……………………………………………………………………………………….119

3-6- تقسیم بندی روش های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….123

3-7- روش تحقیق کمی و ویژگ های آن ………………………………………………………………………………………………127

3-8- روش تحقیق کمی و ویژگی های آن………………………………………………………………………………………………130

3-9- موارد تفاوت روش های تحقیق کیفی و کمی………………………………………………………………………………….133

3-10- نحوه انتخاب و روش تحقیق متناسب با عنوان موضوع…………………………………………………………………..135

3-11- محاسن و معایب روش تحقیق کمی………………………………………………………………………………………………136

3-12- محاسن و معایب روش تحقیق کیفی……………………………………………………………………………………………138

3-13- تقسیم بندی ابزارها با توجه به نگرش کلی تحقیق………………………………………………………………………..140

3-2- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..141

3-2-1- روش تحقیق آمیخته…………………………………………………………………………………………………………………141

3-2-2- طرح های تحقیق آمیخته اکتشافی…………………………………………………………………………………………..142

3-2-3- منابع داده ها………………………………………………………………………………………………………………………….143

3-2-4- گردآوری داده ها…………………………………………………………………………………………………………………….143

3-2-5- روش جمع آوری داده ها در این تحقیق…………………………………………………………………………………….154

3-2-6- جامعه آماری پزوهش………………………………………………………………………………………………………………154

3-2-7- حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………………………..155

3-2-8- ابزار آزمون…………………………………………………………………………………………………………………………….157

3-2-8-1- اعتبار(روایی) …………………………………………………………………………………………………………………….157

3-2-8-2- پایایی…………………………………………………………………………………………………………………………………161

3-2-9- قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….164

3-2-10- روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………..165

3-2-11- محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..166

3-2-12- مراحل انجام پژوهش………………………………………………………………………………………………………………166

فصل چهارم-تجزیه  تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………..168

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….169

4-2- جمع آوری داده های مرحله کیفی…………………………………………………………………………………………………169

4-2-1- اطلاعات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………174

4-3- تجزیه و تحلیل توصیفی………………………………………………………………………………………………………………177

4-4- مقایسه وضعیت موجود و مطلوب………………………………………………………………………………………………….178

4-4-1- ارزش ارائه شده ………………………………………………………………………………………………………………………178

4-4-2- بخش بندی اثربخش مشتریان و تعیین مشتریان هدف………………………………………………………………179

4-4-3- ارتباط با مشتریان……………………………………………………………………………………………………………………180

4-4-4- کانال توزیع……………………………………………………………………………………………………………………………..181

4-4-5- فعالیت ها و پیکر بندی ارزش……………………………………………………………………………………………………181

4-4-6- منابع و شایستگی ها……………………………………………………………………………………………………………….182

4-4-7- شرکای استراتزِک…………………………………………………………………………………………………………………..183

4-4-8- ساختار هزینه…………………………………………………………………………………………………………………………184

4-4-9- جریان درآمدی و قیمت گذاری………………………………………………………………………………………………..185

4-5- ننتایج آزمون تحلیل واریانس فریدمن زیرعنوان ها……………………………………………………………………….186

4-5-1- رتبه بندی جزء ارزش ارائه شده………………………………………………………………………………………………..187

4-5-2- رتبه بندی جزء بخش بندی اثربخش مشتریان و تعیین مشتریان هدف……………………………………….189

4-5-3- رتبه بندی جزء ارتباط با مشتریان…………………………………………………………………………………………….190

4-5-4- رتبه بندی جزء کانال توزیع………………………………………………………………………………………………………191

4-5-5- رتبه بندی جزء فعالیت ها و پیکربندی ارزش…………………………………………………………………………….192

4-5-6- رتبه بندی جزء منابع و شایستگی ها………………………………………………………………………………………..193

4-5-7- رتبه بندی جزء شرکای استراتژیک…………………………………………………………………………………………..194

4-5-8- رتبه بندی جزء ساختار هزینه………………………………………………………………………………………………….195

4-5-9- رتبه بندی جزء جریان درآمدی و قیمت گذاری………………………………………………………………………….196

4-6- نتایج آزمون تحلیل واریانس فریدمن اجزاء……………………………………………………………………………………197

فصل پنجم-نتیجه گیری ، بحث و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………..200

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..201

5-2- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………201

5-3- اجزاء مدل کسب و کار پیشنهادی…………………………………………………………………………………………………202

5-4- نتایج کاربردی……………………………………………………………………………………………………………………………..207

5-5- محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….207

5-6- پیشنهادات برای محققان آتی………………………………………………………………………………………………………207

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….208

پرسشنامه سنجش اجزاء مدل کسب و کار الکترونیکی شرکت گلرنگ……………………………………………………….211

 

 

چکیده

ایران از قطب های مواد شوینده و بهداشتی منطقه است که در کنار کشورهایی چون هندوستان و ترکیه، حرفی برای گفتن در این صنعت دارد. در چنین شرایطی و چنین بازار پررقابتی شرکتهایی موفق تر خواهند بود و می توانند به بقای خود ادامه دهند و سهم بیشتری از این بازار بزرگ را از آن خود کنند که به اینترنت و تجارت الکترونیک در حوزه ی صنعت خود توجه بیشتری نمایند. یکی از عمده ترین کاربردهای تجارتی اینترنت استفاده از بستر آن برای فعالیت های اقتصادی و کسب و کار الکترونیکی است. کسب وکار الکترونیکی فعالیتهای گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیکی کالاها و خدمات و تحویل فوری مطالب دیجیتالی و انتقال الکترونیکی را دربردارند. کسب و کار الکترونیکی که زمانی تنها به تعداد محدودی بنگاه و موسسه محدود بود و در حال حاضر به عصری وارد شده است که حدود یک چهارم جمعیت جهان به عنوان عضو و کاربر شبکه و بخش زیادی از آنها به صورت مصرف کننده در آن حضور دارند . بعلاوه محتوای کسب و کار الکترونیکی آن از حیطه مبادله به داده های مربوطه سفارش داده اند یا قبول سفارش فراتر رفته و فعالیت هایی از قبیل مذاکره، قراردادها، تسویه ها را نیز دربر گرفته است.یک مدل کسب و کار شیوه انجام کسب و کار است بطوریکه شرکت بتواند برای بقای خودش درآمد ایجاد کند .یعنی توصیفی دقیق از ارزش ارائه شده توسط سازمان به بخش یا بخش های مختلف از مشتریان، ساختار سازمان و شرکای آن به منظور خلق ارزش و انتقال این ارزش به همراه سرمایه مورد نیاز در جهت سازماندهی دائمی و پایدار سازمان(استروالدر،2004).

این تحقیق به دنبال حل این مشکل یعنی نبود چارچوب مشخص و منسجم برای طراحی و بکارگیری آن در صنایع شوینده کشور به طور عام و شامپو بچه به طور خاص نسبت به کشورهای پیشرفته بوده و در جهت ارائه راهکار و بهبود وضعیت استفاده از تجارت الکترونیک می باشد و در پی پاسخ به این پرسش است که مدل کسب و کار الکترونیکی مناسب برای صنایع شوینده در ایران مورد مطالعه شامپو بچه گلرنگ کدام است؟و رتبه بندی اجزاء مدل کسب و کار الکترونیک در حوزه شرکت های صنایع شوینده ایران مورد مطالعه شامپو بچه گلرنگ چگونه می باشد؟در واقع این تحقیق به دنبال طراحی و اولویت بندی مدل های کسب وکار الکترونیکی در صنعت شوینده برای محصول شامپو بچه گلرنگ می باشد.

این پژوهش از منظر هدف، از نوع کاربردی می‏باشد و بر حسب گردآوری داده ها، پژوهشی آمیخته از نوع کیفی و کمی است. ویژگی اصلی روش های تحقیق آمیخته متأثر از چگونگی استفاده از دو دسته روش های کیفی و کمی است. میزان اولویت یا اهمیتی که به هر یک از دو دسته تحقیق کیفی یا کمی اختصاص می‏یابد و چگونگی استفاده از روش های تحقیق کیفی و کمی در چگونگی استفاده از آنها نقش دارد. در این پژوهش از روش آمیخته اکتشافی استفاده شده است. برای این منظور ابتدا از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته به گردآوری داده های کیفی پرداخته و تا مرحله اشباع نظری مصاحبات خود را دنبال می‏کنیم. سپس با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی تجزیه و تحلیل شده و پرسشنامه ای تهیه شده که مبنای پژوهش کمی قرار می گیرد. پس از گردآوری داده های کمی و تحلیل آنها با استفاده از spss  و با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباط و  مدل نهایی تحقیق استخراج و سپس به رتبه بندی حوزه ها و اجزا مدل کسب و کار بر اساس آزمون فریدمن پرداخته شده است.

کلمات کلیدی: مدل کسب و کار،مدل کسب و کار الکترونیکی،صنعت شوینده

 

 

فصل اول

 

کلیات

 

 

1-1- مقدمه

اینترنت را باید بزرگ‌ترین سامانه‌ای دانست که تاکنون به دست انسان طرّاحی، مهندسی و اجرا گردیده‌است. ریشه این شبکه ی عظیم جهانی به دهه۱۹۶۰ باز می گردد که آژانسهای نظامی ایالات متحده امریکا بر روی پروژه‌های تحقیقاتی برای ساخت شبکه ای مستحکم،توزیع شده و باتحمل خظا سرمایه گذاری نمودند. این پژوهش به همراه دوره ای از سرمایه گذاری شخصی بنیاد ملی علوم آمریکا برای ایجاد یک ستون فقرات جدید، سبب شد تا مشارکت‌های جهانی آغاز گرددو از میانه دههٔ ۱۹۹۰، اینترنت به صورت یک شبکهٔ همگانی و جهان‌شمول در بیاید. وابسته شدن تمامی فعّالیت‌های بشر به اینترنت در مقیاسی بسیار عظیم و در زمانی چنین کوتاه، حکایت از آغاز یک دوران تاریخیِ نوین در عرصه‌های گوناگون علوم، فن‌ّآوری، و به خصوص در نحوه تفکّر انسان دارد.شواهد زیادی در دست است که از آنچه اینترنت برای بشر خواهد ساخت و خواهد کرد، تنها مقدار بسیار اندکی به واقعیت درآمده‌است.

 

اینترنت سامانه ای جهانی از شبکه‌های رایانه ای بهم پیوسته است که از پروتکل TCP/IP برای ارتباط با یکدیگر استفاده می‌نمایند. به عبارت دیگر اینترنت، شبکه شبکه هاست که از میلیون‌ها شبکه خصوصی،عمومی،دانشگاهی،تجاری و دولتی در اندازه‌های محلی و کوچک تا جهانی و بسیار بزرگ تشکیل شده است که با آرایه وسیعی از فناوریهای الکترونیکی و نوری به هم متصل گشته اند. اینترنت در برگیرنده منابع اطلاعاتی و خدمات گسترده ایست که برجسته‌ترین آنها وب جهان‌گستر و پست الکترونیکی می باشند. سازمان‌ها، مراکز علمی و تحقیقاتی و موسسات متعدد، نیازمند دستیابی به شبکه اینترنت برای ایجاد یک وب‌گاه، دستیابی از راه دور وی‌پی‌ان, انجام تحقیقات و یا استفاده از سیستم پست الکترونیکی، می‌باشند. بسیاری از رسانه‌های ارتباطی سنتی مانند تلفن و تلویزیون نیز با استفاده از اینترنت تغییر شکل داده اند ویا مجددا تعریف شده اندو خدماتی جدید همچون صدا روی پروتکل اینترنت و تلویزیون پروتکل اینترنت ظهور کردند. انتشار روزنامه نیز به صورت وب‌گاه،خوراک وب و وب‌نوشت تغییر شکل داده است. اینترنت اشکال جدیدی از تعامل بین انسانها را از طریق پیام‌رسانی فوری ، تالار گفتگو و شبکه‌های اجتماعی بوجود آورده است

انسان از آغاز آفرینش تاکنون روشهای تجاری متفاوتی را تجربه کرده‌است. در ابتدا سیستم تبادل کالا رایج بود. شکارچی گوشت را با سلاح عوض می‌کرد. این سیستم اشکالات فراوانی داشت. مثلاً ممکن بود شکارچی نتواند سلاح سازی را پیدا کند که به گوشت احتیاج داشته باشد. در این صورت گوشتها فاسد می‌شدند .

در بعضی تمدنها سیستم کالای محبوب به وجود آمد. در سرزمینی که گندم غذای اصلی مردم آن بود، شکارچی گوشت را با گندم و گندم را با جنگ‌افزار تعویض می‌کرد. این روش هم مشکلات زیادی داشت. کالای محبوب در سرزمینهای مختلف متفاوت بود. از طرف دیگر معیاری برای سنجش ارزش آن وجود نداشت و حمل و نقل آن هم مشکل بود بدون شک اختراع پول اولین انقلاب در زمینه تجارت بود. ارزش آن مشخص بود، حمل آن آسانتر بود، فاسد نمی‌شد و همه طالب آن بودند. فواید استفاده از پول به اندازه‌ای بود که حتی تا چند دهه قبل کمتر کسی انتظار یک انقلاب دیگر را داشت. ارتباط بین تجارت و تکنولوژی دیر زمانی است که وجود داشته و ادامه دارد. در واقع، یک پیشرفت تکنیکی باعث رونق تجارت شد و آن هم ساخت کشتی بود. در حدود ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد، فینیقیان تکنیک ساخت کشتی را بکار بردند تا از دریا بگذرند و به سرزمینهای دور دست یابند. با این پیشرفت، برای اولین بار مرزهای جغرافیایی برای تجارت باز شد و تجارت با سرزمینهای دیگرآغاز شد. اکنون، شبکه جهانی اینترنت مانند همان کشتی است که نه تنها فواصل جغرافیایی، بلکه اختلافات زمانی را نیز کمرنگ نموده و صحنه را برای نمایشی دیگر آماده کرده‌است.ترکیب تجارت و الکترونیک از سال ۱۹۷۰ آغاز شد. برای گسترش و پذیرش تجارت الکترونیک لازم است که پیش نیازهای این فناوری از جمله زیرساختار مخابراتی، مسایل قانونی و ایمنی پیام رسانی مهیا شود.

مهم‌ترین هدف در تجارت حال چه از روشهای بسیار پیشرفته الکترونیکی استفاده کند و چه از روشهای سنتی و قدیمی -همانا دستیابی به پول و سود بیشتر است. طبیعتا در این میان، نقش بانکها و موسسات اقتصادی در نقل وانتقال پول بسیار حیاتی است. هنگامی که در سال ۱۹۹۴ اینترنت قابلیتهای تجاری خود را علاوه بر جنبه‌های علمی و تحقیقاتی به نمایش گذاشت،موسسات تجاری و بانکها در کشورهای پیشرفته اولین نهادهایی بودند که تلاش جدی خود را برای استفاده هر چه بیشتر از این جریان بکار انداختند. محصول تلاش آنها نیز همان بانکداری الکترونیک امروزی است. سپس به سرعت مشخص شد که اینترنت بستر بسیار مناسبی برای انواع فعالیتهای بانکداری و اقتصادی بشمار می‌رود.

در دنیای امروز، شوینده ها و پاک کننده ها، اهمیتی به اندازه زندگی و حیات انسانها پیدا کرده اند. در دنیایی که بهداشت و سلامتی، یکی از فاکتورهای بسیار مهم برای توسعه یافتگی به شمار می آید،  نقش شوینده ها و پاک کننده ها در زندگی مردمان و بالا بردن سطح زندگی، رفاه و سلامتی بیش از پیش آشکار میشود. بهداشت مقوله‌ای مرتبط با حیات انسان بوده و از دیرباز مورد توجه خاص و عام مردم بوده است و رعایت اصول بهداشتی در همه زمانها و مکانها و در مکاتب مختلف مورد تاکید قرار گرفته است. به ویژه در نظام اسلام که بهداشت،  تمیزی و نظافت را نشانگر فرهنگ سالم دانسته و مسلمانان را ملزم به رعایت آن نموده است تا جایی که پیامبر ختمی مرتبت نظافت را از ایمان به حساب آورده‌اند.

تئوریهای جدید اقتصاد توسعه نیز بهداشت و سرمایه‌گذاری در این زمینه را عامل اساسی در روند توسعه جوامع به شمار می‌آورند به عبارت دیگر شاخصهای بهداشتی، از جمله شاخص‌های توسعه محسوب می‌گردند. از این رو نقش و اهمیت مواد شوینده که در زمره مواد بهداشتی به حساب می‌آیند بیش از پیش نمایان می‌گردند(عباس جعفری، 1375). بنابراین شرکتها و صنایع تولیدکننده مواد شوینده نیز در این بازار جهانی بیکار ننشسته اند و با تلاش بی وقفه، سرمایهگذاریهای کلان، تبلیغات و بازاریابی وسیع،  برند سازی و مشتری مداری، گوی سبقت را از دیگران می ربایند. آنها می کوشند محصولاتی را با کیفیت هرچه بیشتر، قیمت مناسب و بسته بندی زیبا راهی بازار کنند و سرانجام سودهای کلان را از آن خود سازند (پایگاه اینترنتی هم افزا،1391).

ایران از قطب های مواد شوینده و بهداشتی منطقه است که در کنار کشورهایی چون هندوستان و ترکیه، حرفی برای گفتن در این صنعت دارد. در چنین شرایطی و چنین بازار پررقابتی شرکتهایی موفق تر خواهند بود و می توانند به بقای خود ادامه دهند و سهم بیشتری از این بازار بزرگ را از آن خود کنند که به اینترنت و تجارت الکترونیک در حوزه ی صنعت خود توجه بیشتری نمایند. یکی از عمده ترین کاربردهای تجارتی اینترنت استفاده از بستر آن برای فعالیت های اقتصادی و کسب و کار الکترونیکی است. کسب وکار الکترونیکی فعالیتهای گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیکی کالاها و خدمات و تحویل فوری مطالب دیجیتالی و انتقال الکترونیکی را دربردارند. کسب و کار الکترونیکی که زمانی تنها به تعداد محدودی بنگاه و موسسه محدود بود و در حال حاضر به عصری وارد شده است که حدود یک چهارم جمعیت جهان به عنوان عضو و کاربر شبکه و بخش زیادی از آنها به صورت مصرف کننده در آن حضور ددارند . بعلاوه محتوای کسب و کار الکترونیکی آن از حیطه مبادله به داده های مربوطه سفارش داده اند یا قبول سفارش فراتر رفته و فعالیت هایی از قبیل مذاکره، قراردادها، تسویه ها را نیز دربر گرفته است. از لحاظ ماهیت انقلابی در حال رخ دادن است و مدیران کارآفرین و مخاطره جو مدل های جدیدی را برای کسب و کار، اقتصاد و دولت ایجاد می کنند. یک مدل کسب و کار شیوه انجام کسب و کار است بطوریکه شرکت بتواند برای بقای خودش درآمد ایجاد کند .یعنی توصیفی دقیق از ارزش ارائه شده توسط سازمان به بخش یا بخش های مختلف از مشتریان، ساختار سازمان و شرکای آن به منظور خلق ارزش و انتقال این ارزش به همراه سرمایه مورد نیاز در جهت سازماندهی دائمی و پایدار سازمان(استروالدر،2004).

این مدل در واقع بیان می کند که شرکت چطور ارزشی ایجاد کند که مشتریان تمایل به پرداخت پول برای محصولات ارائه شده داشته باشند. از طرفی استفاده از اینترنت و فناوری اطلاعات سازمانها را ناگزیر به تغییر در شیوه انجام کارها، روابط با عرضه کنندگان و مشتریان، شیوه تحویل محصول، شیوه بازاریابی و غیره نموده است. از آنجا که در مدل های کسب و کار الکترونیکی نحوه انجام تمامی موارد بالا مشخص است بنابراین می توان گفت اولین اقدام شرکت ها در انجام کسب و کار الکترونیکی باید تعیین و طراحی مدل کسب و کار الکترونیکی با توجه به ویژگی های سازمانی و محیط خاص خود باشد.

در این پایان نامه سعی خواهیم کرد مدل کسب و کار الکترونیکی را برای محصول شامپو بچه شرکت گلرنگ طراحی کنیم و اجزای مدل را که براساس مدل کسب وکار اوستروالدر می باشد رتبه بندی کنیم.

برند گلرنگ در سال 1351 بنا به ضرورت خدمت به جامعه ایرانی، با عنوان محصولات شوینده، آرایشی و بهداشتی ثبت گردیده و علاوه بر آن به نام “موسسه تولیدی شیمیایی گلرنگ” هم ثبت گردید و بعدها به مدد تلاش و کوشش و همت والای آقای حاج محمد کریم فضلی و جمعی از متخصصین ایرانی توسعه یافته و به شرکت پاکشو تبدیل گردید و با هدف محصولاتی برای همه خانواده های ایرانی وارد بازار گردید. در شرایطی که در بازار شوینده و بهداشتی برند مطرح داخلی وجود نداشته است گلرنگ با هدف ساخت یک برند ملی با هویت ملی به بازار عرضه گردید. دامنه محصولات تولیدی تحت نام گلرنگ ابتدا انواع مایع ظرفشویی، سفید کننده، پودر لباسشویی، جرم گیر و شیشه شوی را در بر می گرفت لیکن با گذشت زمان و توسعه برند، تولیدات محصولات بهداشتی و شوینده گلرنگ به انواع شامپو سر، نرم کننده موی سر، شامپو بچه، شامپو بدن و غیره رسید.

اولین شامپو بچه استاندارد شده در ایران توسط گلرنگ به بازار معرفی شد و در طول این سالها با معرفی محصولات مختلف به بازار و دریافت انواع گواهینامه ها و استاندارد ها نه تنها جزو برترین برندهای شوینده ایران محسوب می شود بلکه با برنامه ریزی در راستای تامین رضایت مصرف کننده، کمک های انسان دوستانه در قالب طرح های مشترک با سازمان محک (موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان) و یونیسف به یک نشان ملی تبدیل شده است.

برند گلرنگ کیفیت تولید را معادل رضایت مندی مصرف کننده تعریف می کند و آنرا کلید موفقیت خود می داند.

دلیل این مدعی مهر تاییدی است که مصرف کنندگان در استفاده از محصولات گلرنگ عنوان می نمایند و اینکه گلرنگ امروز رهبر بازار طبقات کالایی مختلفی از قبیل: مایعات شیشه شوی، مایعات سفید کننده، جرمگیر، شامپو بچه، شامپو فرش و موکت، مایعات دستشویی و … می باشد.

شرکت گلرنگ پنج نوع شامپو بچه تیله ای،ستاره ای، 110 گرمی، بیبی بیوتی و بیبی سوئیت تولید می کند که برآنیم در این پایان نامه مدل کسب و کار الکترونیکی را برای این محصول طراحی کنیم و اجزای مدل را که براساس مدل کسب وکار اوستروالدر می باشد رتبه بندی کنیم.

به هر حال به واسطه توجه صنایع گوناگون برای خلق مدل کسب وکار الکترونیکی برای محصولات خود، در این عرصه توجه به مدل های درآمدزائی و خلق مدل کسب و کار الکترونیکی از سوی صنعت شوینده به طور عام و شامپو بچه به طور خاص مغفول مانده است. با توجه به شواهد و مسائل عنوان شده و تحقیقات بسیار اندکی که در این رابطه انجام گرفته است و لزوم توجه به این موضوع که صنایع امروزه لازم است در کنار توجه به روش های سنتی به طراحی و به کارگیری مدل و چارچوبی منسجم برای تجارت الکترونیکی خود نیز بپردازند. این تحقیق به دنبال حل این مشکل یعنی نبود چارچوب مشخص و منسجم برای طراحی و بکارگیری آن در صنایع شوینده کشور به طور عام و شامپو بچه به طور خاص نسبت به کشورهای پیشرفته بوده و در جهت ارائه راهکار و بهبود وضعیت استفاده از تجارت الکترونیک می باشد و در پی پاسخ به این پرسش است که مدل کسب و کار الکترونیکی مناسب برای صنایع شوینده در ایران مورد مطالعه شامپو بچه گلرنگ کدام است؟و رتبه بندی اجزاء مدل کسب و کار الکترونیک در حوزه شرکت های صنایع شوینده ایران مورد مطالعه شامپو بچه گلرنگ چگونه می باشد؟

 

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق

بنگاه های اقتصادی با توجه به جایگاه و رسالتشان در اشتغال کشور و اهمیت در اقتصاد کلان کشور نیازمند این هستند که در طی فرآیندهای ارائه محصولات به سوی نوآوری قدم بردارند . نکته حائز اهمیت این است که در بنگاه ها ، خدمات اهمیت بسیاری دارد. خدمات در این واحد های اقتصادی به عنوان یک اصل محوری است. در چنین شرایطی لازم است که به نیازهای خدماتی توجه شده و نحوه پاسخگویی به آنها نیز متناسب با تحولات و تغییرات شرایط باشد و رویکردی پویا و دائمی در ارائه خدمات نوآورانه در این سازمانها وجود داشته باشد. با توجه به تحولات و تهدیدات گسترده ای که بنگاه های اقتصادی عصر جدید با آنها روبرو هستند، تضمین تداوم حیات و بقاء آنها نیازمند یافتن راه حل ها و روش های جدید است که به نوآوری، ابداع، خلق خدمات و فرآیندهای جدید بستگی دارد.

تحلیلی که توسط اشمید در سال 2001 انجام گرفته است بیانگر این است که تصویری مبهم و غیرکامل از ابعاد، چشم اندازها و موضوعات اصلی و محوری در خصوص مدل کسب و کار وجود دارد.

نتیجه تحقیق وی تأکید کرد که تعریفی شفاف و صریح از کلیه وجوه مدل کسب و کار وجود نداشته و اتفاق نظری در خصوص این مفهوم مجازی و اینکه اجزای سازنده اش دقیقاً چیست وجود ندارد.

به اعتقاد ولپل(2004) بسیار مهم است که شرکت ها درکی صحیح، واضح و مشترک از مدل کسب و کار خود و اجزای سازنده آن داشته باشند چرا که این موضوع در واقع منبع مزیت رقابتی برای شرکت ها و صنایع بوده و به انها کمک می کند تا شرکت خود را مجدداً احیا نمایند.

درک و استفاده از مدل های کسب و کار الکترونیکی در محیعدم اطمینان کسب و کار و محیطی پویا و در حال رشد به دلایل زیر ضروری است:(استروالدر و پیگنیور،2002)

پروسه مدلسازی سیستم های اجتماعی و طبقه بندی برای مثال مدل کسب و کار الکترونیکی در شناسایی و فهم اجزای مرتبط در یک حوزه و روابط بین آنها کمک می کند.

استفاده از مدل فرمالیزه شده کسب و کار به مدیران کمک می کند تا با سهامداران آسانتر ارتباط برقرار کرده و اطلاعات لازم را مبادله کنند.

طراحی و استفاده از مدل های کسب و کار االکترونیکی پایه اساس بحث تغییر در تسهیلات موجود است. طراحی مدل کسب و کار الکترونیکی به آسانی می توانند اجزای خاصی را در مدل عوض کنند. مدل کسب و کار الکترونیکی فرمول بندی شده همانند رویکرد کارت امتیازی متوازن در سنجش ابعاد مرتبط در یک کسب و کار کمک کننده است.

مدل کسب و کار الکترونیکی می تواند در شبیه سازی کسب و کار الکترونیکی و کم کردن ریسک آن و کم کردن احتمال به خطر افتادن سازمان کمک کند.

تعداد صفحه:214

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com