پایان نامه طراحی شهری(معماری) باز شناخت نقش ادراک ذهنی در تعریف ساختار شهر(نمونه موردی، شهر کرمان)

دانلود متن کامل پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد تهران مرکزی

دانشکده هنر و معماری/ گروه شهرسازی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

 

گرایش: طراحی شهری

 

عنوان :

باز شناخت نقش ادراک ذهنی در تعریف ساختار شهر(نمونه موردی، شهر کرمان)

 

استاد راهنما:

خانم دکتر غزال کرامتی

 

استاد مشاور:

خانم دکتر الهام امینی

 

پژوهشگر:

**** 

 

تابستان 1392

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                صفحه
فصل اول: کلیات طرح
1-1 بیان مساله. 2
1-2 هدفهای تحقیق. 5
1-2-1 هدف كلان. 5
1-2-2 اهداف خرد 6
1-3 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن. 6
1-4 سوالات یا فرضیه‌های تحقیق. 8
1-5 مدل تحقیق. 9
1-6 روش تحقیق: 10
1-7 نمونه‌گیری و روش انتخاب آن: 10
1-7-1 نمونه‌های احتمالی: 11
1-7-2 نمونه‌های غیر احتمالی: 11
فصل دوم: مبانی نظری
2-1 مقدمه. 13
2-2 مفهوم لغوی ساختار 13
2-3 ساختارگرایی. 16
2-4 ساختار در شهر‌سازی.. 19
2-5 اصول ساختار گرایی در شهرسازی.. 22
2-5-1 جستجوی نو در کهنه: 22
2-5-2 استفاده متفاوت از ابزارهای یکسان: 22
2-5-3 تبدیل شهر به یک ارگانیسم زنده: 23
2-5-4 عدم تداوم تاریخی: 23
2-5-5 مخالفت باجنبش جهانشمول گرایی: 24
2-5-6 «فضا» و «زمان» – «مکان» و «رویداد» 24
2-5-7 حس مکان. 25
2-5-8 درگاهی و صحنه خیابان: 25
2-5-9 زیبائی شناسی تعداد 26
2-5-10 قصبه سازمان یافته. 26
2-5-11 وضوح هزارتویی.. 26
2-6 ساختار در جامعه شناسی. 26
2-7 ساختار در زبان‌شناسی. 38
2-8 ساختار در انسان‌شناسی. 42
2-9 ارتباط بین ساختارگرایی در شهرسازی با ساختارگرایی در علوم دیگر. 47
2-10 دیدگاه و نظریات اندیشمندان شهرسازی درباره‌ی ساختار شهر. 49
2-10-1 مکتب شیکاگو. 49
2-10-2 گروه ده 52
2-10-3 کنزو تانگه. 54
2-10-4 آلدو فان آیک… 56
2-10-5 کریستوفر الکساندر و بی وی دوشی.. 57
2-10-6 سوریا- ای- ماتا 58
2-10-7 ادموند بیکن.. 59
2-10-8 لینچ. 59
2-10-10 دانلد اپلیارد 60
2-10-11 آموس راپاپورت.. 60
2-10-12 کلیف ماتین.. 61
2-10-13 میشائیل تریب.. 61
2-10-14 آلدوروسی.. 62
2-11 نتیجه‌گیری.. 63
2-12 نمونه موردی.. 64
2-12-1 فیلادلفیا (بیکن) 64
2-12-2 خلیج توکیو- کنزو تانگه. 66
2-12-3 طرح شهر چادری در منا، در نزدیکی مکه 1974 (کنز و تانگه) 68
2-12-4 طرح دانشگاه بو علی سینا در همدان، 1977 (کاندیس و ماندان) 68
2-13 مکان. 70
2-14 واژه‌شناسی مکان: 71
2-15 بررسی مفهوم مکان در نظریات اندیشمندان: 71
2-16 نتیجه‌گیری: 73
2-17 تصویر ذهنی: 74
2-18 واژه شناسی تصویر ذهنی. 74
2-19 چگونگی به وجود آمدن تصویر ذهنی. 75
2-20 نقش تصویر ذهنی در رفتار انسان. 76
2-21 کاربرد واژه تصویر ذهنی در ادبیات شهرسازی.. 77
2-22 بررسی مفهوم تصویر ذهنی و عناصر سازمان دهنده آن در نظریات اندیشمندان. 78
2-22-1 لینچ. 78
2-22-2 کریستین نوربرگ شولتز. 79
2-22-3 دیویداستی.. 79
2-22-4 دانلد اپلیارد 80
2-22-5 گولج. 80
2-22-6 میشائیل تریب.. 80
2-23 نتیجه‌گیری.. 82
2-24 ارتباط بین ساختار و تصویر ذهنی. 83
2-24-1 فرآیند شکل‌گیری تصویر ذهنی از ساختار. 83
2-24-2 مراحل شکل‌گیری تصویر ذهنی از ساختار شهر: 84
2-25 ارتباط بین مکان و تصویر ذهنی. 85
2-26 ارتباط بین مکان با ساختار 87
2-27 نتیجه‌گیری.. 89
2-28 نمونه موردی.. 89
فصل سوم: روش شناسایی تحقیق
3-1 مقدمه. 97
3-2 فلسفة تحقیق علمی. 97
3-3 تحقیقات علمی براساس هدف: 97
3-3-1 تحقیقات بنیادی: 98
3-3-2 تحقیقات کاربردی: 98
3-3-3 تحقیقات توسعه‌ای: 98
3-4 روش پژوهش: 99
3-5 راهبرد پژوهش: 99
3-6  فلسفه پژوهش: 99
3-7 تئوری پژوهش… 101
3-8 سیاست پژوهش… 102
3-9 سوژة پژوهش… 102
3-10 رویه پژوهش… 104
3-11 ماهیت تحقیق: 105
3-11-1 تحقیقات توصیفی: 105
3-11-2 بررسی موردی.. 106
3-12 روش گردآوری اطلاعات: 106
3-12-1 روش کتابخانه‌ای: 106
3-12-2 روش مصاحبه: 106
3-12-3 روش مشاهده: 107
3-13 نمونه‌گیری و روش انتخاب آن: 107
3-13-1 نمونه‌های احتمالی: 107
3-13-2 نمونه‌های غیر احتمالی: 108
3-14 خلاصه متدولوژی.. 108
3-15 ساختارپایانامه: 108
فصل چهارم:  شناخت شهر و مطالعه نمونه موردی
4-1 مقدمه. 111
4-2 وجه تسمیه و پیدایش شهر اولیه کرمان. 112
4-3 بررسی روند شکل گیری شهر کرمان. 112
4-4 تحولات ساختار بافت کهن کرمان از سال 1300 تاکنون. 138
4-5 بررسی طرح سا ختاری بافت تاریخی شهرکرمان. 144
4-5-1 بخش مرکزی بافت.. 146
4-5-2 بخش حاشیه‌ای.. 147
4-5-3 شناسایی سازمان فضایی بافت کهن و تعیین جایگاه آن در سازمان فضایی شهر. 148
4-5-4 شبکه معابر بافت.. 148
4-5-5 بازار و مراکز فعالیت اصلی.. 148
4-5-6 مراکز عمده خدماتی.. 149
4-5-7 عرصه‌های عمومی مهم. 149
4-6 بررسی طرح جامع کرمان. 151
4-6-1 بخش مركزی بافت.. 151
4-6-2 بخش حاشیه‌ای.. 151
فصل پنجم:  تحلیل و آنالیز اطلاعات
5-1 بررسی وتحلیل لایه‌های ساختاربافت تاریخی کرمان براساس طرح جامع و ساختاری.. 155
5-2 بررسی ادراکات ذهنی مردم در مورد ساختار بافت تاریخی کرمان. 157
5-2 تحلیل ادراکات ذهنی مردم به وسیله AHP. 163
5-3 تحلیل لایه‌های ساختاربافت تاریخی کرمان براساس ادراک ذهنی مردم 167
فصل ششم:  نتیجه‌گیری
6-1 ساختاربافت تاریخی کرمان براساس اداراک ذهنی مردم 172
6-2 مقایسه ساختاربافت تاریخی کرمان براساس اسناد طرح جامع وطرح ساختاری وساختاربافت براساس تصویرذهنی مردم 174
6-3 دستکاری ماهرانه درساختاربافت تاریخی کرمان. 175
6-3-1 ساماندهی محدوده قلعه دختر. 175
6-3-2 ساماندهی محدوده مسجد ملک: 180
منابع فارسی. 186
منابع لاتین. 190
پیوست 1. 191
پیوست 2. 192
 
فهرست جدول‌ها
عنوان                                                                                                   صفحه
جدول 2-1: خلاصه نظریات جامعه شناسان در مورد ساختار. 37
جدول 2-2: خلاصه نظریات زبان شناس در مورد ساختار. 42
جدول 2-3: خلاصه نظریات انسان‌شناسان در مورد ساختار. 47
جدول 2-4 خلاصه نظریات اندیشمندان در مورد ساختار. 62
جدول 2-5 مؤلفه‌های سازنده تصویر ذهنی.. 81
جدول 2-6 خلاصه نظریات اندیشمندان در مورد ساختار با توجه به مبانی نظری.. 88
جدول 3-1 شناخت شناسی شهری آن مودون. 103

فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                   صفحه
نمودار 1-1 مأخذ: نگارنده 9
نمودار 2-1 مأخذ: نگارنده 89
نمودار 3-1 مأخذ: نگارنده 101
نمودار 3-2 مأخذ: حافظ‌نیا 107
نمودار 5-1 مأخذ: نگارنده 154
نمودار 5-1 مأخذ: نگارنده 165
نمودار 5-2 مأخذ: نگارنده 165
نمودار 5-3 مأخذ: نگارنده 166
نمودار 5-4 مأخذ: نگارنده 166
نمودار 5-5 مأخذ: نگارنده 167
نمودار 5-6 مأخذ: نگارنده 167
 
فهرست شکل‌ها
عنوان                                                                                                   صفحه
شکل 2-1 مأخذ بیکن. 66
شکل 2-2 مأخذ: پاکزاد، 1389: 62. 67
شکل 2-3 مأخذ: آرنولف لوچینگر، ص 156. 68
شکل 2-4 مأخذ: آرنولف لوچینگر، ص 158. 69
شکل 2-5 مأخذ: نگارنده 87
شکل 2-6 مأخذ: پاکزاد، ص170. 91
شکل 2-7 مأخذ: پاکزاد، ص171. 92
شکل 2-8 مأخذ تداعی گرایانه (Appleyard, 1976: 169) 93
شکل 2-9 مأخذ: ساختار موضع‌شناختی (Appleyard, 1976: 173) 94
شکل 2-10 مأخذ: ساختار موقعیت‌شناختی (Appleyard, 1976: 176) 94
شکل 2-11 مأخذ: «دانش شهری» فرد (Appleyard, 1976: 204) 95
شکل 4-1 مأخذ: حبیبی، 1376، ص115. 125
شکل 4-2 مأخذ: حبیبی، 1376، ص15. 125
شکل 4-3 مأخذ: حبیبی، 1376، ص116. 126
شکل 4-4 مأخذ: حبیبی، 1376، ص116. 126
شکل 4-5 مأخذ: حبیبی، 1376، ص116. 127
شکل 4-6 مأخذ: حبیبی، 1376، ص116. 127
شکل 4-7 مأخذ: حبیبی، 1376، ص116. 128
شکل 4-8 مأخذ: حبیبی، 1376، ص118. 130
شکل 4-9 مأخذ: حبیبی، 1376، ص118. 130
شکل 4-10 مأخذ: حبیبی، 1376، ص119. 131
شکل 4-11 مأخذ: حبیبی، 1376، ص120. 132
شکل 4-12 مأخذ: حبیبی، 1376، ص122. 137
شکل 4-13 مأخذ: شارستان طرح ساماندهی بافت تاریخی کرمان. 139
تصویر 6-1 مأخذ: نگارنده 176
تصویر 6-2 مأخذ: نگارنده 180

فهرست نقشه‌ها
عنوان                                                                                                   صفحه
نقشه 4-1 مأخذ: نگارنده، با استفاده از پور احمد، ص133. 111
نقشه 4-2 مأخذ: نگارنده، با استفاده از دانشور، 23. 112
نقشه 4-3 مأخذ: نگارنده 113
نقشه 4-4 مأخذ: نگارنده با استفاده از 1- حبیبی، ص113، 2-مرادی، 343. 114
نقشه 4-5 مأخذ: نگارنده 114
نقشه 4-6 مأخذ: نگارنده، با استفاده از 1- حبیبی، ص113، 2-مرادی، 343. 115
نقشه 4-7 مأخذ: نگارنده، با استفاده از 1- حبیبی، ص113، 2-مرادی، 343. 116
نقشه 4-8 مأخذ: نگارنده 116
نقشه 4-9 مأخذ: نگارنده، با استفاده از 1- حبیبی، ص113، 2-مرادی، 343. 117
نقشه 4-10 مأخذ: نگارنده، با استفاده از 1- حبیبی، ص113، 2-مرادی، 343. 118
نقشه 4-11 مأخذ: نگارنده 118
نقشه 4-12 مأخذ: نگارنده، با استفاده از 1- حبیبی، ص113، 2-مرادی، 342. 119
نقشه 4-13 مأخذ: نگارنده، با استفاده از 1- حبیبی، ص113، 2-مرادی، 342. 120
نقشه 4-14 مأخذ: نگارنده 120
نقشه 4-15 مأخذ: نگارنده، با استفاده از 1- حبیبی، ص113، 2-مرادی، 342. 121
نقشه 4-16 مأخذ: نگارنده، با استفاده از 1- حبیبی، ص113، 2-مرادی، 342. 122
نقشه 4-17 مأخذ: نگارنده 122
نقشه 4-18 مأخذ: نگارنده، با استفاده ا از حبیبی، 1376. 123
نقشه 4-19 مأخذ: حبیبی، 1376، ص113. 124
نقشه 4-20 مأخذ: نگارنده 124
نقشه 4-21 مأخذ: نگارنده، با استفاده ا از حبیبی، 116. 128
نقشه 4-22 مأخذ: نگارنده 129
نقشه 4-23 مأخذ: نگارنده، با استفاده از نقشه شهر کرمان در دوره قاجار اثر سایکس… 133
نقشه 4-24 مأخذ: نگارنده، برگرفته از نقشه شهر کرمان در دوره قاجار اثر سایکس… 133
نقشه 4-25 مأخذ: نگارنده 134
نقشه 4-26 مأخذ:کنکاشی پیرامون شهر قدیم کرمان، مرادی.. 135
نقشه 4-27 مأخذ:کنکاشی پیرامون شهر قدیم کرمان، مرادی.. 135
نقشه 4-28 مأخذ:کنکاشی پیرامون شهر قدیم کرمان، مرادی.. 136
نقشه 4-29 مأخذ: کنکاشی پیرامون شهر قدیم کرمان، مرادی.. 136
نقشه 4-30 مأخذ: نگارنده 138
نقشه 4-31 مأخذ: شارستان طرح ساماندهی بافت تاریخی کرمان. 140
نقشه 4-32 مأخذ: شارستان طرح ساماندهی بافت تاریخی کرمان. 141
نقشه 4-33 مأخذ: شارستان طرح ساماندهی بافت تاریخی کرمان. 143
نقشه 4-34 مأخذ: شارستان طرح ساماندهی بافت تاریخی کرمان. 144
نقشه 4-35 مأخذ: شارستان طرح ساماندهی بافت تاریخی کرمان. 145
نقشه 4-36 مأخذ: شارستان طرح ساماندهی بافت تاریخی کرمان. 146
نقشه 4-37 مأخذ: شارستان طرح ساماندهی بافت تاریخی کرمان. 147
نقشه 4-38 مأخذ: شارستان طرح ساماندهی بافت تاریخی کرمان. 150
نقشه 4-39 مأخذ: شارستان طرح ساماندهی بافت تاریخی کرمان. 150
نقشه 4-40 مأخذ: شارستان طرح جامع کرمان. 152
نقشه 5-1 مأخذ: نگارنده 155
نقشه 5-2 مأخذ: نگارنده 156
نقشه 5-3 مأخذ: نگارنده 157
نقشه 5-4 مأخذ: نگارنده 168
نقشه 5-5 مأخذ: نگارنده 169
نقشه 5-6 مأخذ: نگارنده 170
نقشه 6-1 مأخذ: نگارنده 172
نقشه 6-2 مأخذ: نگارنده 173
نقشه 6-3 مأخذ: نگارنده 174
نقشه 6-4 مأخذ: نگارنده 176
نقشه 6-5 مأخذ: نگارنده 177
نقشه 6-6 مأخذ: نگارنده 178
نقشه 6-7 مأخذ: نگارنده 179
نقشه 6-8 مأخذ: نگارنده 181
نقشه 6-9 مأخذ: نگارنده 182
نقشه 6-10 مأخذ: نگارنده 183
نقشه 6-11 مأخذ: نگارنده 184
لینک خرید :
https://fekreshad.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa/