پایان نامه طراحی الگوی تغییر مدل کسب‌وکار در یک بنگاه چاپ و نشر کتاب

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشکده علوم انسانی

گروه مدیریت صنعتی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت کارآفرینی (گرایش سازمانی)

عنوان:

طراحی الگوی تغییر مدل کسب‌وکار در یک  بنگاه چاپ و نشر کتاب

 

دی ماه 1392

 

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

فصل اول…………………………………………………………………………………………………………………………..1

v کلیات تحقیق…………………………………………………………………1

1-  کلیات تحقیق:………………………………………………………………………………………………………………..2

1-1    بیان مسئله : 2

1-2    هدف های تحقیق : 3

1-3    اهمیت و ضرورت تحقیق : 4

1-4    سؤال های تحقیق: 5

1-5    تعریف عملیاتی واژگان کلیدی تحقیق : 6

1-6    روش تحقیق: 6

1-7    جامعه و نمونه آماری : 7

1-8    روش تحلیل داده ها : 7

1-9    قلمرو تحقیق : 7

1-10  محدودیت های تحقیق: 8

1-11  چارچوب کلی پژوهش: 8

جمع بندی: 8

فصل دوم. 9

v       مبانی نظری.. 9

v       پیشینه تحقیق.. 9

2-     ادبیات تحقیق.. 10

2-1    مقدمه. 10

2-2    تعاریف پایه. 10

2-3    طراحی مدل های کسب وکاری.. 40

2-4    مدل مفهومی تحقیق.. 52

در شکل 3-1 شمای ساده ای از مدل مفهومی تحقیق نشان داده شده است. 52

فصل سوم. 55

v       متدلوژی تحقیق.. 55

3-     روش تحقیق.. 56

3-1    مقدمه. 56

3-2    روش شناسی تحقیق.. 56

3-3    جامعه آماری و نمونه آماری.. 57

ابزار جمع آوری اطلاعات… 58

3-4    روش تجزیه و تحلیل داده ها 61

فصل چهارم. 63

v       تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 63

4- فصل 4. 64

4-1    مقدمه: 64

4-2    تحلیل آماری.. 64

4-3    طراحی مداهای کسب وکار: 79

4-4    استخراج معیارهای SWOT : 85

4-5    تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از روش ANP : 88

4-6    رتبه بندی معیارهای SWOT در روش ANP.. 95

4-7    جمع بندی.. 100

فصل پنجم. 101

v       بحث و پیشنهاد. 101

5-     بحث و پیشنهاد. 102

5-1    مقدمه: 102

5-2    مروری بر چارچوپ کلی تحقیق: 102

5-3    نتایج و یافته های حاصل از پرسشنامه غربالگری ارزشهای پیشنهادی: 105

5-4    انتخاب ارزشهای پیشنهادی به منظور طراحی مدلهای کسب وکار: 108

5-5    طراحی مدلهای کسب و کار: 109

5-6    استخراج معیارهای :SWOT.. 109

5-7    رتبه بندی مدلهای کسب وکاری با روش تحلیل شبکه ای: 109

5-8    بحث و نتیجه گیری کلی: 113

5-9    پیشنهادهای تحقیق: 114

5-10  محدودیت های تحقیق: 115

فهرست منابع و ماخذ: 116

ضمایم ………………………………………………………………………………………………………………………………….139

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول ‏2‑1 تعاریف مدل کسب‌وکار. 11

‏2‑2اجزای مدل کسب‌وکار از دیدگاه آستر والدر(آستروالدر،2004) 14

جدول ‏2‑3 ‏ 39

جدول ‏4‑1سطح تحصیلات مشتریان. 65

جدول ‏4‑2شغل افراد. 65

جدول ‏4‑3تکنولوژی مورد استفاده 66

جدول ‏4‑4پهنای باند مورد استفاده 66

جدول ‏4‑5سابقه استفاده از محصولات… 67

جدول ‏4‑6محصولات مورد استفاده مشتریان. 67

جدول ‏4‑7نتایج پرسشنامه ارزش پیشنهادی.. 69

جدول ‏4‑8جدول نتایج میانگین.. 76

جدول ‏4‑9نتایج پرسشنامه ماتریس همبستگی.. 87

جدول ‏4‑10رتبه بندی معیارهای درون خوشه ای.. 94

جدول ‏4‑11رتبه بندی کلی معیارها 96

جدول ‏4‑12رتبه بندی زیر معیارها 96

جدول ‏4‑13شرح ستون‌های موجود در جدول 14-4. 98

جدول ‏4‑14اولویت بندی مدل‌های کسب‌وکار. 99

جدول ‏5‑1نتایج به دست آمده برای پرسشنامه ارزش پیشنهادی.. 106

جدول ‏5‑2. 108

جدول ‏5‑3. 110

جدول ‏5‑4. 110

جدول ‏5‑5. 111

جدول ‏5‑6. 111

جدول ‏5‑7. 112

جدول ‏5‑8. 113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل ‏2‑1(شاملو و همکاران،2008) 13

شکل ‏2‑2تابلوی کسب‌وکار آستر والدر. 16

شکل ‏2‑3 نیروهای موثر داخلی و خارجی.. 23

شکل ‏2‑4 زنجیره تا مین سنتی نشر کتاب(تیان و همکاران،2009) 24

شکل ‏2‑5 زنجیره ارزش نشر دیجیتال(تیان و همکاران،2009) 25

شکل ‏2‑6 زنجیره تا مین بهینه نشر دیجیتال(تیان و همکاران،2009) 26

شکل ‏2‑7 زنجیره ارزش نشر کتاب(تیان و همکاران،2009) 27

شکل ‏2‑8زنجیره ارزش منطبق با نیازهای نشر(تیان و همکاران،2009) 30

شکل ‏2‑9شبکه ارزش بالقوه صنعت نشر(تیان و همکاران،2009) 33

شکل ‏2‑10تابلوی کسب و کار آستروالدر(آستروالدر،خلق مدل کسب‌وکار) 43

شکل ‏2‑11مفهوم محصول توسعه یافته. 44

شکل ‏2‑12 شکل کلی یک ابر ماتریس…. 49

شکل ‏2‑13ساختار سلسله مراتبی SWOT(الف)و ساختار شبکه ای SWOT(ب) 51

شکل ‏2‑14مدل مفهومی تحقیق.. 53

شکل ‏4‑1. 80

‏4‑2 شکل.. 81

شکل ‏4‑3. 82

شکل ‏4‑4. 83

شکل ‏4‑5. 84

شکل ‏4‑6. 85

شکل ‏4‑7. 86

شکل ‏4‑8. 90

شکل ‏4‑9. 92

شکل ‏4‑10. 92

شکل ‏4‑11. 93

شکل ‏4‑12. 98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار ‏4‑1ساختار مسئله به تصویر تحلیل شبکه ای……………………………………………………………………. 89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده:

در دنیای رقابتی امروز ،شرکت‌ها و سازمانهایی قادر به بقا هستند که مدل کسب وکار مناسب تری را نسبت به رقبا انتخاب نموده باشند .داشتن مدل کسب وکار و ارزیابی مداوم آن یکی از رموز برتری در رقابت است.

هدف اصلی از اجرای تحقیق پیش رو تغیییر الگوی طراحی مدل کسب وکار بنگاه چاپ و نشر کتاب بر میبنای تابلوی کسب وکار آستروالدر می باشد.در این پژوهش با انجام مصاحبه با برخی از صاحبنظران و مدیران کسب و کار و بررسی داده های به دست آمده به طراحی پرسشنامه ارزش پیشنهادی پرداختیم.پس از تحلیل داده های به دست آمده، ارزشهای پیشنهادی که می توانست مبنای طراحی مدلهای کسب وکاری قرار گیرد، انتخاب کردیم. در ادامه مدلهای کسب وکاری را با استفاده از رویکرد محصول توسعه یافته( ارائه شده توسط استفان ویزنرو همکاران در سال 2013 )به طراحی مدلهای کسب وکاری پرداختیم . به منظور تصمیم گیری در مورد انتخاب  مدلهای کسب وکار پیشنهادی برای صنعت نشر کتاب از روش ANP-swot استفاده کردیم و سرانجام با تحلیل نتایج به دست آمده با نرم افزار  Super Decision به رتبه بندی مدلهای کسب وکاری آریانا قلم پرداختیم.نتایج نشان می دهد که مدل کسب و کاری پنجم رتبه اول،مدل کسب و کار ششم رتبه دوم ،مدل کسب وکار اول رتبه سوم،مدل کسب وکار دوم رتبه چهارم،مدل کسب وکار سوم رتبه پنجم و مدل کسب وکار چهارم رتبه ششم را به دست آوردند.

واژگان کلیدی:مدل کسب وکار،ارزش پیشنهادی،ANP

 

 

 

 

 

فصل اول

 

v                کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-  کلیات تحقیق:

1-1      بیان مسئله :

مدل کسب و کار اصطلاحی است که اغلب برای توصیف مؤلفه های  کلیدی یک کسب و کار معین مورد استفاده قرار می‌گیرد .به ویژه در کسب و کار های الکترونیکی و تحقیقات مرتبط با کسب و کار از محبوبیت خاصی برخوردار است.

متقارن شدن توجه به مدل کسب و کار با ورود اینترنت به دنیای کسب و کار ،و اینکه حتی در اواخر سال 1990 مفهوم مدل کسب و کار تقریباً معادل کسب و کار الکترونیکی به کار برده شده است ، نشان دهنده‌ی عجین شدن این مفهوم با مفهوم تجارت الکترونیک می‌باشد و همین باعث اهمیت مدل کسب و کار شده است.کسب و کار الکترونیکی به عنوان یکی از زیرمجموعه های فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد قابل توجهی را در چند سال اخیر تجربه نموده است،به طوری که رویکرد بیشتر موسسات تجاری در پذیرش و به‌کارگیری کسب و کار الکترونیکی در جهت ورود و کسب سهم بیشتری از بازارها و جذب مشتریان جدید موثر و کارا بوده است.از طرفی باید توجه داشت که تغییر بخش جدایی ناپذیر از کسب و کارهای جدید و محیط‌های متلاطم و در حال تغییر امروزی است و در دنیای رقابتی امروز هم راستا شدن با تغییرات و از جمله تغییرات فناوری ،تغییر قواعد و مقررات بازار به منظور بقا الزامی است،بنابراین نوآوری و تغییر در مدل‌های کسب و کار از ضروریات طراحی مدل‌های کسب و کار مناسب می‌باشد.(کین[1]،2006)

در میان کسب و کار های موجود در سطح جهانی کتاب و فروش کتاب  یکی از کسب و کارهای مهم می‌باشد چرا که افراد هزینه‌ی قابل توجهی را صرف خرید کتب مورد علاقه‌ی خود می‌کنند.از طرفی با وقوع تحول فناوری اینترنت و ظهور شرکت‌هایی مانند آمازون در فضای مجازی ،خرده فروشان بزرگ و کوچک کتاب به تلاش و تکاپو افتادند تا بتوانند به طور موثری از این فناوری و مزایای آن بهره برند.رشد سریع و افزایش روز افزون استفاده از فناوری‌های رایانه ای و اینترنت این امکان را برای مؤسس‌ها چاپ و نشر کتاب فراهم نمودند تا فروشندگان و خریداران از طریق اینترنت و به شکلی بسیار موثرتر با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و اثر بخشی فرایند مبادله را بیش از پیش نمایند،از اینرو خرید اینترنتی را می توان یکی از تحولات مهم در کسب و کار فروش کتاب دانست.(ناتانیل استون[2]،2008)

شیوه فروش کتاب در ایران اغلب به صورت سنتی و قدیمی است. چنانچه گاه دیده می‌شود که یک عنوان کتاب را دو کتاب‌فروشی در جنب یکدیگر عرضه می‌کنند، یک فروشنده از آن کتاب صدها جلد می‌فروشد، ولی کتاب‌فروشی همجوارش به زحمت ده جلد را به فروش می‌رساند. علت آن را می‌توان در نحوه برخورد، آشنایی با کسب وکار کتاب، میزان تخصص و اطلاع بنگاه نشر از کتاب،مشتریان،کانالهای توزیع ،هزینه ها و روشهای درآمدی  جست‌وجو کرد. صنعت نشر کتاب در جهان کنونی ابعاد کاملا متفاوتی دارد و فرمولهای تازه ای را هم پیدا می کند، زیرا می‌خواهد آن چیزی را که به جهت استفاده ی علاقمندان تولید می کند، به ارزان ترین و  سریعترین و البته با اطمینان علمی بالا به دست آن‌ها برساند.با توجه به مطالب ذکر شده ازاین رو تغیر الگوی کسب و کار یک بنگاه چاپ و نشر کتاب به منظور بالا بردن سودآوری و  رونق بازار از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.در این تحقیق در پی پاسخ به این سوال هستیم که :” چگونه می توان با توجه به  عناصر مدل کسب و کار موجود در تابلوی کسب و کار آستروالدر الگوی کسب و کار یک بنگاه چاپ و انتشارات کتاب را تغییر داد؟”

 

1-2      هدف های تحقیق :

1-2-1   هدف اصلی:

دستیابی به الگوی تغییر مدل کسب وکار در یک بنگاه چاپ و انتشار کتاب .

1-2-2   اهداف فرعی:

1-تعیین مشتریان هدف بنگاه چاپ و انتشار کتاب.

2-تعیین موارد پیشنهاد ارزش به مشتریان بنگاه چاپ و انتشار کتاب.

3-شناسایی کانالهای توزیع (تکنولوژی مورد نیاز).

4-تعیین روابط با مشتریان در بنگاه چاپ و انتشار کتاب.

5-پیکربندی ارزش در بنگاه چاپ و انتشار کتاب.

6-شناسایی قابلیتهای اصلی لازم برای تغییر مدل کسب و کار بنگاه چاپ و نشر کتاب.

7-مشخص کردن شرکا و اتحادیه های کسب و کار.

8-تعیین ساختار هزینه در بنگاه چاپ و نشر کتاب.

9-مدل درآمدی بنگاه چاپ و نشر کتاب.

 

 

1-3      اهمیت و ضرورت تحقیق :

الف)اهمیت و ضرورت تحقیق از لحاظ نظری

  • مدل کسب و کار چارچوبی برای خلق پول و ثروت است. این چارچوب نشان می دهد که یک بنگاه چه مجموعه فعالیت هایی را، چگونه و در چه زمانی می باید انجام دهد تا مشتریان از آنچه که از بنگاه انتظار دارند بهره مند شوند و بنگاه نیز به سود دست یابد شیوه ای که شرکت، بنگاه یا سازمان برای تولید سود و سرپا نگه داشتن خود انتخاب می‌کند.
  • در محیط پویا و در حال تغییر امروزی ، شرکت ها برای بقا و حفظ موقعیت خود ناچار به تغییر هستند. تغییر مدل کسب و کار مبتنی بر ‏مدیریت تغییر بر افزایش قابلیتها برای تغییر و یادگیری تاکید می کند.
  • در بررسی مقالات و تحقیقاتی که تا کنون انجام شده است ،علیرغم موجود بودن مواردی راجع به طراحی مدل کسب و کار در زمینه ی خرده فروشی و آموزش الکترونیکی ،به بررسی طراحی مدل کسب و کار برای بنگاه چاپ و نشر کتاب از منظر تابلوی کسب و کار آستروالدر پرداخته نشده است و دربین مقالات و تحقیقات داخلی و خارجی موجود مورد مشابهی یافت نشد.

ب) اهمیت و ضرورت تحقیق از لحاظ کاربردی

با توجه به رشد سریع و افزایش روز افزون استفاده از فناوری های رایانه ای و اینترنت که امکان خرید و فروش کتب الکترونیکی از طریق اینترنت را برای موسسات چاپ و نشر کتاب فراهم می آورد از اینرو در این تحقیق با عنوان طراحی الگوی تغییر مدل کسب و کار در یک بنگاه چاپ و انتشار کتاب بر آن هستیم تا ضمن بررسی مطالعه ی عوامل موثر به ارائه ی چارچوبی جهت ایجاد تحول و تغییر در این صنعت بپردازیم.

بنگاه های تجاری برای هماهنگ سازی خود با ابزارهای فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی و ارائه سرویس های بهتر و سریعتر به مشتریان خود باید مطالعات گسترده ای برای شناخت این ابزارها و ظرفیتهای قابل بهره برداری آنها در جهت سرویس دهی بهتر به مشتریان انجام دهند و سپس ساختار کسب و کار خود و مدل آن را بر اساس این ابزارها طراحی مجدد کنند.

[1] Keen(2006)

[2](2008) Nathaniel

تعداد صفحه :147

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com