پایان نامه طراحی استراتژی تبلیغات مجموعه پاکت

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه تهران

پردیس بین­المللی کیش

طراحی استراتژی تبلیغات مجموعه پاکت

 

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشتهMBA  گرایش استراتژیک

بهمن ماه 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده

با افزایش چشمگیر نشان­های تجاری(برند) مختلف فعال، شاهد رقابت شدید میان تولید­کنندگان جهت کسب سهم بیشتر در بازار هستیم. زمانی که رقابت شدت می­یابد و امکان انتخاب از میان نشان­های گوناگون برای مشتری و مصرف کننده محیا می­شود، شناسایی عواملی که می­توانند باعث جلب توجه مصرف­کننده شوند برای تولید­کنندگان اهمیت زیادی پیدا می­کند.این عوامل در نهایت تبدیل به پایه و اساس فعالیت­های بازاریابی خواهند شد. امروزه ثابت شده است که در شرایط رقابتی و پیچیده بازار، موفقیت یا شکست بسیاری از سازمان ها و بنگاه­ها در گرو فعالیت­های تبلیغاتی آنهاست.تبلیغات عنصری از فرآیند رشد و توسعه اقتصادی محسوب می­شود و رابطه مستقیم با رونق اقتصادی دارد و یک نیروی محرک و لازمه کشورهای در حال توسعه مانند ایران است که به سوی تجارت حرفه­ای در حرکت هستند و بر همین اساس است که استفاده از دانش و فناوری روز تبلیغات می­تواند مسیر موفقیت یک مجموعه و مدیر را ترسیم نماید.

تحقیق حاضر که براساس نظر­سنجی انجام شده از مصرف­کنندگان محصولات غذایی مجموعه پاکت انجام شد.برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه استفاده شد. تعداد 200 پرسشنامه بین مصرف­کنندگان پخش شد که تعداد 171 مورد استناد قرار گرفت، همچنین از تعداد 15 نفر از خبرگان در صنعت مواد غذایی هم نظرسنجی صورت گرفت. نرمال بودن داده­ها با استفاده از روش آزمون کولموگروف- اسمیرنوف صورت گرفت. جهت اندازه­گیری پایایی پرسشنامه، از روش آلفای کرونباخ و استفاده از نرم افزار 19 Spss استفاده شد. روایی سازه متغیر­های تحقیق و شاخص­های منتج از آنها با استفاده از آزمون تحلیل عاملی تأئیدی و توسط نرم­افزار لیزرل انجام شد.

پرسشنامه شامل دو دسته سئوال بود.سئوالات دسته اول آمار توصیفی را شامل می­شد و دسته دوم آمار استنباطی. دسته اول شامل متغیرهای جنسیت، سن، شغل،سطح تحصیلات، سابقه استفاده از محصولات و منطقه سکونت بود. دسته دوم شامل متغیر­های کیفیت، قیمت، توزیع، اطلاع­رسانی، برندینگ و بسته­بندی(عناصر آمیخته بازاریابی) بود که ارتباط بین هر دو گروه از متغیرها مورد بررسی قرار داد.طبق نتایج بدست آمده کلیه متغیرها از دیدگاه مصرف­کنندگان دارای اهمیت بالای­بودند به جز متغیر توزیع (عرضه). میزان رضایت خبرگان از متغیرها در مجموعه پاکت دارای اهمیت بود. در مرحله آخر بین متغیرهای جمعیت شناختی و متغیر قیمت و کیفیت همبستگی سنجیده شد. که نتیجه آن بدین شرح بود، بین متغیر سابقه استفاده از محصولات و سن با قیمت همبستگی مثبت معنی­دار وجودداشت اما متغیرهای جنسیت،سطح تحصیلات، شغل و منطقه سکونت با قیمت همبستگی مستقیم وجود نداشت.  بین متغیرهای سن، سطح تحصیلات، شغل، سابقه استفاده از محصولات، جنسیت و منطقه سکونت با عامل کیفیت ارتباط مثبت معنی داری وجود داشت.

کلمات کلیدی: طراحی استراتژی، تبلیغات، عناصر آمیخته بازاریابی، برندینگ

 

برخود لازم می­دانم از بزرگوارانی که در سایه الطاف پربارشان نگارش این پژوهش را به اتمام رساندم تشکر و قدردانی کنم؛

با امتنان بیکران از مساعدت­های بی شائبه جناب آقای دکتر حقیقی که همواره راهنما و راه­گشای اینجانب بوده­اند.

با احترام و قدردانی از زحمات جناب آقای دکتر حسنقلی­پورکه در تمام مراحل تدوین این رساله با مشاوره هایشان مرا یاری نمودند.

از جناب آقای دکتر شریفی که با نظرات راهگشایشان مرا یاری نمودند،صمیمانه تشکر و قدردانی می­نمایم.

و در نهایت از جناب آقای مهندس نیکزاد که مشوق و حامی من دراین راه بودند صمیمانه تشکر می­نمایم  و با سپاس ویژه از عوامل مجموعه پاکت.

 

فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه 2

1- تشریح و بیان موضوع 3

2-  ضرورت و اهمیت تحقیق 3

3- اهداف تحقیق 4

4- فرضیه های تحقیق 5

فرضیه اصلی 5

5- انجام پژوهش 5

روش پژوهش 5

روشهای جمع­آوری اطلاعات 5

6- قلمرو تحقیق 6

الف) قلمرو زمانی 6

ب) قلمرو مکانی 6

ج) قلمرو موضوعی 6

7- تعریف واژه­ها و اصطلاحات تخصصی 6

استراتژی 6

تبلیغات 7

آمیخته بازاریابی 7

فصل دوم

ادبیات موضوع

2- 1- تعریف استراتژی 9

2-2-1- نظریه پردازان مدیریت استراتژیک 9

2-2-1-1- نظریه فرد دیوید 9

2-2-1-2- نظریه هنری مینتزبرگ 10

2-2-1-3- مایکل پورتر 11

2-2-2- مدل­های برنامه استراتژیک 11

2-2-3- نمونه هایی از اهداف بازاریابی 13

2-2- 4- نمونه هایی از استراتژی های بازاریابی 14

2-2-5- نمونه هایی از اهداف تبلیغات 14

2-2-6 – نمونه هایی از استراتژی های تبلیغاتی 14

2-2-7 – نمونه هایی از برنامه های اجرایی در تبلیغات 14

2-2-8 – نمودار چرخه عمر محصول (PLC) 16

2-2-9- استراتژی های بازاریابی محصول 19

2-2-9-1- استراتژی های مرحله ورود به بازار 19

2-2-9-1-1- استراتژی پیش گامی 19

2-2-9-1-2- استراتژی پیرو 19

2-2-9-2- استراتژی های مرحله رشد 20

2-2-9-2-1- به منظور حفظ سهم بازار 21

2-2-9-2-2- به منظور افزایش سهم بازار 22

2-2-9-3- استراتژی های مرحله بلوغ 23

2-2-9-3-1- حفظ مزیت رقابتی (بقا) 23

2-2-9-3-2- افزایش حجم فروش 23

2-2-9-4- استراتژی­های مرحله ثبات و افول 24

2-2-10-  استراتژی بازارهای انحصاری 27

2-2-10-1-  عوامل مؤثر در شکل گیری  انحصار 27

2-3- تبلیغات 30

2-3-1- مقدمه 30

2-3-2- تاریخچه تبلیغات بازرگانی 30

2-3- 3- پیشینه تبلیغ در ایران 32

2-3-4- تعریف تبلیغات 32

2-3-5- اهداف تبلیغات تجاری 33

2-3- 6- شبیه­سازی منحنی عمر تبلیغات 38

2-3-7- آمیخته بازاریابی 39

2-2-8-  ابزار ترفیع و ترویج 39

2-3-8-1-  تبلیغات تجاری 40

2-3-8-2- پیشبرد فروش 40

2-3-8-3- روابط عمومی 40

2-3-8-4- فروشندگی شخصی 40

2-3-8-5- بازاریابی مستقیم 40

2-3-9- انواع تبلیغات 40

2-3-10- ابزارهای تبلیغ 41

2-3-10-1- انواع ابزارهای تبلیغ 42

2-3-11-  مزایای  تبلیغات 43

2-3-12-  معایب تبلیغات 44

2-3-13- آسیب شناسی تبلیغات بازرگانی از دید تولید کنندگان 44

2-3-13-  مدل­های بررسی اثربخشی تبلیغات 45

1-  تکنیک آیدا 45

2- سلسله مراتب اسنادی 46

3-  سلسله مراتب با درگیری پایین 46

4-  مدل لاویج و استینر 46

5- مدل داگمار 48

6- مدل احتمال پیچیدگی 49

7- مدل پذیرش ابداع 50

8- مدل آگاهی- آزمون- تقویت- ترغیب 51

9- مدل درک- تجربه- حافظه 51

فنون تبلیغات 53

2-3-14- تکنیک های اجرایی تبلیغ 53

2-3- 15- روش­ها­­ی تبلیغات وتعیین ترکیب فعالیت­ها 55

2-3-16- علامت تجاری 56

2-3-17- بسته بندی 56

2-3-18- حربه های فروش 57

2-3-19- کیفیت محصول و ارائه خدمات به مشتریان 58

2-4- پیشینه تحقیق 61

جمع بندی کلی 65

آشنایی با پاکت 66

فصل سوم

روششناسی تحقیق

3-1- مقدمه 69

3-2- روش تحقیق 69

3-2-1- تحقیق کاربردی 69

3-2-2-  تحقیق توصیفی 69

3-3- جامعه آماری 70

3-4- نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه 71

3-5- پرسشنامه 72

3-6-ویژگی های فنی ابزارهای گردآوری داده ها 73

3-6-1- روایی پرسشنامه 74

3-6-2-  پایایی پرسشنامه 74

3-7- روش گردآوری داده ها 76

3-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها 76

3-9- تحلیل عاملی تأئیدی 77

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل

4-1- مقدمه 79

4-2- توصیف ویژگی های جمعیت شناختی اعضای نمونه 79

4-2-1- جنسیت 80

4-2-2- سن 81

4-2-3- سطح تحصیلات 82

4-2- 4- سابقه استفاده 83

4-2- 5- شغل 84

4-2- 6- منطقه سکونت 85

4-3- آمار استنباطی 86

4-3-1- آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش 86

4-3- ارزیابی بخش اندازه­گیری مدل 87

4-3-1-  تحلیل عاملی تاییدی شاخص­های متغیر کیفیت 88

4-3-2-  تحلیل عاملی تاییدی شاخص های متغیر توزیع و برندینگ 92

4-3-3-  تحلیل عاملی تاییدی شاخص های متغیرهای بسته بندی، قیمت و اطلاع رسانی 94

4-3-4-  بررسی سوالات تحقیق 96

4-3-5- تحلیل تکمیلی 101

4-4- رابطه بین متغیرهای کیفیت و قیمت با عوامل جمعیت شناختی 108

4-4-1- رابطه کیفیت با عوامل جمعیت شناختی 109

4-4-2- رابطه قیمت با عوامل جمعیت شناختی 110

فصل پنجم

تفسیر و نتیجه­گیری

5-1- خلاصه بحث 112

5-2 نوآوری تحقیق 113

5-3- پیشنهادها 114

5-4- محدودیت­ها 115

5-5- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی 116

منابع و ماخذ 117

منابع 118

ضمیمه 122

فرم نظر سنجی محصولات 123

جدول 2-1 شمای کلی تقسیم­بندی استراتژی­های بازاریابی محصول 18

جدول 2-2 مراحل دوره عمر کالا و مشخصات 26

جدول2-3 مراحل دوره عمر کالا و واکنشهای متفاوت 27

جدول2-4  ارائه خدمات به مشتریان و متمایز بودن 60

جدول 3-1ترکیب سئوالات پرسشنامه 73

جدول 3-2 میزان آلفای کرونباخ 75

جدول 4 -1- توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان 80

جدول 4 -2- توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان 81

جدول 4 -3- توزیع فراوانی مربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهندگان 82

جدول 4-4- توزیع فراوانی مربوط به سابقه استفاده پاسخ دهندگان 83

جدول 4 -5- توزیع فراوانی مربوط به شغل پاسخ دهندگان 84

جدول 4 -6- توزیع فراوانی مربوط به منطقه سکونت پاسخ دهندگان 85

جدول4-7 – آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای متغیر های تحقیق 87

جدول 4-8- نتایج آزمون t تک نمونه‌ای اهمیت عوامل مذکور از دید مشتریان 97

جدول 4-9- نتایج آزمون t تک نمونه‌ای رضایت عوامل مذکور از دید مشتریان 98

جدول 4- 10-  نتایج آزمون t تک نمونه‌ای اهمیت عوامل مذکور از دید خبرگان 99

جدول 4- 11-  نتایج آزمون t تک نمونه‌ای رضایت عوامل مذکور از دید خبرگان 100

جدول 4-12- آزمون A N O VA اثر جنسیت 102

جدول 4-13- آزمون A N O VA اثر سن 103

جدول 4-14- آزمون A N O VA اثر شغل 104

جدول 4-15-آزمون A N O VA اثر تحصیلات 105

جدول 4-16- آزمون A N O VA اثر سابقه استفاده 106

جدول 4-17-آزمون A N O VA اثر منطقه سکونت 107

جدول 4-18- خروجی ضریب همبستگی بین کیفیت با عوامل جمعیت شناختی 109

جدول 4-19- خروجی ضریب همبستگی بین قیمت با عوامل جمعیت شناختی 110

شکل 2-1 نمودار چرخه عمر محصول 17

شکل2-2 الگوی M5 34

شکل2-3 استراتژی انتخاب رسانه، گام به گام 37

شکل2-4  مراحل مدل آیدا 45

شکل 2-5  مراحل مدل سلسله مراتب اسنادی 46

شکل 2-6  مراحل مدل سلسله مراتب با درگیری پایین 46

شکل 2-7مراحل مدل لاویج و استینر 47

شکل2-8   مراحل مدل داگمار 48

شکل 2-9  مراحل مدل ELM 50

شکل2-10 مراحل مدل پذیرش ابداع 51

شکل  2-11 مراحل مدل ATR N 51

شکل 2-12   مدل درک، تجربه، حافظه 52

شکل4-1- مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر اهمیت کیفیت (تخمین استاندارد) 88

شکل 4-2- مدل تحلیل عاملی تاییدی شاخص­های اهمیت کیفیت (معناداری ضرایب) 89

شکل 4-3- مدل تحلیل عاملی تاییدی شاخص های ضرورت کیفیت (تخمین استاندارد) 90

شکل 4-4- مدل تحلیل عاملی تاییدی شاخص های ضرورت کیفیت (معناداری ضرایب) 91

شکل 4-5- مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر توزیع و برندینگ (تخمین استاندارد) 92

شکل 4-6 – مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر توزیع و برندینگ (معناداری ضرایب) 93

شکل 4-7- مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیرهای بسته بندی، قیمت و اطلاع رسانی (تخمین استاندارد) 94

شکل 4-8 – مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیرهای بسته بندی، قیمت و اطلاع رسانی (معناداری ضرایب) 95

نمودار 4- 1- نمودارمیله ای مربوط به فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان 80

نمودار 4-2- نمودارمیله ای مربوط به فراوانی سن پاسخ دهندگان 81

نمودار 4 -3- نمودارمیله ای مربوط به فراوانی سطح تحصیلات پاسخ دهندگان 83

نمودار4-4- نمودار میله ای مربوط به فراوانی سابقه استفاده پاسخ دهندگان 83

نمودار4-5- نمودار میله ای مربوط به فراوانی شغل پاسخ دهندگان 84

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

مقدمه

ورود به جامعه صنعتی بازار که شکل­گیری آن به تدریج پس از انقلاب صنعتی در کشورهای غربی آغاز شد و در نیمه قرن بیستم با وضوح بیشتری در کشورهای پیشرفته صنعتی به چشم می­خورد، دگرگونی­های گسترده ­ای را در زمینه­های گوناگون پدید آورده است.­ شکل تکامل یافته جامعه صنعتی بازار، جامعه مصرف کننده است. این جامعه امکان برگزیدن کالا و فرآورده­های مورد پسند خریداران را برای آنان فراهم می­کند.

از اینجا بود که پیوند میان تبلیغات و بازاریابی و بازارسازی آغاز شد و اینک نیاز متقابل صنعت تبلیغات و تولید و بازرگانی در کشورها به امری بدیهی و گریزناپذیر تبدیل شده است.به عبارت دیگر، فعالیت­های تبلیغاتی و هزینه­های مرتبط با آن برای تسهیل فروش و به امید افزایش آن انجام می­شود.این فعالیت­ها در واقع نوعی سرمایه­گذاری است که کارفرمایان و صاحبان بنگاه­های اقتصادی به برگشت هزینه آن امیدوارند. تبلیغات مؤثر ابزاری برای شهرت و اعتبار است و به مدیران کمک می­کند تا سریع­تر به اهداف خود برسند و یک پل ارتباطی بین خود و مشتری ایجاد نمایند.

تبلیغات در واقع زیر مجموعه­ای از مبحث تبلیغ و ترویج فروش است که در p4 یعنی محصول، قیمت و مکان در بحث بازاریابی قرار می­گیرند. به عنوان یک استراتژی ترویجی، تبلیغات یکی از مهم ترین ابزارهای آگاه سازی مشتری از وجود یک کالا و تأثیرگذاری بر ذهنیت یک مشتری بالقوه جهت انتخاب یک محصول به شمار می­رود.برخی معتقدند که تبلیغات اتفاقی است که از اقتصاد آزاد منتج شده است یا پدیده مضری است که مصرف­کنندگان به دلیل آزادی بیان مجبور به تحمل آن هستند. ولیکن واقعیت کاملاً متفاوت است. تبلیغات یک نیروی حیاتی بسیار مهم است، چرا که 1) تبلیغات یک وسیله عمده در رقابت بین شرکت ­هاست.2) تبلیغات نخستین وسیله­ای است که بنگاه­ها از طریق آن محصولات جدید خود را به اطلاع مصرف کنندگان می­رسانند.3) تبلیغات حامی اعظم رسانه­ها در سایر کشورها هستند.4) تبلیغات یک صنعت عظیم است(Tellis, 2004).

هدف هر تبلیغ تغییر دادن میزان آگاهی، نوع برداشت و ترجیحات مصرف کننده یا مخاطب می ­باشد و استراتژی تبلیغ چگونگی دستیابی به این هدف را بیان می­کند.استراتژی تبلیغات از تحقیقات دقیق در مورد انواع مخاطبین و بویژه مخاطبین هدف، منافع و ارزشهای محصول یا موضوع مورد نظر، مناسب بودن نوع رسانه و ویژگی­های پیام تبلیغاتی پدید می­آید.استراتژی تبلیغات باعث می­شود تا تبلیغات مسیر خود را بدرستی طی کند.

1- تشریح و بیان موضوع

انسان موجودی است که برای زیستن و ماندگاری نیازمند رویارویی با محیط است و برای رفع نیازهای خود در گذر از تاریخ به روشهای گوناگونی با محدودیتها در چالش بوده است. توجه به نیاز مشتریان و شناسایی نوع رفتار مصرف کننده و شیوه فروش کالاها و گسترش بازارهای موجود، علم نوپایی را بنام بازاریابی به گستره دانش بشری معرفی کرده است. بازاریابی بر خلاف دید برخی از مردم فقط به معنی کوشش­های بریده و کوتاه مدت برای فروش کالاهای فروش نرفته یا پس مانده نیست. بازاریابی یک فعالیت انسانی و اجتماعی است که از مرحله شناسایی نیاز مصرف کنندگان تا هنگام توزیع و رساندن کالای تولید شده به دست مصرف کننده نهایی ادامه می­یابد. در این راستا علم بازاریابی نقش مهم و شایسته­ای را به عهده می­گیرد. بازاریابی عبارت است از فعالیت­های نیروی انسانی که از راه تبادل فرآیندها به سمت تامین نیازها و خواسته­ها هدایت شود. هدف تولیدکنندگان افزایش فروش و در نتیجه رسیدن به سود بیشتر است که این خود موجب می­شود تا تولید کننده بتواند در بخش­هایی از بازار ابتکار عمل را بدست گرفته سهم بازار خود را نگه دارد. هدف مصرف کننده یا خریدار رسیدن به خشنودی از مبادله است. بنابراین یک ارتباط دوسویه بین این دو گروه مهم تولیدکننده و مصرف کننده برقرار بوده و این ارتباط قابل بررسی و تفکر می­باشد.

بنابراین پژوهشگران بازاریابی برای برآورده نمودن نیازهای مصرف کنندگان بایستی رفتارمصرف کننده و واکنش­های آنها را در قبال عوامل اثر گذار بر فرآیند خرید به خوبی تمیز داده و در این راستا برنامه­ریزی نمایند.

تبلیغات به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای آمیخته بازاریابی می­تواند نقش بسیار مهمی در سیاست­ها و استراتژی­های بازاریابی شرکت از قبیل ارتباط با مشتریان، اصلاح و تغییر ذهنیت مشتریان نسبت به شرکت ایفا کند(روستا وهمکاران،1387).

با توجه به اینکه صنعت موادغذایی سهم قابل توجهی از درآمد خانواده­ها را  در ایران به خود اختصاص می­دهد و در شرایط کنونی شاید تنها صنعتی است که در آن رقابت بصورت کامل وجود دارد و در این­نوع صنایع،تبلیغات نقش بسیار مهمی را ایفا می­کند و ما هر روز شاهد پخش انواع آگهی­های تجاری و روشهای گوناگون معرفی کالا در شبکه­های تلویزیونی، رادیو، روزنامه­ها و مجله­های عمومی و تخصصی هستیم، بنابراین در قالب این موضوع سعی شده است تا اثربخشی تبلیغات در این صنعت مهم سنجیده شود و برای این موضوع سعی می­شود به طور تخصصی به فرآیند حل مساله مصرف کنندگان توجه شود.

2-  ضرورت و اهمیت تحقیق

با توجه به رشد تکنولوژی و تولید انبوه کالا، برنامه­ریزی برای موفقیت در بازار یکی از حساس­ترین و مهم­ترین مباحث تجاری محسوب می­شود. شرایط رقابتی بازار اهمیت این موضوع را بیشتر برجسته کرده است، بنابراین توجه به تبلیغات به عنوان یکی از ارکان بازاریابی بسیار مهم جلوه می­کند.امروزه همبستگی تبلیغات و بازاریابی با دانش­هایی مانند ادبیات، موسیقی، گرافیک، عکاسی و نقاشی بیانگر این نکته است که برای موفق بودن تبلیغ در مورد کالاها عوامل اثرگذار زیادی نقش بازی می­کنند. مدیران بازاریابی باید به این سوالات جواب دهند که چه کالایی، با چه قیمتی تولید و در چه مکانی عرضه شود، و با چه شیوه تبلیغاتی به اطلاع مصرف کنندگان برسد. بدیهی است که این عوامل قابل کنترل مدیریت بازاریابی با توجه به شرایط محیطی(سیاسی، اقتصادی، بازرگانی، فرهنگی و غیره)که بر فعالیت­های بنگاه اقتصادی تأثیر دارند امکانات موسسه مشخص می­گردند. در نتیجه مدیران بازاریابی با توجه به نیاز مصرف کنندگان و منابع سازمان باید کالا یا خدمات مورد نیاز مصرف کنندگان را تهیه و عرضه نمایند.

با توجه به اینکه زمینه اصلی فعالیت بازاریابان ذهن مصرف کنندگان می­باشد بنابراین برای افزایش فروش بنگاهها، مدیران بازاریابی باید تفکر و باورهای رایج در مورد یک کالا را به سوی هدف مورد نظر خود تغییر دهند تا در نهایت باعث افزایش فروش کالاهای مورد نظر شوند. از جمله عوامل دیگر در توجیه ضرورت تبلیغات می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- امروزه با افزایش بنگاه­های تولیدکننده کالاهای مشابه و رقابتی شدن بازار، دیگر مشتری سراغ کالا نمی­آید و باید مشتری را مجاب ساخت.

2- از راه تبلیغ می­­­­­توان موارد نو و تازه­ای را به مصرف کنندگان یاد داد و آنها را آگاه نمود.

3- با تبلیغ مناسب و مداوم پشتوانه­ی نامحسوسی برای شرکت و کالاهای آن ایجاد می­شود که در نهایت این پشتوانه باعث پذیرش کالاهای شرکت در سطح گسترده­تری می­گردد. در نهایت با توجه به موارد بیان شده جهت پویا ماندن شرکت در محیط رقابتی نیاز به تبلیغ مناسب لازم است.

3- اهداف تحقیق

اهداف اصلی این تحقیق طراحی استراتژی تبلیغات برای مجموعه پاکت می­باشد.در راستای این هدف عوامل زیر مورد بررسی قرار می­گیرد.

 • سنجش موفقیت مجموعه پاکت در اهمیت به کیفیت محصول.
 • ارزیابی عملکرد مجموعه پاکت در فرآیند قیمت­گذاری.
 • ارزیابی روند مجموعه پاکت در روش­های توزیع و بازاررسانی.
 • بررسی روش­های اطلاع رسانی در مجموعه پاکت.
 • سنجش عملکرد مجموعه پاکت در بسته­بندی محصولات.
 • اهمیت برند یا نام تجاری در موفقیت مجموعه پاکت.

 

4- فرضیه های تحقیق

هدف نهائی در تولید کالاها و خدمات، برآوردن نیازهای مصرف کنندگان می­باشد.با شناسایی این نیاز­ها و برآورد مناسب آن به شکل­های گوناگون هم مصرف کنندگان و هم تولیدکنندگان به خواسته­های خود می­رسند.در این پژوهش تلاش شده ، تا از طریق دنبال کردن فرضیه­های زیر تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی را بر استراتژی تبلیغات رستوران پاکت بسنجیم.

فرضیه اصلی

عناصر آمیخته بازاریابی بر ارزیابی مصرف­کنندگان مجموعه پاکت مؤثر است.

فرضیات فرعی

 • کیفیت محصولات پاکت از نظر مشتریان با اهمیت است.
 • قیمت محصولات پاکت از نظر مشتریان با اهمیت است.
 • روش­های توزیع و بازاررسانی محصولات پاکت از نظر مشتریان با اهمیت است.
 • اطلاع­رسانی مجموعه پاکت از نظر مشتریان با اهمیت است.
 • بسته­بندی محصولات پاکت از نظر مشتریان با اهمیت است.
 • برند مجموعه پاکت از نظر مشتریان با اهمیت است.

 

تعداد صفحه :139

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com