پایان نامه شناسایی و رتبه بندی تامین کنندگان خودرو در زنجیره تامین

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

دانشکده مدیریت

 مدیریت بازرگانی

)M.A( پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش  تحول

عنوان :

شناسایی و رتبه بندی تامین کنندگان خودرو در زنجیره تامین با استفاده از معیارهای مشخص شده در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

             

زمستان 1393

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب                              

عنوان                                                                                                     شماره صفحه

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول: کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..2

1-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….3

1-2 بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………………….4

1-3 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن…………………………………………………………………………………………..6

1-4 اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………7

1-5 سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………7

1-6 طرح تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………..7

1-7 تعاریف متغییرها و واژهای کلیدی…………………………………………………………………………………………………………..8

فصل دوم : مطالعات نظری………………………………………………………………………………………………………………………..10

2-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….11

2-2 زنجیره تامین…………………………………………………………………………………………………………………………………………12

2-3 همکاری در زنجیره تامین……………………………………………………………………………………………………………………..18

2-4 مشکلات زنجیره تامین و منابع آنها………………………………………………………………………………………………………19

2-5 راه حلهای مشکلات زنجیره تامین………………………………………………………………………………………………………..21

2-6 دیدگاههای تئوریک زنجیره تامین………………………………………………………………………………………………………..24

2-7 بررسی رویکردهای انتخاب تامین کننده……………………………………………………………………………………………….29

2-8 انتخاب بهترین تامین کننده در زنجیره تامین………………………………………………………………………………………30

2-9 رابطه نزدیک بین خودروسازان و تامین کنندگان آنها………………………………………………………………………….31

2-10 نزدیکی روابط بین تامین کنندگان…………………………………………………………………………………………………….33

2-11 انتخاب معیارهای ارزیابی تامین کنندگان…………………………………………………………………………………………..33

2-12 مروری بر تاریخچه سیستم ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………………..41

2-13 دلایل تاکید براندازه گیری عملکرد…………………………………………………………………………………………………….41

2-14 روشها و مدل های موجود در زمینه انتخاب و ارزیابی تامین کنندگان……………………………………………..44

2-15 شاخصهای ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………………………………………44

2-16 تعریف روش AHP……………………………………………………………………………………………………………………………..44

2-17 معرفی مدل پیشنهادی……………………………………………………………………………………………………………………….45

2-18 تحلیل پوشش داده ها(DEA  )………………………………………………………………………………………………………….53

2-19 برنامه ریزی آرمانی……………………………………………………………………………………………………………………………..54

2-20 مهمترین شاخصهایی که در صنایع خودروسازی در سیستم مدیریت کیفیت سازمان خود ملزم به       پایش آنها می باشند………………………………………………………………………………………………………………………………….55

2-21 پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………57

2-22 مدل مفهومی طرح………………………………………………………………………………….. ……………………………………71

فصل سوم :روش شناسی تحقیق……………………………………………………………………………………………………….73

3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..74

3-2 روش دلفی به عنوان روشی برای انجام تحقیق………………………………………………………………………………..77

3-2-1 نمونه ی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………..77

3-2-2 روش های تحلیلی داده ها……………………………………………………………………………………………………………78

3-2-3 روایی و پایایی روش دلفی……………………………………………………………………………………………………………78

3-2-3-1 روایی روش دلفی……………………………………………………………………………………………………………………..78

3-2-3-2 پایایی روش دلفی…………………………………………………………………………………………………………………….79

3-3 نحوه ی استفاده از روش دلفی در تحقیق حاضر……………………………………………………………………………..80

3-3-1 ایجاد سوال تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….80

3-3-2 طرح تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….80

3-3-3 نمونه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….81

3-3-4 انجام دور اول دلفی………………………………………………………………………………………………………………………81

3-3-5 جمع آوری و تحلیل دور اول پرسشنامه ها…………………………………………………………………………………81

3-3-6 انجام دور دوم دلفی………………………………………………………………………………………………………………………82

3-3-7 جمع آوری و تحلیل دور دوم پرسشنامه ها ……………………………………………………………………………….82

3-3-8 روایی و پایایی تحقیق حاضر………………………………………………………………………………………………………..82

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و تدوین معیارهای نهایی………………………………………………….84

4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..85

4-2 فهرست معیارهای اولیه…………………………………………………………………………………………………………………….85

4-3 یافته های حاصل………………………………………………………………………………………………………………………………87

4-3-1 نتایج دور اول………………………………………………………………………………………………………………………………..87

4-3-2 نتایج دور دوم……………………………………………………………………………………………………………………………….93

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها …………………………………………………………………………………………….97

5-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….98

5-2 بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………98

5-3 پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………………101

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………102

منابع انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………………………….108

پیوست ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………….115

 

 

چکیده

ارزیابی و انتخاب تأمین­کنندگان در هر سازمانی و بویژه در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با توجه به حجم عظیم خرید و تدارکات بسیار مهم و حیاتی است. در این تحقیق تلاش شده تا با استفاده از نظرات کارشناسان و خبرگان در مسئله زنجیره­تأمین و انتخاب تأمین­کنندگان سازمان نامبرده، مهمترین شاخص­های این انتخاب شناسایی گردد.پژوهش حاضر از روش دلفی به عنوان یکی از شیوه های ترکیبی کمی-کیفی انجام تحقیق استفاده می نماید. در تحقیق حاضر در مجموع تعداد 25 نفر به عنوان اعضای پانل تخصصی(نمونه آماری هدفمند) انتخاب شدند و 25 پرسشنامه برای اعضای پانل تخصصی دلفی ارسال شد.

جهت تجزیه و تحلیل داده­های گردآوری شده از آمار توصیفی(تعیین میانگین و انحراف معیار از جمله روش ها برای توصیف وضعیت پاسخ ها در این مرحله بوده است ) استفاده شده است. پس از انجام دو دور دلفی نتایج نشان داد که هر شش معیار انتخاب شده جهت تعیین تامین کنندگان خودرو(تحویل به موقع، قیمت ( هزینه )، کیفیت، انعطاف پذیری، خدمات( قبل و بعد از فروش)، پاسخگویی، تکنولوژی، اعتبار و مدیریت سازمان) برای نیروی انتظامی مورد تایید قرار گرفت.

 

واژه های کلیدی: تحویل به موقع، قیمت ( هزینه)، کیفیت، انعطاف پذیری، خدمات( قبل و بعد از فروش)، پاسخگویی، تکنولوژی، اعتبار و مدیریت سازمان

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

1- 1. مقدمه

ایجاد آمادگی برای واکنش سریعتر در بهره گیری از فرصت‌های زودگذر و کم ثبات، یکی از چالش‌های اساسی سازمان‌ها در عصر حاضر است. درواقع سازمان‌های امروز برای استفاده از این گونه فرصت‌ها ناگزیر به ایجاد ساختاری منعطف و نیز بهره مندی بیشتر از امکانات گسترده بیرون از سازمان‌ها هستند. حرکت از جامعه صنعتی به سوی جامعه اطلاعاتی، از اقتصاد ملی به سمت اقتصاد جهانی، از تمرکزگرایی به تمرکززدایی و بالاخره از ساختار سلسله مراتبی به سوی نظام شبک‌های از نشانه‌‌های آشکار روند تحولات اساسی در محیط عصر امروز است که بی‌‌ شک پاسخگویی به آن‌ها نیازمند راه حل‌ها و راهکار‌هایی جدید می باشد. بنابراین از این جهت فرآیند تصمیم گیری علمی انتخاب کاندیدا‌ها جهت تامین کردن مواد اولیه بسیار حائز اهمیت می باشد. در سال‌های اخیر اهمیت جنبه‌های مختلف استراتژی نظیر شایستگی اصلی، تحلیل ریسک و انعطاف پذیری سازمان در حال رشد می باشد. در نتیجه این روند منجر شد تا محققان و صاحبان صنعت به سمت ابزار‌های تصمیم گیری چند معیاره روی آورند. هدف تصمیم گیری‌های چند معیاره در واقع کمک به تصمیم گیرندگان در جهت یکپارچگی بررسی ارزش هر یک از معیار‌ها به دور از ارزیابی‌های شخصی است (بلتون و استوارت،2002).

ارزیابی و انتخاب تأمین­کنندگان در هر سازمانی و بویژه در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با توجه به حجم عظیم خرید و تدارکات بسیار مهم و حیاتی است. در این تحقیق تلاش می شود با استفاده از نظرات کارشناسان و خبرگان در مسئله زنجیره­تأمین و انتخاب تأمین­کنندگان سازمان نامبرده، مهمترین شاخص­های این انتخاب شناسایی گردد.

دراین فصل پس از بیان مساله و اهمیت و ضرورت تحقیق در مورد سوال تحقیق و روش پاسخگوی به آن توضیح داده خواهد شد.

1-2. بیان مسأله

امروزه شیوه های مدیریت تولید گذشته که یکپارچگی کمتری را در فرآیندهایشان دنبال می کردند کارایی خود را از دست داده اند و زنجیره تأمین به عنوان یک رویکرد یکپارچه برای مدیریت مناسب جریان مواد، کالا، اطلاعات و مالی، توانایی پاسخگویی به شرایط را دارا می باشد (صادقی مقدم و همکاران، 1388).

هر چه وابستگی سازمانها به تامین کنندگان بیشتر شود، نتایج مستقیم و غیرمستقیم تصمیم گیری نادرست و غلط نیز زیانبارتر می شود.جهانی شدن تجارت و گسترش روزافزون اینترنت، روشها و حالتهای مختلف انتخاب تامین کننده را بیشتر کرده است.کسب رضایت مشتری، تامین نیازها و اولویتهای مشتری مستلزم انتخاب سریع و مناسب تامین کنندگان است.ساختارهای جدید سازمانی موجب شده است که برای انتخاب تامین کنندگان، افراد بیشتری در تصمیم گیری دخیل باشند و به همین جهت، اهمیت و جایگاه تصمیم گیری افزایش یافته است.(دبوئر، 1998).پیچیدگی و اهمیت تصمیم گیری در انتخاب تامین کنندگان، ضرورت ارائه روشی قاعده مند و شفاف را کاملاً روشن می کند.(هالت، 1998)

با توجه به مطالعات انجام شده جهت ارزیابی عملکرد تامین کنندگان ابتدا لازم است معیار‌ها و شاخص‌های مورد نیاز تعیین و سپس روش مناسبی انتخاب گردد.

شاخص‌های عملکرد در انتخاب تامین کنندگان :مطالعات متعددی در خصوص طراحی و تعیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد در انتخاب تامین کنندگان صورت پذیرفته است. مهمترین بحث در رابطه با شاخص‌های ارزیابی عملکرد در انتخاب تامین کنندگان ، متناسب بودن شاخص‌ها با اهداف سازمانی، همسویی با استراتژی‌های سازمان، اعتبار در طول زمان، امکان بازخورد سریع و دقیق می باشد. آقای گاروین در مطالعات خود در سال 1993 به تفصیل شاخص‌های عملکرد در انتخاب تامین کنندگان را ارائه نموده است. در این مطالعات 5 معیار پیشنهاد گردیده است که عبارتند از کیفیت، هزینه، تحویل به موقع، خدمات و انعطاف پذیری(جوانروح و سلمان زاده، 1382).

  • کیفیت : که شامل شاخص‌های عملکرد، اعتبار، دوام، قابلیت سرویس دهی، ویژگی‌ها، تطابق، ظاهر و کیفیت دریافتی می باشد.
  • هزینه : که دربر گیرنده شاخص‌های هزینه اولیه، هزینه بهره برداری و هزینه تعمیرات است.
  • تحویل به موقع : از شاخص‌های همچون دقت، کفایت، قابلیت اعتماد، دردسترس بودن، سرعت، دسترسی به اطلاعات، کیفیت، سهولت سفارش دهی، انعطاف پذیری در سفارش دهی، انعطاف پذیری در حمل و نقل و سهولت در برگشتی را در بر می گیرد.
  • خدمات : حمایت از مشتری، پشتیبانی، حل مشکلات، و اطلاعات از جمله شاخص‌های خدمات است.
  • انعطاف پذیری : ترکیبی از شاخص‌هایی چون انعطاف پذیری در محصول، انعطاف پذیری در حجم و انعطاف پذیری در فرآیند می باشد.

بطور کلی بررسی‌ها نشان  می دهند که معیار‌های تحویل به موقع، قیمت ( هزینه)، کیفیت، انعطاف پذیری، خدمات( قبل و بعد از فروش)، پاسخگویی، تکنولوژی، اعتبار و مدیریت سازمان از توجه خاصی نسبت به سایر معیار‌ها برخوردار است(جوانروح و سلمان زاده، 1382).

ارزیابی و انتخاب تأمین­کنندگان در هر سازمانی و بویژه در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با توجه به حجم عظیم خرید و تدارکات بسیار مهم و حیاتی است. در این تحقیق تلاش می شود با استفاده از نظرات کارشناسان و خبرگان در مسئله زنجیره­تأمین و انتخاب تأمین­کنندگان سازمان نامبرده مهمترین شاخص­های این انتخاب شناسایی شوند.

1-3. اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن

انتخاب تأمین­کننده مناسبی که مطابق با شرایط و محدودیت­های سازمان باشد، یکی از فعالیت­های مهم کادر مدیریتی خرید است. هدف اصلی فرایند انتخاب تأمین­­کننده، کاهش ریسک خرید، حداکثر­سازی ارزش کل برای خریدار و گسترش، نزدیکی و دوام طولانی مدت رابطه­ی بین خریدار و تأمین­کننده می­باشد.

انتخاب چند تأمین­کننده از بین تعداد زیادی از تأمین­کنندگان نقش مهمی در مدیریت زنجیره تأمین و تصمیم­گیری در مورد فروش کالا و تعیین بازار، بازی می­کند و در بعضی موارد اهمیت انتخاب تأمین­کننده به حدی می­رسد که یکی از ترفندهای مهم سازمان­های بزرگ استراتژی یکپارچه­سازی رو به پایین می­باشد که همان خرید از تأمین­کنندگان است تا بتوانند مواد اولیه و محصولات خود را به نحو احسن و با در نظر گرفتن تمام معیارها تأمین نمایند. کاهش تعداد تأمین­کنندگان بمعنی یکپارچگی و ادغام سفارشات سازمانها می­باشد بعلاوه سازمان از طریق کاهش و انتخاب بهترین تأمین کنندگان می­تواند هزینه­ی مواد اولیه را از طریق استفاده از امتیاز تخفیف حجم دادو ستد، کاهش دهد. از طرف دیگر تأمین­کنندگانی که حجم زیادی از دادو ستد را از سوی مشتریان خود دریافت می­کنند، جهت افزایش ظرفیت تولید، بهبود کیفیت قطعات و فر­اهم آوردن خدمات بهتر برای مشتریان خود، اشتیاق بیشتری برای سرمایه­گذاری در تسهیلات و تکنولوژی­های مرتبط نشان می­دهند.

باتوجه به حجم خرید نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران،تحقیق حاضر کمک خواهد نمود تا مهمترین شاخص های مورد توجه برای تعیین تامین کنندگان شناسایی شود.

 

 

تعداد صفحه:126

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com