پایان نامه شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر مسئولیت اجتماعی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

گروه مدیریت اجرائی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرائی (M.A )

گرایش: استراتژی

 

عنوان :

شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر مسئولیت اجتماعی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون

 

 

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                                  صفحه

چکیده ……..……………………………………………………………………………………………………   1

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه ……………………..……………………………………………………………………………………    3

1-1  موضوع تحقیق    ……….………………………………………………………………………………….3

1-2  بیان مساله     …….…………………………………………………………………………………………3

1-3  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق    …..…………………………………………………………………..4

1-4  نوآوری در تحقیق…….………………………………………………………………………………….   5

1-5  اهداف تحقیق

1-5-1  هدف آرمانی…….……………………………………………………………………………………   6

1-5-2  هدف کلی ………….………………………………………………………………………………..   6

1-5-3  اهداف ویژه   ……….………………………………………………………………………………    6

1-5-4  هدف کاربردی ………………………………………………………………………………………   7

1-6 مدل تحلیلی تحقیق ……………………………………………………………………………………..   7

1-7  سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………    8

1-8  فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………..    8

1-9   روش شناسی تحقیق….………………………………………………………………………………..  8

1-10  روش گردآوری داده‌ها   ………………….………………….…………………………………………8

1-11 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها …………………………………..……………………………………..  8

1-12  قلمرو زمانی تحقیق      .………………………….…………………………………………………….9

1-13  قلمرو مکانی تحقیق   …………………………………………………………………………………. 9

1-14  جامعه آماری، روش نمونه­گیری و تعیین حجم نمونه  ………..…………………………………….9

1-15  محدودیت­های تحقیق  ………………………………..………………………………………………  9

1-16  تعریف متغیرها …………………………….………………………………………………………….   9

1-17  تعریف واژه­ها و اصطلاحات…..……………………………………………………………………..  9

 

عنوان                                                                                                                                                                                  صفحه

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….   12

2-1  مبانی نظری تحقیق …..………………………………………………………………………………..  12

2-1-1  تعاریف مسئولیت اجتماعی ………………………………………………………………………… 12

2-1-2  مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها ………………………………………………………………..12

2-1-3  اصول مسئولیت اجتماعی …….……………………………………………………………………  15

2-1-4  موضوعات و مسائل اصلی مسئولیت اجتماعی ………….……………………………………..   19

2-1-5  نظریات فریدمن…………….….……………………………………………………………………  20

2-1-6  نظرات پیتردراکر………….…….…………………………………………………………………..  22

2-1-7  نظریه ذی‌نفعان …………….……….………………………………………………………………  24

2-1-8  نظریه شهروندی شرکت‌ها ………………..……………………………………………………..   29

2-1-9  ضرورت پذیرش مسئولیت اجتماعی توسط مدیران بنگاه‌ها……………..…………………….  31

2-1-10  محتویات استراتژی­های مسئولیت اجتماعی…………..………………………………………..  32

2-1-11  دیدگاه­های موافقان و مخالفان مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها

2-1-11-1  دلائل موافقان نسبت به مسئولیت اجتماعی ………………………………………………..   33

2-1-11-2  دلائل مخالفان مسئولیت اجتماعی…………………………………..…………………………37

2-1-12  جمع بندی نظریات مرتبط با مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی…………..  42

2-1-13  اقدامات انجام شده در زمینه ترویج مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها …….………………….     42

2-1-14  اهداف شرکت­های امروزی از مشارکت در زمینه مسئولیت اجتماعی…..………………….    45

2-1-15  مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در ایران …………………………………………………………    46

2-1-16  اهداف شرکت‌های ایرانی از حرکت به­سوی مسئولیت اجتماعی شرکتی………..………….   48

2-1-17  مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در ایران و موانع موجود ………..…………………………….    49

2-2  پیشینه تحقیقات انجام شده

2-2-1  تحقیقات انجام شده در زمینه مسئولیت اجتماعی در ایران………..……………………………   50

2-2-2  تحقیقات انجام شده در زمینه مسئولیت اجتماعی در جهان……………..……………………..   53

2-3  تاریخچه و معرفی شرکت بهره­برداری نفت و گاز کارون  ………..……………………………….. 54

2-3-1  مسئولیت اجتماعی در شرکت بهره­برداری نفت و گاز کارون ………. ………………….  55

عنوان                                                                                                                                                                                  صفحه

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………..  57

3-1  نوع تحقیق ……………………………………………………………………………………………..   57

3-2  روش تحقیق……………………………………………………………………………………………   57

3-3  روش تجزیه و تحلیل داده­ها …………………………………………………………………………   57

3-4  ابزار و روش گردآوری داده­ها

3-4-1  مطالعه سوابق و اسناد ……………………………………………………………………………..   58

3-4-2  تهیه پرسشنامه (فرم نظر خواهی) ……………………………………………………………….    59

3-4-3  مقیاس اندازه­گیری…………………………………………………………………………………    60

3-5  سنجش روائی و پایائی پرسشنامه

3-5-1 روائی ………………………………………………………………………………………………..   60

3-5-2  پایائی ( قابلیت اطمینان )  ……………………………………………………………………….    61

3-6  جامعه آماری و مشخصات آن …………………………………………………………………….      64

3-7  روش نمونه­گیری و تعیین حجم نمونه

3-7-1  روش نمونه­گیری………………………………………………………………………………..      64

3-7-2  روش تعیین حجم نمونه………………………………………………………………………..      64

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها (یافته­ها)

4-1- مقدمه    …………………………………………………………………………………………….      66

4-2- تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی

4-2-1- بررسی ویژگی‌های جمعیتی پاسخ‌دهندگان

4-2-1-1- جنسیت پاسخ‌‌دهندگان …………………………………………………………………………  66

4-2-1-2- سنوات خدمت پاسخ­‌دهندگان ……………………………………………………………….   67

4-2-1-3- میزان تحصیلات پاسخ‌دهندگان ……………………………………………………………..   68

4-2-1-4 سن پاسخ­‌دهندگان ……………….……………………………………………………………..   69

4-2-1-5 مدیریت  ………………………………………………………………………………………….  70

4-2-1-6 سمت سازمانی …………………………………………………………………………………    71

عنوان                                                                                                                                                                                  صفحه

4-2-2- بررسی وضعیت سؤالات …………………………………………………………………………   72

4-3  یافته­های استنباطی تحقیق …………………………………………………………………………….  86

4-3-1  نرمال بودن توزیع داده­های تحقیق………………………………………………………………..  87

4-3-2- بررسی وضعیت موجود از دیدگاه مدیران و روسا ……………………………………………   88

4-3-3- بررسی و مقایسه مؤلفه‌های مربوط به متغیر مستقل تحقیق……………………………………  103

4-3-3- مقایسه مؤلفه‌های تحقیق ………………………………………………………………………..   103

4-4- بررسی فرضیه­های تحقیق ………………………………………………………………………….   108

 

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات

مقدمه …………………………………………………………………………  115

5-1 تحلیل یافته­ها   …………………………………………………………….   115

5-1-1 نتایج تحلیل توصیفی   ..……………………………………………………..115

5-1-1-1 نتایج حاصل از اطلاعات جمعیت شناختی …………………………………… 115

5-1-1-2 : نتایج حاصل از پاسخ­های داده شده به پرسشنامه توسط نمونه آماری……………… 116

5-1-2 : نتایج تحلیل استنباطی ……………………………………………………   117

5-1-2-1 نتایج حاصل از آزمون T تک مرحله­ای و آزمون پیرسون……………………….   117

5-1-2-2: نتایج حاصل از آزمون فریدمن ….………………………………………..   119

5-2 : پیشنهادها

5-2-1 : پیشنهادهای حاصل از تحقیق ……………………………………………..    122

5-2-2 : پیشنهادهای کلی ………………………………………………………..   128

5-2-3 : پیشنهادهائی برای محققان آینده …………………………………………….  130

فهرست منابع

فهرست منابع فارسی …………………………………………………………….. 131

فهرست منابع غیر فارسی …………………………………………………………. 133

فهرست سایت­های اینترنتی ………………………………………………………   134

پیوست­ها

پرسشنامه توصیفی ………………………………………………………………  135

عنوان                                                                                                                                                                                  صفحه

پرسشنامه تخصصی ……………………………………………………………..    136

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………..    142

صفحه عنوان به زبان انگلیسی……………………………………………………..    143

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول­ها

عنوان                                                                                                                                                                                     صفحه

جدول(2-1): میزان اثربخشی سازمان از دید هر یک از گروه­های ذی­نفع …….……..…………    28

جدول(2-2): نتایج منفی مورد انتظار مدیران اجرایی از مشارکت در مسئولیت­های اجتماعی……..….  39

جدول(2-3): اقدامات انجام شده در حوزه مسئولیت اجتماعی…………..……………………  44

جدول(3-1): جدول آلفای کرونباخ پرسشنامه‌ها…………..………………………………   62

جدول(4-1) : توزیع فراوانی پاسخ‌دهندگان برحسب سنوات خدمت …………..……….……… 67

جدول(4-2) : توزیع فراوانی پاسخ‌دهندگان برحسب میزان تحصیلات………..….……………    68

جدول(4-3) : توزیع فراوانی پاسخ‌دهندگان برحسب سن…….……………………………   69

جدول(4-4) : توزیع فراوانی پاسخ‌دهندگان برحسب مدیریت  ………………………………70

جدول(4-5) : توزیع فراوانی پاسخ‌دهندگان برحسب سمت ………………………………    71

جدول(4-6) : درصد و میانگین پاسخ­های داده شده به سؤالات مربوط به حاکمیت شرکتی………….. 72

جدول(4-7) : درصد و میانگین پاسخ­های داده شده به سؤالات مربوط به جامعه محلی ………….  73

جدول(4-8) : درصد و میانگین پاسخ­های داده شده به سؤالات مربوط به محیط زیست………….. 75

جدول(4-9) : درصد و میانگین پاسخ­های داده شده به سؤالات مربوط به شیوه های عملیاتی عادلانه   77

جدول(4-10) : درصد و میانگین پاسخ های داده شده به سؤالات مربوط به مصرف‎کننده ………..  78

جدول(4-11) : درصد و میانگین پاسخ­های داده شده به سؤالات مربوط به حقوق بشر …….……  81

جدول(4-12) : درصد و میانگین پاسخ­های داده شده به سؤالات مربوط به فعالیت­ کاری کارکنان       83

جدول(4-13) : درصد و میانگین پاسخ­های داده شده به سؤالات مربوط به سؤال کلی تحقیق …… . 85

جدول(4-14) : شاخص­های توصیفی محاسبه شده برای هر یک از مؤلفه­های تحقیق… ……….    86

جدول(4-15): نتایج آزمون کلموگروف – اسمیرنوف برای متغیرهای تحقیق …… ……………  87

جدول(4-16) : نتایج آزمون t جهت پاسخ­گویی به فرضیه اول تحقیق …… …………………  89

جدول(4-17) : نتایج آزمون t جهت تعیین وضعیت  سؤال کلی حاکمیت شرکتی …… ………..  90

جدول(4-18) : نتایج آزمون t جهت تعیین وضعیت میانگین مؤلفه « جوامع محلی » .… ……….   91

جدول(4-19) : نتایج آزمون t جهت تعیین وضعیت میانگین مؤلفه «جوامع محلی » .… ………..   92

 جدول(4-20) : نتایج آزمون t جهت تعیین وضعیت میانگین مؤلفه « حفاظت از محیط زیست»  …   92

جدول(4-21) : نتایج آزمون t جهت تعیین وضعیت میانگین مؤلفه «محیط زیست » … …………  93

 

عنوان                                                                                                                                                                                     صفحه

جدول(4-22) : نتایج آزمون t جهت تعیین وضعیت میانگین مؤلفه « فعالیت منصفانه  » …….…..    94

جدول(4-23) : نتایج آزمون t جهت تعیین وضعیت میانگین مؤلفه «فعالیت منصفانه »…….……..   95

جدول(4-24) : نتایج آزمون t جهت تعیین وضعیت میانگین مؤلفه « مصرف کننده » ….…… …..   96

جدول(4-25) : نتایج آزمون t جهت تعیین وضعیت میانگین مؤلفه «مسائل مربوط به مصرف کننده »    97

جدول(4-26) : نتایج آزمون t جهت تعیین وضعیت میانگین مؤلفه « رعایت حقوق بشر » … ……   98

جدول(4-27) : نتایج آزمون t جهت تعیین وضعیت میانگین مؤلفه «رعایت حقوق بشر » ……  ….  99

جدول(4-28) : نتایج آزمون t جهت تعیین وضعیت میانگین مؤلفه « عملکرد کاری » …… …….. 100

جدول(4-29) : نتایج آزمون t جهت تعیین وضعیت میانگین مؤلفه «عملکرد کاری » … ……….   101

جدول(4-30) : نتایج آزمون t جهت تعیین وضعیت میانگین سؤال کلی تحقیق ……  …………  102

جدول(4-31) : میانگین رتبه مؤلفه‌های مستقل در آزمون فریدمن ……  ……………………  104

جدول(4-32) : نتایج آزمون فریدمن بر روی مؤلفه‌های تحقیق ………  …………………… 104

جدول(4-33) : میانگین رتبه مؤلفه‌های مستقل در آزمون فریدمن (حاکمیت شرکتی)……   …….  104

جدول(4-34) : نتایج آزمون فریدمن بر روی مؤلفه‌های تحقیق (حاکمیت شرکتی)……  ……….  105

جدول(4-35) : میانگین رتبه مؤلفه‌های مستقل در آزمون فریدمن (توسعه جامعه محلی)……  ……105

جدول(4-36) : نتایج آزمون فریدمن بر روی مؤلفه‌های تحقیق (توسعه جامعه محلی)……  …….  105

جدول(4-37) : میانگین رتبه مؤلفه‌های مستقل در آزمون فریدمن (محیط زیست)……  ………..  106

جدول(4-38) : نتایج حاصل از آزمون فریدمن (محیط زیست) ……  ……………………..  106

جدول(4-39) : میانگین رتبه مؤلفه‌های مستقل در آزمون فریدمن (شیوه های عملیاتی عادلانه)…  ..  106

جدول(4-40) : نتایج آزمون فریدمن بر روی مؤلفه‌های تحقیق (شیوه های عملیاتی عادلانه)……. ….  106

جدول(4-41) : میانگین رتبه مؤلفه‌های مستقل در آزمون فریدمن (مسائل مربوط به مصرف‎کننده)  ..  107

جدول(4-42) : نتایج آزمون فریدمن بر روی مؤلفه‌های تحقیق (مسائل مربوط به مصرف‎کننده)……  107

جدول(4-43) : میانگین رتبه مؤلفه‌های مستقل در آزمون فریدمن (رعایت حقوق بشر) …..……… 107

جدول(4-44) : نتایج آزمون فریدمن بر روی مؤلفه‌های تحقیق (رعایت حقوق بشر)……………… 107

جدول(4-45) : میانگین رتبه مؤلفه‌های مستقل در آزمون فریدمن (عملکرد کاری کارکنان )….…..  108

جدول(4-46) : نتایج آزمون فریدمن بر روی مؤلفه‌های تحقیق (عملکرد کاری کارکنان )….……  108

جدول(4-47) : نتایج آزمون ضریب همبستگی دو متغیر «حاکمیت شرکتی» و «مسئولیت اجتماعی»   109

 

عنوان                                                                                                                                                                                     صفحه

جدول(4-48) : نتایج آزمون ضریب همبستگی «توسعه جوامع محلی» و «مسئولیت اجتماعی»……..  109

جدول(4-49) : نتایج آزمون ضریب همبستگی «حفاظت از محیط زیست» و «مسئولیت اجتماعی» .… 110

جدول(4-50) : نتایج آزمون ضریب همبستگی دو متغیر «فعالیت منصفانه» و «مسئولیت اجتماعی»….  111

جدول(4-51) : نتایج آزمون ضریب همبستگی دو متغیر « مصرف کننده» و «مسئولیت اجتماعی»…..  111

جدول(4-52) : نتایج آزمون ضریب همبستگی دو متغیر «رعایت حقوق بشر» و «مسئولیت اجتماعی»   112

جدول(4-53) : نتایج آزمون ضریب همبستگی دو متغیر «عملکرد کاری» و «مسئولیت اجتماعی»……113

جدول (5-1): اولویت­بندی اصول و مولفه­های مستقل مسئولیت اجتماعی بر اساس میانگین رتبه…..  120

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                                                                                     صفحه نمودار(4-1) :  درصد پاسخ‌دهندگان برحسب سنوات خدمت …………………………….   67

نمودار(4-2) :  درصد پاسخ‌دهندگان برحسب میزان تحصیلات ……………………………  68

نمودار(4-3) :  درصد پاسخ‌دهندگان برحسب سن ……………………………………..   69

نمودار(4-4) :  درصد پاسخ‌دهندگان برحسب مدیریت   …….……………………………70

نمودار(4-5) :  درصد پاسخ‌دهندگان برحسب سمت ……………………………………. 71

نمودار(4-6) : هیستوگرام فراوانی مؤلفه « حاکمیت شرکتی » ….………………………….  89

نمودار(4-7) : هیستوگرام فراوانی مؤلفه « جوامع محلی » ….…………………………….. 91

نمودار(4-8) : هیستوگرام فراوانی مؤلفه « حفاظت از محیط زیست » ….…………………… 93

نمودار(4-9) : هیستوگرام فراوانی مؤلفه « فعالیت منصفانه »….…………………………… 95

نمودار(4-10) : هیستوگرام فراوانی مؤلفه « مسائل مربوط به مصرف کننده »…………………   96

نمودار(4-11) : هیستوگرام فراوانی مؤلفه « رعایت حقوق بشر» …………………………… 98

نمودار(4-12) : هیستوگرام فراوانی مؤلفه « عملکرد کاری » ………….………………….  100

 

 

فهرست شکل­ها

عنوان                                                                                                                                                                                     صفحه

1-1 مدل تحلیلی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….  7

 

 

 

چکیده

افزایش دمای کره زمین و تغییر شرایط اقلیمی ناشی از انتشار گازهای دی­اکسید­کربن و سایر گازهای آلاینده و مخرب لایه اوزون، یکی از مهم­ترین نگرانی­ها و دغدغه­های فعلی جامعه بشری محسوب می‌شود. شرکت­­های بهره‌برداری نفت و گاز به دلیل ماهیت فعالیت­های خود نقش مهمی در این خصوص داشته و به‌صورت مشخص­تر و ملموس­تری مورد توجه قرار دارند.

در شرکت کارون به عنوان بزرگترین شرکت استخراج کننده نفت و گاز در مناطق نفت­خیز جنوب کشور، به دلیل مجاورت عمده تاسیسات بهره‌برداری و فرآورش نفت و گاز و خطوط انتقالی با مناطق مسکونی، رعایت مسایل زیست محیطی و انتقال نفت و گاز در شرایط ایمن، حائز اهمیت فراوان می­باشد. از سوی دیگر به دلیل دولتی بودن شرکت کارون و استقرار آن در کلان شهر اهواز و حومه، جامعه محلی و سایر ذی­نفعان آن، هر­کدام به­زعم خود، انتظارات و نیازهای مختلفی دارند که همواره مدیریت شرکت کارون را با چالش­های مختلفی روبرو می­سازد.

از اینرو موضوع مسئولیت­پذیری شرکت کارون و پاسخ­گو بودن آن به پیامدها و مسایل برخاسته از تصمیم‌ها و فعالیت­های اجرائی شرکت که به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم بر منافع ذی‌نفعان فعلی، جامعه و نسل‌های آینده تاثیر می‌گذارد حائز اهمیت بوده و انجام اقداماتی در زمینه اعتماد سازی و جلب حمایت و هم‌کاری ذی‌نفعان و جامعه محلی، افزایش تاثیرات مثبت فعالیت‌های شرکت و کاهش پیامدهای منفی، شفاف­سازی و یکپارچه­سازی فعالیت‌های پراکنده در حال اجرا در حوزه مسئولیت اجتماعی و نیز مشارکت در توسعه پایدار از اهمیت روز افزونی برخوردار می­باشد.

در این پژوهش، به منظور بررسی وجود ارتباط معنادار بین 7 موضوع با مسئولیت اجتماعی شرکت کارون، بر اساس استاندارد ایزو 26000، پرسشنامه­ای تهیه و در سطح مدیران و روسای شرکت کارون توزیع و نظر­سنجی گردید.  با استفاده از آزمون t، دیدگاه مدیران در مورد وضعیت انطباق 7 اصل فوق با ­ شرکت کارون، بررسی و تایید شد سپس وجود ارتباط معنادار 7 اصل فوق با مسئولیت اجتماعی شرکت کارون نیز با استفاده از آزمون پیرسون بررسی و تایید شد. با استفاده از آزمون فریدمن نیز، موارد 7 گانه، اولویت­بندی شد و  ًحاکمیت شرکتیً و ً محیط زیستً به ترتیب در اولویت اول و دوم قرار گرفتند.

واژه­های کلیدی: مسئولیت اجتماعی سازمان، ذی‌نفعان، توسعه پایدار

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

 

مقدمه:

در این فصل کلیات پژوهش شامل موضوع پژوهش، بیان مساله، اهمیت پرداختن به موضوع، نوآوری، اهداف، فرضیات، روش­شناسی، روش نمونه­گیری و جمع­آوری داده­ها، نحوه تجزیه و تحلیل داده‌ها و نیز متغیرهای مورد نظر، مطرح شده و در نهایت برخی واژه­ها و اصطلاحات مورد استفاده در پژوهش، معرفی شده­اند.

 

1-1  موضوع تحقیق:

شناسایی و اولویت­بندی عوامل موثر بر مسئولیت اجتماعی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون

 

1-2  بیان مساله:

شرکت بهره­برداری نفت و گاز کارون بزرگ‌ترین شرکت بهره­بردار نفت و گاز در سطح مناطق نفت­خیز جنوب می‌باشد که با ظرفیت تولید بیش از یک میلیون بشکه نفت خام در روز، حدود 25 درصد از نفت تولیدی کشور را تامین می­نماید و براین اساس، نقشی استراتژیک در اقتصاد کشور عهده­دار است.

بررسی­ها و تجربیات قبلی پژوهش­گر موید این موضوع است که شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون به‌عنوان یک شرکت دولتی، به‌دلیل استقرار عمده تاسیسات عملیاتی آن در مجاور مناطق مسکونی و صنعتی کلان­شهر اهواز و حومه، همواره با سطح بالای انتظارات جامعه و ذی‌نفعان در حوزه­های مختلف مواجه بوده و ضرورت پاسخ­گو بودن آن در خصوص ابعاد مختلف مسئولیت اجتماعی آن به‌عنوان یکی از مهم­ترین چالش­ها و مسایل پیش­روی شرکت بوده است .

به­رغم اهمیت موضوع، مکانیزم منسجم و استانداردی جهت شناسایی معیارهای مسئولیت پذیری اجتماعی مرتبط و پاسخ‌گوئی در قبال پیامد تصمیم‌ها و اقدامات عملیاتی موثر بر منافع ذی‌نفعان آن وجود ندارد. در واقع عوامل موثر بر ایفای نقش مسئولیت اجتماعی به‌طور شفاف تعیین نشده­اند و مشخص نیست حد و مرز مسئولیت اجتماعی شرکت کارون تا کجا است و در چه حوزه­هائی و به چه میزان باید ورود نموده و پاسخ­گو باشد؟

مکانیزم و رویکرد استانداردی جهت بررسی، شناسایی، برنامه‌ریزی و کنترل پیامدها و مسایل برخاسته از تصمیم‌ها و فعالیت‌های اجرائی شرکت کارون در طول زنجیره تولید آن که به‌طور مستقیم یا غیر­مستقیم بر منافع ذی‌نفعان فعلی و نسل‌های آینده تاثیر می­گذارد نامشخص است ؟

سوابق کاری قبلی نشان می‌دهد توجه به انتظارات ذی‌نفعان و برقراری تعامل مناسب با آنان، نقش بسیار مهمی در کاهش سطح ریسک عملیاتی سازمان، جلب حمایت و رضایت ذی‌نفعان و سودآوری سازمان به­دنبال دارد لذا پژوهش­گر در نظر دارد به­منظور مشارکت شرکت کارون در توسعه پایدار، اعتماد­سازی و جلب حمایت و هم‌کاری ذی‌نفعان، افزایش تاثیرات مثبت فعالیت‌های شرکت و کاهش پیامدهای منفی و نیز بمنظور شفاف­سازی و یکپارچه­سازی فعالیت‌های پراکنده در حال اجرا در حوزه مسئولیت اجتماعی فعلی، از رهنمودهای مندرج در استاندارد ایزو[1] 26000 استفاده نموده و جهت شناسایی محدوده مسئولیت اجتماعی شرکت کارون و اولویت­بندی موارد اقدام نمود.

 

1-3  اهمیت وضرورت انجام تحقیق:

با انجام این پژوهش می‌توان ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت کارون را شناسایی و شفاف­سازی نمود و با کسب شناخت لازم نسبت به مولفه­های آن، در خصوص اولویت‌بندی، هدف­گذاری، برنامه‌ریزی وعمل نمودن به الزامات آن در چارچوب ماموریت شرکت اقدام نمود در غیر این­صورت مسایل مبتلا به فعلی سازمان اعم از:

  • فشارهای سازمان محیط زیست
  • فشارهای معارضینی که تاسیسات شرکت در مجاور آن‌ها مستقر گردیده یا خطوط لوله انتقالی که از میان مزارع و زمین­های آن‌ها عبور نموده
  • سطح بالای ریسک و خطر عبور خطوط لوله انتقال نفت و گاز از مسیر گذر رودخانه­ها، مترو، جاده­های ارتباطی زمینی و ریلی و هوائی
  • فشار جوامع محلی بر اشتغال­زایی
  • فشار جوامع محلی مبنی بر بهره­گیری از توانمندی­ها و تامین کنندگان محلی

و سایر موارد دیگر به‌عنوان یک معضل و چالش باقی خواهد ماند و فشارهای روزافزون­تری بر سازمان وارد خواهد شد.

موضوع مسئولیت اجتماعی بر جنبه­های مختلف شرکت تاثیر­گذار بوده لذا با شناخت و آگاهی لازم در خصوص ابعاد مختلف و هدف­گذاری و برنامه‌ریزی مناسب، می­توان با اعمال مدیریت مناسب در این حوزه، بر بحرآن‌ها و ریسک­های سازمانی و محیطی به­نحو موثری غلبه نمود و دورنمای آینده فعالیت‌های سازمان را روشن‌تر نمود.

از آن‌جا که افزایش دما و تغییر شرایط اقلیمی کره زمین به­دلائل مختلف بالاخص انتشار گازهای دی اکسید کربن[2] و سایر گازهای آلاینده و مخرب لایه اوزون، مهم­ترین نگرانی و دغدغه فعلی جامعه بشری است و واحدهای بهره‌برداری نفت و گاز کارون به‌دلیل ماهیت فعالیت­های عملیاتی نقش مهمی در این مورد دارند لذا فعالیت‌های این شرکت به‌صورت مشخص­تر و ملموس­تر مورد توجه جامعه قرار دارند.

از سوی دیگر به­دلیل مجاورت عمده چاه­ها و تاسیسات بهره‌برداری و خطوط انتقال نفت و گاز کارون با مناطق مسکونی شهری و روستائی، تالاب­ها و سایر واحدهای صنعتی دیگر، بهره‌برداری و انتقال محصولات در شرایط ایمن و مدیریت مسایل ایمنی و زیست محیطی حائز اهمیت فراوان می‌باشد.

با توجه به دولتی بودن شرکت کارون و بالا بودن سطح توقعات مختلف ذی‌نفعان شرکت بالاخص اعم از پیمانکاران، جامعه، مشتریان، کارکنان و ستاد مناطق نفت­خیر جنوب، لازم است با ابتناء بر یک مدل استاندارد به‌عنوان راهنما و در یک چارچوب مشخص، با اتخاذ راهکار و ساز و کار مناسب، جهت شناسایی و بررسی انتظارات چندگانه و بعضاً متضاد ذی‌نفعان اقدام نموده و جهت تحقق انتظارات و نیازها به‌صورت یکپارچه و متوازن و در راستای راهبردهای شرکت اقدام نمود.

با عنایت به موارد فوق در نظر است با استفاده از رهنمودهای استاندارد ایزو 26000 و بهره­گیری از الگوی تحلیل ذی‌نفعان، جهت شناسایی حوزه های مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکت کارون اقدام نموده و ضمن نهادینه­سازی موضوع مسئولیت اجتماعی، ساز و کار مناسبی جهت ارتقاء تدریجی این مسئولیت مهم در شرکت ارایه شود .

از آن‌جا که فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی در راستای مشارکت در توسعه پایدار می‌باشد ضروری است با استفاده از قابلیت­های محوری شرکت و به‌صورت زیر بنائی این اقدام بشردوستانه را به‌صورت داوطلبانه و نه به‌عنوان یک الزام قانونی، در بدنه کسب و کار شرکت ادغام و نهادینه نموده و هم­زیستی مسالمت­آمیزی بین فضای کاری شرکت نفت با محیط پیرامون آن به­وجود آورد.

با توجه به وسعت وگستردگی جغرافیائی آن در مرکز و حومه کلان شهر اهواز و نیز ماهیت فعالیت‌های شرکت، زمینه­های فراوانی جهت پرداختن به این موضوع در شرکت وجود دارد.

 

[1] ISO:international standard organization

[2]Co2

تعداد صفحه:158

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com