پایان نامه شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر شفافیت نظام اداری ایران با بکارگیری تکنیک های تصمیم گیری گروهی فازی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشکده علوم انسانی

گروه مدیریت

  پایاننامهجهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته مدیریت دولتی، گرایش مدیریت منابع انسانی

عنوان

شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر شفافیت نظام اداری ایران با بکارگیری تکنیک های تصمیم گیری گروهی فازی

(ناظر بر بند 18 سیاست‌های کلی نظام اداری)

شهریور سال 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در نظام های مردم سالار، آحاد جامعه مطابق ساختارهای قانون اساسی می توانند از حکومت در قبال انجام وظایف مدنی و اجتماعی خواهان پاسخ هایی صریح و شفاف باشند. مسئله اساسی تحقیق حاضر تمرکز بر موضوع شفافیت نظام اداری ایران می باشد. در این تحقیق تلاش شده است، عوامل موثر بر شفافیت نظام اداری (ناظر بر بند 18سیاست های کلی نظام اداری) مورد مداقه قرار گیرد. فرآیند انجام تحقیق حاضر در دو گام اساسی مورد پیگیری قرار گرفته است. گام اول، تشخیص عوامل و متغیرهایی است که می توانند بر شفافیت اطلاعات نظام اداری تاثیر گذار باشند. همچنین در این گام محقق تلاش نموده است تا با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره آراس، اولویت معیارهای اصلی و موثر بر شفافیت نظام اداری را معین نماید(رتبه بندی معیارهای اصلی). در گام دوم تلاش شده است، درجه اثرگذاری هر یک از زیرمعیارها (معیارهای اصلی) با استفاده از تکنیک تصمیم گیری دیماتل فازی معین گردد. تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی قابل طبقه بندی است. نتایج برجسته از تحلیل داده های تحقیق نشان می دهد عامل ملی به عنوان مهم ترین معیار در شفافیت اطلاعات نظام اداری قابل تامل است. شایان ذکر است با توجه به نتایج به دست آمده، محقق پیشنهادات خود را با تاکید بر دو سناریو قابل کاربرد برای مدیران و کارشناسان فعال در نظام اداری و محققان و جامعه علمی جمع بندی و ارائه نموده است.

کلیدواژه: شفافیت، نظام اداری، سیاست های کلی نظام اداری، تکنیک های تصمیم گیری گروهی فازی.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                      صفحه

فصل اول. 1

کلیات پژوهش…. 1

1-1. مقدمه. 2

1-2 . بیان مسئله. 2

1-3. اهداف پژوهش…. 5

1-3-1. اهداف اصلی.. 5

1-3-2. اهداف فرعی.. 6

1-4. پرسش های پژوهش…. 6

1-4-1. پرسش های اصلی.. 6

1-4-2. پرسش های فرعی. 6

1-5. اهمیت و ضرورت پژوهش…. 7

1-5-1. مبانی نظری.. 8

1-5-1-1. شفافیت… 8

1-5-1-2. نظام اداری.. 10

1-5-1-3. شفافیت نظام اداری.. 10

1-5-2. مبانی عملی.. 12

1-6. تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش…. 13

1-7. ساختار کلان پژوهش…. 14

1-8. روش پژوهش…. 14

1-9. روش گردآوری داده ها و اطلاعات… 15

1-10. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 15

1-11. نوآوری پژوهش…. 16

1-12. فرآیند انجام پژوهش…. 16

فصل دوم. 17

مبانی نظری و پیشینه پژوهش…. 17

2-1. مقدمه. 18

۲-۲ . مبانی نظری پژوهش…. 18

۲-2-1. شفافیت… 18

۲-2-1-1. انواع شفافیت… 20

۲-2-1-2. انواع جهت گیری های شفافیت… 21

۲-2-1-3. شفافیت در بعد جهانی.. 22

2-2-1-4. تفاوت بین شفافیت و افشای اطلاعات. 24

2-2-1-5. تاریخچه شفافیت… 25

2-2-1-6. چشم انداز تاریخی شفافیت نظام اداری.. 26

2-2-2. نظام اداری.. 28

2-2-3. شفافیت نظام اداری.. 32

2-2-3-1. رابطه مدیریت دانش و شفافیت در نظام اداری.. 34

2-2-3-2. سیستم باز. 36

2-2-3-3. فساد اداری.. 43

2-2-4. تصمیم گیری.. 45

2-2-4-1. فرآیند تصمیم گیری.. 47

2-2-5. تکنیک های تصمیم گیری گروهی.. 50

2-2-5-1. تکنیک های تصمیم گیری گروهی فازی.. 52

2-2-6. سیاست های کلی نظام اداری.. 54

2-3. پیشینه پژوهش…. 58

2-3-1. پیشینه در داخل کشور. 59

2-3-2. پیشینه در خارج از کشور. 62

2-4. جمع بندی.. 66

فصل سوم. 68

روش پژوهش…. 68

3-1. مقدمه. 69

3-2. روش شناسی پژوهش…. 69

3-3. متغیرهای پژوهش…. 70

3-3-1. چگونگی تشخیص متغیرهای پژوهش…. 70

3-3-2. چگونگی دسته بندی متغیرهای پژوهش…. 71

3-3-3. تعریف متغیرهای پژوهش…. 72

3-4. تعیین تعداد خبرگان جهت گردآوری نظرات… 80

3-5. تکنیک های به کار گرفته شده در پژوهش…. 82

3-5-1. تئوری فازی.. 82

3-5-2. آراس… 84

3-5-3. دیماتل فازی.. 89

فصل چهارم. 95

یافته های پژوهش…. 95

4-1. مقدمه. 96

4-2. دسته بندی عوامل پژوهش…. 96

4-3. اجرای تکنیک آراس… 101

4-4. اجرای تکنیک دیماتل فازی.. 104

4-4-1. عوامل نهادی.. 105

4-4-2. عوامل سازمانی.. 111

4-4-3. عوامل فردی.. 115

4-4-4. عوامل ملی.. 117

4-4-5. عوامل بین المللی.. 121

فصل پنجم. 123

بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها 123

5-1. مقدمه. 124

5-2. پاسخ به پرسش های پژوهش…. 124

5-2-1. معیارهای مؤثر بر شفافیت نظام اداری جمهوری اسلامی ایران چیست؟. 124

5-2-2. اولویت بندی معیارهای موثر برشفافیت نظام اداری جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه خبرگان چگونه می باشد؟………………………………………………………………………………………………125

5-2-3. درجه اثرگذاری زیر معیارهای نهادی بر شفافیت اطلاعات نظام اداری ایران از دیدگاه خبرگان چیست؟………………………………………………………………………………………………………….127

5-2-4. درجه اثرگذاری زیر معیارهای سازمانی بر شفافیت اطلاعات نظام اداری ایران از دیدگاه خبرگان چیست؟………………………………………………………………………………………………………….129

5-2-5. درجه اثرگذاری زیر معیارهای فردی بر شفافیت اطلاعات نظام اداری ایران از دیدگاه خبرگان چیست؟………………………………………………………………………………………………………….131

5-2-6. درجه اثرگذاری زیر معیارهای ملی بر شفافیت اطلاعات نظام اداری ایران از دیدگاه خبرگان چیست؟………………………………………………………………………………………………………….132

5-2-7. درجه اثرگذاری زیرمعیارهای بین المللی بر شفافیت اطلاعات نظام اداری ایران از دیدگاه خبرگان چیست؟………………………………………………………………………………………………………….134

5-3. نتیجه گیری.. 135

5-4. پیشنهادهای حاصل از پژوهش…. 136

5-5. پیشنهادها برای پژوهش های آتی.. 138

5-6. محدودیت های پژوهش…. 140

منابع………………. 142

پیوست ها 151

پیوست الف: پرسشنامه شماره1( دسته بندی زیرمعیارها) 152

پیوست ب: پرسشنامه شماره2( رتبه بندی معیارهای اصلی) 154

پیوست ج: پرسشنامه 3 (رتبه بندی زیرمعیارها) 155

پیوست د: نظرات و مقایسات زوجی خبرگان. 160

پیوست ه: سیاست های کلی نظام اداری ایران. 172

 

فهرست جدول‌ها

     عنوان                                                                                        صفحه

جدول 2-1 تصویب قانون دسترسی به اطلاعات و شفافیت در اروپا 27

جدول 3-1 گردآوری نظرات خبرگان جهت دسته بندی نهایی زیرمعیارهای مسئله. 72

جدول 3-2 تناظر عبارات کلامی با مقادیر کلامی.. 90

جدول 4-1 نظرات خبرگان جهت دسته بندی عوامل پژوهش…. 96

جدول 4-2 تشکیل ماتریس تصمیم گیری.. 101

جدول 4-3 تعیین مقدار بهینه ی هر معیار. 102

جدول 4-4 محاسبه ی ماتریس تصمیم نرمال. 102

جدول 4-5 محاسبه ی ماتریس تصمیم نرمال وزن دار. 103

جدول 4-6 تعیین مقادیر بهینه برای هر گزینه. 103

جدول 4-7 محاسبه ی درجه مطلوبیت هر گزینه. 104

جدول 4-8 رتبه بندی گزینه ها 104

جدول 4-9 اسامی زیرمعیارهای نهادی.. 105

جدول 4-10 عبارات کلامی به کار رفته در تحقیق و مقادیر معادلشان. 106

جدول 4-11 میانگین نظر تمام خبرگان. 106

جدول 4-12 ماتریس نرمالیزه شده 107

جدول 4-13 ماتریس روابط کل.. 109

جدول 4-14 اهمیت و تاثیرگذاری معیارها(اعدا فازی) 110

جدول 4-15 اهمیت و تاثیرگذاری معیارها(اعداد قطعی) 111

جدول 4-16 اسامی زیرمعیارهای سازمانی.. 111

جدول 4-17 میانگین نظر تمام خبرگان. 112

جدول 4-18 ماتریس نرمالیزه شده 113

جدول 4-19 ماتریس روابط کل.. 113

جدول 4-20 اهمیت و تاثیرگذاری معیارها(اعدا فازی) 114

جدول 4-21 اهمیت و تاثیرگذاری معیارها(اعداد قطعی) 114

جدول 4-22 اسامی زیرمعیارهای فردی.. 115

جدول 4-23 میانگین نظر تمام خبرگان. 115

جدول 4-24 ماتریس نرمالیزه شده 115

جدول 4-25 ماتریس روابط کل.. 116

جدول 4-26 اهمیت و تاثیرگذاری معیارها(اعداد فازی) 116

جدول 4-27 اهمیت و تاثیرگذاری معیارها(اعداد قطعی) 117

جدول 4-28 اسامی زیرمعیارهای ملی.. 117

جدول 4-29 میانگین نظر تمام خبرگان. 118

جدول 4-30 ماتریس نرمالیزه شده 118

جدول 4-31 ماتریس روابط کل.. 119

جدول 4-32 اهمیت و تاثیرگذاری معیارها(اعداد فازی) 120

جدول 4-33 اهمیت و تاثیرگذاری معیارها(اعداد قطعی) 120

جدول 4-34 اسامی زیرمعیارهای بین المللی.. 121

جدول 4-35 میانگین نظر تمام خبرگان. 121

جدول 4-36 ماتریس نرمالیزه شده 121

جدول 4-37 ماتریس روابط کل.. 122

جدول 4-38 اهمیت و تاثیرگذاری معیارها(اعداد فازی) 122

جدول 4-39 اهمیت و تاثیرگذاری معیارها(اعداد قطعی) 122

فهرست شکل ها و نمودارها

           عنوان                                                                                      صفحه

نمودار 1-1ساختار کلان تحقیق.. 14

نمودار 5-1 نمودار رتبه بندی معیارهای اصلی پژوهش…. 126

نمودار 5-2 نمودار روابط و اهمیت زیرمعیارهای( معیار ) نهادی.. 127

نمودار 5-3 نمودار روابط و اهمیت زیرمعیارهای( معیار ) سازمانی.. 129

نمودار 5-4 نمودار روابط و اهمیت زیرمعیارهای( معیار ) فردی.. 131

نمودار 5-5 نمودار روابط و اهمیت زیرمعیارهای( معیار ) ملی.. 133

نمودار 5-6 نمودار روابط و اهمیت زیرمعیارهای( معیار ) بین المللی.. 134

شکل1-1. اهمیت شفاف سازی اطلاعات… 11

شکل 2-1. ساختار سیستم باز. 38

شکل 2-2 مراحل کلی و اساسی فرآیند تصمیم گیری.. 49

شکل 3-1 عملکرد عضویت یک عدد فازی.. 83

شکل 3-2 اعداد فازی مثلثی برای متغیرهای کلامی.. 90

شکل 4-1 درخت مسئله عوامل موثر بر شفافیت نظام اداری ایران. 100

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 • مقدمه

هدف اساسی فصل حاضر ایجاد مفاهیمی مشترک جهت پیگیری فرآیندهای تحقیق در فصول آینده    می باشد. در این فصل محقق تلاش می نماید تا با بیان دغدغه و مسئله اصلی تحقیق ساختارهای علمی و فکری منظمی را برای اجرای تحقیق فراهم آورد. تمرکز اساسی این فصل بر نشان دادن اهمیت نقش شفافیت اطلاعات و لزوم توجه به آن در ارتقاء سلامت نظام اداری ایران می باشد. همچنین باید توجه نمود در سراسر این تحقیق محقق پیگیری سوال اصلی خود را با تاکید بر بند 18سیاست های کلی نظام اداری ایران مورد توجه قرار می دهد. مطالب ارائه شده در این فصل در نه بند قابل بررسی می باشند.

 • بیان مسئله

عوامل محیطی و استراتژیک از مهم ترین معیارهایی هستند که در مدیریت دولتی نوین تلاش       می شود به آن توجه شود و مهم ترین عوامل محیطی در بخش دولتی همان مردم می باشند که علت وجودی سازمان ها هستند. باید توجه داشت مردم به عنوان عامل اساسی در وجود سازمان های دولتی بیش از پیش مورد توجه دولت ها و مسئولان اداری می باشند. در اصل، مردم همان صاحبان اصلی هستند که انجام کارهای خود را به سازمان های دولتی و دولت تفویض می کنند(آون هیوز، 293:1391). این یک امرطبیعی است که شهروندان در یک نظام مردم سالار، به دلیل دارا بودن حق حاکمیت و پرداخت مالیات، خواهان شفافیت عملکردی و پاسخگویی دستگاه‌های اداری در قبال تصمیمات و اقدام‌های خود باشند. لذا شفافیت اطلاعات و پاسخگویی دولت در قبال مردم مسئله ای است که می بایست به آن توجه ویژه ای داشت. باید توجه نمود که دستگاه های دولتی و اداری موظفند به لحاظ حقوقی و سیاسی پاسخگوی شهروندان باشند و در هر لحظه بتوان دسترسی مناسب و شفاف به عملکرد آن ها داشت. در ایران، پاسخگویی قضایی از کانال قوه قضاییه و پاسخگویی سیاسی توسط مجلس صورت می‌گیرد. به عبارتی دیگر از آنجا که در یک نظام مردم سالار به حقوق شهروندان اهمیت زیادی داده می‌شود، ضمانت اجراهای دوگانه حقوقی ـ سیاسی برای این منظور در نظر گرفته شده است( موسوی زاده، 1389).‏

چارلیک، حکمرانی را مدیریت اثربخش در مسائل عمومی، در چارچوب قوانین پذیرفته شده با هدف رشد و تقویت ارزش های جامعه به وسیله افراد و گروه ها معرفی می نماید. در این تعریف با نگاه هنجاری بر مفهوم حکمرانی، به ماهیت روابط بین حاکمان و دیگر افراد جامعه نگریسته شده است. بر اساس این تعریف شاخص هایی نظیر قانون محوری، پاسخگویی، مدیریت اثربخش، دسترسی به اطلاعات(جامعه اطلاعاتی) را می توان برای یک حکمرانی خوب معرفی نمود(قلی پور, 1384: 112). تحقیق حاضر با تمرکز بر یکی از معیارهای حکمرانی خوب یعنی دسترسی اطلاعات و شفافیت آن و پاسخگویی تلاش می نماید، باتاکید بر بند 18 سیاست های کلی نظام اداری این مسئله را مورد بررسی و جستجوی علمی قرار دهد:

“معیارها و زیر معیارهای موثر بر شفافیت نظام اداری ایران کدامند و این معیارها از دیدگاه خبرگان دارای چه اولویت هایی جهت اجرا می باشند؟”

 • اهداف پژوهش

1-3-1. اهداف اصلی:

 • شناسایی معیارهای مؤثر بر شفافیت نظام اداری جمهوری اسلامی ایران؛
 • اولویت بندی معیارهای موثر برشفافیت نظام اداری جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه خبرگان.

1-3-2. اهداف فرعی:

 • شناسایی میزان اثرگذاری زیر معیارهای نهادی بر شفافیت اطلاعات نظام اداری ایران از دیدگاه خبرگان؛
 • شناسایی میزان اثرگذاری زیر معیارهای سازمانی بر شفافیت اطلاعات نظام اداری ایران از دیدگاه خبرگان؛
 • شناسایی میزان اثرگذاری زیر معیارهای فردی بر شفافیت اطلاعات نظام اداری ایران از دیدگاه خبرگان؛
 • شناسایی میزان اثرگذاری زیر معیارهای ملی بر شفافیت اطلاعات نظام اداری ایران از دیدگاه خبرگان؛
 • شناسایی میزان اثرگذاری زیر معیارهای بین المللی بر شفافیت اطلاعات نظام اداری ایران از دیدگاه خبرگان.
  • پرسش های پژوهش

1-4-1. پرسش های اصلی:

 • معیارهای مؤثر بر شفافیت نظام اداری جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه خبرگان چیست؟
 • اولویت بندی معیارهای موثر برشفافیت نظام اداری جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه خبرگان چگونه می باشد؟

1-4-2. پرسش های فرعی:

 • درجه اثرگذاری زیر معیارهای نهادی بر شفافیت اطلاعات نظام اداری ایران از دیدگاه خبرگان چیست؟
 • درجه اثرگذاری زیر معیارهای سازمانی بر شفافیت اطلاعات نظام اداری ایران از دیدگاه خبرگان چیست؟
 • درجه اثرگذاری زیر معیارهای فردی بر شفافیت اطلاعات نظام اداری ایران از دیدگاه خبرگان چیست؟
 • درجه اثرگذاری زیر معیارهای ملی بر شفافیت اطلاعات نظام اداری ایران از دیدگاه خبرگان چیست؟
 • درجه اثرگذاری زیرمعیارهای بین المللی بر شفافیت اطلاعات نظام اداری ایران از دیدگاه خبرگان چیست؟
  • اهمیت و ضرورت پژوهش

الف) اهمیت و ضرورت نظری

 • ارتقاء سطح دانش در حوزه شفافیت نظام اداری و مسائل مربوط به آن؛
 • بررسی جنبه ها و عوامل مختلف تاثیرگذار بر شفافیت نظام اداری؛
 • بررسی جنبه شفافیت نظام اداری در الگوی حکمرانی( دولت) خوب.

ب) اهمیت و ضرورت کاربردی

 • بررسی عوامل موثر بر شفافیت نظام اداری و اولویت های آن ها و بررسی چگونگی عملکرد آن ها در جهت شفافیت نظام اداری جمهوری اسلامی ایران؛
 • کمک به سیاستگذاران برای طراحی و تدوین سیاست هایی در جهت توسعه شفافیت نظام اداری؛

[1].Martinez

تعداد صفحه :190

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com