پایان نامه شناسایی عوامل موثر بر فعالیت­های کارآفرینانه در بانکداری

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

(M.A)

مدیریت بازرگانی گرایش مالی

 

عنوان :

شناسایی عوامل موثر بر فعالیت­های کارآفرینانه در صنعت بانکداری  (مورد مطالعه: بانک پارسیان شهر تهران)

 

زمستان 93

 

 

 

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : کلیات پژوهش………………………………………………………………………….2

مقدمه.——————————————————————————————————-3

1-1. بیان مسأله 3

1-2.اهمیت و ضرورت پژوهش– 5

1-3.اهداف پژوهش– 6

1-3-1. هدف کلی- 6

1-3-2. اهداف جزئی- 6

1-4.سوالات پژوهش– 6

1-4-1. سوال اصلی- 7

1-4-2. سوالات فرعی- 7

1-5. تعاریف نظری و عملیاتی پژوهش– 8

1-5-1. تعاریف نظری- 8

1-5-2. تعاریف عملیاتی- 9

1-6. مدل مفهومی پژوهش حاضر- 11

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش…………………………………………………………………14

مقدمه…………………………………………………………….…………………………..15

2-1. کارآفرینی- 15

2-1-1. سیر نظریه های کارآفرینی- 16

2-1-1-2. رهیافت روانشناسی- 17

2-1-1-3. رهیافت جامعه شناختی- 17

2-1-1-4. رهیافت سازمانی- 17

2-1-2. تعاریف کارآفرینی- 18

2-2-1. فعالیتهای کارآفرینانه 19

2-2-2. مدلهای  فعالیت کارآفرینانه 21

2-2-3. ابعاد فعالیتهای کارآفرینانه 23

2-2-4. عوامل موثر بر فعالیت کارآفرینانه 24

2-3. سرمایه 25

2-3-1. انواع سرمایه 26

2-3-2. مفاهیم و تعاریف سرمایه فکری- 27

2-3-3. مدلهای مختلف سرمایه فکری- 29

2-3-3-1.  مدل بونتیس (1998 ) 30

2-3-3-2. مدل استوارت (1997) 31

2-3-3-3. مدل روس و همکاران (1997) 31

2-3-3-4. مدل اسویبی (1997) 31

2-3-3-5. مدل ادوینسون و مالونه (1997) 32

2-3-3-6.مدل چن و همکاران (2004) 32

2-3-3-7.مدل هانس و لاواندال (1997) 33

2-3-3-8. مدل پتی و گوتری (2000) 33

2-3-3-9.مدل لیم و دالیمور (2004) 34

2-3-3-10.مدل نورتون و کاپلان (1992) 34

2-3-3-11. مدل سالیوان (2000) 35

2-3-4.ابعاد سرمایه فکری بر اساس مدلهای ارائه شده 36

2-3-4-1.سرمایه انسانی- 37

2-3-4-2.سرمایه ساختاری- 38

2-3-4-3.سرمایه ارتباطی(مشتری) 38

2-3-5. دلایل توجه شرکتها به سرمایه فکری- 39

2-4.سرمایه اجتماعی- 40

2-4-1.نظریه های مرتبط با سرمایه اجتماعی- 41

2-4-1-1.منابع اجتماعی لین- 41

2-4-1-2.پیوندهای ضعیف گرانوتر- 41

2-4-1-3.شکاف ساختاری برت– 42

2-4-1-4.سرمایه اجتماعی استون و هیوز 42

2-4-1-5.چارچوب تعامل سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری در سازمان- 42

2-4-1-6.سرمایه اجتماعی هیسل و همکاران- 43

2-4-1-7.سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال- 43

2-4-2.ابعاد سرمایه اجتماعی- 43

2-4-2-1.بعد ساختاری- 44

2-4-2-2.بعد شناختی- 44

2-4-2-3.بعد رابطهای- 45

2-5.سرمایه انسانی- 46

2-5-1.تعاریف سرمایه انسانی- 47

2-5-2.ابعاد سرمایه انسانی- 50

2-5-3.سرمایه انسانی و کارآفرینی- 51

2-6.مدیریت دانش– 52

2-6-1.تعاریف مدیریت دانش– 53

2-6-2.اهمیت بکارگیری مدیریت دانش– 54

2-6-3.مدیریت دانش و یادگیری سازمانی- 55

2-6-4.فرآیند مدیریت دانش– 55

2-6-5.مدلهای دانش و مدیریت دانش– 56

2-6-5-1.مدل جریان و پردازش اطلاعات– 58

2-6-5-2.مدل مفهومی مدیریت دانش– 58

2-6-5-3.مدل حلزونی دانش– 58

2-6-6.ابعاد مدیریت دانش– 59

2-7.فرهنگ– 60

2-7-1.ویژگیهای فرهنگ سازمانی- 62

2-7-2.ارزشهای محوری- 63

2-7-3.انواع فرهنگ سازمانی- 64

2-7-3-1.انواع فرهنگ سازمانی براساس مطالعات چارلز هندی- 64

2-7-3-2.انواع فرهنگ سازمانی براساس مطالعات ادگار شین- 65

2-7-4.الگوهای فرهنگ سازمانی- 65

2-7-4-1.الگوی ویلیام اوچی – تئوری Z- 66

2-7-4-2.الگوی پیترزواترمن- 66

2-7-4-3.الگوی فرهنگ سازمانی شین- 68

2-7-4-4.دیدگاه کامرون و کوئین (2006) 68

2-7-4-5.الگوی فرهنگ ملی هافستد- 69

2-7-5.عوامل مؤثر بر فرهنگ سازمانی- 70

2-8. ساختار سازمانی- 71

2-8-1. ابعاد ساختار سازمانی- 74

2-8-2.عوامل تعیین کننده ساختار سازمانی- 75

2-9.تعاریف رهبری- 76

2-9-1. تمایز مدیریت و رهبری- 78

2-9-2.تئوری های رهبری- 79

2-9-2-1.تئوری ابرمرد 79

2-9-2-2.نگرش خصوصیات فردی- 79

2-9-2-3.تئوری های رفتاری- 80

2-9-3.تئوری های جدید رهبری- 81

2-9-3-1.رهبری تحول آفرین- 81

2-9-3-2-1.نفوذ آرمانی- 83

2-9-3-2-2.انگیزش الهام بخش– 83

2-9-3-2-3.ترغیب ذهنی- 84

2-9-3-2-4.ملاحظات فردی- 85

2-9-3-3.رهبری تبادلی- 85

2-9-3-3-1.ابعاد رهبری تبادلی- 86

2-9-3-3-1-1.پاداش های مشروط- 86

2-9-3-3-1-2.مدیریت بر مبنای استثناء (فعال– منفعل) 86

2-10.پیشینه تحقیقات انجام شده در ایران و جهان- 87

2-10-1.پژوهش های انجام شده در ایران- 87

2-10-2.پژوهش های انجام شده در جهان- 89

فصل سوم:  روش شناسی پژوهش………………………………………………………………….92

مقدمه—————————————————————————————————–93

3-1. روش پژوهش– 93

3-2. جامعه آماری- 93

3-3. نمونه و روش نمونه گیری- 93

3-3-1. حجم نمونه 94

3-4. روشهای جمع آوری داده ها 94

3-4-1.پرسشنامه 94

3-4-2. تعیین میزان روایی و پایایی پرسشنامه 97

3-5. تجزیه و تحلیل داده ها 97

3-5-1. آمار توصیفی- 98

3-5-2. آمار استنباطی- 98

3-6. قلمرو تحقیق- 99

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل——————————————————————————–100

مقدمه—————————————————————————————————-101

4-1. توصیف متغیرها 101

4-1-1. تجزیه و تحلیل دادههای جمعیت شناختی- 101

4-2-1. نرمال بودن توزیع دادهها 104

4-2-1-1. چولگی و کشیدگی- 104

4-3. تحلیل داده ها 106

4-3-1. آزمون مدل سازی معادلات ساختاری- 106

4-3-1-1. کفایت نمونه گیری و تحلیل عاملی تأییدی- 106

4-3-1-2. بررسی فرضیه های پژوهش با روش PLS- 123

4-3-2.رتبه بندی یا الویت بندی متغیرهای اثرگذار بر فعالیت کارآفرینانه 127

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری—————————————————————————-130

مقدمه—————————————————————————————————-131

5-1. بحث و تفسیر یافته های پژوهش– 131

5-2. محدودیتهای خارج از اختیار پژوهشگر- 136

5-3. محدودیتهای در اختیار پژوهشگر- 137

5-4. پیشنهادهای برگرفته از یافته های پژوهش– 137

5-5. پیشنهادهایی برای پژوهشهای بعدی- 139

فهرست منابع فارسی—————————————————————————————141

فهرست منابع انگلیسی————————————————————————————- 146

چکیده انگلیسی———————————————————————158

پیوست ————————————————————————————————-159

عنوان

فهرست جداول

صفحه
جدول 2-1. تعاریف فعالیت کارآفرینانه——————————————————– 19
جدول 2-2. ابعاد فعالیت کارآفرینانه———————————————————– 23
جدول 2-3. عوامل موثر بر فعالیت کارآفرینانه————————————————– 24
جدول 2-4. مدل پتی و گوتری (2000) ——————————————————– 33
جدول 2-5. خلاصه­ای از ابعاد سرمایه فکری در مدل­های ذکرشده—————————— 35
جدول .2-6. ابعاد مدیریت دانش————————————————————— 59
جدول شماره 3-1. اطلاعت مربوط به پرسشنامه تحقیق——————————————- 94
جدول شماره 3-2. مقادیر آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی—————————————— 96
جدول 4-1. چولگی و کشیگی متغیرها———————————————————- 104
جدول 4-2. بررسی کفایت نمونه­گیری———————————————————- 105
جدول 4-3. میانگین رتبه­ای متغیرها در آزمون فریدمن——————————————– 126
جدول 4-4. . نتایج معناداری آزمون————————————————————- 126
جدول 4-5. نتایج حاصل از آزمون فرضیه­های پژوهش——————————————-

 

127

 

فهرست نمودار

عنوان صفحه
نمودار 4-1. تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس جنسیت——————————————— 101
نمودار 4-2. تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس سن—————————————————– 102
نمودار 4-3. تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس میزان تحصیلات—————————————— 102
نمودار 4-4. تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس جایگاه شغلی——————————————— 103

 

 

 

فهرست شکل

عنوان صفحه

شکل 1-1.مراحل انجام پژوهش———————————————————————————–   8

شکل 1-2.چارچوب نظری پژوهش ——————————————————————————-13

شکل2-1.مدل فعالیتهای کارآفرینانه لامپکین و دس—————————————————————— 21

شکل 2-2.مدل فعالیتهای کارآفرینانه ینر و آیکل———————————————————————22

شکل 4-1.تحلیل عاملی تاییدی در مورد متغیر مدیریت دانش با ضرایب استاندارد شده———————————107

شکل 4-2. تحلیل عاملی تأییدی در مورد متغیر مدیریت دانش همراه با ضرایب t ————————————- 108

شکل 4-3. تحلیل عاملی تأییدی در مورد متغیر سرمایه انسانی همراه با ضرایب استاندارد شده. ————————–109

شکل 4-4. تحلیل عاملی تأییدی در مورد متغیر سرمایه انسانی همراه با ضرایب t . ————————————110

شکل 4-5. تحلیل عاملی تأییدی در مورد متغیر سرمایه فکری همراه با ضرایب استاندارد شده.. ————————-111

شکل 4-6. تحلیل عاملی تأییدی در مورد متغیر سرمایه فکری همراه با ضرایب  t. ————————————-112

شکل 4-7. تحلیل عاملی تأییدی در مورد متغیر سرمایه اجتماعی همراه با ضرایب استاندارد شده. ————————113

شکل 4-8. تحلیل عاملی تأییدی در مورد متغیر سرمایه اجتماعی همراه با ضرایب  t. ———————————-.114

شکل 4-9. تحلیل عاملی تأییدی در مورد متغیر ساختار سازمانی همراه با ضرایب استاندارد شده.. . ———————.115

شکل 4-10. تحلیل عاملی تأییدی در مورد متغیر ساختار سازمانی همراه با ضرایب t. ———————————.116

شکل 4-11. تحلیل عاملی تأییدی در مورد متغیر سبک رهبری همراه با ضرایب استاندارد شده–. ———————..117

شکل 4-12. تحلیل عاملی تأییدی در مورد متغیر سبک رهبری همراه با ضرای  t. . ———————————–.118

شکل 4-13. تحلیل عاملی تأییدی در مورد متغیر  فرهنگ سازمانی همراه با ضرایب استانداردشده… . ——————-..119

شکل 4-14. تحلیل عاملی تأییدی در مورد متغیر فرهنگ سازمانی همراه با ضرایب t.. . ——————————-..120

شکل 4-15. تحلیل عاملی تأییدی در مورد متغیر فعالیت کارآفرینانه همراه با ضرایب استانداردشده———————-.121

شکل 4-16. تحلیل عاملی تأییدی در مورد متغیر فعالیت کارآفرینانه همراه با ضرایب t. . ——————————-.123

شکل 4-17. اثر متغیرهای شناسایی شده بر فعالیت کارآفرینانه همراه با ضرایب استانداردشده. ————————–.124

شکل 4-18.اثر متغیرهای شناسایی شده بر فعالیت کارآفرینانه همراه با ضرایب t . ————————————..125

 

 

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر بر فعالیت­های کارآفرینانه در صنعت بانکداری(مورد مطالعه: بانک پارسیان شهر تهران) در سال 1393 صورت گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان شاغل در بانک پارسیان شهر تهران که در 164 شعبه در سطح شهر تهران مستقر بوده و تقریباً شامل 1968 نفر بود. که از این میان با استفاده از فرمول کوکران 321 نفر بعنوان حجم ­نمونه درنظر گرفته شد و روش نمونه­گیری پژوهش تصادفی­طبقه­ای نسبی می­باشد. روش جمع­آوری داده­ها بر اساس پرسشنامه انجام گرفت. ویژگی­های فنی پرسشنامه شامل پایایی و روایی با استفاده از معیارهای مختلف بررسی شد؛ بطور نمونه روش آلفای کرونباخ بعنوان یکی از روش­های ارزیابی پایایی برای این پژوهش استفاده شد که ضریب پایایی برای پرسشنامۀ استانداردی که متغیرهای تحقیق را مورد سنجش قرار می­دهد بیش از 0.7 بدست آمد. همینطور از روایی محتوا نیز بمنظور آزمون روایی پرسشنامه استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از اجرای پرسشنامه­ها از طریق نرم­افزار Smart PLS در دو بخش مدل اندازه­گیری و بخش ساختاری انجام پذیرفت. در بخش مدل اندازه­گیری ویژگی­ فنی پرسشنامه یعنی پایایی و بار عاملی گویه­ها بررسی گردید و اصلاحات لازم صورت پذیرفت و در بخش ساختاری، ضرایب ساختاری مدل برای بررسی فرضیه­های پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان داد که سبک رهبری، مدیریت دانش، سرمایه فکری، سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی اثر مثبت و فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی اثر منفی و معناداری بر فعالیت­های کارآفرینانه دارند.

واژه­های کلیدی: فرهنگ سازمانی، سبک رهبری، ساختار سازمانی، مدیریت دانش، سرمایه فکری، سرمایه اجتماعی، فعالیت کارآفرینانه

 

فصل اول : کلیات پژوهش

 

 

مقدمه

ضرورت وجود استراتژی گرایش به کارآفرینی از سه نیاز اساسی یعنی افزایش رقابت، حس بی اعتمادی به شیوه های مدیریت سنتی، و خروج بهترین نیروهای کاری و اقدام آن ها به کارآفرینی مستقل نشأت گرفته است و در این میان، گسترش فناوری­های اطلاعاتی و ارتباطی پیشرفته افزایش چشم­گیری داشته است. برای برطرف کردن مسائل و چالش های نظام بانکی، ایجاد بسترها و زمینه های مناسب برای افزایش اقدامات کارآفرینانه می­تواند الگویی اثربخش برای دستیابی به اهداف نوآوری، ابتکار عمل و ارائه محصولات و فرآیندهای کاری جدید و در نهایت، بهبود کیفیت خدمات رسانی محسوب شود .

در این فصل به بررسی کلیات تحقیق پرداخته خواهد شد. به همین منظور ابتدا مسأله تحقیق بیان می گردد و سپس به تشریح و بیان اهمیت موضوع پژوهش پرداخته خواهد شد. در ادامه نیز فرضیه­ها و هدف­های پژوهش بیان می­شود و در نهایت متغیرها و مؤلفه­های تحقیق بصورت مفاهیم نظری و عملیاتی تعریف می­شود.

 

1-1. بیان­مسأله

سازمان­ها در عصر جدید، با محیط­هایی روبرو هستند که دارای ویژگی­هایی همچون تغییر و تحولات سریع فناوری، رقابت پیچیده، رشد سریع تعداد رقبای جدید و تنوع نیازها و خواسته های مشتریان، می­باشند. در این میان، سازمان­هایی می­توانند قدرت رقابت داشته باشند که علاوه‎ بر نوآوربودن و کارآفرین‎ بودن، نسبت به رقبایشان در شناسایی فرصت­های کارآفرینانه، پیشگام­تر عمل کنند (کتسیکا و همکاران[1]، 2011). کارآفرینی پدیده­ای است که در محیط­های مختلف روی می‎دهد و سبب رشد اقتصادی از طریق نوآوری­هایی که افراد در پاسخ به موقعیت­های اقتصادی ایجاد کرده­اند، می­شود (شپرد و همکاران[2]، 2008). کارآفرینی در واقع عامل اصلی ایجاد خلاقیت و نوآوری است. به عبارت دیگر، کارآفرینی فعالیتی است که شامل کشف ،ارزیابی و بهره برداری از فرصت ها به منظور معرفی محصولات و خدمات، روشهای سازماندهی، بازارها، فرایندها و مواداولیه جدید ، ازطریق تلاشهای سازمان یافته­ای که قبلا صورت نگرفته است، می­باشد (شین و ونکاترمن[3]، 2000). بنابراین همانطور که بیان گردید نوآوری و کارآفرینی به عنوان نیازی اساسی برای پیشرفت و توسعه هر سازمان همواره مد نظر بوده است، به طوری که بسیاری از سازمان­ها شدیداً به دنبال روش­ها و رویکردهای نوآورانه و کارآفرینانه به منظور بهبود اثربخش و کارآمدی و انعطاف­پذیری و حرکت در راستای تبدیل شدن به یک سازمان­ یادگیرنده هستند. بانک­ها به عنوان یکی از بزرگترین سازمان­های کشور با الگوی توسعه مبتنی بر توسعه منابع و سرمایه­های انسانی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. تحقق اهداف کلان سازمان از منظر نگاه داخلی در گرو توسعه منابع انسانی و ایجاد فضای رقابت بیشتر جهت ایجاد قصد و جهت­گیری کارآفرینانه و وارد ساختن این جهت­گیری­ها به درون فرهنگ و فعالیت­های سازمان است. از طرفی ضرورت دارد تا بخش­هایی که به پشتیبانی فعالیت­های کارآفرینانۀ درون سازمان معطوف­اند با درکی صحیح سازماندهی شوند تا به شکلی کارآمد بتوانند سطح کارآفرینی را افزایش دهند و در پی آن دستیابی به اهداف بلندمدت سازمان یعنی تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده، نوآور و کارآفرین را تسهیل کنند. از اینرو جهت ایجاد فعالیت­های کارآفرینانه و به تبع آن ایجاد سازمان کارآفرین لازم است ابتدا به شناسایی عواملی که در ارتباط با فعالیت­های کارآفرینانه در صنعت بانکداری می­باشند، پرداخته شود تا در نهایت بتوان با پیگیری فرصت­ها با توجه به امکاناتی که در حال حاضر در اختیار سازمان است، ضمن خلق کسب و کارهای نوین، خلاقیت و نوآوری افراد سازمان را بهبود بخشیده و دستیابی به اهداف سازمانی را فراهم کرد.

در پژوهش­های مختلفی سعی شده است تا به بررسی عواملی که به توسعه کارآفرینی و فعالیت­های کارآفرینانه در سازمان­ها کمک می­نمایند، پرداخته شود. با این حال کوشش واحدی برای شناسایی عوامل تاثیرگذار بر فعالیت­های کارآفرینانه درون سازمانی که در تمامی سطوح قابل اجرا باشد، وجود ندارد. این عوامل که در برخی از پژوهش­ها به صورت جزئی و موردی بررسی شده است عبارتند از: ساختار سازمانی (یائو و همکاران[4]، 2009)؛ فرهنگ سازمانی (مبینی­دهکردی و همکاران، 1391)؛ سبک رهبری (رنکو و همکاران[5]، 2014)؛ سرمایه­های فکری سازمانی (طالبی و همکاران، 1392)؛ سرمایه­ اجتماعی افراد درون سازمان (لارسن و همکاران[6]، 2012)؛ سرمایه انسانی (طالبی و دهقان نجم­آبادی، 1392؛ الپکان و همکارانش[7]، 2010)؛ مدیریت دانش (مدهوشی و همکاران، 2011)؛ عوامل سیاسی و فناوری (انصاری و سلمانی­زاده، 1388)؛ و … .

بنابراین با توجه به مباحث مطرح شده، می­توان بیان کرد که قبل از شروع عمل فعالیت­های کارآفرینانه درون سازمان، نیاز است تا عوامل موثر بر این نوع فعالیت­ها شناسایی و اهمیت هر یک از آن­ها نیز تعیین گردد تا شانس دستیابی سازمان به اهدافش را مبتنی بر اینگونه فعالیت­ها افزایش دهد. بنابراین در پژوهش حاضر سعی بر آن است تا به این سوال پاسخ داده شود که عوامل موثر بر فعالیت­های کارآفرینانه در صنعت بانکداری کدامند؟

 

1-2.اهمیت و ضرورت پژوهش

امروزه شرایط محیطی و قواعد بازی رقابت به حدی بی رحم، پیچیده، پویا و نامطمئن است که سازمانها دیگر نمی توانند تنها با تغییرات روبنایی مثل تغییر روش­ها، سیستم­ها، ساختار، تکنولوژی و غیره حیات و بقای خود را تضمین کنند. اینجاست که اهمیت نیروی انسانی خلاق و نوآور در سازمان­ها برجسته­تر می­شود. بسیاری از سازمان­ها و بخش­های اقتصادی و اجتماعی به لزوم کارآفرینی (از نوع فردی یا سازمان) پی برده­اند. صنعت بانکداری از این قاعده مستثنی نیست و ضرورت های بسیاری وجود دارد که کاربرد کارآفرینی را در آن الزامی می سازد. در حال­حاضر صنعت بانکداری بالاخص بانک­های دولتی مانند بسیاری از صنایع دیگر به دلایلی از قبیل رقابت با بانک­های خصوصی و شرایط سیاسی از جمله تحریم­ها از جایگاه خوبی در بازار رقابتی داخلی و بین­المللی برخوردار نیست. شرایط خاص این صنعت از قبیل تجاری بودن، خلاقیت­پذیری و تنوع خدمات بانکی، ماهیت اشتغال­­زایی بودن آن، و ارتباط گسترده این صنعت و خدمات آن در جامعه امروزی، خود گویای این امر است که داشتن دید کارآفرینانه و گسترش فعالیت­های نوآورانه و کارآفرینانه در تمامی سطوح این صنعت، ضروری به نظر می­رسد.

لذا تعیین عوامل مؤثر بر فعالیت­های کارآفرینانه ­سازمانی و تعیین ارتباط میان آن می­تواند به شناسایی نقاط قوت و ضعف بانک­ها و ارائه راه­کارهایی منجر شود که سبب افزایش خلاقیت کارکنان و نهایتاً فعالیت­های کارآفرینانه منجر گردد. بنابراین کارآفرینی­سازمانی می­تواند بعنوان رویکردی در جهت مزیت رقابتی در نظر گرفته شود و سبب شود تا بانک­ها در بازار رقابتی داخلی جایگاه مناسبی پیدا کند.

همچنین از آنجایی که پژوهش حاضر باعث افزایش سطح دانش کارکنان و مدیران در زمینه  فعالیت­های کارآفرینانه در صنعت بانکداری کشور می شود و پهنه وسیعی از فرصت­های کارآفرینانه در صنعت بانکداری را پیش روی مسئولین مربوطه  قرار می دهد، ضرورت پژوهش آشکار می­گردد و با توجه به نبود چنین پژوهش­های مشابه، پژوهش حاضر نیز می­تواند الگویی برای پژوهش­های بعدی باشد.

 

1-3.اهداف پژوهش

1-3-1. هدف­کلی

شناسایی و تبیین عوامل موثر بر فعالیت­های کارآفرینانه بانک پارسیان در شهر تهران

[1] Katsikea

[2] Shephered et al

[3] Shane  & Venkataraman

[4] Yao et al

[5] Renko et al

[6] Laursen et al

[7] Alpkan et al

تعداد صفحه:185

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com