پایان نامه شناسایی عوامل موثر بر تمکین مودیان مالیاتی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

« واحد نراق »

مدیریت دولتی گرایش مالی

 

 

عنوان

بررسی شناسایی عوامل موثر بر تمکین مودیان مالیاتی و بهبود فرهنگ مالیاتی

(مورد مطالعه اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران- شهر ری)

 

تابستان1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان

 

صفحه

چکیده

1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 – مقدمه

3

2-1- بیان مسئله 3
3-1- اهمیت وضرورت موضوع تحقیق 4
4-1- اهداف تحقیق 5
1-4-1 – هدف اصلی 5
 2-4-1- اهداف فرعی 5
5-1- چارچوب نظری تحقیق 5
6-1- فرضیه های تحقیق 6
فرضیه اصلی 7
فرضیه های فرعی 7
متغیرهای مستقل و وابسته 7
7-1-قلمرو مطالعاتی تحقیق 8
الف- قلمرو موضوعی 8
ب-قلمرو مکانی 8
ج: قلمرو زمانی 8
8-1- تعاریف مفاهیم و واژه های تحقیق 8

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه

13

2-2-تاریخچه مالیات ایران 13
3-2- تعاریف و مفاهیم مالیات 16
2-4مقایسه زکات و مالیات 18
1-4-2-وجوه اشتراک 19
2-4-2-وجوه اختلاف 19
5-2-ویژگیهای نظام مالیاتی کارآمد 21
6-2-ارزیابی نظام مالیاتی ایران 21
7-2-مشکلات فعلی نظام مالیاتی ایران 23
8-2-سال مالیاتی 23
9-2-اشخاص مشمول مالیات 24
10-2- معرفی سازمان مالیاتی کشور 24
11-2- اهداف دولت از وصول مالیات 25
12-2- طبقه بندی مالیاتها در ایران 27
1-12-2-  مالیاتهای مستقیم 28
2-12-2- مالیاتهای غیر مستقیم 31
3-12-2- مقایسه مالیات مستقیم و غیر مستقیم 32
13-2-مراحل مالیات ازشروع تا زمان قطعی شدن 33
1-13-2-شناسایی مؤدی 33
2-13-2-تشخیص مالیات توسط کارشناس ارشد مالیاتی 34
3-13-2-بررسی و تأئید مالیات تشخیصی توسط رئیس گروه مالیاتی 34
4-13-2-ابلاغ برگ تشخیص به مؤدی مالیاتی 35
5-13-2-بررسی پرونده توسط رئیس امور مالیاتی 35
6-13-2-رسیدگی به اعتراض مؤدی در هیأت بدوی حل اختلاف مالیاتی 36
7-13-2-رسیدگی به اعتراض مؤدی در هیأت حل اختلاف تجدید نظر 36
8-13-2-رسیدگی پرونده در شورای عالی مالیاتی 36
9-13-2- هیأت ماده 251 مکرر 37
10-13-2- رسیدگی پرونده در دیوان عدالت اداری 38
11-13-2- وصول مالیات 38
14-2- تمکین مالیاتی 39
15-2- علت نپرداختن مالیات 39
16-2- تشویقات و تسهیلات مالیاتی 41
17-2- مجازات های مالیا تی 43
1-17-2- جرائم مالیاتی 43
2-17-2- عملیات اجرایی مالیاتی 44
3-17-2-صدورمفاصا حساب مالیاتی (تسویه حساب مالیاتی ). 45
18-2- تخصص و کارایی مأموران مالیاتی 45
19-2- عدالت مالیاتی 46
20-2- سعی در اشاعه فرهنگ مالیاتی 46
21-2- مشارکت مؤدیان مالیاتی در پرداخت مالیات 47
22-2-پیشینه تحقیق 48
   23-2-مدل مفهومی تحقیق 52

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه

54

2-3- روش تحقیق 55
3-3- معرفی ابزار گرد آوری اطلاعات 56
4-3 – معرفی جامعه آماری  تحقیق 57
5-3 – بررسی معیار های نکوئی پرسشنامه تحقیق 58
1-5-3- بررسی پایایی ابزار سنجش 58
2-5-3- بررسی روایی ابزار سنجش تحقیق 60
6-3- روش تجزیه و تحلیل داده ها 61

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏

63

2-4- تحلیل توصیفی متغیر های  تحقیق 63
1-2-4-  بررسی جنسیت پاسخگویان 65
2-2-4- بررسی وضعیت تحصیلات 66
3-2-4- بررسی پایگاه شغلی پاسخگویان 67
4-2-4- بررسی مدت سابقه خدمت پاسخگویان 68
1-3-4- تحلیل توصیفی پرسشهای طرح شده درخصوص فرضیه شماره1 تحقیق 69
2-3-4- تحلیل توصیفی پرسشهای طرح شده درخصوص فرضیه شماره 2تحقیق 73
3-3-4- تحلیل توصیفی پرسشهای طرح شده در خصوص فرضیه شماره سه  تحقیق 76
4-3-4- تحلیل توصیفی پرسشهای طرح شده در خصوص فرضیه شماره چهار تحقیق 79
5-3-4- تحلیل توصیفی پرسشهای طرح شده در خصوص فرضیه شماره پنج تحقیق 82

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 یافته های تحقیق

88

2-5- پیشنهادها 92
1-2-5- پیشنهاداتی مبتنی بر یافته های تحقیق 92
2-2-5- پیشنهادهای برای تحقیق های آتی 94

پیوست ها

95

منابع و ماخذ

109

 

چکیده:

امروزه نقش نظام های مالیاتی در هر کشوری در تأمین درآمدها از محل منابع مالیاتی بر هیچکس پوشیده نیست. در بعد اجتماعی، هدف عمده از وضع مالیات کاهش فاصله طبقاتی و توزیع مجدد درآمدهاست. هدف اقتصادی از وضع مالیاتها، تثبیت نوسانهای اقتصادی، تخصیص بهینه منابع بین بخشهای مختلف و کمک به تسریع فرآیند توسعه بخشی یا منطقه ای می باشد وهدف بودجه ای دولتها از وضع مالیاتها نیز، تأمین مالی بودجه دولت  می باشد. پژوهشگر این تحقیق به بررسی شناسایی عوامل موثر بر تمکین مودیان مالیاتی و بهبود فرهنگ مالیاتی(مورد مطالعه اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران- شهر ری) می پردازد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مأموران مالیاتی شهر ری در سه سطح سازمانی کارشناس ارشد مالیاتی، رئیس گروه مالیاتی و رئیس امور مالیاتی که جمعأ به تعداد 232 نفر بوده،می باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی است. همچنین از نظر هدف در طبقه بندی تحقیقات کاربردی قرار می گیرد. در این تحقیق جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه بهره برده شده است. و برای مستند سازی نتایج تجزیه و تحلیل آماری و ارائه راه حل های نهایی، محقق با استفاده از نرم افزار spss  اقدام به تجزیه و تحلیل سوالات و فرضیات نموده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که متغیرهای تشویقات و تسهیلات مالیاتی، مجازات مالیاتی، تخصص و کارایی مأموران مالیاتی، فرهنگ مالیاتی و مشارکت دادن مؤدیان و توجیه آنان از نحوه محاسبه مالیات هر یک در بهبود تمکین و فرهنگ مالیاتی مؤثرمی باشد.

واژه های کلیدی: فرهنگ مالیاتی،اداره مالیاتی،تمکین مالیاتی،مودیان مالیاتی

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

1-1 – مقدمه

در هر پژوهش آشنایی با کلیات تحقیق برای درک هرچه بیشتر موضوع تحقیق امری ضروری بنظر می رسد، لذا در این فصل سعی کرده ایم پس از بیان مسئله به اهمیت و ضرورت تحقیق پرداخته و در ادامه اهداف تحقیق، چارچوب نظری تحقیق،مدل مفهومی تحقیق،فرضیه های تحقیق و متغیرهای مستقل و وابسته را بررسی نموده و در پایان به تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق بپردازیم.

2-1- بیان مسئله

مالیات به عنوان یک بخش از در آمدهای دولت نقش مهمی دراقتصاد هر کشور دارد . آگاهی ازوصول میزان درآمدهای مالیاتی نقش مهمی در پیش بینی بودجه دولت و برنامه ریزی های آتی جهت توزیع و مصرف آن دارد . اما باید در نظر داشت که بهترین مدیریت مالیاتی صرفأ  آن نیست که بیشترین درآمد مالیاتی را وصول شود .این مسئله که چنین درآمدی چگونه وصول شده است یعنی اثر آن بر عدالت مالیاتی، عواقب سیاسی آن برای دولت ها وتاثیر آن بر سطح رفاه اقتصادی نیز به همان اندازه مهم است . یک مدیریت مالیاتی ضعیف ممکن است از   بخش هایی که وصول مالیات از آنها به سادگی امکان پذیر است، مثلأ حقوق بگیران ، میزان معتنابهی مالیات وصول نماید در حالی که از وصول مالیات بر شرکتها عاجز باشد . بنابراین سطح وصولی مالیات یک معیار ساده برای اندازه گیری کارآیی مدیریت مالیاتی است.یک معیار دقیقتراندازه گیری کارآیی مدیریت مالی، درجه تمکین مؤدیان در میان بخش های مختلف جامعه مؤدیان است . طبق سند چشم انداز20ساله کشور که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردید ، تا پایان برنامه  5 ساله توسعه اقتصادی کشور دولت باید بتواند هزینه های جاری خود را ازمحل درآمدهای غیرنفتی که بطور عمده درآمدهای مالیاتی می باشد، تامین نماید . این در حالی است که آمارها نشان می دهند که درآمدهای مالیاتی سهم بسیار ناچیزی ازمنابع درآمدی کشوررا تشکیل می دهد. از این رو دولت باید درصد افزایش سهم درآمدهای مالیاتی برآمده و دراین زمینه   گام های موثرتری را بردارد و این امر مسیر نخواهد شد جزء با تمکین مؤدیان نسبت به مالیات تشخیصی توسط مأموران مالیاتی .

3-1- اهمیت وضرورت موضوع تحقیق :

نظربه این که بعد از نفت، مالیات مهمترین منبع تامین درآمد دولت می باشد و با توجه به نقش روز افزونی که دربرنامه های توسعه اقتصادی کشور برای مالیات درنظرگرفته می شود، لذا تحقق درآمدهای مالیاتی ازاهداف مهم دولت می باشد ازآنجا که مال و ثروت مورد علاقه مردم می باشد، پس افراد حاضرنیستند به آسانی آن را به کسی داده و یا در هر راهی خرج کنند، لذا دولت ها برای وصول مالیات با مشکلاتی روبرو بوده وادارات گسترده ای را در کشوربرای وصول آن تأسیس نموده اند. همواره این سوال مطرح بوده که چرا هیچگاه مالیاتهای تشخیصی با مالیات های وصولی مطابقت نداشته وقسمت قابل توجهی ازدرآمدهای مالیاتی تحقق    نمی یابد . بطور کلی امکان وصول درآمدهای مالیاتی محقق نخواهد شد جزء با تمکین مؤدیان مالیاتی نسبت به مالیات های تشخیصی، از این رو سازمان مالیاتی کشوربه عنوان متولی وصول درآمدهای مالیاتی همواره با صدور بخشنامه ها و دستورالعمل ها ضمن تاکید بر عدالت مالیاتی سعی در وصول مالیات حقه دولت نموده است .لذا تحقیق حاضر نیز سعی بر بررسی روشهای بهبود تمکین و فرهنگ مالیاتی دارد.

 

 

4-1- اهداف تحقیق

با توجه به موضوع پژوهش حاضر که به بررسی عوامل موثر بر تمکین مؤدیان مالیاتی می پردازد، اهداف زیر مد نظر است :

1-4-1 هدف اصلی

هدف اصلی این تحقیق شناسایی روشهای بهبود تمکین مودیان مالیاتی و ارتقاء فرهنگ مالیاتی می باشد.

2-4-1- اهداف فرعی

شناخت تاثیر تشویقات و تسهیلات مالیاتی بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی

شناخت تاثیر مجازات مالیاتی بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی

شناخت تاثیر تخصص و کارآیی ماموران تشخیص مالیات در جهت اجرای عدالت مالیاتی بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی

شناخت تاثیر ارتقاء فرهنگ مالیاتی بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی

شناخت تاثیر مشارکت دادن مؤدیان و توجیه آنان از نحوه محاسبه مالیات بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی

تعداد صفحه:125

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com