پایان نامه سنجش عوامل موثر بر کارائی سود در شعب بانک سینا

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

پردیس بین المللی ارس

 

سنجش عوامل موثر بر کارائی سود در شعب بانک سینا

 

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته مدیریت مالی

بهمن ماه 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

سنجش عوامل موثر بر کارائی سود در شعب بانک سینا

چکیده

تحقیق حاضر کارایی سود شعب بانک سینا و عوامل موثر بر آن را مورد بررسی قرار داده است . در این تحقیق برای بررسی کارایی سود شعب بانک سینا از روش دو مرحله ای استفاده شده است در مرحله اول از روش تحلیل مرز تصادفی و تابع سود کاب-داگلاس استفاده شده است و در مرحله دوم برای ارزیابی روابط بین متغیرهای مستقل و کارایی بدست آمده در مرحله اول از رگرسیون خطی ساده استفاده شده است  در تحقیق حاضر متغیرهای مستقل عبارتند از میانگین تسهیلات اعطایی ، سرمایه گذاری شعب ، سپرده نزد سایر بانکها ، قیمت نیروی کار ، قیمت سرمایه فیزیکی و قیمت سرمایه مالی . نتایج حاکی از وجود رابطه  مثبت بین میانگین تسهیلات اعطایی ، قیمت سرمایه مالی و کارایی سود شعب است همچنین رابطه منفی بین قیمت نیروی کار و کارایی سود شعب وجود دارد.. بین سایر متغیرهای مستقل و متغیر وابسته رابطه معنی داری مشاهده نشده است.

کلید واژه ها : کارایی سود ، روش مرز تصادفی ، تابع سود کاب-داگلاس ، بانک سینا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                            صفحه

فصل اول  : کلیات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-2- بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4

1-3- اهمیت موضوع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

1-4- اهداف …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-5- سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5

1-6- فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-7- روش تحقیق و جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-8- قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-9- استفاده کنندگان  تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-10- واژگان کلیدی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-11- ساختار تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   9

فصل دوم  : ادبیات پژوهش ——————————————————————-

2-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  13

2-2- سیر تکاملی بانکداری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13

2-2- 1- سیر تکاملی بانکداری در جهان……………………………………………………………………………………………………………………………….   13

2-2- 2- سیر تکامل بانکداری در ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………   16

2-3- تاریخچه بانک سینا    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22

س

2-4- مروری بر کارایی و شیوه های اندازه گیری آن ……………………………………………………………………………………………………………..  24

2-4-1- تعریف ناکارایی و علل آن………………………………………………………………………………………………………………………………………..    24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-4-2- تاریخچه کارایی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  25

2-4-3- مفاهیم کارایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26

2-4-3-1- کارایی درآمد ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  29

2-4-3-2- کارایی هزینه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  29

2-4-3-3- کارایی سود  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  30

2-4-4- شیوه های اندازه گیری کارایی …………………………………………………………………………………………………………………………………..  30

2-4-4-1- روش مرز تصادفی SFA …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 30

2-4-4-2- روش توزیع آزاد DFA  ………………………………………………………………………………………………………………………………………..  31

2-4-4-3- تحلیل پوششی داده ها DEA …………………………………………………………………………………………………………………………………  31

2-5- محصولات بانک  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32

2-5-1- تسهیلات    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 32

2-5-1-1- انواع تسهیلات  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 33

2-5-1-1-1- از نظر مدت  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  33

2-5-1-1-2- از نظر مورد استفاده …………………………………………………………………………………………………………………………………………..  33

2-5-1-1-3- از نظر مصرف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 35

2-5-1-2- سررسید تسهیلات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  35

2-5-1-3- حد (سقف) تسهیلات …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 35

2-5-1-4- حد مجاز قانونی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 36

2-5-1-5- مراجع یا ارکان اقتصاد …………………………………………………………………………………………………………………………………………..  36

2-5-1-6- بخش اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 36

ف

2-5-1-7- طبقه بندی تسهیلات……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-5-1-7-1- طبقه جاری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 37

2-5-1-7-2- طبقه سررسید گذشته  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

2-5-1-7-3- طبقه معوق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  38

2-5-1-7-4- طبقه مشکوک الوصول………………………………………………………………………………………………………………………………………  38

2-5-1-7-5- مطالبات سوخت شده……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 38

2-5-1-8- معیارهای اصلی اعطای تسهیلات در بانکهای ایرانی…………………………………………………………………………………………… 38

2-5-1-8-1- قابلیت اعتماد و اطمینان  ………………………………………………………………………………………………………………………………….  38

2-5-1-8-2- قابلیت و صلاحیت فنی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 39

2-5-1-8-3- ظرفیت مالی و کشش اعتباری………………………………………………………………………………………………………………………….   39

2-5-1-8-4- وثیقه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 39

2-5-1-9- عوامل موثر بر نرخ سود تسهیلات …………………………………………………………………………………………………………………………  40

2-5-1-9-1-  عوامل برون سازمانی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….  40

2-5-1-9-2- عوامل درون سازمانی ………………………………………………………………………………………………………………………………………..  41

2-5-2- سرمایه گذاری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  41

2-5-2-1 ماهیت سرمایه گذاری………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 41

2-5-2-2- تعریف سرمایه گذاری……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 42

2-5-2-3-فرآیند سرمایه گذاری………………………………………………………………………………………………………………………………………………   42

2-5-2-4ساختار دارایی های مالی …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 43

2-5-2-4-1-دارایی های غیر قابل معامله ……………………………………………………………………………………………………………………………….  44

2-5-2-4-2- سرمایه‌گذاری‌های بازار سرمایه  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 45

ق

2-5-2-5- سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم……………………………………………………………………………………………………………………   46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-5-2-6-بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار …………………………………………………………………………………………………………  47

2-5-2-7- ریسک…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 48

2-5-2-7-1- انواع ریسک……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 50

2-6- مفهوم سود ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  51

2-6-1- مفهوم سود در سطح ساختار (قواعد و تعاریف ) …………………………………………………………………………………………………….  51

2-6-2- رویکرد معاملاتی در اندازه گیری سود  …………………………………………………………………………………………………………………….  52

2-6-3- رویکرد فعالیت در اندازه گیری سود…………………………………………………………………………………………………………………………   54

2-6-4- سود به عنوان معیار کارآیی ………………………………………………………………………………………………………………………………………..  54

2-6-5- سود حسابداری در مقایسه با سود اقتصادی  …………………………………………………………………………………………………………….. 56

2-7- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  57

2-7-1- مطالعات خارجی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 57

2-7-2-مطالعات داخلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 61

فصل سوم : روش تحقیق ———————————————————————

3-1- مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  67

3-2- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   67

3-3- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 68

3-4- متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   68

3-4-1- متغیر وابسته………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   69

3-4-2- متغیر مستقل ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  69

3-5- روش جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………………………..   69

ش

3-6- جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-8- روش های آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………..   70

3-8-1- روش تولید …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  71

3-8-2- روش واسطه ای …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  71

3-9- معرفی الگوی اندازه گیری کارایی………………………………………………………………………………………………………………………………….   72

تابع تولید مرز تصادفی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  74

3-10- روش های آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………… 77

3-10-1- آمار توصیفی   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 77

3-10-2- آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 77

فصل چهارم : یافته ها  ———————————————————————-

4-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  87

4-2 آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….    87

4-3 آمار استنباطی  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  89

4-3-1-1- آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته پژوهش……………………………………………………………………………………………… 89

4-3-1-2- آزمون معنی دار بودن کل رگرسیون………………………………………………………………………………………………………………………. 90

4-3-1-3- آزمون دوربین – واتسون……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 91

4-3-1-4- ضریب تعیین…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 91

4-3-2- نتایج اجرای رگرسیون……………………………………………………………………………………………………………………………………………….   92

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  99

5-2- نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  99

ث

5-3- محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-4- پیشنهادات تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  100

5-4-1- پیشنهادات ناشی از نتایج تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………..  100

5-4-2- پیشنهادهای فرعی  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 101

5-4-3- پیشنهادات جهت تحقیقات آتی………………………………………………………………………………………………………………………………  101

فهرست منابع و ماخذ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 103

پیوست……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                                                           صفحه

جدول 4-1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 87

جدول 4-2  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  90

جدول 4-3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   90

جدول 4-4  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  91

جدول 4-5  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  96

جدول 5-1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                                                           صفحه

شکل 2-1 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   28

شکل 3-1 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  76

شکل 4-1 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  88

غ
غ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

               کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1- مقدمه

انسان در همه ی قرون و اعصار با مشکلی به نام محدودیت منابع و امکانات تولید مواجه بوده ، بگونه ای که حتی در شرایط کنونی و با توسعه ی روزافزون علوم و فنون ، هنوز هم منابع محدود به امکانات موجود می باشد . کوشش های اقتصادی انسان نیز همواره معطوف بر آن بوده که حداکثر نتیجه را از امکانات و عوامل موجود به دست آورد و این همان تمایل انسان برای دستیابی به کارایی بالاتر است . کارایی ، معطوف به حداکثر کردن نتیجه توسط سازمان یا نهاد اقتصادی و مرتبط با بهره برداری صحیح از منابع می باشد . بدون افزایش کارایی هیچ اقتصادی نمی تواند انتظار اعتلای سطح زندگی مردم خود را داشته باشد ، زیرا که یکی از عوامل تعیین کننده ی رفاه  جوامع ، میزان برخورداری افراد از امکانات محدود موجود در جامعه می باشد . لذا پژوهش در زمینه کارایی ، از جمله در سطح بنگاه ها ، یکی از مهمترین و اساسی ترین پژوهش های اقتصاد به شمار می رود ( امامی میبدی ، 1379).

در میان بنگاه ها و موسسات موجود ، توسعه ی موسسات و بازارهای مالی ، یک امر سرنوشت ساز و اجتناب ناپذیر برای رشد کشورها می باشد . با گذشت زمان و روشن شدن هر چه بیشتر اهمیت توسعه ی بازارهای پولی و مالی و به ویژه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ، به عنوان عاملی موثر در حمایت از اقتصاد و در نهایت توسعه و رونق اقتصادی کشور ، ارزیابی عملکرد بانکها از جنبه کارایی ، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است . در زمینه کارایی بانکها ، مطالعات متعددی در خارج از کشور و تعداد محدودی نیز در داخل انجام شده است . لیکن در بین این مطالعات ، تعداد معدودی به مقایسه کارایی شعب یک بانک پرداخته اند و این درحالی است که ایجاد شبکه ای کارا از شعب ، یکی از راه کارهای اصلی در تنظیم برنامه های بهبود کارایی در سطح یک بانک می باشد ( رنجبر و همکاران ، 1388).

از سوی دیگر در بنگاه های اقتصادی ، مدیران در مقابل مقامات بالاتر و سایر اشخاص ذی نفع در ارتباط با بکارگیری منابع پاسخگو می باشند .

 

1-2- بیان مساله

بانک ها از ارکان اصلی اقتصاد در هر کشور محسوب می شوند .  با توجه به فرآیند جهانی شدن در سالهای اخیر اهمیت بانکها در کشورهای مختلف متفاوت می باشد بطوری که در برخی کشورها بانکها بخش قابل توجهی از بازارهای مالی را تشکیل می دهند . بانکها نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی دارند گلد اسمیت (1969) خاطرنشان می کند که رشد صنعت آلمان که اقتصاد آن برمبنای سیستم بانکی است به مراتب سریعتر از رشد صنعت انگلستان بوده است که اقتصاد آن مبتنی بر بازار است. در بحران مالی که در آگوست 2007 آغاز شد بانکها در کانون بحران قرار داشتند و با عدم ایفای تعهدات خود، خود و سایر بخش های اقتصاد را در معرض خطر ورشکستگی قرار دادند .بی شک در فضای رقابتی کنونی تنها بنگاه های اقتصادی می توانند در صحنه رقابت باقی بمانند که با استفاده از منابع و عوامل ، محصولات و خدماتی با کیفیت و قیمت مناسب ارائه نمایند و این به معنی کارایی هزینه و سود است. لذا انجام تحقیقاتی برای پی بردن به عوامل موثر بر کارایی سود شعب بانکها ضروری بنظر می رسد ، چرا که عملکرد کارا بانکها منجر به رشد و توسعه و رونق اقتصادی می گردد( جوادی ،1392) .

 

1-3- اهمیت موضوع

در شرایط فعلی با توجه به گستردگی شعب بانک ها در سراسر کشور ، ایجاد موسسات مالی و اعتباری جدید و بوجود آمدن رقابت بیش از پیش بین بانکها و اثرات تحریم های بین المللی ، موضوع کارایی بانکها از اهمیت ویژه ای برخوردار است بطوری که عملکرد صحیح و کارا بانکها  می تواند منجر به کارایی دیگر بخش های اقتصاد شود چراکه بانکها با  جذب سپرده های اشخاص و اعطای تسهیلات نقش عمده ای در تامین مالی دیگر بنگاه های اقتصادی دارند. با توجه به این که بخش عمده مراودات تجاری بانکها در شعب آنها صورت می گیرد عملکرد کارا و اطلاع از میزان کارایی شعب و عوامل موثر بر این کارایی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد تا ضمن نیل به اهداف از پیش تعیین شده بانک ، با جلوگیری از اتلاف منابع کمیاب در جهت تامین منافع اقتصاد ملی گام بردارند .

 

1-4- اهداف تحقیق

اهداف این پژوهش عبارتند از :

1- اندازه گیری کارایی سود شعب بانک سینا .

2- شناخت شعب ناکارا و ایجاد زمینه برای حرکت به سوی کارایی .

3- شناخت متغیرهای که بیشترین تاثیر را بر اندازه گیری شاخص کارایی سود دارند .

 

1-5- سوالات تحقیق

سوالاتی که در این پژوهش مطرح می شوند به شرح ذیل می باشد :

1- میزان کارایی سود هر یک از شعب بانک سینا چقدر می باشد ؟

2- چه متغیرهای بیشترین تاثیر را بر شاخص کارایی سود شعب بانک سینا دارند ؟

 

 

1-6- فرضیات تحقیق

فرضیات پژوهش به شرح ذیل می باشند :

فرضیه اول : بین تسهیلات شعب و کارایی سود شعب رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه دوم : بین سرمایه گذاری های  شعب و کارایی سود شعب رابطه معناداری وجود دارد .

فرضیه سوم : بین سپرده های نزد سایر بانکها  شعب و کارایی سود شعب رابطه معناداری وجود دارد .

فرضیه چهارم : بین قیمت نیروی کار  شعب و کارایی سود شعب رابطه معناداری وجود دارد .

فرضیه پنجم : بین قیمت سرمایه فیزیکی  شعب و کارایی سود شعب رابطه معناداری وجود دارد .

فرضیه ششم : بین قیمت سرمایه مالی  شعب و کارایی سود شعب رابطه معناداری وجود دارد .

تعداد صفحه :148

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com