پایان نامه روانشناسی گرایش مشاوره: پیش بینی سازگاری اجتماعی دانشجویان مجرد براساس طرحواره های ناسازگار اولیه

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

گروه آموزشی مشاوره

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی

گرایش مشاوره

عنوان :

پیش بینی سازگاری اجتماعی دانشجویان مجرد براساس طرحواره های ناسازگار اولیه

استاد راهنما :

دکتر بهمن بهمنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………….2

1-2- بیان مسئله……………………………………………………………………………………4

1-3- اهمیت وضرورت پژوهش………………………………………………………………..9

1-4- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………..12

1-5- سئوالات پژوهش………………………………………………………………………………..13

1-6- تعریف واژگان……………………………………………………………………………………14

1-6-1طرحواره های ناسازگار اولیه……………………………………………………………14

1-6-2سازگاری اجتماعی………………………………………………………………………….14

فصل دوم (پیشینه تحقیق )

2-1طرحواره………………………………………………………………………………………………16

تعریف طرحواره…………………………………………………………………………………………..16

ویژگی های طرحواره های ناسازگار اولیه………………………………………………………..17

ریشه های تحولی طرحواره ها ……………………………………………………………………….18

نیازهای هیجانی اساسی………………………………………………………………………………….18

تجارب اولیه زندگی…………………………………………………………………………………………19

خلق وخوی هیجانی……………………………………………………………………………………………………20

انواع طرحوارهای ناسازگار اولیه وحوزه های مربوطه………………………………………………….21

حوزه اول :بریدگی /طرد…………………………………………………………………………….21

رهاشدگی /بی ثباتی………………………………………………………………………………….22

بی اعتمادی /بدرفتاری……………………………………………………………………………….22

محرومیت هیجانی………………………………………………………………………………………23

نقص/شرم…………………………………………………………………………………………………….23

انزوای اجتماعی /بیگانگی…………………………………………………………………………….23

حوزه دوم :خودگردانی وعملکرد مختل………………………………………………………….23

وابستگی /بی کفایتی………………………………………………………………………………………24

آسیب پذیری نسبت به ضرر یا بیماری…………………………………………………………24

گرفتار /خودتحول نیافته …………………………………………………………………………………………..24

شکست…………………………………………………………………………………………………………25

حوزه سوم :محدودیت های مختل ……………………………………………………………………………25

استحقاق /بزرگ منشی……………………………………………………………………………………………….25

خویشتن داری /خودانضباطی ناکافی…………………………………………………………….26

حوزه چهارم :دیگر جهت مندی……………………………………………………………………..26

اطاعت……………………………………………………………………………………………………………27

ایثار ………………………………………………………………………………………………………………27

تأییدجویی /جلب توجه………………………………………………………………………………..28

حوزه پنجم :گوش به زنگی بیش از حد وبازداری ……………………………………….28

بدبینی /منفی گرایی……………………………………………………………………………………29

بازداری هیجانی…………………………………………………………………………………………29

معیارهای سرسختانه /عیب جویی افراطی…………………………………………………30

تنبیه…………………………………………………………………………………………………………..30

عملکرد طرحواره های ناسازگار اولیه …………………………………………………………30

تداوم طرحواره ……………………………………………………………………………………………30

بهبود طرحواره ………………………………………………………………………………………………31

طرحواره های شرطی درمقابل طرحواره های غیر شرطی …………………………….33

بیولوژی طرحواره های ناسازگار اولیه ……………………………………………………………34

سیستمهای مغزی درگیردرشرطی شدن ترس وحوادث آسیب زا…………………35

2-2سازگاری اجتماعی …………………………………………………………………………………..36

تعریف سازگاری اجتماعی……………………………………………………………………………….37

ملاکهای سازگاری اجتماعی…………………………………………………………………………….42

ویژگی های افراد دارای سازگاری اجتماعی ……………………………………………………43

رویکردهای مبتنی برسازگاری اجتماعی………………………………………………………….44

تاریخچه بررسی سازگاری اجتماعی……………………………………………………………….56

ابعاد سازگاری اجتماعی………………………………………………………………………………..57

سازگاری در خانواده ……………………………………………………………………………………..57

سازگاری درمدرسه……………………………………………………………………………………….58

سازگاری باهمسالان …………………………………………………………………………………….59

عوامل تاثیر گذار برسازگاری اجتماعی…………………………………………………………60

انواع ناسازگاری………………………………………………………………………………………….64

ناسازگاری اجتماعی……………………………………………………………………………………65

اختلالات سازگاری………………………………………………………………………………………66

عوامل مستعد کننده براختلال سازگاری…………………………………………………….68

2-3تحقیقات انجام شده درایران وخارج از ایران ……………………………………….72

فصل سوم (روش تحقیق)

3-1نوع مطالعه……………………………………………………………………………………………86

3-2جامعه ونمونه وروش نمونه گیری…………………………………………………….86

3-3ابزارجمع آوری داده ها…………………………………………………………………………86

– پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل…………………………………………………………..86

–پرسشنامه طرحواره یانگ………………………………………………………………………87

3-4روش اجرا……………………………………………………………………………………………90

3-5روش تجزیه وتحلیل داده ها ……………………………………………………………..90

فصل چهارم(یافته های تحقیق)

4-1آمار توصیفی……………………………………………………………………………………….92

4-2آمار استنباطی…………………………………………………………………………………….102

فصل پنجم (نتیجه گیری )

5-1پیشنهادات پژوهش………………………………………………………………………………112

5-2 محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………112

-فهرست منابع………………………………………………………………………………………………113

فهرست جداول

عنوان …………………………………………………………………………………………………صفحه

جدول 4-1 : میانگین وانحراف معیارسن وسال ورودی دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی…………………………………………………………………………………………….92

جدول 4-2: فراوانی ودرصد جنسیت دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی ………………………………………………………………………………………………………………92

جدول4-3 :فراوانی ودرصد رشته های مختلف تحصیلی ومقاطع تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی ……………………………………………………93

جدول 4-4: ضریب همبستگی پیرسون بین طرحواره ها درحوزه بریدگی/ طرد باسازگاری اجتماعی دردانشجویان………………………………………………………………………….95

جدول 4-5:ضریب همبستگی پیرسون بین طرحواره ها درحوزه خودگردانی وعملکرد مختل با سازگاری اجتماعی دردانشجویان ……………………………………………………..96

جدول 4-6:ضریب همبستگی پیرسون بین طرحواره ها درحوزه محدودیت های مختل باسازگاری اجتماعی دردانشجویان…………………………………………………………..97

جدول 4-7:ضریب همبستگی پیرسون بین طرحواره ها درحوزه دیگر جهت مندی باسازگاری اجتماعی دردانشجویان ………………………………………………………………97

جدول 4-8:ضریب همبستگی پیرسون بین طرحواره ها در حوزه گوش به زنگی بیش از حدوبازداری با سازگاری اجتماعی در دانشجویان………………………………………98

جدول 4-9:نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام برای پیش بینی سازگاری اجتماعی براساس طرحواره های ناسازگاراولیه ………………………………………………………………………..99

جدول 4-10:نتایج آزمون Tگروههای مستقل دانشجویان بومی وغیر بومی براساس طرحواره های ناسازگار اولیه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….102

 

چکیده فارسی

مقدمه:

سازگاری اجتماعی فرایندی است که افراد را قادر می سازد تارفتار دیگران را درک وپیش بینی کنند ،رفتار خودرا کنترل وتعاملات اجتماعی خودرا تنظیم کنند. درشکل گیری سازگاری اجتماعی عواملی چون شیوه های تربیتی ،ارزشها واعتقادات حاکم بر فرد وجامعه همسالان ،خانواده وآموزش وپرورش موثر هستند. همچنین با عواملی مانند وراثت ،محیط ،خانواده ،هویت جنسی ،عضویت گروهی درارتباط است، از جمله عواملی که در زمینه تاثیر بر سازگاری اجتماعی می تواند مورد بررسی قرار گیرد طرحواره های ناسازگار اولیه است، یعنی الگوهای هیجانی وشناختی خود آسیب رسانی که در ابتدای رشد وتحول ذهن شکل گرفته اند ودر سیر زندگی تکرار می شوند.

هدف :پژوهش حاضر با هدف پیش بینی سازگاری اجتماعی براساس طرحواره های ناسازگار اولیه دردانشجویان مجردانجام شده است.

روش : ابتدا لیست دانشجویان درحال تحصیل در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از مدیریت آموزش دانشگاه دریافت شد، سپس 200نفر از آنها به صورت تصادفی طبقه ای برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند. با تشریح اهداف پژوهش از مشارکت کنندگان خواسته شد تا دو پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ و سازگاری اجتماعی بل را تکمیل نمایند. پس از جمع آوری اطلاعات، برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمونهای همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه، آزمون T و نیز نرم افزار16SPSS استفاده شد.

نتایج :نتایج ضریب همبستگی پیرسون با P<0/05 نشان داد طرحواره های رهاشدگی /بی ثباتی ،بی اعتمادی /بد رفتاری ،محرومیت هیجانی ،نقص /شرم وانزوای اجتماعی /بیگانگی درحوزه بریدگی /طرد وطرحواره های وابستگی /بی کفایتی ،آسیب پذیری نسبت به ضرریا بیماری ،خودتحول نیافته /گرفتاری وشکست درحوزه خودگردانی وعملکرد مختل وطرحواره های استحقاق /بزرگ منشی وخویشتن داری وخودانضباطی ناکافی درحوزه محدودیت های مختل وطرحواره های اطاعت رابطه منفی ومعناداری با سازگاری اجتماعی وجود داردولی طرحواره ایثار درحوزه دیگر جهت مندی رابطه منفی ومعناداری با سازگاری اجتماعی وجود ندارد ونیز طرحواره های بازداری هیجانی ومعیار های سرسختانه درحوزه گوش به زنگی بیش از حد وبازداری رابطه منفی ومعناداری وجود داردوهمچنین نتایج با رگرسیون گام به گام (P<0/05,F=22/2) نشان دادکه طرحواره های اطاعت ،خویشتن داری / خودانضباطی ناکافی ،محرومیت هیجانی ،بازداری هیجانی واستحقاق /بزرگ منشی توان پیش بینی سازگاری اجتماعی را دارند ونتایج آزمون Tگروههای مستقل با P<0/05نشان داد که طرحواره های خودتحول نیافته /گرفتار ،بی اعتمادی /بدرفتاری وبازداری هیجانی دردانشجویان بومی وغیر بومی تفاوت معناداری وجود داردولی درسایر طرحواره ها دراین دوگروه تفاوت معنا داری وجود ندارد .

نتیجه گیری : در میان تمام طرحواره های ناسازگار اولیه ، طرحواره های اطاعت ،خویشتن داری وخودانضباطی ناکافی ،محرومیت هیجانی ،شکست ،بازداری هیجانی واستحقاق /بزرگ منشی می توانند میزان سازگاری اجتماعی را پیش بینی کنند.
مقدمه

سازگاری را فرایندی پیوسته تعریف کرده اند که درآن ،تجارب یادگیری اجتماعی شخص توانایی ومهارتهایی فراهم می سازد که از طریق آن می توان به ارضای نیازها پرداخت (گودشتاین ولانیون[1] ،1995). سازگاری را مفهومی عام می دانند که همه راهبردهای اداره کردن موقعیت های استرس زای زندگی ،اعم از تهدیدات واقعی وغیر واقعی را شامل می شود .هرگاه تعادل جسمی وروانی فرد به گونه ای دچار اختلال شود که ناخوشایندی به وی دست دهد ،برای ایجاد توازن نیازمند به کار گیری نیروهای درونی وحمایت خارجی است . اگر دربه کارگیری سازو کارهای جدید موفق شود ومسئله را به نفع خود حل کند، فرایند سازگاری ایجاد شده است(رحیم نیا ورسول نیا ،1385) .ابعاد سازگاری شامل سازگاری اجتماعی ،عاطفی ،جسمانی واخلاقی است که در راس همه ، سازگاری اجتماعی قرار دارد ؛ به طوری که این سازگاری پیش درآمد رسیدن به سازگاری عاطفی واخلاقی تلقی می شود. (مظاهری وهمکاران ،1385).

درحوزه شناخت درمانی، بک[2] (1967)دراولین نوشته هایش به مفهوم طرحواره اشاره کرد . بااین حال دربافت روانشناسی وروان درمانی ،طرحواره به عنوان هر اصل سازمان بخش کلی درنظر گرفته می شود که برای درک تجارب زندگی فرد ضروری است.یکی از مفاهیم جدی وبنیادین حوزه روان درمانی ،این است که بسیاری از طرحواره ها دراوایل زندگی شکل می گیرند و به حرکت خود ادامه می دهند وخودشان را به تجارب بعدی زندگی تحمیل می کنند ،حتی اگر هیچ گونه کاربرد دیگر نداشته باشند(بک،1967)

این مسئله همان چیزی است که گاهی اوقات به عنوان نیاز به هماهنگی شناختی از آن یاد می شود ،یعنی حفظ دیدگاهی باثبات درباره خودیا دیگران ،حتی اگر این دیدگاه نادرست یا تحریف شده باشد .با این تعریف کلی ،طرحواره می تواند مثبت یا منفی،سازگار یا ناسازگار باشد ؛ همچنین می تواند دراوایل زندگی یا درسیر بعدی زندگی شکل بگیرد(یانگ ،گلوسکو وویشار[3]،2003)

طرحواره های ناسازگار اولیه ،الگوهای هیجانی وشناختی خود- آسیب رسانی هستند که در ابتدای رشد وتحول ذهن، شکل گرفته اند ودر سیر زندگی تکرار می شوند.این طرحواره ها به 5 حوزه تقسیم شده اند که هر حوزه شامل چند طرحواره می باشد ازجمله: 1- حوزه طردوبریدگی [4]شامل طرحواره های رهاشدگی / بی ثباتی ،بی اعتمادی / بدرفتاری ،محرومیت هیجانی ،نقص / شرم وانزوای اجتماعی / بیگانگی 2-حوزه خودگردانی وعملکرد مختل[5] شامل طرحواره های وابستگی / بی کفایتی،آسیب پذیری نسبت به ضرریا بیماری ،خودتحول نیافته /گرفتار،شکست3-حوزه محدودیتهای مختل[6] شامل طرحواره های استحقاق / بزرگ منشی ،خویشتن – داری وخود- انضباطی ناکافی 4-حوزه دیگر جهت مندی [7] شامل طرحواره های اطاعت ،ایثار ،پذیرش جویی / جلب توجه 5- حوزه گوش به زنگی بیش از حد وبازداری[8] نیز شامل طرحواره های منفی گرایی / بدبینی ،بازداری هیجانی ،معیارهای سرسختانه / عیب جویی افراطی وتنبیه می باشد(یانگ ،کلوسکووویشار،2006)

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 124

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

Previous Entries پایان نامه روانشناسی گرایش مشاوره: تدوین و آزمون مدل انگیزشی برای تصمیم به ترک یا ادامه تحصیل دانش آموزان پسر پایه اول دبیرستان مناطق روستایی شهرستان اقلید Next Entries پایان نامه روانشناسی گرایش مشاوره: بررسی مقایسه‌ی دغدغه‌های شغلی پرستاران در بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم ‌پزشكی شهر اصفهان