پایان نامه روانشناسی گرایش عمومی: رابطه تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمسار

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد روانشناسی “MA”

گرایش عمومی

موضوع:

رابطه تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد

استاد راهنما:

دکتر عباس روحانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:
چکیده 1

فصل اول: کلیات پژوهش… 2

مقدمه. 3

بیان مسئله. 5

اهمیت و ضرورت پژوهش… 7

اهداف پژوهش… 9

فرضیه‏های تحقیق.. 9

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 10

فصل دوم: پیشینه پژوهش… 12

هوش… 13

معنویت… 14

هوش معنوی و مؤلفه های آن. 16

مؤلفه های هوش معنوی در اسلام. 23

رشد هوش معنوی.. 25

هوش معنوی و سلامت روانی.. 28

مقایسه هوش معنوی با هوشهای دیگر. 29

مفهوم تاب آوری.. 31

تاب آوری چیست؟. 32

روانشناسی انعطاف پذیری یا تاب آوری.. 34

تعاریف دیگر از انعطاف پذیری یا تاب آوری.. 35

ویژگی های افراد دارای تاب آوری.. 36

روش های ایجاد تاب آوری در افراد. 37

دیدگاه های مربوط به تاب آوری.. 38

نقش محیط در تاب آوری.. 43

سلامت روان. 47

تعریف سلامت روان. 48

عوامل مؤثر بر سلامت روان. 50

سلامت روان در مکاتب مختلف… 51

نظریه های سلامتروان. 57

بازنگری پژوهش ها 62

فصل سوم: روش شناسی پژوهش… 68

مقدمه. 69

جامعه آماری.. 69

حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 69

خصوصیات آزمودنی ها 70

طرح پژوهش… 70

ابزار پژوهش… 71

نحوه انجام پژوهش… 74

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 75

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش… 76

الف) یافته های توصیفی.. 77

ب) یافته های استنباطی مربوط به فرضیه های پژوهش… 79

ج) یافته های جانبی.. 81

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 83

بحث و نتیجه گیری.. 84

محدودیت های پژوهش… 89

پیشنهادات پژوهش… 90

منابع. 91

پیوست ها 102

چکیده لاتین.. 109

 

فهرست جداول

جدول 2-1: مقایسه هوش معنوی و هوش متعارف… 31

جدول 3-1: توزیع دانشجویان برحسب جنسیت… 70

جدول 3-2: توزیع دانشجویان برحسب وضعیت تاهل.. 70

جدول4-1: میانگین و انحراف معیار تاب آوری، هوش معنوی و سلامت روان دانشجویان. 77

جدول4-2: میانگین و انحراف معیار تاب آوری، هوش معنوی و سلامت روان دانشجویان دختر و پسر  78

جدول4-3: میانگین و انحراف معیار تاب آوری، هوش معنوی و سلامت روان دانشجویان مجرد و متاهل  78

جدول 4-4: رابطه تاب آوری با سلامت روان دانشجویان. 79

جدول 4-5: رابطه هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان. 80

جدول4-6: ربطه چندگانه بین تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان. 80

جدول4-7: نتایج تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) هوش معنوی، تاب آوری و سلامت روان دانشجویان دختر و پسر  81

جدول4-8: نتایج تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) هوش معنوی، تاب آوری و سلامت روان دانشجویان متاهل و مجرد 82

 

چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد بود. نمونه پژوهش شامل 225 نفر از دانشجویان بود که به صورت خوشه ایی چند مرحله ای انتخاب شدند و به ابزارهای پژوهش که عبارت بودند از پرسشنامه تاب آوری کونور و دیویدسون (2003)، پرسشنامه هوش معنوی امرام و درایر (2007) و پرسشنامه سلامت ­روان 25-SCL پاسخ دادند. طرح پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. برای تحلیل داده­ها از روش­های آماری ضریب همبستگی ساده پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که بین تاب آوری با سلامت روان دانشجویان رابطه مثبت معناداری وجود دارد و بین هوش معنوی با سلامت روان رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون نشان داد بین تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان رابطه چند گانه وجود دارد و هوش معنوی بهترین پیش بینی کننده سلامت روان دانشجویان می باشد.

 

مقدمه
بدون شک کسب علم مهمترین و زیر بنایی ترین فعالیت های انسان است که نقش بسیار اساسی در زندگی فرد و همچنین، ایجاد فرهنگ و تمدن و پیشرفت وی دارد. توانایی کسب علم از پیشرفته ترین و ضروری ترین توانمندی یا فعالیت های پیچیده و عالی ذهن انسان است که اساس پیشرفت علمی وی را فراهم نموده و موجب شده تا به تمدن پیشرفته ای دست یابد. شرایط محیطی و فردی در تسهیل این مقوله نقش بسزایی دارند (شاوران و همکاران،1387).

دانشجویان از اقشار مستعد و برگزیده جامعه و سازندگان آینده کشور خویش هستند و سطح سلامت و کیفیت زندگی آنها تاثیر بسزای در یادگیری و افزایش آگاهی علمی و موفقیت تحصیلی شان خواهد داشت. دانشجویان به دلیل موقعیت اجتماعی- روانی که دارند زندگی پر چالشی را تجربه می نمایند (حلاجانی، 1389).

در دانشجویان که قشر پویا و زیر بنایی علمی جامعه هستند مسئله سلامت روان[1] یک مسئله مهم و جدی است و سلامت روان جنبه ای از مفهوم كلی سلامت جسمی، روانی و اجتماعی است كه علیرغم تلاش هایی كه از سوی پیشگامان سلامت روانی در جهان به منظور تأمین هر چه بیشتر سلامتی انسان ها به عمل آمده است هنوز معیار قاطعی در زمینة تعریف و مصداق كامل سلامتی روانی در افراد وجود ندارد. سلامت روانی علاوه بر بدن سالم، به محیط و شرایط زندگی سالم نیاز دارد (خدا رحیمی، 1374).

سلامت ­روان در تحول شخصیت واحد نقش بنیادین دارد. تصور تحول موزون انسان بدون وجود سلامت­ روان غیر ممکن است. بی­ شک عوامل متعددی بر سلامت­ روان تأثیر می ­گذارند که فهرست کردن همه­­ی آنها دشوار است، چرا که وجود تفاوت­های فردی ممکن است به تنوع در عوامل مؤثر بر سلامت­ روان بیا­نجامد. با این ­حال یافته­های حاصل از پژوهش­ها در زمینه­های زیست شناسی و علوم ­اجتماعی دانش ما را درباره­ی عواملی که ممکن است سلامت ­روان را تحت تأثیر قرار دهند وسعت بخشیده­اند (برنا و سواری،1387).

سلامت روان مفهوم چند بعدی می باشد و با ابعاد گوناگون شناختی، اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی در تعامل است. دو متغیری که در این پژوهش ارتباط آن ها با سلامت روان در دانشجویان بررسی می گردد، تاب آوری[2] از ابعاد روانشناختی و هوش معنوی[3] از بعد معنویات است.

تاب‌آوری در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم پا به عرصه ادبیات روانشناسی تحولی نهاد و انقلابی نو در نحوه نگرش ایجاد نمود و جایگاه ویژه‌ای در حوزه‌های روانشناسی تحول، روانشناسی خانواده و بهداشت روانی یافته است. به ‌طوری که هر روز بر شمار پژوهش‌های مرتبط با این سازه  افزوده می‌شود (حسینی،1391).

در سال های اخیر تاب آوری یکی از متغیر های نوین مهم در امر محیط های تحصیلی و شغلی محسوب می شود که شناسایی این سازه بینشی دگرگون و امیدوار کننده ایجاد نموده و به قابلیت تطابق انسان در مواجه با بلایا یا فشارهای جانکاه، غلبه یافتن و حتی تقویت شدن بوسیله آن اشاره می نماید. این خصیصه با توانایی درونی شخص و مهارت های اجتماعی و تعامل با محیط حمایت می شود، توسعه می یابد و به عنوان یک ویژگی مثبت متبلور می گردد (دینر[4] و همکاران، 2009، به نقل از فقیهی،1391).

از طرفی نیز هوش معنوی متغیر دیگری است که در این پژوهش ارتباط آن با سلامت روان دانشجویان بررسی می گردد. معنویت، نیاز فرا رفتن از خود در زندگی روزمره و یکپارچه شدن با کسی غیر از خود فرد است. این آگاهی ممکن است منجر به تجربه­ای فراتر از خود ­شود (کرچتون[5]،2008).

در برخی دیدگاه‌ها بر جنبه‌های عاطفی و رفتاری هوش معنوی تأکید شده است. هوش معنوی به‌ عنوان انتخاب بین روح و نفس و هم‌ چنین، به ‌عنوان داشتن عملکرد عاقلانه و توأم با عطوفت همراه با حفظ صلح درونی و بیرونی در هر شرایطی تعریف شده است. در این‌گونه تعاریف بر جنبه‌های تعالی‌جویانه، درستکارانه و مهرورزانه‌ی هوش معنوی تأکید گردیده است (مرعشی، 1390).

بنابراین بنا به آنچه گفته شد جامعه دانشجویی با توجه به اینکه زیربنای علمی و توسعه علمی کشور می باشد پژوهش در راستای بررسی عواملی که با سلامت روان ارتباط دارد و زمینه آن را تسهیل می کند، می تواند گام مهمی در فراهم آوردن جامعه علمی با صلابت باشد. لذا پژوهش در راستای رابطه ابعاد شناختی و معنوی با سلامت روان دانشجویان می باشد.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 118

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

Previous Entries پایان نامه روانشناسی گرایش عمومی: مقایسه تأثیر درمان های نگهدارنده متادون و بوپرنورفین بر عملکردهای شناختی نقش تعدیل کنندگی دوز مصرفی Next Entries پایان نامه روانشناسی گرایش عمومی: رابطه پایبندی مذهبی با رضامندی زناشویی زوجین دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات کرمانشاه در سال تحصیلی 92-93