پایان نامه روانشناسی گرایش علم اطلاعات و دانش شناسی: بررسی رابطه بین ابعاد نگرش اینترنتی و اضطراب چندبعدی کتابخانه ای دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه شیراز

پایان­ نامه­ی کارشناسی ارشد رشته ­ی روانشناسی

گرایش علم اطلاعات و دانش شناسی

عنوان:

بررسی رابطه بین ابعاد نگرش اینترنتی و اضطراب چندبعدی کتابخانه ­ای دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز

استاد راهنما:

دکتر عبدالرسول جوکار

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول : مقدمه

1-1- کلیات ……………………………………………………………………………………………………………………………. 2

1-2- بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-3- اهمّیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………. 5

1-4- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………. 6

 

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1- مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………………………. 9

2-1-1-اضطراب…………………………………………………………………………………………………………………. 9

2-1-1-1- ابعاد اضطراب…………………………………………………………………………………………….. 12

2-1-2- اضطراب کتابخانه­ای…………………………………………………………………………………………….. 13

2-1-3- اضطراب چند بعدی کتابخانه­ای…………………………………………………………………………. 17

2-1-4- نگرش……………………………………………………………………………………………………………………. 20

2-1-4-1- منشاء ‌اولیه نگرش…………………………………………………………………………………….. 20

2-1-4-2- تعریف های مربوط به نگرش……………………………………………………………………. 20

2-1-4-3-تعریف سه عنصر نگرش…………………………………………………………………………….. 22

2-1-5- نگرش اینترنتی……………………………………………………………………………………………………. 25

2-3- مرور پیشینه…………………………………………………………………………………………………………………… 30

2-3-1- تحقیقات انجام شده در ایران……………………………………………………………………………… 31

2-3-2- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور………………………………………………………………. 36

2-4- جمع­بندی پیشینه…………………………………………………………………………………………………………. 42

2-5- سؤالات پژوهش …………………………………………………………………………………………………………… 42

2-6- تعاریف مفهوم…………………………………………………………………………………………………………………. 44

2-7- تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………………………… 44

 

فصل سوم : روش­شناسی تحقیق

3-1- روش تحقیق و جامعه آماری

3-2- شرکت­کنندگان در پژوهش و روش نمونه گیری……………………………………………………….. 46

3-3- ابزار پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………. 47

3-3- 1- پرسشنامه اضطراب چندبعدی کتابخانه­ای……………………………………………………….. 48

3-3- 1- 1- روایی پرسشنامه اضطراب چندبعدی کتابخانه­ای………………………………… 49

3-3- 1- 2- پایایی پرسشنامه اضطراب چندبعدی کتابخانه­ای………………………………… 52

3-3- 2- پرسشنامه نگرش اینترنتی………………………………………………………………………………… 52

3-3- 2- 1- روایی پرسشنامه نگرش اینترنتی…………………………………………………………. 53

3-3- 2- 2- پایایی پرسشنامه نگرش اینترنتی…………………………………………………………. 55

3-4- روش اجرا………………………………………………………………………………………………………………………. 55

3-5- شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………………….. 5

فصل چهارم : یافته­های پژوهش

4-1- یافته­های توصیفی پژوهش…………………………………………………………………………………………… 58

4-2- یافته­های استنتاجی تحقیق…………………………………………………………………………………………. 59

4-2- 1- رابطه بین ابعاد نگرش اینترنتی با اضطراب چندبعدی کتابخانه­ای………………. 60

4-2- 2- پیش­بینی بعد راحتی و اعتماد به­نفس در هنگام استفاده

ازکتابخانه بر مبنای ابعاد نگرش اینترنتی………………………………………………………………………. 62

4-2- 3- پیش­بینی بعد اضطراب عمومی کتابخانه­ای و فرایند جست­وجوی

اطلاعات بر مبنای ابعاد نگرش اینترنتی…………………………………………………………………………. 63

4-2- 4- پیش­بینی بعد موانع در ارتباط با کارکنان بر مبنای

ابعاد نگرش اینترنتی………………………………………………………………………………………………………… 64

4-2- 5- پیش­بینی بعد درک اهمیت استفاده از کتابخانه

بر مبنای ابعاد نگرش اینترنتی ………………………………………………………………………………………… 65

4-2- 6- پیش­بینی بعد راحتی با فن آوری موجود در کتابخانه

بر مبنای ابعاد نگرش اینترنتی………………………………………………………………………………………… 66

4-2- 7- پیش­بینی بعد راحتی با کتابخانه به عنوان یک مکان فیزیکی

بر مبنای ابعاد نگرش اینترنتی ………………………………………………………………………………………… 67

4-3- یافته­های جانبی پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. 68

 

فصل پنجم : بحث و نتیجه­گیری

5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… 70

5-2- رابطه ابعاد نگرش اینترنتی و اضطراب چندبعدی کتابخانه­ای……………………………………. 71

5-3- پیش­بینی بعد راحتی و اعتماد به­نفس در هنگام استفاده از

کتابخانه بر اساس ابعاد نگرش اینترنتی………………………………………………………………………………… 74

5-4- پیش­بینی بعد اضطراب عمومی کتابخانه­ای و فرایند جست وجوی

اطلاعات بر اساس ابعاد نگرش اینترنتی………………………………………………………………………………… 75

5-5- پیش­بینی بعد موانع در ارتباط با کارکنان کتابخانه بر اساس

ابعاد نگرش اینترنتی……………………………………………………………………………………………………………….. 77

5-6- پیش­بینی بعد درک اهمیت استفاده از کتابخانه بر اساس

ابعاد نگرش اینترنتی…………………………………………………………………………………………………………………. 78

5-7- پیش­بینی بعد راحتی با فن­آوری موجود در کتابخانه بر اساس

ابعاد نگرش اینترنتی……………………………………………………………………………………………………………….. 79

5-8- پیش­بینی بعد راحتی با کتابخانه به عنوان یک مکان فیزیکی

بر اساس ابعاد نگرش اینترنتی……………………………………………………………………………………………….. 80

5-9- یافته­های جانبی پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 82

5-10- کاربرد نظری و عملی تحقیق……………………………………………………………………………………… 83

5-11- پیشنهادهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 84

5-12- پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………………………………………………….. 85

5-13- نتیجه­گیری …………………………………………………………………………………………………………………. 86

 

فهرست منابع

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………. 87

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………… 91

 

فهرست جدول‌ها

جدول شماره 3-1 جنسیت، تعداد و درصد آزمودنی­ها……………………………………………………………… 47

جدول شماره 3-2 نتایج حاصل از تحلیل گویه­­های مقیاس اضطراب چندبعدی…………………….. 50

جدول شماره 3-3 ضرایب آلفای کرونباخ برای ابعاد پرسشنامه اضطراب چندبعدی……………….. 52

جدول شماره 3-4 نتایج حاصل از تحلیل گویه­های مقیاس نگرش اینترنتی…………………………… 54

جدول شماره 3-5 ضرایب آلفای کرونباخ برای ابعاد پرسشنامه نگرش اینترنتی………………………………………………………… 55

جدول شماره 4-1میانگین و انحراف معیار نمرات آزمودنی­ها در ابعاد متغیر نگرش………………. 59

جدول شماره 4-2 میانگین و انحراف معیار نمرات آزمودنی­ها در ابعاد
متغیر اضطراب چندبعدی کتابخانه­ای ………………………………… 59

جدول شماره 4-3 ماتریس همبستگی ابعاد نگرش اینترنتی و اضطراب چندبعدی……………….. 61

جدول شماره 4-4 رگرسیون بعد راحتی و اعتماد به­نفس درهنگام استفاده از
کتابخانه بر روی ابعاد نگرش اینترنتی…………………………………………….. 62

جدول شماره 4-5 رگرسیون بعد اضطراب عمومی کتابخانه و فرایند جستجوی
اطلاعات بر روی ابعاد نگرش اینترنتی………………………………………………………………………………………… 63

جدول شماره 4-6 رگرسیون بعد موانع در ارتباط با کارکنان کتابخانه بر روی
ابعاد نگرش اینترنتی…………………………………………………………………………………………………………………….. 64

جدول شماره 4-7 رگرسیون بعد درک اهمیت استفاده از کتابخانه بر روی ابعاد نگرش
اینترنتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 65
جدول شماره 4-8 رگرسیون بعد راحتی با فن­آوری موجود در کتابخانه
بر روی ابعاد نگرش اینترنتی………………………………………………………………………………………………………… 66

جدول شماره 4-9 رگرسیون بعد راحتی با کتابخانه به عنوان یک مکان فیزیکی
بر روی ابعاد نگرش اینترنتی 67

جدول شماره 4-10 مقایسه عملکرد دختر و پسر در متغیر اضطراب چندبعدی…………………….. 68

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین ابعاد نگرش اینترنتی و اضطراب چندبعدی کتابخانه­ای بوده است که در آن نگرش اینترنتی به عنوان متغیر پیش­بین و اضطراب چندبعدی کتابخانه­ای به­عنوان متغیر ملاک در نظر گرفته شد. جامعه آماری پژوهش شامل 229 نفر ( 139 دختر و 90 پسر) از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز بوده است که در سال تحصیلی 91-1390 مشغول به تحصیل بودند. روش نمونه­گیری، روش طبقه­ای خوشه­ای انتخاب شد و توسط مقیاس­های اضطراب چندبعدی کتابخانه­ای ون کمپن(2003) و مقیاس نگرش اینترنتی تسائی (2001) مورد ارزیابی گرفتند. پایایی پرسشنامه­ها به روش آلفای کرونباخ و روایی آن­ها به شیوه تحلیل گویه، تعیین شد. نتایج بیانگر روایی و پایایی مطلوب پرسشنامه­ها بود. یافته­های حاصل از رگرسیون چندگانه نشان داد که الف) بعد نظارت در هنگام استفاده از اینترنت پیش­بینی کننده مثبت بعد راحتی و اعتمادبه­نفس در هنگام استفاده از کتابخانه می­باشد. ب) بعد عاطفی و بعد رفتاری، پیش­بینی کننده مثبت بعد اضطراب عمومی کتابخانه­ای می­باشند. ج) بعد نظارت در هنگام استفاده از اینترنت پیش­بینی­کننده مثبت بعد موانع در ارتباط با کارکنان کتابخانه می­باشد. د) بعد عاطفی پیش­بینی­کننده مثبت بعد راحتی با فن­آوری موجود در کتابخانه می­باشد. ه) بعد نظارت در هنگام استفاده از اینترنت پیش­بینی­کننده منفی و بعد رفتاری پیش­بینی­کننده مثبت بعد راحتی با کتابخانه به عنوان یک مکان فیزیکی با کتابخانه می­باشد. علاوه بر این، نتیجه دیگر نیز نشان داد که نمرات راحتی و اعتمادبه­نفس در هنگام استفاده از کتابخانه در پسران بیشتر از دختران است.

مقدمه

در سال­های اخیر رایانه و فن آوری­های اطلاعات از جمله اینترنت، رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. به این ترتیب آشنایی با اینترنت به­ سرعت به یک مهارت اساسی برای انجام وظایف بسیاری، تبدیل شده است. فن آوری اطلاعات در تغییر شکل دادن به خدماتی که کتابخانه­ها ارائه می­دهند، نقش مؤثّری داشته است. به­طوری که ورود این فن آوری­ها به کتابخانه بر روش استفاده از منابع کتابخانه­ای تاثیر عمده­ای می­گذارد. سرعت بی سابقه در تغییرات فن آوری به گسترش نقش کتابخانه­های دانشگاهی از طریق توسعه شبکه های اطلاع رسانی رقومی[1] و خدمات الکترونیکی، کمک فراوانی کرده است ( جیائو و آنوگبوزی[2]، 2004).

فن آوری­های اطلاعاتی به طرز چشمگیر و با سرعت زیادی نه تنها شیوه ارتباطات انسانی، بلکه بر واسطه­های آموزش و یادگیری، تاثیر گذاشته است ( هویک[3]2000). اینترنت به عنوان محصول انقلاب صنعتی چهارم در تاریخ بشریت شناخته شده است ( عرفان منش، 2011). کرچ[4] و کراچفیلد(1948؛ به نقل از شریفی، 1381 ) نگرش را سازمان پایدار فرایندهای انگیزشی، عاطفی، ادراکی و شناختی در ارتباط با برخی از جنبه­های دنیای فرد تعریف کرده است. لذا، نگرش ایتنرنتی[5] را می­توان گرایش یا پیش­زمینه برای پاسخ منفی یا مثبت به اینترنت تعریف کرد. در قرن 21، نگرش شهروندان نسبت به استفاده و یادگیری اینترنت، در توسعه اقتصادی و آموزشی جامعه، تعیین­کننده است. نگرش اینترنتی دانشجویان ممکن است بر استقبال آنان از فعالیت­های اینترنت مدار در آینده تاثیر بگذارد ( تسائی[6]، 2001).

اگرچه دانشجویان در عصر اطلاعات به طور مساوی تقاضای افزایش مهارت استفاده از رایانه و اینترنت را نمی­کنند، اما امروز سواد اینترنتی به طور فزاینده­ای در حال تبدیل شدن به یک دروازه برای موفقیت تحصیلی آن­هاست (جیائو و آنوگبوزی[7]، 2004 ). پیشرفت­هایی که در محیط­های آموزشی امروز به­وجود آمده در کنار ورود انواع فن آوری­ها وتغییر در برنامه و شیو­ه­های آموزشی و نیازها و توقعات استادان و دانشجویان، باعث شده است دانشجویان برای انجام تکالیف، پیشرفت در رشته و کسب موفقیت، کارهای متفاوتی نسبت به گذشته انجام دهند. به عنوان، مثال شرکت دادن دانشجویان در بحث­های کلاسی و انجام گزارش­ها و تکالیف درسی موجب می­شود دانشجویان به دنبال اطلاعات و منابع اطلاعاتی بیشتری باشند. این اطلاعات را امروزه می­توان از طریق کتابخانه­ها، اینترنت و نظام­های اطلاعاتی کسب کرد. ولی نتایج تحقیقات مختلف در رابطه با استفاده دانشجویان از این نظام­ها و مراکز اطلاعاتی، نشان داده است که تمامی دانشجویان نمی­توانند در این امر موفق بوده و نیازهای اطلاعاتی خود را تامین کنند. از جمله دلایل مهم عدم موفقیت جست وجوگران آن است که آنان هنگام استفاده از این مراکز و نظام­ها دچار نوعی احساس ناخوشایند شده که اصطلاحاً آن را اضطراب می­نامند. ایجاد این اضطراب می­تواند دارای علل مختلف بوده و با متغیر­های مختلف شخصیتی-محیطی رابطه داشته و همچنین دارای تاثیرات منفی بی­شماری نیز باشد (پشوتنی زاده، 1390).

كتابخانه دانشگاهی برای برخی دانشجویان محل امنی برای تحقیق و مطالعه به شمار می­آید، اما برای برخی دیگر زمینه­های اضطراب را ایجاد می­کند، به­طوری كه می­تواند در استفاده موفقیت آمیز آن­ها از كتابخانه تأثیر سوء بگذارد. این اضطراب اولیه در استفاده از كتابخانه، می­تواند منشأ ایجاد اضطراب بیشتر برای دانشجویان باشد و به استفاده غیرمفید از كتابخانه منجر شود ( ملون[8]، 1986). لذا، اضطراب کتابخانه­ای[9] را می­توان ترس و اضطراب در هنگام استفاده از کتابخانه و یا حتی هنگام تفکر درباره کتابخانه تعریف کرد ( ملون، 1986). اضطراب کتابخانه­ای دارای ابعادی است که آن­را اضطراب چندبعدی کتابخانه­ای[10] می­نامند. اضطراب می تواند به طور مستقیم بر کمیت و کیفیت پژوهش کتابخانه­ای کابران نیز تأثیرات منفی داشته باشد (ون کمپن[11]، 2003). اگرچه اضطراب کتابخانه­ای ممکن است کاربران تمامی انواع کتابخانه­ها را تحت تاثیر قرار دهد، ماهیت این اضطراب تاکنون بیشتر در محیط­های علمی و دانشگاهی و در میان کاربران کتابخانه­های دانشگاهی مورد مطالعه بوده است (جیائو و آنوگبوزی، 2002).
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 123

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

Previous Entries پایان نامه روانشناسی گرایش علم اطلاعات و دانش شناسی: مقایسه بهره وری علمی پژوهشگران ایرانی در رشته های مختلف بر اساس شاخص های سرانه انتشار و نرخ انتشار دربازه زمانی 1991-2011 Next Entries پایان نامه ارشد رشته فناوری اطلاعات: طراحی الگوی ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سازمان های خدماتی