پایان نامه روانشناسی گرایش تحقیقات آموزشی: بررسی ظرفیت پژوهشی از دیدگاه معلمان و نیازسنجی آموزش پژوهش معلمان ابتدایی شهر مشهد

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشکده ی علوم تربیتی و روانشناسی

گروه علوم تربیتی

پایان نامه دوره كارشناسی ارشد رشته روانشناسی

گرایش تحقیقات آموزشی

عنوان :

بررسی ظرفیت پژوهشی از دیدگاه معلمان و نیازسنجی آموزش پژوهش معلمان ابتدایی شهر مشهد

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر کارشکی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

1-1) بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………….. 2
1-2) اهمیت و ضرورت پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….. 5
1-3) هدف های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………. 5
­1-4) سؤالات پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………….. 6
1-4-1) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش …………………………………………………………………………… 6
1-4-2) تعاریف مفهومی …………………………………………………………………………………………………………………. 6
1-4-3) تعاریف عملیاتی …………………………………………………………………………………………………………………… 7
                                                               فصل دوم: پیشینه پژوهش
2-1) پیشینه نظری ………………………………………………………………………………………… 9
2-1-1) تاریخچه ی توجه به پژوهشگری معلم ………………………………………………………………………………………. 9
2-1-2) اهمیّت و ضرورت توجه به پژوهشگری معلمان …………………………………………………………………………… 10
2-1-2) اهمیت توسعه ی ظرفیت پژوهشی معلمان …………………………………… 13
2-1-3) ظرفیّت پژوهشی و توسعه ی حرفه ای معلمان …………………………………………. 18
2-1-4) توسعه ی ظرفیت پژوهشی از طریق آموزش پژوهش ………………………………… 19
2-1-5) نیازسنجی آموزش پژوهش به معلمان ……………………………………………………………………………………….. 20
2-1-6) الگوی نیازسنجی مبتنی بر شایستگی …………………………………………………………………………………………. 23
2-2) پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………… 25
2-3) جمع بندی پیشینه …………………………………………………………………………………………………………………….. 34
                                                                       فصل سوم: روش پژوهش
3-1) روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………….. 37
3-2) جامعه آماری   ………………………………………………………………………………………………………………………….. 37
3-3) روش نمونه گیری   ……………………………………………………………………………………………………………………. 37
3-4) ابزار جمع آوری اطلاعات   ………………………………………………………………………………………………………… 39
3-5) شیوه ی اجرای پژوهش   ……………………………………………………………………………………………………………. 45
3-6) شیوه ی تحلیل داده ها   ………………………………………………………………………………….. 45
                                                             فصل چهارم: یافته های پژوهش
4-1) یافته های توصیفی   ……………………………………………………………………. 49
4-2) یافته های استنباطی   …………………………………………………………………………………… 51
4-2-1)ظرفیت پژوهشی   ……………………………………………………………………………… 51
4-2-2) نیازسنجی آموزش پژوهش   …………………………………………………………..                                                                                                           54
4-2-3)هدف گذاری برنامه های پژوهشی معلمان   ……………………………………………………………………………….. 62
صفحه
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1) نتایج مربوط به ظرفیت پژوهشی ………………………………………………………………………………………………………….. 65
5-2) نتایج مربوط به نیازسنجی آموزش پژوهش…………………………………………………………………………………………….. 67
5-3) نتایج مربوط به هدف گذاری برنامه های پژوهشی …………………………………………………………………………………. 69
5-4) محدودیت های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………… 69
) پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 5-5 70
5-6-1)پیشنهادات کاربردی ……………………………………………………………………………………………………………………. 70
5-6-2) پیشنهادات پژوهشی ……………………………………………………………………………… 71
منابع
منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 73
پیوست
پیوست 1) پرسشنامه ظرفیت پژوهشی معلمان …………………………………………………………………………………………….. 82
پیوست 2) پرسشنامه تعیین نیازهای آموزش پژوهش به معلمان ……………………………………………………………………… 84
پیوست 3) چک لیست مصاحبه با متخصصان پژوهش و معلمان خبره …………………………………………………………….. 86
                          فهرست جدول ها  
جدول3-1 : توزیع فراوانی معلمان زن و مرد مقطع ابتدایی ……………………………………………………………………………… 37
جدول3-2 : توزیع فراوانی معلمان زن و مرد نواحی1و2و3 مشهد ………………………………………………………………….. 38
جدول3-3 : اطلاعات توصیفی از فعالیت­های پژوهشی معلمان ……………………………. 38
جدول 3-4 : آزمون کفایت نمونه برداری برای مؤلفه­ی انگیزه پژوهشی …………… 39
جدول 3-5 : درصد تبیین واریانس عوامل پرسشنامه انگیزه پژوهش …………………………….. 40
جدول 3-6 : تحلیل اکتشافی پرسشنامه انگیزش پژوهشی ………………………………. 40
جدول 3-7 : عوامل حاصل از تحلیل اکتشافی و تأییدی پرسشنامه محیط آموزشی و پژوهشی …………………………… 41
جدول3-8: آزمون کفایت نمونه برداری برای مؤلفه­ی فرصت ها و امکانات پژوهشی در محیط آموزشی پژوهشی…. 42
جدول 3-9 : درصد تبیین واریانس عوامل پرسشنامه فرصت ها و امکانات پژوهشی ……. 42
جدول3-10 : تحلیل اکتشافی پرسشنامه فرصت ها و امکانات پژوهشی معلمان در محیط آموزشی ……………………….. 43
جدول3-11 : ضرایب همسانی درونی پرسشنامه ظرفیت پژوهشی ………………………………… 44
جدول3-12: نقطه ی 50 درصدی مربوط به ظرفیت پژوهشی معلمان …………………… 46
جدول3- 13: نقطه ی 50 درصدی مربوط به پرسشنامه نیازهای آموزش پژوهش معلمان ….. 47
جدول4-1 :   اطلاعات توصیفی برای هر مؤلفه در پرسشنامه ظرفیت پژوهشی ……….. 49
جدول 4-2 : اطلاعات توصیفی مؤلفه­های پرسشنامه نیازهای آموزش پژوهش ……………… 50
جدول 4-3 : نتایج آزمون t تک­نمونه­ای برای بررسی انگیزه­ی پژوهش ………………………. 51
جدول4-4 : نتایج آزمون t تک­نمونه­ای برای بررسی فرصت­های پژوهشی ………………….. 52
جدول4-5 : آزمون اندازه­گیری مکرر برای مقایسه­ی مؤلفه­های انگیزه پژوهشی……………………………………………….. 52
جدول4-6 : مقایسه­ی مؤلفه های انگیزه پژوهشی با استفاده از آزمون اندازه­گیری مکرر ……………………………………. 53
جدول4-7: آزمون اندازه­گیری مکرر برای مقایسه­ی مؤلفه­های فرصت­های پژوهشی ……………………………………….. 53
جدول4-8: مقایسه­ی مؤلفه های فرصت­های پژوهشی با استفاده از آزمون اندازه­گیری مکرر ………………………………. 53
جدول4-9 : شایستگی­های پژوهشی مورد نیاز برای پژوهشگر شدن با توجه به مبانی نظری …………………………………. 54
جدول4-10: فهرست شایستگی های مورد نیاز پژوهشی معلمان حاصل از مرحله 1و2…………………………. 56
جدول4-11: آزمون t­ تک­نمونه­ای برای اعتباریابی شایستگی­های پژوهشی …………………. 58
جدول 4-12: نتایج آزمون فریدمن برای رتبه بندی شایستگی­های پژوهشی …………. 60
جدول4-13: آزمون t وابسته برای تعیین فاصله بین وضع موجود و وضعیت مطلوب شایستگی­های پژوهشی…………… 61
جدول 4-14 : هدف گذری برنامه های توسعه ی ظرفیت پژوهشی معلمان بر اساس شاخص CVR …………………….. 63

 

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی ظرفیت پژوهشی معلمان و بررسی نیازهای آموزش پژوهش به آنان انجام شد. روش پژوهش، روش کمی غیرآزمایشی بود. جامعه­ی آماری شامل کلیه­ی معلمان زن و مرد نواحی هفت­گانه مشهد در سال تحصیلی 92-91 بود،که با استفاده از روش نمونه­گیری در دسترس از نواحی 1و 2 و3 نمونه مورد نظر انتخاب گردید. همچنین برای بررسی شایستگی­های پژوهشی معلمان تعداد 5 نفر از متخصصان پژوهش و تعداد 10 نفر از معلمین خبره به روش نمونه­گیری هدفمند انتخاب شدند. برای بررسی ظرفیت پژوهشی، از پرسشنامه­ی ظرفیت پژوهشی با سه مؤلفه­ی تخصص پژوهشی، انگیزه پژوهشی و فرصت­ها و امکانات پژوهشی در محیط آموزشی استفاده شد. برای احراز روایی از روایی محتوا ( نظر متخصصان پژوهش) و روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده گردید که برای مؤلفه­ی انگیزه پژوهشی، سه خرده مؤلفه­ی انگیزه درونی، انگیزه بیرونی و بی­انگیزگی و برای مؤلفه­ی فرصت­ها و امکانات پژوهشی در محیط آموزشی، شش خرده مؤلفه­ی توجه به علایق معلم در یافتن ایده­ ، تقویت مثبت، کاربردی کردن علم، جستجوی علم به عنوان تجربه اجتماعی و رفتارهای مناسب تحقیقاتی و سبک­های متنوع پژوهشی مشخص گردید. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش همسانی درونی برای مؤلفه­ انگیزه پژوهشی 82/0و مؤلفه­ فرصت­های پژوهشی در محیط آموزشی 72/. محاسبه شد. نتایج نشان داد که به طورکلی از نظر انگیزه­ی پژوهشی، معلمان به طور معنادار در سطح بالاتری از میانگین و از نظر فرصت­ها و امکانات پژوهشی تفاوت معناداری با میانگین مورد نظر نداشتند. برای بررسی مؤلفه­ی تخصص پژوهشی معلمان، نیازهای آموزش پژوهش به معلمان از رویکرد نیازسنجی مبتنی بر شایستگی مشخص گردید. طبق این رویکرد، ابتدا شایستگی­های پژوهشی مورد نیاز معلمان بر اساس مبانی نظری، نظر متخصصان پژوهش و معلمان خبره شناسایی و اولویت بندی گردید. سپس برای اعتباریابی شایستگی­های شناسایی شده، فهرست شایستگی­ها در قالب پرسشنامه در اختیار معلمین قرار گرفت، نتایج نشان می­داد که میزان شایستگی ­های پژوهشی معلمان در سطح مطلوبی قرار ندارد، که این شایستگی­ها نشان دهنده­ی میزان تخصص و مهارت و دانش پژوهشی معلمان نیز هست. سپس حیطه­هایی که معلمین بیشترین نیاز به آموزش را داشتند اولویت­بندی گردید. پایایی این پرسشنامه 90/0 محاسبه گردید. همچنین تفاوت معناداری بین وضعیت موجود پژوهش با وضعیت مطلوب پژوهش در بین معلمان وجود دارد. نظر به اینکه وضعیت پژوهش در بین معلمان مطلوب نیست، باید بر اساس اهداف مهم و کاربردی از جمله برگزاری دوره های عملی برای آموزش فرایند پژوهش، اختصاص ساعتی برای پژوهش، فراهم کردن شرایطی برای ترغیب معلمان به پژوهش، نیازسنجی پژوهشی برای مشخص کردن نیازها و علایق پژوهشی و… جهت بهبود ظرفیت و توانمندی­های پژوهشی معلمان برنامه ریزی گردد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 96

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

Previous Entries پایان نامه روانشناسی گرایش پیش از دبستان: آیا الگوهای ارتباطی والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی رابطه دارد Next Entries پایان نامه روانشناسی گرایش تربیتی: پیش‏بینی ترس از صمیمیت، براساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت در دانشجویان دختر و پسر